Zaterdag 27 November 1915. No. 14999 68"° Jaargang, Tweede Blad Uit de Tweede Kamer K--'M MOESLAND. Deze courant verschijnt d age 1 ijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen fl. 1,25, franco per post fl. 1.65- Prijs per week: Voor Schiedam enV 1 a ardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór eer, aUr aan het Bureau bezorgd zijn. - °or Bureau:- Lange Haven No. UI (hoek Korte Haven). De felle aanvallen op den Minister van Koloniën gedaan naar aan.ekling van zijn onderwijsne.ei-u hebban, naar lire gekeken is dezen bewindsman diep gegnelu, en mat mot ai.een omdat ze kwam-u van polmak bevr.ende zijde, maar omdat bij nr-eiue dat men ook zyn pei sooalij.c kmak.er lam aangetast en zijn eciujxiirei in Lvijtöl ge trOsKcn. Vooral de heer K-.to.aar iiad hel in deze scherp gezegd, toen hij vcrxLutrue, dat na de hoiUmg, ure de Minister m A de facuiiatktde.hng van het godsuienstommr- wijs op de bijzondere scIuma hal aangeno men, net zaan zou zijn in net vervolg dubbel op de juiste beteekenis van zijn toezeggingen eu verklaringen te .telten. Nu, aangenaam is het zeker niet als men zoo iets van een partijgenoot te hooren knjgt, we vergissen oas, we liaduen ex-par^ge- aoot mo.ten schreven, want de li.,er Piey-e is één van hen, die om de belnmJelmg ïreub aangedaan voor liet lidm.uusenap van den V.-u. Bond hebben be.iank,. En het heeft den freer Pleyle dan ook zeer zwaar gezc-Un, waarbij dui nog kwam, dat ook do heeren Be .Meester en Gerliatd zich lang meL malscb over de zaak hebben u.tgedi ukt. En daarover mok kende, is de bewindsman van Kolomen ge komen tot een daad waartoe aiteeu iemand kan komen, die a..e pol-ti Jets ervaring luist, en waarvan zijn ammgeiiooteri, noch de voorzitter van de Tweuio Kamer hem blijk baar vermochten terug te li ouden, tenzij ze' niet voorat van de zaak- geweten beu- ben. liet is toch onaannemelijk dal, als uo boer Gort v. d. Linden of do ireer Borgesius van do zaak aigeweteu luidden, het loo- neel, dal nu Dinsdag 1.1. rs afgespeeld, zou hebben pkures geuad, hoewel aiti,d de mogelijkheid nlijft bestaan, dal de Minister van Kolon.ën in den gcmoeussoesiand was gekomen, waarm de beste raad niet meer baal Wat heeft hij dan gedaan, heeft hij dan misschien iemand uilgeuaag-l van de Keen van den Tweede Kamer'/ fteen, zoo eig is het met, al is dat dan ook vroeger wel gebeurd. In den tijd dat de ministers van oorlog nog in uniform achter de .groene tafel zaten, hebben wij er eens oen gonad, die, toen een Kamerlid het hem ze-er raslig maakte, de liand aan zijn degen sloeg, met de woorden: Ais u nog meer wi.c, kunt u hiermee krijgen. En de minister van Koloniën, Van Dodeni, in het kamnet-Tak, daagde eens het Kamerlid Rutgers van Rozenburg uit of werd door dezen uitge daagd, en het heeft to-en de wcdarzijuscne vrienden heel yvat moeite gekost ü.o-ü- storting te voorkomen en de zaak bij te leggen, klaar dat zijn de tempi passau, le- geuwoorcLg doet men het m onze Twee-re Kamer cnael met woorden al. Drch wij zcuden utdwu.cn. De Minister van Kolomen heeft Dinsdag 1.1.nadat hij eerst nog eens zijn houding had verdedig- .in zake bet onderwijs, het vo.gende gezegd. ,„Er zijn, zooals ik zoocvcn zeide, dror de .heeren de Meester, Ketelaar en Oeihara opmerkingen gemaakt tan zeer peisoon.ij ken aard, die mij doen twijfe.en of zooda nig vertrouwen in mij geste.d vvo.dt als ik noodig heb om in deze zeer moeilijke dagen mijn zeer moeilijke en zeer zware taak te vervullen. Mochten zij, die dien twijfel hij mij hebben opgewekt, ook na deze mijn nadere toelich ting hen aanvankelijke meuiiiug blijven handhaven, dan verwacht ik, dat zij er niet tegen zullen opzien aan de Kamer in haar geheel de gelegenheid te geven van haar oordeel in deze te doen- blijken, want ik kan onmogelijk aannemen, dat men, uit drukkingen ais de geciteerde bezigende tot den Minister en na diens verklaring hand havende, hem de voldoening zou willen ont houden van zijn billijken wenscli om te vernemen, oi het oordeel van die enkele leden ook door de Kamer wordt gedeeld. Maar evenmin kan ik aannemen, dat indien de nadere verklaring, die ik hier heb gege ven, wijziging in de uitgesproken meening heeft teweeggebracht, men niet daarvoor zou willen uitkomen. Mijnheer de Voorzitter 1 Ik mag en ik wil ook geen invloed oefenen op uwe leiding, maar ik zou u in overweging wil len geven de zitting, zij het dan voor kor ten tijd, te onderbreken, ten einde de Kamer golegenneid te geven zich te heraden, en zich daarna uit te spreken." De Kamer stond vrijwel paf na deze woorden. Hier werd toch niet meer of min der geöischt dan een motie van goodkeu- op die voorwaarde alleen wilde de Minister zijn begrooting verder, verdedigen, of anderseen motie, van afkeuring, die hem aanleiding zou geven om hoen te gaan. zÜa mpties Van goedkeuring in ons K*rJement in het geheel niet in gebruik, '*mJ 1 Tl *9?" Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels £L 0.92, iedere regel meer 15° cents. Reclames 30 cent per regel. Groole letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te hekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prij3 van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. en een motie van afkeuring heeft men tegen over een mmteteiwiens beleid men afkeurt, ijjj de bvgioi/ing&JiSwUSfciên abso uut n:ei nooitg; man geeft dan van zyn afkeuring blijk door zijn begrooting af te stemmen. En wat de Kamer blijkbaar al h'vl weinig bo.de, was dat ze voor een half uur tijd kregen om na te denken over hetgeen zij nu doen zou; de voorzitter gaf toch aan het verzoek van den Minister toe, en schor ste de zitting voor een half uur, al lag cr dan ook op het gezicht van den ouden, er varen parlementariër Borge-ius, iets Kiezen van: Hoe is hel nu mogelijk dat de Minister niet wijzer is? Maar een dergelijk ver zoek kan natuurlijk den Minister niel gewei gord worden. F.n toen ging bet scherm voor een half uur neer, en kon de pers slechts wachten <-p de dingen, die komen zouden. Tore de zitting heropend werd, kwamen de II1L do Meester, Gerhard en Kete'aar achter c kaar verklaren, <lat zij niet de bedoeling gehad hadden eenig wantrouwen uit te spie ken in 's 's Ministers persoonlijk kutakirr. maar daar zij er alle drie- Lij hieven dit zij zijn beleid jn zake onderwijs afkcu- ten, kwam men daarmee eigenlijk geen slap verder. Trouwens, de persoon van een ini ni-ter zou eerst in deb.it komen, wanneer men hem handelingen ten laste legde, die hem met den strafrechter in aanraking zou den brc-ngen. Iln de beer De B-iufon g.if den Minister een lesje in partemon aiie manieren, dat deze HykLaar zeer noodig had. Hij bego.t met er op te wijzen, dat wat op Jlc-n och tend in ons P.ulement was gesctiïrl ccn novum was. waarvan hij hoopte, dat het ren unicum zal blij ren. liet kwam hem voor. dat wanneer een minister hij zijn b'-q-taling scherp word! aangevai'en door leden van zijn eigen paitij, hij allerminst een uitdagende houding tegen lie, z:oi!s thans is geschied, moet aannemen, maar dal hij moet afwachten de. eindstemming ovei zijn begrooting, en dat te eerder om dat hij liet in de hand lierit aan die eindstemming het stua'kundig karakter Ie geven van een beslissing over zijn beleid. F.n hij eindigde zijn koitc unar onder gro.ta belmgs el'jng; aarg'hoorde red-woe ling met een onheilspellend: Ik behoud mij rpijn oordeel over het beleid van den Minister voor en zal daarvan dien blij ken bij de eindstemming over zijn bo- g rooiing. Den heer Pieyte bleef nu weinig over. Jan den hear De Dtaulorl dank te zeggen voor de les. die hij in „de toekomst" in practijk hoopte te kunnen brengen. De ver iaringen, die de heeren De Meester Ketc laar en Gerhard omtrent zijn persoonlijk km akte r aflegden, én waarvoor hij dank zegde, vaten hem dus vo'doende om van zijn eens opgavat idéé om liet bijltje ei bij neer te leggen, terug te komen. De zaak kreeg een tiagisch einde, toen, zooals onze lozers reeds bekend is. de beroering des gemoods to*, een crlsi; bij len Minister aanleiding gaf, die hem on gesteld deed worden en buiten machte bracht om zijn beginning verder te vor- dedigen.. Gelukkig liet dia ongesteldheid zich eerst ernstiger aanzien dan ze was en is er gegronde hoop, dat de Minister binnen niel al te'langen tijd weer zijn plaats aan het Departement hernemen zal. Trouwens, ware het anders, dan zou cr wel een van zijn collega's tot minister van Koloniën ad interim zijn benoomd Zijnbc- grooüng zal echter, nalat de groole strijd punten er zijn uitgebracht, om voor nader ie worden bewaard, verdedig.1 w'o.don -j-xir den Minister van Marine, hetgeen zoggen wil, dat men verder door de begroo-ing hoen zal vliegen. Er is goen aardigheid aan een debat met den man, ween de zaken eigenlijk niet aangaan. Op den Maandag, die aan dozen parle mentairen Dinsdag met een gaatjè vooraf ging, hebben wij gehad de interpellalie- Sannes over den prijs van de melk, slot bedrijf van een actie tegen minister Pos- thuma van sociaal democratische zijde over het melkvraagstuk, waarbij de vroegeie ver eerders van den Minister van Landbouw) Handel en Nijverheid dezen hevig "en on guur te lijf zijn gegaan. Wij noemden daar de sociaal democraten de vereerde!s van den heer Posthuma, en dat waren ze ook in den tijd, toen deze maar steeds van boven ingreep in het economische leven in onze maatschappij, toen hij dus, om zop te zeggen juist deed wat in den socialisti- schen staat zou moeten gedaan worden, maar sinds déze bewindsman heeft inge zien, dat hij met dat kunstmatig jngry- pen altijd aan den een of anderen kant onrecht doet, c-n du.-> wat voorzichtiger ia gewenden, is die liefde ras verkoeld Eu met de/.o melkkwc-stio zit er nog iets anders lusachcn, de Minister heeft de groole zonde op zijn geweten, dat hij het niet eens is geweest met hot beleid in zake de rnelkvoorziening van de hoofdstad met den sociaal democratischer) heer Wibaut, wethouder van Amsterdam. „Het Volk" te da arm er zoo vertoornd gewor den, dut het minister Poslhuma hr-efl he liteld ah de schavuit, die de m acht in z ij n u e s rn e u r d e handen h a d. Tot onzen spijt heeft men don sein ijver van dat moois justitieel vervolgd; nu wordt hij in de partij nog een martelaar, men had hom maar liever in zijn eigen onwel riekend sopje gaar moeten laten koken. Aan den heer Sannes was nu opgedra gen bij zijn interpellatie den Minister over zijn tekortkomingen behoorlijk de les te lezen, en daar is hij zeker wel de man voer. Hij spree!;: met groole vei heffing van stem. legt het er dik op, cn doet denken aan Pater van Arnfens minus de pij Spreker herinnerde er aan, hoe reeds in Oteobcr van dit jaar overal de melk prijzen naar de hoogte gingen, eendcels ten gevolge van de hoogere prijzen, die de boeren betaalden voor de voedering van liet melkvee, audorsdeels, door de hooge prijzen van boter en kaas. waardoor de zuivel prod Uf enten veel meer voor de melk betaalden clan vroeger. Toen vroeg de bur gemeester van Amsterdam den Minister in te grijpen, en toen deze dit niet deed, stelde hij zelf op 8 October den maxi mum-prijs voor melk vast. n.l. op 12 cent per liter. En nu is er we! melk genoeg in Am sterdam en elders, maar alleen door het betreurenswaardig feit, dat het melkver- bruik belangrijk is ingekrompen. De hooge melkprijs was dan ook vol gens spreker een aanslag op dc volksge zondheid, op het leven van zwakken en kinderen, en dus had de Minister moeten ingrijpen, hetzij door uitvoerbeperking van boter en kaas, waarvoor in Duitschland zoo hooge prijzen worden gemaakt, maar nog liever door de boeren, die eenmaal voor de consumptie leverden, te dwingen dit te blijven doen. Maar het verbod, van uitvoer van zuivel producten duurde maar zeer kort. Toen kwam echter oe bekendj circulaire van dan Minister van 28 October 1.1. aan de Com missarissen der Koningin, waarin wend geëischt dat de molk-troont 'in de normale bedding zou blijven vloeien. Die circulaire vond spreker in bedoeling goed, maar ab soluut verkoeld vond hij hel, dat de ver- hooging van den melkprijs, waarover de des kundigen hot niet ores warm of die ld/s, 2 of 3 cents moest zijn, door dc bevolking /.ou moeten worden betaald. <lat geld moest gedraald worden uit oene heffing op de consenten voor don uitvoer van zuivelpro ducten. Maar over »lat denkbeeld had de Minister eenvoudig la mort sans piirase uitgesproken. Yeider werd zijn .houding tegenover de grootc steden, speciaal tegenover Amster dam, trin scherpste jge'.aakt. Toen de burgemeester (laar zijn maxi mum-prijs van 12 cents handhaafde, waar door de boeren netto 9 ets. per liter ont vingen, oischlcu deze 10 cents, on lover Jon anders geen melk, ten als zo die wel wilden leveren werd hun dat volgens den hoor Sannes, door hun collega's belet. En do Minister steunde do bo-eren in hun eisch van 10 cent-s ten was zoo op hun hand, dat ze bij ,KrasnapoKky na een bezoek bij den Minister oen champagnefuif hielden. Hot belang van de volksvoeding stond dus niet op den voorgrond bij dezen bewinds man. De regoeringsmelk, die naar Amster dam ging is zelfs ingetrokken en torn da burgemeester op 6 Nov. telegrafisch om hulp vroeg, kreeg hij den raad den ntolk- oorlog niet te verscherpen en don horren hun IQ rents te geven. En in Rotterdam was bet van hetzelfde laken een pak. Daarom is noodig eens algemeens regeling, waardoor wij uit de macht der boeren zullon komen, die daarvan bewust, ze misbruiken. Eti npraker resumeerde zijne interpellatie met de vraagIs de Minister alsnog bereid ton spoedigste maatrege len to treffen, waardoor de be volking van Nederland plaatse- lijk voldoende verzekerd zal zijn van melk tegen ip rij zen niot hoo- ger dan de w i n te r p r ij ze n van 1914—1915? Toen kreeg de Minister het woord, die zeker geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken, en er bleef niet heel veel van den interpel.'ant over. Wij kregen te hooren hoe allerlei tegenstrijdige opgaven van het Gemeentebestuur van Amsterdam omtrent do melkcontracten, de mede wer klui; ran den Minister in hooge mate had den bemoeilijkt: als men zich aan zijn circulaire had willen houden, had men een voudig de prijzen te nemen, zoo Us die ver leden winter waren en uit de inlichtin gen, die Ri en W. daaromtrent gaven, bleek dat volgens de circulaire, de rauwe melk op 13 die in flessctem op 14 cents moest worden gesteld. En waar het nu gaal over de vraag of de Minister zijn medewmking hoeft verlc-cnd, deelde hij xan de Kamer mode, dat hij reeds op 2G Augus tus de burgemeesters van Amsterdam, van Rotterdam en van den Haag gevraagd heeft Inmi te willen mededeelen door welke redenen de rnelkvoorziening bezwaren on- doivon5 of vermoedelijk in don winterzon ondervinden, welke maatregelen de ge nioentebesturen daartegen dachten ie nemen en of zij hulp van de ltegcering behoefden Toen antw >ordde Amsterdam op 11 Sop temler, dxt lad noodig wa< voor alle ge meenten die aan Amsterdam melk leverden Jen prijs te stelten op 8 cents per liter, en te verbieden dat in die gein renten voor andere doeleinden melk vcrl g^teren], zo ding de boofddad zijn voldoen te ho"v- veclhsiil nog niet had Dit was. zrêla de Minister terecht" een regcering van .'unster dam over het platteland, die ik niet kon toestaan. (Hterbij moet riiet vergelen wor den dat die melkleveranciers van Auister dam over Let algemeen heclc k'eincliedm zijn dig eau moeilijk sink brood verdienen, cn 's mehte onV 4 uur reeds in dc hoofd.dal moeten komen, maar daaraan h- denken kwam natnuriijk niet in de kraam van don heer San dos te pas.) [n den Haag en Rotterdam kwam dozaak ino;do looron.lrr ling ovei leg tii-s,Ten gemeentel v-turen en melkleveranciers. en zot gaf de Minister aan Amsterdam den raad dcnzelfdeu weg in te slaan, en dal doel hij op 28 Sep tember mondeling, en teen meest hij op 9 October uit- dc courant vrnemcui, dat Djen W. aldaar een maximumprijs voor de melk hadden vastgesteld, vo'geus hem de grootste fout, die er begaan was. En men was bij E| en W. zoo slecht op dc hoogte van de zaak, dal van 117 boeren van wis was opgegeven, dat ze geen melk meer aan Amsterdam loverdon, 87 bleken da.t wel of weer te doen. Op 26 September werd de Voreeniging voor fabriek- en melkproducenten opge richt, die ook voor de rnelkvoorziening had- te zorgen. Aan die Veroeniging vroeg de vereenigir.g „Amsterdamsche melkverzor- ging" om hulp, en deze leverde toen tot l November voor 9 cents. De Minister ver nam dit ahveer uit de courant, en dit was daarom zoo'n ernstige fout, omdat men daardoor in liet verkeerde denkbeeld kwam, dat de geleverde melk Regecringsmelk zou zijn, wat niet het geval was. En aldoor werd maar niet van den raad van den minister gebruik gemaakt om met de vee houders te spreken. Maar wol werd hem een plan voorgelegd, dat de hoeren, die coïisumptiemelk zouden leveren, dit zou den blijven doen; de Minister heeft daar voor zooveel mogelijk gezorgd, maar toen hem verzocht werd de oorlogswinst der leveranciers daarvan als iets billijks te beschouwen, heeft hij dit geweigerd. Deze propaganda tegen mij, zeide de Minister onder groot gelach, heb ik aan „Tiet Volk" niet gcguml. En de hoogere prijs le laten betalen door dc uitvoerders van do zui velproducten, zou, gelijk de Minister aan toonde, tot groote onbillijkheden leidendo oorlogswinst daarop was trouwens door den heer Sannes maar oven driemaal te hoog geraamd. De Minister betoogde hoe lang niet alle melk, die gedronken wordt, volksvocdsel is, onontbeerlijk is- ze alleen voor kinde ren en zieken, en daarvoor is gezorgd. Uitvoerig werden toen de maatregelen ge schetst, die genomen werden om even- tueelen melknood to voorkomen, maar men moest nooit vergoten, dat de producent evenveel bestaansrecht heeft als de con sument, en daarom deed men beter den Minister tc steunen, als hij beider belangen in het oog houdt, dan maar steeds om goedkooper levensmiddelen te schreeuwen. Het bleek niet juist, dat het melkverbruik belangrijk was afgenomen, en laat men afgeroomde melk drinken, want voor hot vet in de melk betaalt men vee! meer dan voor natuurboter. Spreker stelde de sociaal- democratie de vraag, of ze één land ver mocht te noemen, waar de vloksvoeding thans beter verzekerd is dan in het onze, en daarop moest ze het antwoord schuldig blijven. Hy eindigde met de verklaring dat, wanneer daartoe door den Raad van een gemeente de wensch wordt kenbaar ge maakt, de Regeering bereid i= een du* danigen maatregel te nemen, dat kinderen en zieken ter plaat re verzekerd zulten zijn van een voldoende hoereelheid melk tegen prijzen, mei liooger dan den winterpiijs 1914—'15. Toch kwam er een motte. Natuurlijk om U;en „schavuit met besmeurde handen deze gore uitdrukking herhalen wij, omdat ze door geen der socmal-d unocrati sche sprekers aJs schandelijk te gedesavou eerd tot aftreden te dwingen; wie laat toch zoo iemand achter "de groene tafel zitten Lach jviet lezer, or kwam slechts een motie, oin de Kamer te doen uitspreken dal do heele bevolking, dus ook de rij ken, ter plaatse verzekerd moest zijn van melk, legen een prijs doorgaans niet lroo- gcr (1-et op do verwatering, die het woord doorga ms aan de motie geeft dan de v.'iivorfhfjs van 19141915). Deze motie iiaakte, behalve de stommen der eigen partij niet meer dan twee stemmen. Men moet echter dree heele zaak nio te ernstig nemen. Dc sociaal-democratie leef) van agitatie, en he.cfi deze than* meer dan ooit noodig, nu het gebouw, dat op de vooze fundamenten van het internationalis me stond, ineenstortte. De melkactie is een pendant van de witlebroodsactie. Hoe heeft de Kamer niet gedaverd van groote woorden.over den ar beider, die gedoemd zou wórden tol bel «len van het bruin- brood, d.il thans door tienduizenden niet-arbeiders met do groot ste smaak wordt genuttigd- Wilde men de S. D. A. P. golooven, dan zoti de gehoele arbeidoisslaad binnen kor len tijd aan ziek ten van het dam ka naai te gronde gaan. Maar toen do wittcbroodsmolic in de Ka mer was verworpen, en een onnoozele vak veroeniging, die de heele zaak voor goede munt had aangenomen, er op aandrong, dat de wittebroodsactie over ganseh den lande met kracht zou worden voortgezet, kreeg ze van hoogerhand dc boodschap, dat daar aan niet kon g< dacht worden, en zaten do leiders verlegen met zooveel onnoozel- heid. Van de wittebroodsaclie kan men dan ook zeggen; Sie kam und niemand weisz woher; sie ging und niemand weisz woliin, en men kan er zeker van zijn, dat bet met de melkactie net zoo zal gaan. Het zal ons benieuwen welke actie nu zal volgen. Want met de S. D. A. P. is het als met den ouden Bamberg, dien wij in onze kinderjaren be wonderden. Als deze onnavolgbare gooche laar een van zijn toeren had verricht, liet hij cr steeds op volgenEn thans, geëerd gezelschap, zullen'wij direct tot een anderen toer overgaan. In „Het Volk" stond naar aanleiding van do interpellatie Sannes, te lezen, dat de S. D. A. P. dc eenige partij in het land is. die zich iets van de volksvoeding aantrekt, en nu weet men ook meieen waarom de interpellatie tc doen was. Hel is maar jammer, dat er, -om dien zin te kunnen neerschrijven, zooveel parlcmen- tuirctijd moet verknoeid worden; wij voor- ons zien dat met leede oogen aan, nu er alles op gezel moet worden om het Alge meen Kiesrecht te veroveren. Nationale Bond van Prot. kltzers In Nederland. Do algemeene secretaris van den Nat. Bond verzoekt ons hel volgende te publi- ccoren In de algemeene vergadering, 24 dezer (e Amsterdam gehouden, werd. met alge meene stemmen cn onder betuiging van het volste vertrouwen in de acht overgeble ven letlen van het hoofdbestuur, door de afgevaardigden der afdeeüngen, dus door oen flinke meerderheid der Bondsleden, de meest onbeperkte instemming betuigd met de motie, aangenomen in de hoofdbestuur?, vergadering van 9 Juni l.L Die motie luidde als volgt: „Het hoofdbestuur van' den Nat. Bond hecht zijn algelieele goedkeuring aan hel beleid van het dagelijkseh bestuur, voor zoover dit in zake het gezantschap bij den Pauselijken Stoel actief is geweest, met name door het zenden van oen adres aan H. M. de Koningin, naar den eisch van art. I en 6 der Beginselverklaring;erkent, dat het deelnemen aan protestvergadeiiri- •gen, tn samenwerking met geestverwante corporaties, de consequentie was van in ge noemd adres gedane uitingenen wijst met alle beslistheid de beschuldiging tenig, als zou de protestbeweging in de verschillende openbare vergaderingen,voorzoover den Nat, Bond betreft, oen „demagogtech-anti- papistiseh" karakter hebben aangenomen." Het getal der hoofdbestuurders werd door nieuwe verkiezingen op olf gebracht. Tot voorzitter volgens besluit der vergadering telkens slechts voor één jaar aan te wijzen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 5