TENTOOISTELLllfi VERKOOPING. De; e wee i s eciaa i Ffei e in zeer voordeelige PalfMs Paletols Costumes Costumes Enorme voorraad aft-relingen. Korte Hoogstraat 5-7. R DKAPJE LEWENSTE1N s Naaimachines en Rijwielen zijn ono veil rel baar. iOI IELS. Verzeker liig-laaMiapp idiiedam" iefslal-. ÜKiawl imscemenl latei CASINO VARIÉTÉ. rWl 't Laatste r suws. olkshuis Schiedam. ii let opbaar ratapei: Boodschappen worden aangenomen bij H. J. LENSING, Schoen- en Laarzenmagazijn, Broersveld 119. slis fts Ji BnttertlaiHsclie Specialiteiten-TliEaler. Zilver ina e. Openbare rijwil li ge Moderne confectie n bekend degelijke kwaliteiten, ocd passende modellen, onberis pelijke afwerking, Zeer billijke prijzen. een eenige b-Cents.Sigaar, verkrijgbaar in het Filiaal van A. HILLEIN'S Sigarenfabriek te Schiedam, Hoogstraat 155, nt. Tel. 235. DELFT. Volderso-raoht 17a. DELFT. 1 taco mmi lc schDönsté Bouwmaterialen ongeloofelïjk succes Groote Revue TULPEN, NARCISSEN en andere Bolgewassen, op Zaterdag, Zondag en Maandag 2!) en 30 April on 1 Mei a.s., in zwart en gekleurd Laken, Kam garen, Homespun en Ripsstoffen 4.75 - G.25 - 7.75 - 9.25 - 10.50 en liooger. in mod or n o Kngelsciie fantasiestoffen, ge&treepten Uni Cover Coat, 110—120 130 oM. lang, elegante nieuwe revers en moderne ruggarneeringen, 2.75 - 3.00 - 4,90 - 5.75 - 7.50 - 8.75 - 10.25 - 11.50 - 13.75 en liooger. in zwart cn gekleurd en modern gestreepte Kamgarenstoffbn, chique korte modellen met nieuwe garneeringen, 8 75 - 10 25 - 12.50 - 14.75 - 10.50 - 1821.50 en liooger. in tailor made en prachtige Engelsche fanta&iestoffen, in licht grijs, sport- on dunne Zomerstoffen, 7.50 - 8.75 - 10.50 - 12.75 - 14.50 - 17.19.50 - 23.— en Uooger. y.r\ THE PRINCE OF WALES. Hoogstraat 10, Schiedam. BUITENGEWOON PRACHTIGE AANBIEDING voor Oï'gtillielhobbers. 230 - 2UÜ 3U0 120. 1G0 240- MART. VERMEULEN, Voorstraat, Woerden. Zegt het voort en schrijf het aau bekenden en iiiiuiliolodou. Opgericltt Ao 1866. Commissarissen: de Heeffen J. M. TAN DEK SCHALK, President, Dr. C. J. VAILLANT, T. BBILLENBUliOt en K. J. TAN EUPECUM. DirecteurC. VAN EUPECUM. Concurroerende premie'n. Voo i 'deelige con dit ien lo g 9 x .2 loj flnjistcpii dikten sclulleiKlt Slot Apotheose: van Zaterdag des .avonds van 8—LO uur, overige dagen ,an 12 uur toorm, tot 10 uur des avonds. Entree uitsluitend voor ledeu en liuis- genooten a A Cts, de persoon. Kinderen, mits onder geleide, de lialve entreeprijs. De Notarissen H. B. K BLABSSE te Schie dam, en O-, C. 1I00LMANS te Dordrecht, zuilen op Vrijdag 5 Mei 1041, des voormiddags 11 uur, bij veiling en op Zaterdag 13 Mei lOll, des avonds 8 uur bij afslag, telkens in liet Gebouw J>M US IS SACRUM" ana de Lange Haven te Schiedam, I. Een Muls en erf te Schiedam, West- vest No. 15, kadastur Sectie C No. G18, grcot 15 centiaren. Verhuurd voor 11.35 per week. Grondbelasting 14 441/2. Straatbelastiug f 1.77. II. Een lluls en erf te Schiedam, Lange hlcumtraal No. 24, kadaster Sectie C No. 524, groot 14. centiaren. Verhuurd voor f 1.40 per week. Grondbelasting f 4.44. Straatbela&ting 11,77. III Een Huls en erf te Schiedam, Ilroers- vehl No. 5, kadaster Sectie B No. '2417, groot 21 centiaren. Verhuurd voor 13.per week. Grondbelasting 18.191/2. Sti aatbelas- ting f 3.27. IV. Een Winkelhuis met bovenwo ning en erf te Schiedam, Broenvcld No. 11, kadaster Sectie B No. 2577, groot «5 centiaren. Verhuurd het winkelhuis voor 4.50 per week en het bovenhuis voor f 2.50 per week. Grondbe'asting f20.55. Straatbelasting f819. Aanvaarding en Betaling der koop penningen 20 Juni 1911. De perceelen zijn te bezichtigenWoens dag 3 en Donderdag 4 Mei 1911, van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur, op vertoon van een toegnngsbewijs, afgegeven door genoem den Notaris II. B. E. BLAISSE Inlichtingen te bekomen ten kantore van -genoemde Notaiissen. BASSES PI J .El I j f S Oil hutel-costc B, J. S& l0M@l 1 -■'VS' Tv.'.V». jC-K-G.-.- V ~x KT El jfe Meukt U een Orgel te koopcit, koopt cr dan nu een Alle iilnmc Amerknansehc Orgels worden bij ondergetee- kcmlu eélitgl tijd veikmlit aopet. beneden ilcn calnloyu$pr\jM*"?§2SS Dus ecu Ongel wat uvet al 11.0 Ko-st imik bij mij te koop voor f 80- 2> T> S CU/.. v s n t> cn l Haast U out r een te kwopen. Alle ORGELS zijn mouw e, degelijke prachtige insUumeriten, w. o, mot doorloo- pende llarp, doorloopcndc Pjjptoon| Cello's, Fluit, en/.. Me Orgels jjn 28» hoog bekroond. Ook op de in Mei 1UOI gehouden lutein. Tentoonstelling van Muziekinstru menten te Rotterdam zijn de Orgels bekroond met de gouden medaille. D®P~ Ruime keuze In verschillende pi(Jslioogtcn. TBS* liet Weekblad voor Woerden en Omstreken schieef m liet nr. van Zaterdag 4 December 19u9 over mijne nuk »En toch hoe groot de i uinite (magn/jjn) ook is-, ze is nauwelijks toereikend om enorme voorraad Huisorgels te bergen, groot als vv.-cheiilenheid >n sooit en prijs is, Voor smalle en lijke beurzen is keuze en niemand zal onvoldaan 'sheeteu VERMEULEN'» Magazijn verlaten. 't»Elck wat wils" heeft de Ijeor VERMEULEN in alles beu acht liet ecnvoudljte tot het rijkst versicide Orgel, zoowel in de een voudige als model no style is daar ie zien," Heeft IF een Orgel, hetwelk F «vilt rullen? Voor Uw Orgel wordt Je hoogste «vaarde betaald, terwijl er van hot nieuwe instrument nog 20 ptlt. van den catalogusprijs afgaat. «Set* Op «He Orgels 5 jaar schriftelijke garantie, "ksTfö Komt s. v p. eens zien en*)iooren of vraag eens gratis een Catalogus aan, dit verbindt F tot niets. P.S. Aau soliede personen lever ik ook op afbetaling. Kleine Orgels op afbeta ling van 3 of 4 Gld g-oole Orgels op 5 GId. per maand, HOOFT AU TOCH KEN ORGEI,. Levering franco huls. Reisgeld «vordt vergoed, a w X «AUXWkWi j St"si v•T-"'' fT* AitïO'i'-V s" fh iCHUll c (U 57. ïcj 3C - 1 n s cd O fcp *'2 (Uiiecteur: SOESMAN) eOOLSLVGEL. ROTTE HO AM, Bij het enorm druk bezoek heeft dit Alcuw Programma ven enorm druk bezoek hcel't dit Al The 5 MESKEL SISTERS, the G VU LOAN A's, MARGAREl'A's Wonder- tuin, DUMAS, SPI.IGLAS, Miss ATL \S, ABEL en WELSCH, SOESMAN'S Ensemble »De Schqndoode" (Parijsclie kluc'itj en meerdere Iste mugs Specrali- U teileii-noinmers. Xondagnilddtg Frachtmatlucc, I Maandag 1 Mei NAP HE LA M Alt, J. II. 8 FEE AIIO FF. Bespreekt uw plaatsen. ROTTERDAM. Nog slechts enkele dagen Einde precies 11 uur. Aan«t Zon 'agmiddag Hollar Frlnzcs» tegen verminderde pr\j/.en. Zendagavondopvoering He Hniic Musanua.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1911 | | pagina 8