1 I I 64 Zondag 30 Apri! 1911 Tweede Blad. Spar-vota tegenover Mnsiriralltii 'ij f I) ate I I STADSNIEUWS. BINNENLAND. él 1B k« iif, f; Deze courant verschijnt d a g e 1 ij k 8j met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pnjs per kwartaal: Voor Schiedam on Vlaardingen tl. 1.35 franco per post fl. l.fao. Prijs per week: Voor Schiedam on Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). JPrga der Advertentiën: Van 1—6 regels fl.0.92; iedere regel meer il? c<Ü8ts. Reclames 30 cent per regel. Groote letters uaar de plaats die zij «nemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zjjn graiis aan het Bureau te bekomen. In de nummers, die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie, bjj vooruitbetaling aan het Buieau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Wij lazen onlangs van oen nieuwe vcr- dteling der naties, die als alle vcrdoelingen haar zwakke zijde lioett maar toch ouk wel de aandacht verdient van een ieder, maar vooral van-hén, die iu de gelegenheid zijn deze verdeeling wat nader, wetenschappe lijk en op ruimer bacis dan in de courant geschieden kan, te bekijken. De naties zoo schroei men zijn te verdoelen in tweeërlei soort: in de spnar- volken en in do industrie volken. Natuurlijk gaal die vcrdeeling niet over do geheele linie door. Natuurlijk zijn er in de spaar- volken duizenden mcnscheii met iadus- trieclo neigingen en in de bullish ievulken honderdduizenden met alléóu-spaaineigin gen. Doch in hot groot gezien is de tegen stelling er toch wel, mits men het begrip industrie zoo ïuitn mogelijk neemt, zoodat er bijv. ook handel in valt. Het type van zoo'n spaarvolk is Frank rijk, van een induslriwolk Duitschhuul, In liet spanrvolk spaart men vooral. Daar hecht men aan geld. In oer-oude tijden spaarde men dat geld zonder meer, stopte men het in kousen en andere vergaarbak kon, om het daaruit te halen als men liet later vöor levensonderhoud noodig had. Langzamerhand is men daar tot de ontdek king gekomen, dat de kous-melhode niet de meest geschikte was. Immers men wist, dat zoo men het geld belegde in spaarban ken of solied staatspapieren dat gold vanzelf vermeerderde, zonder dat cr groe ier kans op verliezen was dan in hef kous- tijdperk. In een industrieland gaat hel anders. Ook daar spaart men. Doch het hoofddoel is daar niet het geld en de kous, al of niet gemoderniseerd in een spaarbank of in staatscrediet, doch. hot hoofddoel is daar: hel meer vruchtbaar maken van eigen ener gie, doordat men mol hot gespaarde een zaak opzet, uitbreidt ol geheel of gedeelte lijk overneemt. Natuurlijk wij herhalen het zijn de grenzen hier niet scherp te trekken. Docli uit dit onderscheid volgt toch al een ver schil in de methodes van geldbelegging, dat wel kenmerkend is. liet spaarvolk ziel vooral het gold, liet indnstrievolk vooial datgene, wat ermee gedaan moet worden. Het spaarvolk is over het geheel tevreden wanneer het oen matige, vaste rente trokt en geeft dus de voorkeu)' aan eigenlijk ge zegde spaarbanken en soliedc staatsfondsen. Het industiievolk daarnlcgen let meer op wat met hot geld gedaan moet worden. Zèoi zeker let men vanzelf daarop, indien men het geld zelf voor zijn zaken wil gebruiken. Doch uit den aard heeft men ook meer be langstelling in, meer gevoel voor de indus trie van anderen, waarin men als aandeel houder in een naamloo/.e vennootschap kan deelnemen. Men wil wel honger rente ma ken en neemt clan de mnoile die industrieën van anderen meer te besludeeren, zich daarvan beter rekenschap te geven en dus beter Ie weten waar bet geld blijft. Het gevolg ligt voor de land. De banken van het 'jndtislrievolk, kennend dun gees' hunner clientèle, bemoeien zich veel moei met de industrie, trachten zich daarvan zelf op de hoogte Le stellen en inleressce- ren zich iu die zaken. De industrie neemi een liooge lucht, de menschel) met energie en bekwaamheid, die eerlijke zaken willen doen, vinden voor die zaken in hun land meer begrip en zullen dus betrekkelijk ge makkelijk het kapitaal vinden, dat zij dooi hun ijver, energie, bekwaamheid en werk kracht extra vruchtbaar zullen maken. Geheel anders ligt de zaak bij het spaar volk. Daar zullen du banken zich meer op staatspapieren toeleggen. Daar zal men dus aan het buitonland groote sommen Iconen tegen lage maar vaste route. Daar zal dus de staat, liet volk, als geheel een groote politieke macht krijgen, als gevolg van de groote geldmacht. Doch do industrie en de handel zullen niet zoo opleven als bij h«J indnstrievolk. Inderdaad vindt men in deze kenmerken het karakteristieke verschil tusschon Duitschland en Frankrijk terug. En waai den Fransehen het sparen in liet bloed zit cn zij dat uitstekend "famnen, krijg! Frank rijk door deze spaur-melhodes een buiten gewoon groote politieke beloekenis. Bet bedoelde verschil verklaart nog al lerlei andere verschillen. Zoo zou mon zich kunnen'afvragen of niel do bevolkingsaan was mof deze verschijnselen samenhang!, of niet het industrievolk dat meer direct vei dient vanzelf sneller zal toenemen dan het spaarvolk, dat met minder tevreden is. Doch zeer zeker dient men zich af te vragen of niet liet spaarvolk tengevolge van deze methodes oetder een prooi zal worden van oplichters en speculanten. Has hebben wij met verbazing gezien, hoe z.vilk een oplichter te Parijs reusachtige zaken beeft kunnen maken met den mensehen 1 pCt. reule per dag, duf 365 pCt. rente per jaar te beloven. Aan de Wceusehe beurs hebben wij pas een gedobbei in de aandeJ lelt van een maatschappij voor ijzorcon- stnictie kunnen waarnemen, naar aanlei ding van bestellingen, welke voor die maai Schappij iu de lucht hingen. Doch dat gedob bei ging zóó mal, dat de speculanten nog te veel zouden hol)ben gegeven, indien bel geheele bedrag aan bestellingen zuivere winst voor deze maatschappij ware geweest, waf natuurlijk voLlrekl ondenkbaar is. In beide gevallen zien wij dus bij spaar* volkcn een algeheel gemis aan kennis van de waarde van het gekt. Men is in Frank rijk gewoonlijk uiterst, voorzichtig. Doch nu slaat ineens die voorzichtigheid ia een dolle onvoorzichtigheid om, waar men niet be grijpt, dat de belotte om 365 pCt. rente uit te koeren aan eiken inlegger, niet an ders kan zijn dan knoeierij. Hoe komt het, dat dit nu mogelijk is? Omdat - zoo antwoordt tlleh de Fran- schon te veel kijken naar het geld, niet gewend zijn te lellen op wat ermee gebeurt en wal ermee te bereiken valt. Waren de Franselic en dc Oostenrijksclie geesten 'daar op geoefend, dan zouden deze wonderlijke gebeurtenissen niel hebben kunnen plaats grijpen. Het probleem is te ingewikkeld om nu eens even le kunnen uitmaken of deze redeneoritig juist is. En als dat is uitge maakt, staan wij voor een nieuwe cn heel moeilijke vraag, als wij aan de toepassing op ons volk gekomen zijn en zullen hebben uit te maken, onder welk soort volkeren het onze hoort. Toch komt het ons oppervlakkig voor, dat wij in deze tegenstelling wat veel aan dc zijde van Frankrijk staan en dat wij er alleen bij zouden kunnen winnen als wij ons wat meer ontwikkelden in de bovenbe doelde richting naar het industrievolk toe. Vereen, toor Armenzorg en tegen Bedelarij Verslag over 1910. Het jaar 1910 was voor onze Verccnj- ging vrij belangrijk. Wenkte zij reeds negentien jaren zon der rechtspersoonlijkheid le bezitten,, het Bestuur aclilte het wenschelijk dezen, toe stand te veran,deren. Ingevolge besluit der algemeens -verga dering van, 10 Juni 1910 werden de s;ta- luton gewijzigd en. vastgesteld en de ko niiiklijke goedkeuring daarop gevraagd, welke 6 Aug. 1910 werd verleend. üc naam der Vereenjging werd vei an- jbrd in „Vereenjging voor Armenzorg cn logen Bedelarij". lil de samen,stelling van hot Bestuur kwam in zooverre veianderiug, dat mevr. M. ter llorstVogel als lid bedankte. De Vcrecniging. verloor in mevr. Ter t torst een crn.stig en volijverig bestuurslid, in deze vacature is nog niet voorzien. De heer A. Cool Mzu., word "herkozen, zoodat het bestuur bleet samengesteld". .1. Loclmer C.Szm. voorz.; C. van 'Meurs, penu.ingm.F. J. Smit, A. Coul Mzn. Jlej. J. A. Gazan bleef als socrotares en, armbezoekster werkzaam. Dc vereeniging telde dii jaar 209 leden tegen 217 in 1909. Er traden dit. jaar -1 nieuwe leden toe, terwijl liet lAlcntal door overlijden, cn voitrek naar elders respectievelijk met 3 cn verminderde; bovendien bedankten nog 5 leden,. Ilet, Bestuur van het Dames-comité was als volgt samengesteldMevr. 11. van Husselt—Van Rees, pres.; mej. S. Heide veen, petyiiiigin.mej J. A. Gazan, sec,r. to wijl als vrijwillige armbezocKSters werk zaam zijn de dames: A. de Jongv. d. Heide, J. v. d. Most—llittor,, AL. M. v. d. Schalk, Al. Spit, J. Visser, A. '11. val Vooren—Van, Driel. AIcj. Al. v. Harderwijk nam wegens diuk- ke bezigheden ontslag. ](e,t aantal donateurs van het Dames comité bedraagt 'thans 96, tegen192 in 1909. Er 'traden 4 begunstigers toe, ter wijl er 6 afvielen, n.l. door overlijden 3 en door vertrek naar elders 5. Dit jaar werden 453 onderzoekingen in gesteld', tegen 540 in 1909, waarin toen begrepen waren, 130 informaties voor de veieeniging Kindervoeding, welke dit. jaar ei'Cn voedsel verstrekte. De cijters wijzen dus niet op mindere belangstelling Voor liet Informatiebureau. De 453 information zijn le verdoelen als volgt: a. 91 voor bet Dames-comité; b. 35 voor Armbesturen of Vereenigingen; e. 53 voor particulieren; d. 195 naar aan leiding van eigen aanmelding cn verzoek om onderstand; o. 79 naar aanleiding van aanvragen 0111 werk. Van de sub a, genoemde gaven 46 pos ten het Dames-comité aanleiding tot bet veileenen van onderstand, van welke 8 nog in behandeling zijn cn 38 weerkon- den worden afgevoerd. 31 onderstands- aanvragen werden afgewezen en 14 uaar andere instellingen verwezen, omdat z,ij niet vielen in do tenner) van hulp, door het Dasjes-comité. Van sub d. werden 91 aanvragen in behandeling genomen. Van deze- werden 13 geholpen met een voorschot van 15. tot f 100,cn 78 ontvingen onderstand van het. Dames-comité; 5'2 vielen nietvoor hulp in de termen en werden afgewezen; 41 werden naar kerkelijke of burgerlijke instellingen van weldadigheid Verwezen, terwijl 11 maal aan het opgegeven adres de behoeftige niet te vinden was en nien dus met bedrog te doen bad. Voor zooveel naar eenzelfde gezin meer dere malen werd geïnformeerd, zijn deze aanvragen in de bovengenoemde tellingen niet begrepen. De verwijzing van con behoeftige naar bot betrokken armbestuur gaat altijd ver gezeld van een schrijven of een monde linge toelichting aan dat bestuur, meestal van beide. Dat hot echter steeds 't ge- wenschte gevolg heeft ,-riiag niet worden getuigd. Naar den godsdienst zijn de 453 rappor ten verdeeld als volgt: 249 Ned. Hervormd, 161 Roomsch-Kalholiek, 14 Evang. Lu: thersch, 7 Gereformeerd, 1 Oud-Roomsch, 21 behoorden niet tot een kerkgenoot schap. Hot aantal werkzoekenden was in het begin van den winter minder dan het vorige jaar, maar in December (en ook in 't begin van 1911) nam dc werkeloos heid blijkbaar toe, althans er meldden zich in die maand 38 werkzoekenden aan. Het was zeer "moeilijk, dc mcnschen aan Werk te helpen, vooral gold dit voor brandersknechts, die door den slechten •toestand in het hrandersbedrijf zich in groeier getal dan verleden jaar aanmeld den en die in den regel voor ander werk ongeschikt zijn. Aan 31 van de 79 aanvragen om werk kon slechts worden voldaan. Aan de aanvragen van vak-arbeiders was ook ditmaal veel gemakkelijker te vol doen dan aan die van z.g. losse werk lieden. De nieuw georganiseerde gomeenJolijkc arbeidsbeurs zal naar wij hopen voor de werkzoekenden van groot nut zijn en het werk der Vereeniging iu dit op zicht wat beperken. Talloos cn van den mooM verschillen den aard zijn cie aanvragen om hulp en raad, waarmede men zich lot hel Bureau wendt. Gezwegen kaïï~ worden van medo- deciingen over armoede, werkeloosheid, be hoefte om beleende goederen te lossen, geldgebrek in bet bedrijf, dit alles spreekt genoeg uil wat boven is gezegd. Alaar er komen ook moeders om raad voor baar zwakzinnig kind, ouders voor hun jongen, die oneerlijk is, voor bun dochter, die niet wil oppassen: blinden vragen hulp en steun tot het loeren van een vak, ge brekkigen kunstledematen, men vraagt plaatsing voor halve krankzinnigen, voor maatschappelijk mislukten, voor drank zuchtigen; inmenging bij huiselijke twee dracht, advies tot. echtscheiding en zoo i al meer. Onnoodj» te zeggen, dat niet allen te voldoen zi jn, maar getracht wordt de aan vragers van de juiste gegevens le vour- zien, waardoor zij spoedig en met kans op succes den weg vinden om geholpen te worden. Ook werden eenige malen ge zinnen of kinderen ouder de aandacht van den voogdijraad gebracht. Hot arbeidsveld strekt zich zoodoende naar vele richtingen uit en er kan met voldoening op worden teruggezien, dat meermalen werkelijke lmlp is verleend! cn dal, mede door den steun van de vrij willige armhezoekslovs, do kraclit en het gezin zijn terug- zelfvei'itrouwen in m< gekeerd of verhoogd. Bij de bezoeken bleek hoe vaak hel voorkomt, dat iu gezinnen aehteilijkekin deren worden aangetroffen, dal zijg bijv. zulke, die op den Ieeilijd, waarop elk normaal kind loopt of spreek!, niet sjve- ken of ioopen kunnen. Deze kinderen zijn voor bot mee eoti.-el vooruit te brengen door privaal'es ol an dere gepaste hulp. Dit is echter ko-tbaar en voor de ouders vaak onbeieikbaar. Toch is liet in bet algemeen belang, dat aan zulke kinderen wordt gedaan wat mo gelijk 'is om ben maatschappelijk normale mcnschen te doen worden, en het zou met het oog daarop zeer zeker de over weging waard zijn, of het niet op den weg van het Burgerlijk Armbestuur ligt, dit onderwijs te bekostigen; immers, liet, is het voorkomen van armlastigheid. Onze Vereeniging was geregeld vertegen woordigd op de vergaderingen der Vereeni ging van Armbesturen", welke eiken eer sten Vrijdag in do maand gehouden wor den. Zij is den voorloopigen uilslag op do pogingen tol samenwerk® Lusschcu dc verschillende plaatselijke armbesturen en vereenigingen van weldadigheid. Door deze Vereeniging yun Armbesturen werd besloten tot do inrichting van een Centraal Register on de Vevccniging voor Armenzorg en togen Bedelarij werd aan gezocht dit register op haar bureau plaats te verleenen en te behcoren. De tijd zal moeten leeren of dit op den duur niet te groote bezwaren zal mee brengen. Voorloopig is hot door ons Be stuur aanvaard. Daar in hot totstandkomen van de Ver eeniging van Armbesturen, ons Bestuur een verwezenlijking ziet van wat het al zooveel jaren voorstaat, meende het eenige uitgaven, onvermijdelijk aan de werkzaam heid dier Vereeniging verbonden, voor re kening dezer Vereeniging te moeten ne men. Door onze bemiddeling werden 4 kin deren, wier moeder gestoivcn was, op genomen in het Weeshuis dc- Jlcrvuvm- den alhier; de vader betaalt daarvoor een wekelijksche bijdrage; zes kinderen, wier moeder gestorven •was, geplaatst in het Geuzengestichl te Brioilo, met geldelijke luilp van paitieu* lieren en van de familie; een jongen, die thuis dreigde te zuilen mislukken, opgenomen te Aleitray, met geldelijken steun van liet bel rokken Ker kelijk Armbestuur en hot Burgerlijk Arm bestuur enkele kinderen op verklaring van den medicus opgenomen in een gesticht voor zwakzinnigen. Voor eenige gezinnen, ouden van dagen, die hun leven lang hard gewerkt \iadden, maar .thans niet meer in staat zijn in hun onderhoud le voorzien, werden lijsten sa mengesteld cn daarop wekelijksche bij- dragon van particulieren gevraagd. Voor alleomvoiiendcn worden deze lijs ten niet gemaakt, omdat meer afdoende maatregelen te nemen zijn door hun op name in een dor gestichten. Omslachtig en op den duur onhoudbaar wordt dit lijst en-systeem. Hoe de beuor ;de gelden dikwijls bij eengebracht woiu n, is niet te beschrij ven. Bij elke volgende wurdt het bezwaar lijker, dan liet bij een vorige reeds was. Niet ongegrond is de klacht, dat telkens weer een beroep wordt gedaan op dezelf de gevers. Dat met. zooveel moeite, met weken, soms maanden oponthoud, de toelage moet bij elkaar gebedeld worden, om arme oud jes bet leven mogelijk te maken en hen opname te bezuigun in een oude man nen- of vrouwenhuis, is een bepaalde misstand. Waarom kan de kerkelijke armenzorg iu vereeniging met bet burgerlijke arm bestuur hierin niet voorzien? Wat onze bemoeiing in deze betreft, hot Bestuur zat ze, gaan beperken. Hel administreert thans 17 Jjjslen, welk gelat voor hot. oogenblik niet zal worden uit gebreid. De geldmiddelen van onze ver eeniging zijn rlleeu, daarom niel in een ongunstigen toestand, omdat wij ook in hot afgeloopen jaar eon gift van i'259. kregen. Zonder deze waren onze middelen kortweg ontoereikend. De contributies dek ken do uitgaven niet; een ongezonde toe stand bestaat 'j- dus. Intusschen spreken wij van bedoelde gift mol te moor erkentelijkheid, liet Dames-comité staat ft' financieel be- paald slecht voor. (Jok ontving hut twee giften vauf 230. en f50.waarvan met dankbaarheid woidt melding gemaakt. Niettemin is er een tekort van f 81.64. Ait-ii moet het goed verdaan. Onze ver- er tpiea lek 209 leden, te ramen ln-lulemle 5 19.25 contributie, waanan iu hoofd zaak uwiill bcko.-tigd het iiifurinalie-buteau. liet IJaimn-t'omité telt 96 donateurs, bij- diagi-ude 31) 1.50', in do laat.de juten bedragen de uitgaven ami omlcr-i,md563.25, 659.67, /76K.I5. Hoe noodig een vermaning ook is, hoe nuttin ceil ueak. lme >p u eJik«*lld ëeu goed woord, niet alles 1.- te doen zonder gel- delijken endeldand. En nu oi'loit een stad \an omtrent 30.000 inwoners een som win pl.m. 90(1 voor het dovd dal deze eioeiiiging mei lmar Tbimes- ('omilé zich -voorstellenhet voorkomen vuti en het ophollen uil ai moede. Waren de ondeisteuliiiigeii door de Ker kelijke Atmbe.-tuu-u gegeven van dien amd. dat andmen ziell konden onthouden, <m/e klacht vme mi.-plaat-t maar bet slaat wist. dat de bedoelingen door verschillende kerkelijke armbesturen ver-tn-kt, uiterst karig -/.ijn. De armvetzorger stemt dit ook aanstonds toe en zegt u: „wij hebben niet meer. we kunnen niet moer geven, en ziet niet m. hoe zulke bedoeling bede laars kweekt. Bij hen dus dezedde klacht. - Plnapt dan de mon.-ohuulioKUn do lief dadigheids/in? Ts in dit veislag liet werk van de Ver eeniging voor Armenzorg en tegen Bede larij nog eens weer uiteengezet, dan kan bet bijna overbodig lieden tot steun van dien aibeid op tu wekken. Toch ino-t bel Be stuur dit doen. want boevelcn zijll er nog niet. die bij een minimum contributie van 0.50 per jaar de armen naar h 11 vermo gen konden helpen. Alen logge dan ook dit verslag niet tri zijde vóór oen ol' meerderen onder z.'n bekenden te hebben aangespoord lot lid onzer veieeniging toe te treden. Dan zal eerst dr samcn~lcliing van dit verslag hebben doel getroffen. Namens het Bestuur; J. EEtTINKT! C.Szn.. Voor/Uier. ,T. A. GAZAN, Secretaresse. Sehkdntn. April 1911. Recht«positie van ambtenaren Donderdagavond sprak de heer AI. J. 11. Bndoux, onder-voorzitter van 't Nationaal Verbond van Gemeente-ainblemuen in Ne derland, in een voor Leiden vrij goed be zochte vergadering, waar, benevens de Pers ook eenige raadsleden aanwezig waren, in hel Nut van Algemeen over de ïechtspo- sitie en de organisatie van ambtenaren. Vooraf betoogde spreker bieedvuerig de noodzakelijkheid dor rechts regeling en do wijze waarop zij moest worden verkiegen. Vervolgens onderwierp spreker andennaul hel vioegero praeadvies van B. en W.op de motio-Aaïfieise aan een zakelijke cri- tiek, waarin hij o. m. wees op de on juiste meening van B. en \Y., n.l. dat zij hier in een reglement een kwestie van wantiouwen in hun beheer zagen; dat Lei den te klein was voor een dergelijke re geling en nog andere kleinsteodbclio opvat tingen. Spreker kwam nu tot de behandeling van liet reglement zelve en besprak ach tereenvolgens 7,eei breedvoerig verschillen de punten, o. ti. benoeming, duur van het ambt, ziekte- en verlofregeling, dc straf ten, enz., enz. Krachtig betoogde hij de noodzakelijkheid van ecu goed saamgeslold scheidsgerecht, als zijnde do hoeksteen der geheele veror dening, cu wees daarbij op dc bezwaren, verbonden aan het daarin zitting nemen van ambtenaren als arbeiders. Hij ont raadde dit ten sterkste en drong aan op onafhankelijke scheidsiechtcis. Ongeacht dn zwaai te der straf, moest beroep op dit lichaam worden opengesteld, want. zcide spieker, het zal iu de meeste gevallen niel gaan om de knikkers, maar om liet lecht an hel spel. Ten opzichte van het stakingsrecht meende spreker dat de Overheid, die voor de belangen der gemeenschap had te wa ken, dit te veel snijdende zwaard niet mocht geven aan lien, die krachtens hun ambt geroepen waven om dc belangen der gemeenschap le beharligon. Spr. vestigde hier de aandacht on de mecning van Air. •v v Troelstra. Een meenitig, die geluigde van t r t'x 'nl i I «Kt f 'ie j 7,* uw\ '51 ft Trt, «t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1911 | | pagina 5