Mime Bijverdienste. Agentschap, Correspondent. Houtverkooping. MPETTEi KIESCOLLEGE, KIESCOLLEGE, Grand Etablissement I. i. BONGERS. ILEIiE 1DIERTII P. HILLE, Broersvelc 87, mapzijn ra t El «EUroFEBl Gas- en ffaterfiiter, 1 GQCQS1ATTEH. 1 TAFELKLEEÖE1. j: 1 Rijnbende en Manchetten. KINDERPAKJE. 1 Rijnbende van Hoek. VITRAGE, sai. enz. S. C, ra WAALWIJK TAI DOORN, Openbare Verkooping eenip P. JBJ LLE, Broersveld 87. Firma ADAMS. I Fa. Rijnbsnds van Hoek. 1 Fa. Rijnberide van Hoek. Adverteert inde S ÉeJascitCoTODt. I 5 de Vlinder". K1 e e d n g naar M a a t REÖLAiE OLBEBT GOSTÜÜMS PAMTALÖMS 'f 'I jy, KOL. cred.-instell. en cult.-ondern. Overzicht Tan de Beurs van don dag. Til Staatsfondsen ging weder niets om, met zeer kleinen omzet in IIoll. fondsen zwakker door duurder geld. De kooplust v/as andermaal getestigd op Potroleumwnar- den, die gevoelig lager waicn. Op het ver laagde peil kwamen eonige koopetw op, het welk een herstelling in liet. leven riep. Ilan- dels-Mij.- en Cultnnr-aandoelen waren heler gestemd en sluiten beter. Tabakken vast, doch met weinig handel. Amcrik. waarden williger op New-York, vooral Stee!-sluvres. Gemakkelijk te verkregen door liet waar nemen van een solied en aangenaam (geen Verzekering), zeer geschikt voor ieder een met vele relation. Franco brieven onder Jfo. 3053, ann het Advert.-Bur. MAX. R, NUNES, Amsterdam. Een Algemeen Incasso- en Informatie Bureau met manndcontributie vraagt voor SCHIEDAM en omstvekeu een Zeer hooge en blijvende provisie. Zij die bewijzen van vakkennis kunnen vooilejgen, vast salaris. Franco brieven onder motto „Incasso'', aan het Bureau dezer Courantvoor Mei a.s. 0 De Deurwaarder G. S. MONTFOORT, is voornemens op Vrijdag S Mei a.s., voor middags 10 uur, aan den Noordmolen, publiek a contant te yerkoopen Een groote partij Binten, Planken, "Ribhout, Rachels, Deu ren, Kozijnen, Gisttobben, Brand hout, enz. M Hoogstraat 158 - asss HOOGSTRAA TRA AT Vraagt onze STALEN-COLLECT1E voor RECLAME COSTUMES f 27.—, 29.—. 30 ALBION COSTUSV1ES f 21.—, 23.—, 25. Prachtig assortiment JONGED3S COSTUmES. M m Blouse, Norfolk en Nieuw Americain Jekker Model. (één en twee rijen) in zwart, blauw en fantasie f 7.50, 10. 12.50, 16.—, 18—, 20,22.50, 25.-. 27 50. 30. f 1.45, 1.95, 2.10, 2.50, 2.75, 3. 6.—, 7 8.—. 9 3,50, 4.—, 4.75, 5, 10.- 12 Voorts: Hoeden, Petten, Parapluies, Truien, Overhemden Fronts, Boorden, Manchetten, enz., enz. Boorden, Dassen, Wij vestigen er de aandacht op, dat de stemming over de vraag: „Kiescollege of Kerkeranii zal plaats hebben op WOESTS BAG 3 MEI e.k., 's namiddags 133 uur en 's avonds 6—0 uur. Wij achten ons verplicht te moeten aanbevelen, eenparig te stemmen voor het behoud van het Want o. i. wordt hierdoor beter bereikt, dat de Gemeente zich uitdrukt. Zooals bekend is, worden de leden van het Kiescollege geroepen, Kerkeraadsleden te kiezen en Predikanten te beroepen. Men gelieve dus van de briefjes, die men in de Kerkekamer ontvangt, af te scheuren sKerkeraad" en in de bus te werpen Vele leden der Kcd. Hcrv. Gein, te Schiedam. N.B. Toor deze Stemming wordt geen oproeping thuis gezonden. öelo'ooxidL met 3 Zilveren j\Ied.a.illesi9 o. a. Zilveren Eere-iViedaille van H. NI. de Kóningin en Eerediploma, Groote Gouden IVIedailie Hoorn 1910, tijdens de Landbouwfeesten, Zal geopend zijn van 29 April tot en met 13 Mei. Standplaats BROERSVEST. in ruime keuie voorhanden. HOOGSTRAAT 32. MAKEL AAK. Singel 64. Telefoon 181. Vaste Goederen, Bouwterreinen, Hypotheken, AssurantiënAdministratie- en Taxatie. Bureau Woninggids^ 0£ VRQUWEfiWERELIL Mode-B! tairifl Ml oitDeneBM. ADVERTESTIEN. Langs dezen weg betuig ik mijn hurte- 1 ijken dank san den WelEd. Zeergel, Heei Dr. N. F. ELZEVIER DOM, alsmede am de Diiectrice en Verpleegsters van het Stads Ziekenhuis, voor de goede behandeling die ik daar ruim vier weken ondervonden heb. II. J. VAN DER VOET. (ont contant geld). De Notaris W. A. VAN DOLDER Dz,, te Schiedam, zal met den Vendumeester D. SCHWAGERMANN, op Dinsdag Mei 10IÏ, des namiddags te 2 uren, vóór het huis aan de Baan no. 25, te Schiedam, verkoopen ais 2 Chiffonnières, Ladetafel, Stoelen, Tafels, Klok, Schilde rijen, Kachel, Fornuis, Lampen, Koperwerk, Karpet, Matten, Bedden, Kleederen, enz. enz. 's Morgens voor den verkoop, van 9—12 W»r (e zien, BEIGNETS ATJX l'OMMES, GA ÜFFRES DE BIÏUXELLES ET DE HOLLANBE, POFFERTJES enz. Minzaam aanbevelend, J. H. BOPi'GEKS. N.B. Bestellingen van alle soorten gebak worden op tijd aan huis be z n r g d. Opening Zaterdagavond 8 uur. Gekl. Overhemden Gó70—80 c. 151. kepet htoeken 08110120 c. BI. kepei jassen 110125140 c. 151. keper kielen vanaf 45 c. Eng. ledoren broeken 95110—125 c. Casse damestailles 284045 C. Cassc damesrokken 95115 tot 400 c. Graal, dameshemdon 6575 tol 130 c. Eng. keper pantalons van 55 tot 135 c. Dames-nachtjaponnen, 130 lang, 98 c. Witte damesblousen vanaf 115 c. Wol cnchemir kimono-blouse, mode 1911, geheel gevoerd (zie etalage) 325 c. Tricot mansbroeken 557080 c. Ti irot meisjesbroeken 15182024 c. Witte gehielde borstrokken vanaf 7l/s c. Witte gebreide damestailles 22'/i>2S c. Corseltailles, alle kleuien, vanaf 8 c. Ilcerensokken voor gevoelige voeten, alleen bij ons verkrijgbaar, 2235 e. Zware katoenen sokken 17Va20 c. Sujetten manssokken, alle kiemen, 40 e. Sujetten manskousen, alle kleuren, 75 c. l)ag - Dienstmeisje, Schilders - Halfwas Ontvangen een prachtsorlecring stoffen, mouselins, zephtis, vitrages, karpetten, tvaschdoeken, tafelkleeden, bedspreien, Corsolten, allq maten, vanaf 40 c. franjes enz. Draagt steeds onze zuiver WOLLEN KOUSEN met DUBBELE voeten en hielen, ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ JONGENS Kinderwagen, TE KOOP, Schrij f bureau tj e, aangeboden Spoed. nette Inboedel, Gebruikte flesschen. ZAAK LEES DIT! Burgerhotel, Yergacleriug 'tKost niets Engros-Ihmdcl. Geldbelegging. Te ïlnur Bovenhuis, gevraagd, bg ds 'TP/VRAAfJIi tegen 15 Mei a.s., een bekwaam bekend met den aanleg van eioctrische schellen en klein zinkwerk. Adres te bevragen aan het Bureau dezer Courant, Lange Haven 141. -gsas s- J HOOGSTRAAT 32. 'f 1 HOOGSTRAAT 32. 5 6 i 4 ki' 'i1 s i tó5 i n' Schiedam 0. 1907/8 .4 100'/, jjlo 0. I» v t a, /a dito 1895 O. 8 84,'/, I. BANK- en CRED.-1NSTELLINGEN, NED. EN KOL. Arnst. Bank A. 204s/, Incasso Bank A. 2'/, Ned, Bank A., 210 211 TwentBChe Bank,. A. 150 BU1TENL. B.Aux.4 l.Bonrae A. 85'/, 88 Duitsehe Bijkab. K142 O.Kong. Bank A140 II. HYPOTHEEKBANKEN, Arnh. Hyp. Bank-pandbr. I 94 i# Ned. Hyp- Brielb.-pandbr. t 97'/, le Ned. Scheepv-M||, *}/t 100% 100% 'a-Orav B B. pb. 4 «8% Haarl Hyp. Bankpndbr. 4 99 Hon. Hyp- pndbr4 96'/, Maastricht. Hyp. pndbr. 1 98'/, •fat. H. B. pbr 4 100 100 Ned. II. E- Veendara 4 S8'/, North West. pas. Hyp a, B/C 170% Pretoria Hyp. Mil. pndbr. 4% 96 Roti. H.-B. Pb. I 100 Utreohtuche Hyp. MiJ. pndbr. I 98% Westl. H.-B. Pdbt 98'/, Z.-Holl. Hyp.-b. pndbl-. 4 947, BUITENL. Bonn Hyp. Bank P. i 92 III. INDUSTR. ONDERNEMINGEN, BUITENL. Ain. Coppnr Cy. 0. A. ..v.-. 52% 63'/, Am. Car. 4 F. „C. A. 51s/w 62% U. S. Steel Cy C. t. r. A. 73'/, 74s/, Ned. Hand. Mij. A r 18G7, Ned.-Ind. Hand. B. A. 11000 254 255 V. MI JNBOU WM A ATSCHAPPIJEN. Redjang Leb. llijnb. Mij. A. 769 767% VI. PETROLEUMONDKRNEMINGEN, Kon. 11. t. E. Petr.br. [1000 A. 447'/, 443% Mot-am Enlm A. t 216'/, 210'/, Sum. Pal. P--M. A 166% 170% Vla. RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. „Ameterd." Rubber Cnlt.-Mlj A 237 236% VII. SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJEN, NED. EN KOL. Kon. Pak.-Mij. A. 157% Ned. Am. S. M. A155 155 Rotlerd. Lloyd. A. t 131'/, St. Mij. Nederl. K. i 151 142 VIII. TABAKSONDERNEMINGEN, NED. EN KOL. Deli-Batavia A. 657% 665 Jell Cultuur A. 9?'/i 985/u Dell MtJ. A i 477 482 N. Arnban A. 61 63'/s KoUerd.-Do A. S9j o95 Senembah-M||. A. - 495 498 IX. DIVERSEN, BUITENLAND. Per. Corp. C. v. Fret. A. r i i i f 42 '/a 43 X. SPOORWEGEN. Holt. IJz. Sp.-M. A. -. 81% 82 dito Obi. 1900/08 100% Mil. t. E. t. S. S, A. 897, dito dito Obi. 1901-08 4 1007, 100% Ned. Cent-Spw. Obi. A 11000 8 85 Ned.-I, Sp.-M. A. 262% 260 N. B, Boxt. gest. 75/80 98 ITALIË. Spwgl. 87/89 I. 3 68'/, ZaI4-B«I. Sp. 0. i 67% POLEN. SWareeh. Ween. A 2247, RUSL. Moek -Ktew-Woron. Bp 0. 4 88'/, M. Wind Ryb. 99 i. EO-IOOO 4 91% RJae Uralsk G. R. #25 0. 4 86 85s/, Wladlk 'Sp.-M. G. R. «86 O. 4 887,, 88'/, AMERIKA Atch. Top. an St. Fa C. v. A', j i J07'/, dito AI». Hyp. Obi. i 98% 97%, Centr. Pao le R. Hyp. Obi. 4 28%, 95%, Denver 4 Rlo-gr. C. v. A 30'/, 80% Erie few. A t 29 30s/;, Eri8 Gen. lien 4 73-% 747s Kansaa City S. Rw.-Cy. f. A, 34s/, 33'/, dito dito pret A. i i 68'/,9 86"%, dito dato le Hyp. O. 3 72%s 72'/, Miss. Ksma. A Tex. a f. A 32 32'»% dito dito le Hyp. O. i 4 96 dito dito 9e Hyp. O, 4 83 Missouri Pat. Obl. i 77'/, 77'/- Nat, R. B. of Hex. G. 0. p. 1926 100100"% New.-York OnL West. A 407, 41 Nortolk 4 Weet C. r. f. A 104'/, 106'/, Oreg. Calif, le hyp, Obl. t 102'»/» 102% Rook Island Co. C. V. A 28'/. 29%, South, Pao. Cy. f. A 113% 114% dito dito con* Bond .4 96% 96'/, South. Raltw. Co. Afg. f. A 2626%, Union Padtic Rr. 0. y. f. A 174 175% dito dito G. Obl. 101 101 Wabash 0. v. g. A, 16%, 16»/, dito C. v. pret. A. 86»/, 37% W. N.-York Pens. Obl. ia Q. 5 109 XI. PREMIELEENINGEN, NEDERL. Amsterdam 1100 A. 8 107'%, Rotterdam t ICO 8 104%, UELGlE. Stad Antwerpen 1887 ïI/2 91'/ 91»/, HONGARIJE Rong. Ilyp.-B. 1884 t 1227, Thetsa Heg. Goselaob. 4 158'/, 157'/, OOSTENRIJK. StoaUL 18(50 I 164'/, RUSE Binnenl. SlaeUsl. 1864 t 463 TURKIJE. Leuning 1870 51'/, 51»/, Prolongati*. t 4'/, pi' PRIJZEN VA" COUPONS. Amsterdam, 29 April. Me tal!. Pap, In kr. 50.05 Divereen in R.m, 68,55 Zilv. Jan. id. 50.KI Russen In G. R. 3.88'/, Eng. met affid. 11.90 Idem in Z. R. i 1.25 Eranscho 47.80 Amorii. Doll. Q. 2,46 Belgischs i 47.20 in meer dan 500 dessins, Gevraagd een flink P. G.. hoven de 16 jaar. Te bevragen san het Bureau van de Scliiedamsohe Courant, Lange Ilaven 141. Een flink gevraagd. Adres Singel 62. Ter drukkerij van de Firma H. A.M.ROELANTS, Lange Haven, kunnen natte geplaatst worden. Te koop. Een nieuw model slechts 1 jaar gebruikt. Adres Broersvest 49. Een loo goed als nienwe WIN- KELINVENTARISwaaronder een Yan Berkei's Snijmachine, Brieven onder letter Y, aan het Bureau van dit blad. Wegens plaatsgebrek aange boden eon goed onderhonden 95 cM, lang. Te bevragen aan het Bureau van dit blad. TER OVERNAME Een kinderledikant met matrassen. Een petroleumkacheltje. Een tikkersleedje. Een boekbindersanjjploeg mot schijf. Een kinderapoeltafeUjo. Adres C. G. BOSMAN, Droira- vest 90. Ter overname aangeboden Zeeuwsch Zilveren Ceintuurslot f 2.Poppenwagen met Poppen f 4.50, 2 Perkgordijnen met rollen f 1.25, ronde Keukentafel f 1.50, blauw /aken Mantel fl, Vul- kacheitje mst Tegelplaat f 4.50, Damesstoeltjo 11.Gaslamp (harp- model) fl.—mooi mahonie Opzet kastje f 20.— Adres te bevragen aan liet Bu reau van de Schiedamsche Courant. Lange Haven 141. Wegens vertrek te k o o p een waaronder een dof noten SALON- AMEUBLEMENT. Adres Begorlandsche straat 53. Te koop gevraagd gebruikte Fiesscher. in iedere hoeveelheid. Groote parijjen worden afgehaald. A. BEUKEKS Co„ Lange Haven GS. Wegens omstandigheden ter over name aangeboden een in SCHRIJF- eu SPEELGOED ARTIKELEN. Adres te betraven inn het Bureau van dit Blad, Lange Haven 141. Soliede Huishoudens kunnen in soliede winkels in deze stad alle goederen koopwi zonder prfjaver hooging, Geec '.fbetalings-ruagazpn. Getm woekerwinst, Brieven onder ietter T aan het Bureau van dit Blad, Langt Ha ven 141. Zaterdag 7 Mei a. s. opening van een naar de eischen des tijds inge richt Hoogstraat 162. Billyke condi tiën. Goede consumptie, Aanbevelend, A. J. HOLLANDERS. De Zaak Schie 116 wordt op don- zelldeu voet voortgeiet. Openbare van de International Order of Good Templars in het vergaderlokaal der I. O. G. T, Broersvest no. 119, op Woensdag 3 Mei a.s., des avoi.Js ten 8 nisr. Spieker de hoer VERHEULEN, van -Rotterdam. Onderwerp! „Hoe de drinker er san binnen uitziet"; aangetoond door platen en foto's. Komt allen. Toegang vry. Het Bestuur. eens een kjjkje te nemen in den Lijstenhandel van Th, BITTON, Broeisveld 96—9S, en U te over tuigen van de soliede waar en goed- koope prijzen. Daarom zy'n wij in do gelegen heid om n allen o derslaandc Arti kelen is leveren togen fabrieks prijzen: Manufacturen. JaponstoJl'en, btoflen voor Heeren. en Kloder- Confectis, Vitrages, Yloerklesden, Menbelto, Klokken, Horloges, Rij- wielso, Naaimachines. 'loet nw voordeel. Brieven onder lettor U. aan het Bureau dezer CourantLange Haven 141. T e koop aangeboden eon bink soliede nieuw gebouwde PANDEN, op netten stand. Huuropbrengst f1622.Koopsom f18000. Te betr-gen Prins Maurlts- «traat 8. Nieuw gei erfde en behangen Woningen te huur in vers.hilende stadsgedeelten en huurprijzen. Te bevragen bü A. DIRKZWA GER, Korte Haven 3S, To huur aangeboden een mooi uitzicht, af/ouderlgke g&Bg. Adres Schie 116, op- lu ft 'M i lil 11 "ij 'D V' i j; ir vAf W' A A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1911 | | pagina 3