Gertts ma> iedereen et we en W' liinsiii tot Public leit van ill Schr flel |ke C ursusse i Het Bonthuis. MODEVAKSCHOOL. Tandarts J.T.0rth& Zonen, I. T. Orth Zoi len, Coolsiugel No. 29. G. 1. tooMnte MMX i C s Bank. ie lotterdamsche Bankvereenig ng Gelden Deposito SPAARBANK. L.OOPUYTS BA 4K L lilllffi, IX CASSO-ÜA XK. De WISSEL en EFFEOTEMBANK GEBROEDERS CHAB0T Me ?an Belden a Depsilo H.J.Wouterlood&CT, de fijnste Hanfenlooter Host <5 O er pond. m Provinciale Crediet- en Spaarbank, f 21138 1.05. 'eposito-Rente. Rotterdam, Noordblaak 25. SAFE-DEI »OSI' f.siü l ]k kek ucmdaac: tjeer* appa gegeten. NED. PUNTEN BOTER -'ABRIEK /PÖF\AMSTERDA 11 Hoogstraat 326, Onovertrefbare keuze in PELTERIJEN, Br. S. VAN HÜFÏIL. Vergoedt 4 ren te op rente. SCHIEDAM. Hmsfsrdsm. - BOTTER0S1, Leuvahaven 103. - Almelo. Scheepmakershaven 66. Rotterdam, Kassiers en 'Commissionnairs n Effecten. p» m.a H2 Keizersgracht 153 AMSTERDAM. Tel. No. 10789 CURATORIUM: Mr. Br. C. F. SCHOCH. I Prof. Dr. H. D. J. BOIIENSTEIN. Dr. If. C,PRINSEN GEERLIGS. ,Thr. Mr. L. H. TAN LENKEP. in Boekhouden en alle tiandeloiretenochappen, Hantoorpractfjb, 15 Talen, Jlathedg, Techniek, Algenicene Ontnlkhrllnj, Uit gebreid Lager Onrterw|)s, enz. onder leiding van bekende leeraars. Opleiding toor alle examens, ook voor de acten L. O, M. O, Siaatsexamen, Practijk-Diploma's, en voor ambten en beroepen. Speciale afdeeüng voor Adviezen inzake Beroepskeuze. Aangename methode. Billijke condities. Goede resultaten. Vraagt het cratis-prospectu.=. 8528 60 129 cursussen. 48 leerkrachten 3609 leerlingen. hoek Nauwe Marktsteeg, ROïTERDaK %anaf de goedkoopste tot de fijnste soorten. Bijzonder geschikt voor St. SICOLAAB-tABEACX. Keer Inge prijzen Voor elk stuk Bont bij ons gekoclit, wordt gegarandeerd. ZONDAGS GEOPEND TOT S UUR. Bij Inkoop boven f lO worden de tromhosten vergoed. 8057 5U Hoogstraat 73. Ondsrafdeeling der Vereeniging van Mode- Vakscholen to 's-Hage, Goedgekeurd bij Kon. besl. van 26 Ang. 1911, Dagelijks inschrijving van leerlingen ter opleiding voor Diploma's van Conn- nl«n Coupeuse en Ueerares. Ook gelegenheid zich voor eigen gebruik te bekwamen. 6102 15 De Leerares, TL M Th. VAN ALPHEN. (oudste firmant), PCB KEK ADD O.K. 203a, uabjj de Delltschepoort, Botterdam NB. Vroeger gedurende 14 jaar gevestigd Schiekade QjL 208bi 1228 12 ABONNEERT U SCNIEDAIHSGHE COUf IT. Paf. ii Verdere Idtoórafische Benoodiddheden steeds in ruime voorraad. Rotterdam 8531 30 TANDARTS (Kunsttanden en Gcblltcn). Rotterdam. 105241 J. F. DUPODIT. CMLarlct Teieioon 152. Zooeven verschenen olieverf ngl van VERRASSENDE UITKOMSTEN VAN 'SMENSCI1EN SPEURZIN EN VINDINGRIJK HEID, onder leiding van DOOR DESKUNDIGEN OP VER SCHILLEND GEBIED. .Met 700 h 75 0 illustraties, waar onder 2 6 prachtige prenten in kleuren. Twee honderd korte, boeiende, popu laire artikelen over hóógst belangwekkende onderwerpen; en een overvloed van prachtige, pakkende illustraties. JAN HAVELAAR ZOON, dossiers en Hinkelaars In Assurantiën, ROTTERDAM. Incasseeren op het Binnen- en Buitenland. Koopen en verkoopen Wissels op het Bui tenland. Voeren Eflectenorders uit. Nemen gelden h deposito met één dag opzegging k ll/j pCt tien dagen j8/4 voor langeren termijn onder nader overeen tv komen voorwaarden 1223 12 THANS 7749 31 net 10 dageu opzegging 3tyj pCt. 1 maand 4 oor 3 maanden vast 4i/j I ja»1" Andere termijnen volgens overeenkomst. Lange Jlaven >3, SCHIEDAM. eplaatsl Aandeslenkapitaa! f 500 000. Reserves 31 December 1914- 35.800. Rotterdam, Euldblaak tt«. '8-Gravenh.age, Kueuterdfjk IS. Belast zich met lncasscerlngen op het Binnenland Buitenland. Koopt en verstreM wissels en cheques op het Bui tenland. Verstrekt handelscredieten tegen zakelijk onderpand. Bezorgt telegrafische uitbetalingen. Belast zich met de uitvoering van Efiectenorders. Verhuurt aan hare clientèle Safeloketten. Neemt gelden h deposito tot wekelijks te annonceeren rente. 6523 49 BIJKANTOOR SCHIEDAM, neemt tegen rentevergoeding nader overeen te komen. BROCHURE WORDT OP ftOTABE 10ESEZ01DEI. btiül 46 Lange Haven SO, 8344 80 Schiedam. Reserve-kapitaal op 31 December 1314: 1= 8AFE-LOHEÏÏL.V te buur vanaf f 2.per jwr, VerstreRt Handelscredieten opvoordeelige conditiën. Bureel van Administra tieve Controle. Gevestigd sedert 1894. Kontoorle Tnimdngel no. 19, Schiedam. Public-Accountant Leeraar NI. 0. Boekhouden etc. 122(1 20 lnterc. Telophoon no. 181. Inrichten, bijwerken, In orde brengen, controleeren en geregeld bijhonden vbb administration van welken aard ook. Leeraar in Staat huishoudkunde! en Statistiek, Boekhouden, Handelsrekeuen en Handelsreeh! Opleidinar voor HSxamen en Prnctiik. Volgestort Kapitaal f 0,000,000. Deserve f 1,201,000, Met 1 dag opzegging i l 10 dagen 1 maand 3 maanden 6 13 1 Accountant il/j pCt. 'sjaars. a sjaars. 't jaar». 's jaars. 't jaars. 'g jaars. Amsterdamsch Aceoaui notg.Kantoor ondt-r Diiecue von Mr. E. J. KORTHALS ALTE3. W. MOLL Jzr G. H. VOORHOEVE, Directeuren v/h kantoor Mr. A. B. VAN DER LAAN. I Rotterdam 5952 54 WISSELS. C 0 U '-ï 0 N S VKEEIDE BANKNOTEN, EsTeemt gelden Deposito. Zonder, voorafgaande opzegging1% pCt. met 10 dagen opzegging. is/, met 3 maanden opzegging3 1 ]aai 4 erhuurt Safe-Doketten. 1495 40 Kassiers en Makelaars in Assurantiën. met één dag opzegging ji/a voor iangeren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. 1232 36 K w PPA li Hornemann I OP DE UPGERIChT lOoD 3285u TELTLGnAM-ADRES 1 „BALO". 'TELEFOON INTERC. No. É3 en No. 463, 8238 30 21 /j 3 31/s i 4 u. n. «vunnunib '/'i i/j 9 9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 10