1 11 m Buitengewone MANTELS COSTUMES i Brenninkmeijer roti erbam, Hoogstraat hoek Viaduct. Ipgp' MANTEL-COSTUMES. PANT/ SIE PA1 iETOTS. PAXE' OTS in effen stoffen, in de thans moderne kleuren Reseda, Bleu, Cuir, Gris. Er bestaat wel geen vale, hetwelk zoo aan wisselvallig heden blootstaat, als het „Damesconfcctlevak" De fabrikanten moeten, om aan de navraag te kunnen voldoen, grooten voorraad hebben, en zijn toch vaak, door het ongunstige weder, of de grilligheden der mode ge dwongen, dezen voorraad ver beneden de waarde van de hand te doen. Tengevolge van het lang aan houdende gure weder, heerschte er dan ook, eenige weken geleden, i dit vak te Berlijn eene groote malaise. Bizon- der in het artikel „fantasie Fnlefots'' werden groote hoeveelheden voor ongekend lage prijzen aangeboden. W hebben toen dan ook duizendtallen gekocht en zijn daardoor in staat gesteld, groote partijen voor minder dan „een derde der waarde" aan te bieden. Het spreekt vanzelf, dat wy door onze permanente aanwezig heid daar ter plaatse, meer dan iedere andere firma in de gelegenheid zyn de markt te overzien, en door onzen geweldigen omzet, zoowel in ons magazijn te Berlyn, als ook in al onze zaken in Nederland, van zulke buiten gewone aanbiedingen te kunnen profiteeren. "Wij verzoeken U dan ook beleefd, onze aanbiedingen te willen vergelijken, wij toonen U ho men zich niet „alleen goedkoop" maar tevens „modern" en „met smaak" kan kieedan. Meende men in den beginne van liet seizoen, dat dit artikel niet zooveel gevraagd zoude worden, als vroeger, juist het tegen deel is ingetreden, en is de navraag naar Mantelcostumes nog nooit zoo groot geweest als thans. Het korte model met lange revers geeft beslist een chique en jeugdig uitzien 1 Nouveauté is blauwe costumes met decente witte of gekleurde streepjes, en als U vergelijkt, wat de verschillende magazijnen hierin bieden, dan ziet U, welke zaken in werkelijkheid goed op de hoogte zijn, en voor lage prijzen ook moderne goederen leieren. Wij brengen dit artikel vanaf fl 2.75 tot fl 27.-— m De thans moderne Fantasie Paletots wijken zoowel wat stoffen, alsook wat fagon betreft geheel al van hetgeen roeger hierin gebracht werd. Vreemde kleuren in Engelsche stoffen met spre kende effecten doorweven, uitsluitend heel lange modelten zyn het, waardoor deze Paletots een geheel nieuw, uiterst levendig cachet verkregen hebben. O >k hierin wordt, evenals in de effen Paletots, veelal iet nieuwe sPoiret" tafon gebracht. Wy hebben oo eenige weken in dit artikel meer dan stienduizend" in alle kleuren, modellen en stoffen, ver beneden de waarde gekocht, en bieden deze aan, vanaf fl 0.25 tot fl 18.— is het artikel hetwelk als laatste créatie der mode gebracht wordt. Het bekende Parysche huis ïPoiret" bracht eenige weken geleden hierin een geheel nieuw fajon, (zie bovenstaande afbeeldingen). Het zyn de effen'kleuren waarin deze nieuwe modellen het best tot hun recht komen, en is dit dan ook de oorzaak van het succes hierin ondervonden, Laken en Homespun zyn in hoofdzaak de stoffen, die hiervoor het meest gebruikt worden, er wordt echter in den laatsten tyd ook naar kamgaren en popelino gevraagd. Ook in „aswar*© Palcfofs" brengen wy deze nieuwe fapons, en is onze sorteering zoowel hierin, alsook in rijk gegarneerde en tailormade genre, ongeëven aard. Bizonder maken wij attent op onze specialiteit in zwarte Paletots, de zoogenaamde Vrouwengroottes" (Mantels met extra wijde heupen). De prijjzen dezer mantels loopen vanaf ft tot, ft S8.SO ■r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1911 | | pagina 4