nette Ion {ens 0 St. niicolaibS" adeaux. NEW ENGLAND, Hoogstraat 159 ia ;-w m ïhwü G. OD s Boekhandel, J. F. DUPONT, S< nt-9Zicolaas. g im KLEINE IHVKRTKITIEI. otf«£VL?l It" ft Portefeiilles, Sigaren-ÉtBl's, Tasslues. D. B.4L-C:11 EI. - Hoogstraat 41. Magazijn >e V lindLer SIGAREN A A Z IJ N. anaf Maandag 29 Novem ber geëtaleerd voor Firma E. C. PAPEHHUÏJZEH. KRAIVIESIS DE GROOT. Hel BE**TK Aitlllfv voor St. Nicolaas-Cadeaux üaies- es Beeren BaMemi PorttnoDMics Da» tl Heem Moeten Paraplüies. MasDbeRnoopen, Dasspefa, Pocoels, farielsiotteo Siiareototers eez eoz. P. EiNGEKLNG. St, Nicolaas-Caleaii, Christ. Geref. Geueeate. Konijnen- ea KipjeuM, Jongste BEDIENDE, HYPOTHEEKBANK gj£{»8>"4 00 ffS S UITNOOOIGIKG tot bezichtiging der SUNic.-Etalages van 5 %u Celluloïd-Artikelen. Diverse Meubilaire Goederen, een fijn.kistje Sigaren, M. A..PERSOON, ASSORT HVI£iVT-K 1STiiiV, TABAKSKERVERIl. KOFFIEBRANDERIJ, Markt B. Telefoon 15SÜ. oorbimden oen uitgebreide sor teer! ng nieu ws IcRo m an b, J o n gen s- cn Meisjesboeken, Prentenboeken, Scheurkalenders, Luxe Post pa] >ior, Jongen Kleermaker. JU'dU* G- 1 8,6 «7 - fw^sp «28 «V. -9» e E» - 0* - E Dageiljkseh Renrshericht Amsterdam, 27 Nor. De markt was heden buitengewoon stil en weinig veranderd, de stemming was eerder iets vaster, ook voor Hill. fondsan locale fondsen lusteloos. Rubbers zwak ker. Amerika vast. vooral Denver en Mis souri, en Hide and Leather met kooplust. Overige lusteloos. Marine zeer flauw en bijna zonder handel. ADVERTENTIES. Ondageteetoende betuigt hiermede haren hartelijken dank aan de hoeren L. en W. VAN PELT, de Bazen en hef overige Per soneel der Groentefabrieken Noord-Holland en ,,De Olifant", voor den steun, tijdens1 da ziekte van haren Echtgenoot ondervonden. 1 Wed, i'X BARON - Van der Stap. 8742 9 Qnèörgeteekende betuigt hiermede haren opredhten dank aan jallen, die haar blijken var jelneming hebben betoond bij B1' overlijden van haren lechtgenoot, inzonder heid aan den WelEd. Heer L. VAN PELT, Sergeant-Majoor en andere {eden der af- «eeling Schiedam van den Vrijwilliger! Land storm. Wed. BARON—Van der Stap. Schiedam, 27 November 1915. Rottcrdamschedijk 178. 8741 11 öndergeteekenden lie tuigen biermede hun- ien hartelijken dank voor de zoo vele blij ken van deelneming, ondervonden bij de ziekte en overlijden van hunne geliefde Dochter en Zuster, Mej. ELIZABETH KOO- RENGEVEL«n het bijzonder aan de Maat schappij Oxygenium, voor de s'eun, alsmede rar den WelEdelen Zeergeleerden heer Dr. D DE LEEUW voor de zorgvuldige lie kandeling, en aan de Zustersvon Jen Neki Hervormden Dinoonessenarbeid voor Je liefderijke verpleging aan hunne Dochleren Zuster bewezen. KOORENGEVEL, N-, KOORENGEVEL—Van Schrevendijk en Kinderen. 8748 16 Voor de zeer vele en hartelijke bewnzen deelneming, ondervonden bij het over ijjaea van onzen geliefden Echtgenoot, Va der, Behuwd- en Grootvader den Heer PI Ef FREDERIK. VAN DER HAMMEN Sr., betuigen wtJ onzen hartelijken dank. Uit aller naam, Wed. P. F. VAN DER HAMMEN— Vredenbregt Schiedam, 27 Nov. 1915. Schie 96. 8717 11 en antore eener financiëele instelling gevraagd een 8762 10 ving en accuraat kunnende r-kenen en een nette hand schiijvende Eigenhandig geschreven blieven onder let teie CC, aan het B >reau van dit Blad De Juffrouw, die Woensdag j 1. ca. 5 uot op het Toorbalcon van de tram (lijn 8) naar Schiedam de door een passagier ve>loren, heeft opge nomen, wordt verzocht haar adros op te geven aan Emmaplein 9, Rotterdam. 8764 10 Ter Drukkerij van d> firma tl A M. ROELANTS, Lange Ha>en, kunnen. geplaatst worden. DANIEL MALTHA Lzra. in de volgende winkel-: D» Korte Toko, (Broe sveld 25) en Chocolaterie Nova (Singel 168), waar een groote keuze voo handen ts van G! VUL'-E DOOZEN 1 ORSTPLAAT en MAR- SEPAIN, en CH0C0L4AD LETTERS er- HARTEN en SUIKERFIGUREN, BOTER LETTERS en SPECULAAS, SPRITSLE TERS en SPOOR'IaNKET Beleefd aanbe elend. 8"58 15 Davniël Maltlia I_azn. SEDERLAXDSCHE te VE£NDAH. Kypotheekaanvragen worden Ihai-- tot alle bedragen in behandeling genomen tot een rente van 8751 15 met commissie bjj sluiting. Nadere inlichtingen verstrekt de A. ent D. KOK, Lange Haven 16. Int. Tel 18'» HOOCSTBAAT «4. Heersfïdassen. Handschoe:.sn, Parapfuies. Boorden- en SÜJanchtttendoozen. 8756 20 11 ff Directie: G. S. MONTFOORT. Op Dondi-rdng 3 December 19 ld, des namiddags half itvee uur, zullen in bovengenoemd Vendulokaal aan ds Lange Haven No. 115, publiek contant wor den verkochtt als: mali. linnenkasten Rafels, stoe len, ledikanten, bedden, glas-, verlakt-en aardewerk,kachels, rijwielen enz alsmede de niet geloste panden over October 1914 m de Schied. Part. Bank van Leening, bestaande uit: nieuwe e*1 gedragen onder en bovenkleederen, schoen werk, deke >s. karpetten, huis houdelijke artikelen, naaima chines, gouden- en zilveren werken, enz. Te voren te zien van 10 tot 121/j uur, Op den verkoopdig kunnen's morgens rog g-ederen worden bijgebracht lunchen 8 en 10 uur. 8766 32 Voor een degelijk Nt. IN' irolans-Cadenu kan bijzonde' aanbevolen worden in diverse prijzen en verpakkingen, in kistjes van 25. 50 en 100 stuks, Alles eerste kwaliteit. 8767 24 Beleefd aanbevelend, J. ZOETMUL0ER. Uitgebreide sorteering Speelgoederen, van de goedkoopste 8757 20 tot de duurste soorten, voor Zend uw Militairen met St. Is ioolaas 8761 20 Verkrijgbaar bij HOOGSTRAAT 158. OVKRHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN, HANDSCHOENEN, DASSEN, ZIJDEN FOULARDS, KRAAGBESCHERMERS, BEDRIJFSKLEEDING. 8755 20 RI'I IISTK KEIJ*E. I.AAG8TE PKIJ5BBW. Hoogstraat 26. Voor het as. ST. WICOCAASFEKST prachtige collectie 8768 20 in mooie Luxe verpakkin_, alles prima kwaliteit, Ie klas fabrikaat. Aanbevelend, JL». A>"K WAAL. Uitgaaf van H. A -M. UOELANTte to teelnedam. Heden verschijnt ln-t Pioofnuunnri \,m het ïn ïlluvtioeid Maandschrift Redactie: W. J. M. LINDEN, Luit der Inf. cn Mr. W'. XIERSTRASZ. Prijs per halfjaar f120: per jaar f2.40. Groot 4n. formaat. Op kunstdrukpapier. Het doel met deze Uitgave beoogd, L: Bij alle BoekhanJelaren zijn proefnummers en prospectussen voorhanden. Voorradig ruime keuze 8703 40 Aanbevelend, Wij berichten hierme le, dat de prijzen van onze TABAKSSOORTEN en van onze KOFFIE TNI 1. T6T verhoogd zijn. 8759 30 Prima zware pruimtabak, BZP 5 cents per pakje. Da beste BAAITAB vKKXi 50 en 60 cents psr pand. OOK DE PRIJZEN VOOR WINKELIERS ZIJN VERIIuOGD, IS STEEDS: rA\3le>fooii 425. GROOTE SORTEERING IN: 8756 59 Aanbev LtiL N.H. Alle artikelen knnuen na St. Nlcoluas geruild worden. K N N 7.. 8769 50 veiian Uwe Dame ot Ethtgeimote met een mooie I*ir»ir-\anlMiRtliluc uit het bekende na;:i/ijn vnn 874 0 4 0 Broers v 91-93, 3 Telef. 437. Dank, Pagdienstbode, Werkster. ïvoodlmlp, Dagmeisje, „Liefde cn Trede", C. yan Os Az., JJ ap 6 100 100% Ob. h 1» *,c- '355; 4 881/» Torkii»- Obi. 1911 Jr. 800 9500 k - 1/ Raw. Gar. 9®4 A, 100 41/9 84 00° AO Obi. 8 24l/i Fond *91* 160 4 W8 PROV. EN STED. IXENINGEN. Nederla nd. 1 lutriaiwi 1915 101V» INDUSTR. ONDERNEMINGEN. Buitenland. Am. B an» C vg. A. 6i <4 American Cm Co fiort. v. few A 0*i/8 AnnCra 8 T- 8- I?]li 77% Am, Hid Cap A. 58% iV/g Am. ARC v A 94% '8 Asacond a Cop? M.C.r A. 1717/u, 170% Belhleh. Stoel C v. A 448 - Centr Leath A 80V» 80% Sand. Mill C g. A 75 781/m Stad Corp C f- jB4 1531/2 Ua. Cigar- C v. A..»» 58 881% V. S Stoat C. C f A B59/w 831/ M1JNBOUW.ONDERNEMINGEN. N«derla nd en KolonlltL Guyana Goad, gew A, 101% 201% Ket&ioea Mijnb. pr A. 17 PaMeh Mijab. g. A. 18s/s PETROLEUM-ONDERjfEMINGEN. X. M 1 E- p«t tr A. 511% 51® %riak PeO. M A 491% 49 Z Parlak P. pr A. 881/g RUBBER MAATSCHAPPUEN. Ntderlt; nd on Koloalla Anntord. Rubber A 1941% 191 M Batavia Rb. A. 130% 129 Java CaouLh Cy. A741% 70 TABAK-ONDERNEMINGEN. Hederla nd es KoIoni»n Amat Doll Co A 234 DfilMsatechappl: A.... 4845% Padang Tabak My A 24 Retierd DcliMij. A. l67'% DIVERSEN. Buiten laad. Maxw, L G Reat 613% SI SPOORWEGEN NedcrlanJ. Holt IJ Sp M. A 791/ia N.E Boxl W. lb C 11jfe 91 Idem 8» h 0. .6 17% Amerlk; Ateh TAS Pé C v g A 1041% 104»% Denver *lio C. v. A 55'%» 158% Erie £p*% gew A 415/» 41 Saw C. Ssath A 301/j 51 Karaat le h. O. 3 661/4 Mlxa K Tex C. v. A 73'. 83/a N.-Y. Onl A West A S*21% 818/4 South. Pae* g A, 91 98 Southern Railw. Cy. Vot Tt Or. gew A 235% 238% Union Pac Rr C v.gA. 1851% 1351% HREMIELEENINGEN. Nederland. Pil. v. Volksvl '67 80 - Pal v Volkavl '61 t 1.35 Witte Krai» A. 68 68 BelgiB. Antwerpen 1887 ....«1/3 6IS/4 Hong a 1} e. Theias Reg G®« 18ÉO 4 1178% Afrika. Congo loten 1883 gö.SO Prolongatie lOOl/i Mllfc, 172 19 819% 3141 495/16 194 74 «11% 181% ill', 82 9 821% V V u. BAL- InnrtllnKCrtitrnat 3. INZE NEUTRALITEIT Het opwekken ton s>nijnllitc \oor once wtein.irht cn tn het be^ef. dat defonsie- „Nnngsltikken gtcn politieke, doc'i ration »k \int^«tukkcn zijn St. STiiei 11; Luxe Doozen larsepain H ff fi Alemcdc ralnte keuze IlIhlIKX! 0ai»rxet»«k«n3e b«(cift hier- med« laren oprechten een de Dir.ctrice, de Zoeten WIL. LXMSK en BUISMAN, en het overige penonet-1 tsb het SUdi- Z'ekei hnie voor de zorgvolle be- li n teling, onder aden bp de riek te en overlijden m luren geliefden hchtgcnoot Wed. 0. BARON-wj d»r Stap. Gevraagd Mn nette P. G., niet tenoden C j»»r. Adree: Singel 162- ejnffronw VAN BOCHOVE, Tuiniian f 6, vraagt vi or Donder, dag den gcheelen dag en Zater- dagenamiddaga ein flut» OndergetMlcende biedt zich be- Itefd nar als in Brood- «s Sanhetbiklverij A. v d. VMiiS, Singel 84b. Eon Gevraagd een net niit b»tiod»n 16 jaar, in "-lein ge zin Naesaus'raat 81. Atnmeidii g na 7 nor. Gewaagd «en halfwas Ti-rdtge bekend met de behande ling der michim At. z: Iioletr-ï itachafPB, St Anna Znateratraat S6. gevraagd J. GO VAART, B, hanger tn Stofleerdnr. J'agazpa ter oom- plets een ilejting, Hoogstraat69, Schie tarn Pg ma Kmaiies, II irzsr-Edil- oller, op velen zang, begaafd met de scboontff toeren en met de hoogste ondusch idingcn b'kroond, worJea d^nr my voor f pot rysop- gernimd, geinengen do.i den oor- logalo'a'and Vim en S7 gulden, popi en 60 cn*. WALTKU SCSDLTZ, St Arireish rg a/d Harz. Depot en - .ulbm oor Sobiedam JAN VAN DJSR HAMMHN, £ehl« 96. A.s. Donderdag 2 December de» aroude te 8 uur, hoopt op tre de ,in h t Lokaal Tmnlaan, De. KELLEB, Prcd. bjj de Ned Gerr. Gem. te Dordrecht, Schie OS. Conderdigavond 8 nar Da, P. DK 1 HO Ui van liottardani, in het lok al op de tchia C8. Broersveld 73, Beiicht hiermede dat zijn St, Nicclaaa Etalage gereed ie ruim van l'es Voorneti is. bpeciealvea* tig ii ds aandacht op yi Botir- lettere, Sposibackel, Banket ett-rs en A pp Ibolkn. Probeer mpn fljn gekruid Speen- laas. Minzaam aanbevelend, C, VAN OS Az. Wegens vertrek naar het Bui tenland, te koop aangeboden, een en een Kmderl dikantjs. AdreeOnddorpscbeetraat 17. Ju, V U djs 44 J/iA-Vkafco, Vutfceaf n.7vi?3Auii.'v 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 3