64"* Jaargang. Zondag 30 April 1911. No. 13598 Derde Blad. GLADYS. all¥rlel" FRANSCHE BRIEVEN. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon-en Feestdageü prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen tl..1.25 franco ger poet fl. 1.65, Prgs per week1: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Advertentiën voor liet eerstvolgend nummer, moeten des middags vóór een .nut aan bet bureau bezorgd zijn. i Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven), FAULTS, 23 April 1911. De twee laatste weken hebben wederom gelegenheid verschaft te const a tee ren welk een machtigen indruk het door de Plus ver breide woord in den vreemde maakt. Meest al toch overtreft die indruk, in intensiteit, verre de beweging, door de feiten in het eigen land of in nreor Ixqierkten kring te weeg gebracht. Ik heb het oog op de troe belen, die voor en na jongstleden Goeden Vrijdag in de «treken waar de Chnnipngne- diuif gioeit, hebben plaat.s gegrepen. Tn Parijs en zelfs in de aan het betiokken dis trict grenzende departementen hebben die onlusten en de onmidellijke gevolgen er van de nienschen, iietrekkelijk, koud gelaten. Men hoorde, en dacht ook wel, dat de Px-- stand er erg was, doch verder maakte men er zich niet warm -over. Frankrijk is groot en men heeft zooveel iri eigen omgeving te doen, te zien en to hooren Bij zulk een gelegenheid merkt men een-t dat de lokaio behoeften cn nooden minder zwaar wegen dan het vermeend belang eener, slechts op een administratieve fictie berustende, een heid. Een en ander heeft in dezen ten gevolge gehad dat men in den vreemde grooter \rees heeft gekoesterd op een gegeven oogen- blik van den Godendrank, die Champagne heet, verstoken te zijn dan in Frankrijk zolf. Laat me, in zoover onze landgenooten aangaat, daarom allereerst de gemoederen gerust, stellen door te verklaren, dat de wijnongeregeldhelcn nöch den prijs voor het particulier gebruik zullen doen stijgen, noch de productie van den wijn, die als Cham pagne verkocht wordt, zullen doen afnemen. De inillioenen liters die er door do muiters vernield zijn, (delden waarschijnlijk niet zoo veel echt Champagne-druivensap in, of ze kunnen gemakkelijk vervangen worden, zij het ook al niet door dezelfde fabrikanten (van wie gezegd wordt dat zij niet voel hi«t gevoelen hun verwoeste etablissementen weer op te laten bouwen), clan toch door nn- dcio. Dat de afgebrande 011 gansehelijk leeg geplunderde fabrieken juist gelegen zijn te Ay, in de onmiddellijke nabijheid van Eper- nay, hooft echter, ten onrechte, bijgedragen tot 'de emotie van hen die den Fransclien schuimwijn boven alles liefhebben. Epernay en Ay zijn inuneis van oudsher beroemd, omdat ze het boste aller Cham- pagnegewiussen v(X>rt brengen. Feeds Frans 1, Karot V, Ilondrik Vil 1 en l'aus Leo X truien tioEeh op de wijnbergen, die zij in genoemde streken liezaten, hoewel do wijn, dien deze in dien tijd opleverden, heed wat anders was dan do tegenwoordige echte Champagne. Eerst in de achttiende eeuw is men immers begonnen er het „ehanipagni- socren'", d. w. z. de bewerking op toe te passen, welke den wijn digi .schuimen en heeft men het geheim ontdekt, waardoor men uit de" zwarte Clinmpagnedruiven den gpudklcurigon, kristalheldere» nectar ver krijgt, die, den naam van het land, waarin Juist stond ik op hot punt naar u t-oe le komen, oin u te vertellen, wat ge reeds se dert goriiimen tijd weet, dat ik u liefheb, >n u tol vrouw vraag, toen een dringend telegram mij elders heen riep. Tot mijn grootr spijt moet ik mij nu wel vergenoegen met dit kleine Frietje, dat slechts vaag mijn gevoelens voor u kan weergeven. Lk verzoek u vriendelijk mij Dinsdagmorgen wel te willen ontvangen, om van uw eigen hppen to vernemen, dat gij mij liefhebt 011 mijn vrouw wilt wonleu, voor eeuwig de mijne, tot de dood ons scheidt." Gladys liet den brief zinken en staarde peinzend in het vuur. Het schrijven kwam vit» kapitein Trevor, haar naasten Imurnmn en vriend", met wie.n zoover zo zich herinneren kon, altijd spreid en geflirt had. do zuchtte en dacht er over na, hoe nan- $eimam het zou zijn, mevrouw Trevor to worden, een moot huis te bewonen cn Ixv \eralien geld n overvloed te hebben. loen opende zij den anderen brief; deze tvas van den jongen predikant Brown,, die reis was gedurende rijn verlof- cn haar berichtte, dat hij een beroep had ontvangen naar ecu grootovc plaat», waar zijn .salaris de Iiereiding geschiedt, de beele Wereld door bekend gemaakt heeft. Ific streek was slechts oen gedeelte van de oude provincie Champagne, welke, vóór de Gioole Revolutie, een der twaalf Gouver nementen van het Koninkrijk vormde en een bevolking telde van ongeveer twee rnil- lioen zielen, terwijl haar oppervlakte, uil landerijen van oud. ig geheel verschillen den aard bestaande, dertig duizend vier kante kilometer bedroog. Het eigenlijk Champagne strekte zich uit van Saint-Menehould en Epernay tot de vlakte van Cludons-mir-ihtnie en Troves, vervolgens behoorde tot die oude provincie het gebied van Reims. Dan de omstreken der ,-tad Rethol, het daaraan grenzende her togdom van Bouillon en de streken 111 de buurt, van Mé/iéres en Cliarlev ilie. Ifet was- telijk gedeelte der provincie was de zooge naamde „Brie Gliumpenoise" met de ste den Menus en Coulommiers. Ten Zuiden grensde ze aan Bourgogne. In dat gedeelte was do stad Chablis gelegen on men ziet, daar Chablis een bekend Bourgognegewas opleveit en toch oudtijds tot de provincie gnnpagne behoorde, dat de wijngrenzen in Frankrijk hoogst moeilijk scherp te trekken rijn. In veler oog is het dan ook een groote fout der Regeering geweest een jaar of vijf geleden die afbakening door tc zetten ter wille van lokale belangen. Uit dien maat regel immers, zijn mede do jongste onlus ten voortgekomen of liever, hij is door som mige elementen onder de wijnbouwewln be volking, die gehoor gaven aan allerlei in vloeden van buiten, als voorwendsel aange grepen om de vaan van bet oproer omhoog te steken. De kwestie is zóó ingewikkeld, dat liet pagina's zou vorderen om een juist denk beeld te geven van de oorzaken en de aan leiding der beweging en dat men Jangen tijd ter plaatse zou moetom vertoeven om haar grondig te kunnen bestudeeren. Ook zonder dat, kan men er echter zeker van z.ijn dat do moderne begrippen omtrent alge- moono sociale toestanden er een hoofdrol in gespoeld hebben en dat de beweging voedsel gevonden heeft in de aanhitsing van socialis tische en iui.ur a machismo overhellende fac turen. Overigens zijn wijtitroebelen in Frankrijk niet vreemd, doch die van vroeger Tijden z.ijn bepaald gebleven tot zuivere vakbelan gen. Zoo heeft er in de zeventiende eemv ion langdurige strijd plaats gehad lus-oliën de vooi standers van den Champagne- en die van den Bourgognewijn. SehrijvciK, zoowel van proza als van poëzie, mengden zich in die wcrsteling om den voorrang en op die manier hebben tal van gedichten, lofzangen zoo goed als schimpdichten, het aanzijn ge kregen, die alle een wijnsoort tot onderwerp luidden. Meer dan deze mannen der pen hebben evenwel die van het lancet aan den wijn, welken zij vijandig gezind waren, ge voelige slagen toegebracht. Sommige ge- necshoeron decreteerden namelijk dat de Champagne onvermijdelijk de jicht gaf. Andere daarentegen Ixnuvrde.u dat men even goed een glas vergift als een glas Bour gogne kon drinken. Beide zullen liet wel niet hoe.lomaai bij het juiste eind gehad hebben, anders was het stellig op het oogenldik met verdubbeld zou worden, zoodat hij nu in staat was, haar hart en hand aan te bieden. „Antwoord me s.v.p. met een enkelen regel of gc me Dinsdagmorgen ontvangen kunt. Ik schrijf de/en in de keurige pasto rie mijner aanstaande woonplaats en /.ie reed.- voor oogen, hoe liet eens zijn zal, wan neer ge mij tot de gelukkigste der sterve lingen gemaakt hebt. lk zie u in den tnin rondwandelen, terwijl ik voor het venster zit te studecrcn." Gladys kon lint niet verhinderen, dat er tranen in haar oogen kwamen, en zij niet in staat was, verder te lezen. Hij was ook zoo goed en zoo edel. Het was altijd haar ideaal geweest, predikantsvrouw te worden cn in staat te zijn zich, meer dan nu hot ge val was, aan de arme, lijdende menschheid te wijden Maar de plaats, waarheen hij beroepen was, was zoo ver, cn kapitein Trevor zoo „erg aardig", 't Was heel moeilijk om tot een besluit te konion. „lk weet, wat 0c doen zal," zei zij plot seling in zichzelf. „Ik zal een gelijkluidend antwoord schrijven. Misschien kom ik al schrijvende op het besluit, wion ik liever heb, of beter gezegd, wion ik liefheb." Zij stond op, en de beide brieven zorg vuldig wegsluitende, begon zij haar ant woord ann kapitein Trevor. Het was spoe- ISg gereed. Zij zou hem gaarne Dinsdag ont- Prijs der Advertèntiën; Van 16 regels fl. 0.92iedere regel meel 15 cents. Reclames 30 cent per regel, Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden, Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen, In de nummers, die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen, Intercommunale Telefoon No. 103. dc- bevolking van Frankrijk, quantitatief, nog erger gesteld dan reeds hot geval is. Zooveel is zeker dat de wijnbouwende bevol kingen, zoowel die der Champagne als die van Bourgogne, welke natuurlijk haar leven lang den lamhvijn van hun eigen gewas drinken, tot de stevigste en moest gezonde catogoriëen van Franschen. behooren, die er bestaan. TV at dc mindere soort champagne aan gaat, den cenvoudigen landwijn, die niet gcehampagniseerd wordt, heb ik gelegen heid gehad hem te proeven, toon do jong ste onlusten mij een paar dagen lang in de omstreken van Epernay hadden doen verblij ven. 't Is een vrij koppig, op de zenuwen wer kend wijntje, waaraan men gewend moet zijn om er geen te onaangenume gevolgen van te ondervinden. Hij schijnt trouwens niet M'eoiml geweest te z,ijn aan het vernielings werk der vorige weken. Mij is althans door ooggetuigen verzekerd dat de oproerlingen, voor liet grootste gedeelte, sterk onder den invloed van bedwelmende dranken schenen te verkecren. Doch daaronder zal de min of meer zuivere alcohol, gelijk*liet hier heet, de „ooutie" of „,-ehnie.k", ook wel dienst gedaan hebben. De puinhoopen dor zeven of acht ver- biande clianipagnefabrïeken in oogenscliouw nemende, krijgt men ten minste de impres sie, dat er ware kanihalen of duivels aan het werk geweest zijn. In dit opzicht is de beschrijving, die de Fran.scho bladen van de vernieling gegeven hebben, eer beneden de werkelijkheid dan overdreven. Volgens som migen was echter van hoogeriiand aan som mige journalisten het wachtwoord gegeven de zaken niet al te /.wait voor te stellen. Voor de Regeering zijn de onlusten en haar onmiddellijke gevolgen inderdaad zeer onaangenaam ge,wee.-1 en vermoedelijk zou ze bij de desbet redende interpellation het leven ingeschoten hebben, indien de Fan-ch- vncantie niet voor de deur had gestaan en vóór alle dingen do Begrooting, die toch reeds bijna vier maanden te laat kwam, af gehandeld had moeten worden. Moiiis, de President van den Ministerraad, die zelf wijnbouwer en cognac fabrikant is, kan, als vakman, van geluk spreken dat deze ern stige wij titroebelen hem niet ten val ge bracht hebben. Evenals aan alle dingen zal er, al zijn op hot oogenblik nog gioote waakzaamheid en do aanwezigheid van een sterke troepen macht noodig om de oproerige elementen ouder de Uhampagnors in bedwang te hou den, ook aan deze onlusten wel een linde komen. Liet gebeurde is evenwel met recht een toeken des tijds te noemen en kan het Ministerie tot les strekken, al is de op lossing van het afbakening-W vangstrik niet z<xi gemakkelijk of spoedig te vinden. Het is waar dat er lieden zijn geweest die haar hebben aangegeven op de wijze, al- Colum- bu- met hel bekende ei te werk sjinsr. „La Champagne", zoggen ze, i« het land en „le Champagne" de wijn. Auteutieke, uil liet gewas van het land bereide wijn moet dus in liet vervolg lieeten „de Ia Champagne" en wijn, die met andere drui ven gefabriceerd is en toch den naam wil dragen „du Champagne". Etymologisch is de oplossing juist, doch in de praktijk zou vangen, en gevoelde zich zeer geflatteerd (hxir zijn aanzoek," schreef zij. De tweede brief ging niet zoo gemakke lijk; deze werd langer en kostte haar veel tijd. Toen zij gereed rvns, zat zij langen tijd ie mijmeren, trachtend zich een voorstelling te vormen van de pastorie-, den tuin, en do plaats, die zij zou innemen als predikants vrouw. Toen zo uit haar gemijmer opschrikte, trok /.ij haastig do Hide brieven naar voren, sloot ze, en adresseerde ze. Zij nax-st dien avond uit en had dus ruim schoots den lijd na te denken over de beide aanzoeken. Zij was or nu haast zeker van, dat de predikant dc „ware Jozef" rvns, doch zij wilde nog niét besluiten. Zij zou de brie ven morgen verzenden, dat was tijd genoog. Toen zij eeist iaat thuiskwam en zich ter ruste begeven hurl, herinnerde zij zich haar blieven. Zij luid ze zeker bij de .andere weg gesloten en zou morgen don brief ann ka pitein Trevor verscheuren. Zij had den. pre dikant lief, zij was er nu heel zeker van. Toen baar broer den volgenden morgen naar het bureau ging, vroeg hij haar: -brieven mee te nomen? Die ik gisteren jjp, je tafel vond, heb ik gepost." Zij staarde hem verschrikt aan en ver bleekte, „Wat bedoelt ge?" ze wellicht te wensehen overlaten 1 IIoo het zij, wenscli ik den gcduldigen iezor in de eerste dagen evenveel "lan-jes van het eerstbedoeld, vrouwelijke merk tix>, als het. tal molen, dat ik in dezen brief, noodzakelijkerwijs, den naam van het land en van den wijn hel) moeten neer-c li rij ren. JUVEXDA EEN PRETTIG GESCHENK. Vijf cn twintig jaar lang had Simt» de familie van dokter Bergman, professor in do natuurkunde, trouw en eerlijk ge diend. Niet alleen was ze gedurende al dien tijd een vooibeeld geweest van trou we, stipte plichtsbetrachting, maar ze was bovendien de spil, waarom alles in het huishouden van den professor draaide, want door een zwakke gezondheid kon mevrouw geen enkelen huiselijken plicht waarnemen, en Sientjo had inderdaad haar leven ge wijd aan do belangen van do familie, die door haar als vertroeteld werd. Hoe bescheiden de oude trouwe ook was, toch stelde ze er een eer in, dien dag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan en mevrouw Bergman, die ingelicht was over de ideeën van haar dienstbode, had haar echtgenoot een wenk gegeven, dat hij zor gen zou, dat het jubileum een feestelijk karakter droeg door hot geven van een rijk geschenk. De professor beloofde het en dacht lang na. j De groote dag brak eindelijk aan en de jubilaresso stak zich in haar beste plunje. Toch zorgde zjj, zooals gewoon, voor het ontbijt en wachtte toen met kloppend hart do komst van mevrouw en den pro fessor af. 1 Daar ging eindelijk de bel. Met uitgestoken handen trad de profes sor op de binnenkomende toe, en wenschte haar hartelijk geluk met den zeldzamen dag. Hij wees de getrouwe op het mooie levensdoel van plichtsbetrachting, en sprak er den wensch bij uit, dat Sicntje nog een ïeeks van jaren bij de familie zou blijven, „Geen beter jubcleumsgeschenk heb ik voor je kunnen bedenken, Sientje," be sloot de geleerde, met tranen van sym pathie in do oogen, dan mijn pas ontdekte ster van do tiende grootte naar je te noemen. Wees er nog lang gelukkig mee SLUIERS. Juist zooals in het donker alle katjes grauw zijn, zoo zijn onder een sluier alle vrouwen mooi. Wat het oorspronkelijk doel van dien sluier ook moge geweest zijn, het is meer dan waarschijnlijk, dat hij in de eeiste plaats bestemd was, eer Lelijk heid le verbergen dan schoonheid. Een sluier (voile) is bepaald oen voordeel voor een leelijke vrouw, want zij kan dan ten minste een zeker soort van twijfelachtige bewondering wekken. Zij kan mooi zjjn, wie weet het? Ja, zij verbergt zeker wonderbare gelaats schoonheid voor de brutale oogen der me nigte, bij gevolg is zij even zedig als mooi. „Een brief aan Trevor en aan Brown. Ik heb zo bezorgd." „O, o, wat heli je gedaanwat heb je gedaan!" kreet Gladys. „Waarom? Was het niet goed?" „Noen, neen „Er is niets meer aan te veranderen. Zij hebben hun brieven id ontvingen. Adieu, ik moet nu gaan." „Wat nu te doen?" "Vluchten? Yoor ronige dagen de stad uit gaan? lletzi'lf Ie oogenldik werd de deur ge opend en trad Trevor onaangediend binnen. Verrehrikt zag zij in het rond. Aan ont komen was geen denken meer. „Hoe gaat het u?" vroeg zij. „O, dank u, goed," antwoordde hij ont wijkend. Pauze. „Gij weet begon hij na oenig «tilz.nij- gen, „waarom ik gekomen hen." „da," zei ze zacht, „uiaar o! 't is alles een vergissing Ik mijn broer „Ja, natuurlijk,zei hij verruimd, „Maar ik begrijp mij nog niet, hoe ik zoo verstrooid kir an® lk zou er mijn ziel voor hebben wil len geven, z.oo dit niet gelujnrd was. Ik hoop, dut ge mij vergeven kunt. „Ik zou het nooit ontdekt hebben, zoo Gladys van Onrde mij dit niet had terug gezonden. Zij ontving de afschrijving voor do repetitie van Zondag in jilanla van ,.v Als zij maar dien tergenden sluier wilde opheffen, wal zouden we zien? 't Is moeilijk to zeggen van waar en van wanneer dc eerste sluiers dagteeke- nen. Zij waren in den smaak hij de Eqyp- tennron, Grieken en Romeinen en andere volken der oudheid, maar bij welk volk zij 't eerst in gebruik kwamen, is onbe kend. Wij moeten naar hun oorsprong raden. De sluier wordt beschouwd als het zinne beeld van jonkvrouwelijkheid, en als een bewijs van onderwerping der jonge bruid aan de heerschappij van haar heer en mees ter. Tiaar overal, zinnebeeld of geen zinne beeld, altijd woidt hij zoo flatteerend mo gelijk gedingen en de meeste bruiden van den tegenwoordigen tijd dragen hom graag, deels omdat het gewoonte is, deels omdat hot mooi en gedistingeerd staat. Er zijn vele aardige bijzonderheden be kend in verhand met het dragen van sluiers, fn Arabië moet een bruid haar gelaat vier dagen geheel bedekt dragen. Als zij naar haar nieuw huis gaat, is zij meestal van bet hoofd tot do voeten omwikkeld door een cachemiren shawl, rood, wit of geel, op haar hoofd draagt zij een bordpapieren kroon, die ook onder de shawl is verbor gen. 't Is eerst als do bruigom haar wat geld heeft gegeven, hetgeen de prijs be- teokent voor het onthullen van het gelaat, dat zij er in toestemt de shawl ai' te doen. i In Perzië gebeurt het meestal, dat de man zijn biuid naar het altaar voert, zon der haar gelaat te hebben gezien. Natuur lijk is hij zeer nieuwsgierig om te weten, hoe zij er uitziet, en de gasten verlangen er vurig naar te weten, hoe hij 't zal op nemen, als zij zich ontsluiert, 't Moet zelfs voor de zenuwen van een Arabier een harde proef zijn. Met de Bedouinen schijnt hetzelfde het geval to zijn. Op den trouwdag wordt de bruid naar de tent van den bruidegom ge leid door haar vriendinnen, tem ijl hui ten het protinaken voortgaat. Na de plech tigheid blijft dc bruid iu de tent, tciwijl haar man gedurende een poos met de blux- iofLgnsten mee doet, dan mag hij binnen komen en den sluier oplichten. Als hy te vreden is met hetgeen hij gezien beeft, dan kondigt hij zulks dan door kreten van vreugde. Onder de Zoeloo's neemt de sluier den voim aan van een koralen franje, han gend over het gelaat. Do buridspartij bege leidt do bruid naar bet huis van den bruidegom en houdt haar tusschcn zich verbolgen. Dan staan zij vóór haar, ter wijl zij een lied zingt, waarna zij uit elkan der gaan, zoodat de bruidegom de zange res zien kan. In Assyriö is het sluieren een zeer strenge gewoonte. De bruid draagt den sluiex-, maar zij wordt drie dagen vóór het hu welijk opgesloten. Na een dag vol fees telijkheden wordt zij in plechtgewaad weg geleid en dicht gesluierd naar het huis van den bruidegom gebracht. Daar binnen komend, gaat zij regelrecht naar den donkerstcn hoek van liet huis en blijft daar weer drie dagen zonder iemand te zien, zelfs niet haar echtgenoot. Ter wijl zij aldus verborgen is, gaat het feest- «««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MM Daarom ben ik hier gekomen. Ik kom re gelrecht van Gladys..." Een zucht van verlichting ontsnapte Gladys. Hij had dus baar brief nog niet ontvangen. „Ik heb nu slechts één vraag," zei hij, „dat gij of mijn briel' vernietigen wilt, óf hem nog Imtggeve.n. Wilt gij mij beloven het haar nooit te vertellen?" „Op één voorwaarde," zei Gladys lachend, „dat gij den brief, dien ge hij uw thuis komst \an mij zult ontvangen, ongeopend in liet vuur zult werpen. Beloof silo dat." Een tik op de deur maakte een einde mui liet gesprek. „Mijnheer Broun," vliondo liet meisje ann. „Vaarwel," zei Trevor, haar warm de hand ten uf-eheid drukkend, „ik zal mijn la lofte nakomen." L)o predikant trad op Gladys toe cn stak haar zijn hand toe. „(5huh s, lieveling, uw brief heeft mij tot don goliikkigMen stervolinu gemankt," Zij legde haar hand op zijn schouder cn schreide tranen van geluk. „Wanneer zul het zijn?" vroeg hij, lmar rose wangen kussend. „Wanneer ge wilt," zei ze gelukkig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1911 | | pagina 9