TE KOOP: MM WdHIIHIS De St liceMs-Etalap 1. Nederpelt, ItM ea Grilacip. VERKOOPING PAKHUIS H. J. Sohimmel's practised. St Nicolaas-Cadeau Sl-5icolaas-ïafel I 1 f TROUWEN Verhuizen of Verhuren Casino 'ariélé. Pracht Specialiteiten Programma. i r Volksuitgaaf van Openbare Vrijwillige Bnl - Pince-nez - So-easy J JET. COSTER. CADEAUX W. VAN REE, I 0 Voor eenieder Gaat Gij Laat Uwe woning dan smaakvol meubileeren door de Firma Oppert 63 - Telefoon 3578, ^ROTTERDAM.' 1 Gemakkelijkste voorwaarden op termijnbetaling. ZON DAG 2 UUR EXTRA MATINEE. Koloniën. J Handel en Bedrijf, ■TC. LEEUWARDEN, 26 Nov. «Ju krfbksbotêr f 58.40' zonder óoa- a aie®; consent. Aanvoer 2 derde en 28 zesde vaten. Noteeimg van de Commissie: le kwal Fahneksboter per kilo f 2.38 met consent ABTEJ1TEXTIEX. EEN met TTJ1NT, staand^JEinmastraat 24/26. R!S GKKEBD. Luxe öoozen,Choco!aad-en Suiker figuren, iWarsepain, enz. BAKKET EM BOTERLETTERS, SPECUL/US. Romantische Werken. Provinciale Overijsseische Zwolsche Courant. Het meest is een in nikkel, doublé, zilver of go*.id. Opticien cn liiistrumenthaudel. Allééa Korte Hoogstraat 22, ROTTERDAM. Boterletters, Lettereindjes, Banketletters, Borstplaat, Su kerbeesten. Mor.-t;pain-Do' 'Zf-n. f m b f F i DE VB0UWEMWEREL! Wöae-Ti'dscinfi I! 8745 130 1202 38 ia achen hiflir voorwaarts trachten te ruiken, jat de Turken ze probeeren tegen te jjooden De Engelscben hebben daar, in het oude land, in dat land van,my then en, eagea - van honderden eeuwen her, eem xwaren strijd. Zandhoozen en oversLroomin i n zijn er aan de orde van den dag. On verbiddelijk roostert de zon het'gebied tot zengende hitte; slechts hier en daar vindt de arme soldaat schaduw onder een groep oalmen. Met angst wordt het bevel tot ivederopmkkon verwacht, oprukken door cen "vlakte, waar tot aan de horizon geen jokkende boom zijn troostende bladeren uit spreidt- Alleen het denkbeeld, dat er straks weer een tijd van overvloedigen regen komt, en dat men zich dan.bevindt in het land van het Paradijs, het gebenedijde Eden uit den bijbel, heeft zijn groote bekoring. Dan js de woestijn bedekt niet teer groen, en vullen onzichtbare kruiden de atmosfeer met een heerlijke geur. Rusten kan men in de schaduw van teergevcderde palmen rie zich scharen orn een wilgekoepeld lr-i ligengraf, in welks nabijheid eenige land touwwerk tuig en liggen, met riet bedekt, di zwervende nomaden daar aan de boed< yan het heiligdom hebben toevertrouwd, tot ze weer gebruikt worden. Men doe' goed de schelpen Hutten niet binnen 1c treden, want dat zijn gewoonlijk graf ka mers voor vrome Sjiiten, die in Kerbeh jtegraver. wilden worden, doch niet eerder onder de aarde mogen rusten, dan nadat hun lichaam drie jaar lang gedroogd i-. In de enkele dorpen, die men passeert, schijnt de bevolking niet veel van den oorlog te weten; de sheik neemt de hon neurs van zijn huis met dezelfde waardig» vriendelijkheid waar, als waarmee hij ir, vredestijd de vreemdelingen begroet. Ook de Kerklia, de linker-zjjrivier vai do Sliati-el-Arab, die door zijn ovcrstxoq miag een liindemis is geweest bij het op rukken der Engelsche troepen ziet er no,, hetzelfde uit als voor den oorlog. Primi tieve, van binnen zoowel als van buitei, gepekte boojen, diepen voor het verkeer de roeiers zingen eentonig hun droefgees tige Arabische liedjes, terwijl andere vaar^ tuigen, volgeladen door een zwart-gebrand scheepsknecht vanaf den oever stroomop waarte worden getrokken. Aan de oever- koesteren zich reusachtige schildpadden sierlijke kraanvogels staaj^Jiier en daai op schildwacht en tooni^sy^sschers, blaUw, wit of zwart liggen op de loer. Een natuurmensch, in de „Zeitschf. für angewandte Psyclio logie" vertelt Hans Henning van een m het oerwoud van Guatemala aangetrof fen „natuurmensch", die tot op den man- nelijken leeftijd nog nimmer een ander mensch, hetzij blanke, hetzij Indiaan, g"- zien had, en wiens leven gedurende onkelr jaren men verder heeft kunnen volgen. Het was een volwassen heel klein en op vallend Ieelijke, sterk behaarde man, dn- bjj den aanblik van den blanken .farmei, die hem ontdekte, eerst „stijf stónd1', van den schrik, maar toch niet dan na" dap peren tegenstand overmand werd. Spreken kon hij niet; alleen huilgeluiden stool,e hij uit. Op de'boerderij gebracht, weigerde bij eerste alle "voedsel; men liet hem toen zijn eigen voedsel zoeken; louter plantaa - di gen kost Later wendde hij zich aan h'i eten op de boerderij. De >vilde dwerg was zeer gesloten, lachte ncKtjb hoerde mettertijd, wat .Indiaansch spreken en werd er "ten slotte, hoewel zeer legen zijn zin, toe ge bracht, wat kleeren aan te trekken. Tol werken moest hij gedwongen worden. Voo; vrouwen was hij doodsbenauwd en torn. hij eens mérkte, dat op de boerderij vrouwe lijk bezoek verwacht werd, liep hij weg, om pas na maanden terug te komen, blijk baar aangelokt doof de warme dranken cn andere geriefelijkheden op de boerderij. Ook later liep hij periodiek weg, om echter op den duur steeds weer terug te keeren. Ter plaatse neemt men aan, dal de dwerg als kind in het oerwoud is achtergelaten en sedert daar geloefd heeft, zonder eenig besef, dat er nog andere mensohen beston- den. Waarschijnlijk is hij de.riaatstovergc bleven afstammeling van eon dwergvolk, zooals dit nog in hot naburige Hondu: as voorkomt Tapauoell. Een twintigtal heiden-fanatici (Balaks) te Soega, nabij Baroes, gewapend met kle wangs en één geweer, hebben hun christen radja gedwongen zijn christenleer af te z\\ c- ren en wederom heiden te worden. Voorts werden door genoemde lieden de huizen en tokogoederen Van eenige Bataksche han delaren (chri stenen) aldaar totaal verwoest welke toegebrachte schade in de duizen den beloopt Door den controleur van Ba- roos is met kracht tegen de dwepers opge treden, die beslist weigerden aan de bevelen van genoemde autoriteit te voldoen en voort gingen het gezag te beschimpen. Ook aan de sommatie gaven zij geen gehoor, mtroepende, dat de kogels van de „com- pamie" hen niet zullen deren I Door de gewapende politiedienaren werd oen salvo op hen afgegeven, waardoor een tweetal verzet-Heden (waaronder eenpang- kima) neergelegd en enkele anderen (waar onder een vrow) gewond werden. Do" rest «er bende vluchtte het bosch ia, hun ge wonden medenemend en hun dooden ach ter latende. Het bestuur is thans ijverig doende, de kwaadwilligen op te vatten. („Surn. Bode".) Woteenng van de Commissie der Ver. van boter-ien Kaashandelaren in Friesland ie soort Fabrieksboter f92 met consent tonsenten voor boter: hoogste prijs f94 •laagste prijs f90 per 100 K.G. Faillissementen. Uitgesproken: J. L Goldstein, graanhandelaar, te Al men. Rechter-commissarismr. dr. W. rid- der van Rappard; curator: mr. J, Bentforl v. Valkenburg. j •I. van Heynïngen, winkelier en koop man, te Woerden, Rechter-commissaris: mr dr. van Brakel; curator: rjj. J. Winkel. F. Lodewijkx, brooddepothouder, te Utrecht Rechler-commïssansc mr. dr. S van Brakel; cürator: nfr. H- J. van Nop pen Jr. - it- F. Heiner, schilder, te Drachten. Reen ter-commissaris: mr. A. van der Ley, cu rator; P. Hondema. G. Brouwers Chznmolenaar, te Stip hout Rechter-commissaris: mr. J. C. H Coenegracht; curator: tnr. Paul Tripels. S. RoomansVeugen, herren- en kin derkleedingmagazijn, te Maastricht Recli ter-commissans: mr. Peperkamp; curator mr. Charles van Oppen C. Michielsen, groothandelaar in kolo riialo waren, te Temeuzen. Rechter-com missaris: mr, J. W. Zijlstra; curator: mr A. C. A. Jacobse Boudewijnse, N, Zwaluw, fabrikant van confectiegoede- ren, te Amsterdam. Recbter-commissans mr. G. T. J. de Joogh; curator, mej. mr. Ada Goudsmit J. Bosch, reiziger, Den Haag. Rechter commissaris mr. A. H. du Moscheura tor- mr. G. L. P. Bouman, J. A. C. Heelen, Pen Haag. Rechter commissaris mr. J. G. Gratama, curator- mr, H. A. H. Canter. Cremers. P. J. G. Nedi, Den Haag. Rechter-com missaris: mr. E Jellinghaus; curator- mi A,', Rueh. J, F. Nijaas, Den Haag. Rechter commte saris: mr. C. J. J. de Joncheere; curator mr. P. H. Fromberg, Geëindigd: G. Brands, te Anna-Paulowna. Opgeheven: A, van de Vlerk en W. Eppens, beiden te.'Amsterdam. - *-* C. J. Jansen, M. A. Jansen, echtelieden J. Sarlatij, allen Den, Haag; P. Bergman te Scheveningen. J. Martijn, vroeger caféhouder, thans zon der beroep, te yprerschie. - üitlotingen. 3 pct.niTEN OOSTENR. GriONDCREDll) rte Emissie IfSO o iLöteitoop 16 Noveirber 1916, Serie 3180 No. 83 Kr. 90,000; serie 182^ No. 19 Kr. 4000, serje 2014 No 51 Kr 2000 No. 2078 No. 38 Kr, 2000. seriën 173 290 387 ~565 772 979» 1096 1122 1148 1296 1564 1909 2020 2202- 2458 2091 2803 3339 3346 3348 3490 3500 3569 368') 3774 De in deze seriën begrepen 2500 loten al losbaar met Kr. 200 4 pet. LOTEN DER HONGAARRCHE HYPOTHEEKBANK van 1884 Kr. 200 Trekking 15 Nov. 1915, te Budapest Betaalbaar 15 Febr. Serie 3636 No. 64 Kr 40 000, serie Ut No. 6 Kr. 3000; serie 1608 No 46, serie 2941—Tför 23,"serie 3609 _.o 88. Kr 2001 Ter aljosspig 46 seriën (met Kr. 2001 74 122 185 317 337 352 354 00" 799 1018- 1198 1246 1261 1351 1431 101) i 1738 1887 1986 2007 2223 2245 2272 22 r, 2298 2365 2421--2519 2675 2687 2703 270i 2719 2818 2863 3088 3101, 3170 3251 3492 3538 3673 3741 3771 3790 3975 LOTEN PANAMAKANAAL-MIJ. Loting op 15 November 1315. No. Fr. No. Fr. No, Er 1617653 250000 1759756,100000 661740 ÏOOUI 1331241 5000 393401 2000 698846 20 1408400 2000 19i"9812,~ 2000 1583027 200" HONGAARSCIiE PREMIELEEN1N0 k fl. 100 van 1870 Trekking 15 November. Seriën 93 126 162 192 211 214 218 220 229 256 265 321 333 387 407 52* 527 564 C59 693 6DG 802 808 90, 928 1061 1125 1214 1326 1363 1392 139 1487 1527 1599 1626 1666 1751 17.35 179,: 1940 1 998 2038 2000'"Wil 2082 2087 2097 2200 2258 2268 2316 2616 27-17 2700 280, 2822 2861 2910 302.3 3044 3063 3078 3 97 3113 3179 3293 3338 3366 3179 3521 3"2" 3593 3597 3685 3690 3731 3732 3753 3738 3780 3830 3853 3877 3923 3981 3990 4028' 4261 4359 4362 4401 4471 4524 4558 4597 4609 4615 4637 4702 4729 4732 4753 4760 4849 4879 4884 4932 4982 503? 5039 5051 5073 5122 5223 5243 5270 5335 5346 5451 5483 5540 5553 5658 5662 5785 5810 5957 Serie 3731 no. 25 Kr. 240 000; serie 229 no. 49 Kr. 20 000; serie 192 no. 1 Kr. 10 000 serie 220 no. 49, serie 4558 no. 11, sciie 4849 no. 7 en serie 5-183 no. 21, elk Kr 2000, serie 161 no. 18. serie 214 no. 26, serie 256 no. 33, serie 1392 no. 34, serie 2060 no 23 sene 3616 no. 33, serie 3078 no. 21, seru 3479 no, 28. sene 3520 no. 6, serie 3529 no. 40, serie 3732 no. 19, sene 3753 no -11 sene 3830 no 31. serie 4028 no. 49, «ern 4732 no. 27, sene 4932 no 49 en sene 53(6 no. 11, elk Kr. 1000. Hoogwater- ie Schiedam. Nov. 27 mr, 7 10 ncr». 7 2! 28 7.51 8.05 29 ,8.3&_r v 8 59 30 ;',9 34 10.O4 Hoogte van het w.fer op: de rivieren Berichten van 26 Nov KEULEN 11 o v< 1.14 v 0.05 - KOBLENZ, 6 u. v m, ev M TRIER, 9u G< v -41 1 DUISBURG, 8 u 's morg. 0.43 »v <U 8 LOBITH, 11 u 9 84 Gev U 2» V Zoc en Maan. /on.-opc. Nov. 28 7 45 vm r <1 g, 3 51 29 7 46 r> 3 50 - 307.47 49 29 Nov. L, K. 6 Dec. N. M. Inlichtingen zelfde sdres. 8691 14 GROOTE KEUZE l< 8735 50 lïagclijks versrhe Onder aanbeve'ing, Hoogachtend, Telephoon 145. Breersvnt V. Verschenenty8 AS.BOELASTS,Schiedam- rt'oe/ic uil don Studoiitenlijd van PILT PA A I.TJ EN P. Jlet Poitiet Negende Druk. Pii|- nigcn.imtl 0,60; gebonden 0.85. Vet ki ijgbnar bij alle Boekhandelaren. bij veiling op Vrijdag 3 December 1915, des voormiddags te 11 uren en bij afslag op Zaterdag 4 December 1915, des avonds tc 8 uren, beide dagen in het gebouw „Musis Sacrum", aan de Lange Haven, te Schiedam, van een hecht en sterk gebouwd, goed onderhouden genaamd „KraJingen", en Erve, bevattende beneden: Pakhuis met plaats, 2 Zolders, Kantoor en Open Gang. staande en gelegen te Schiedam, aan den Buitenhavenweg 94, kadaster Sectie L no. 1702, groot 565 vier kante ellen. Het zeer gunstig nabij de Buitenhaven gelegen perceel is voor verschillende doel- einden geschikt Het .benedeng.deelte is met de plaats verhuurd voor f500 's jaars. Grondbelasting f 19.03. Straatbelas- ting f 6.30. y Aanvaaidmg terstond na de toewijzing. Betaling dor kooppenningen op 3 Januari 1916. Te bezichtigen op Woensdag 1 en Don- derdag 2 December 1915, des voorm. van 9 tot 12 uur cn des namiddags van 2 tot 4 uur, op vertoon van een bewijs van toe gang, afgegeven door Notaris Mr. H. M. C. POORTMAN, te Schiedam, te wiens kantore, zoomede ten kantore van Notaris G, VLUG, te Rotterdam, inlichtingen te bekomen zijn. 8658 41 Post 8o18 DIn. f29, Geb, 1*341.— De eerste <l«g eens nieuwen leTens (Enkhuimn in 1572) f 1.90. Geb, f 2 40 Sproken cn Vertellingen fl,90. Gebonden 2.40 wlnjenr Semeyns 2 dln. f 3 80. Geb. 4 80 Verzoend 2 Deelen f 3 8 E Geb. 4.80 De Vooravond der Rcvolntle. 1 90 Gebonden 2 40 Twee Vrienden, f 1 90. Gebonden 2 40 Het gezin van Baas van Ommeren j> 1 90 Gebonden9.40 Myiady Carlisle 2 din 11 80. Geb. 4 80 Bonaparte en zjjntijd f 1.90. Geb. #2 40 Een Baugsche Joff> r. f 1.90. Geb. 2 40 Mary Hoilis. 2 deelen. f3 80. Geb. 4 B0 üft Verleden en Heden f 1.90. Geb. t 2.40 De Kapitein van de Lijfgarde. 2 dln 3 80 Gebonden4 80 Deze Werken z(jn ook afzonder- 1 (j k verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren EN Hoewel er aan den inhoud kosten noch moeite worden ge«paaid, is de abonnements prijs slechts iit cent» per weck) ze is daardoor het meest gelezen dagblad in Over- jjsse! en omgeving. !'r(js der Advertentiën 20 cents per regel bq verbinding, in een jaar tijds, voor'»adv van één firma 15 ets., 12 adv. 10 ets., of -ook 250 regels 15 ets., 500 regels 12l/o ets. 1000 regels 10 ets. Telefoco 60)9. 8 <44 50 Hiermede deel ik het geachte Publiek mede, alsdat mijn vanaf heden gereed :s en ruim voorzien van Tevens beveel ik ni\j san voor prima en eeri mooie sortrer.ng Hopende eens door een bezoek ver eerd te worden, blijf ik 1 oozachier.d, <7tu dw dienaar, 8740 30 Hoogstraat -V?8« voorheen Al.B. v dABRINK die te \eel van zijn kuu'" gv <-i heft vien- ..cnuwen /,i|n h tn pui i.e uc MTbchijnselen heeU v.ui anaemic (t,ie"!arm cle"; ot neiii i». thenie {/a mnvzw akte" i- «te f* a n gu i ri o s e het innLlel dh' sin 1 -ie vrloieiu krachten hertelt Doo. iit de Sanguino«e 10 hl «e-t nieuw! vei nikt en versterkt, gi)Ji»t zij niet vaste bami in fai van ...ia len d.e «dies saniciibaiiaen m< 1 /.wakke zenuwen of aim LM 17 Neemt er denproef van' Prijs per flacon f 1 5(1 11 f 8--12 tl. f 15 Tvveen.aal per daa een eet.epel is voldoende. B|ij alle eerste \potluhci~ err voorname Diogislen WACHT U DOR NAM WK' eso VAN DAM X De Riorner-traaf 2c t Den li .ma Te Schiedam bij KAPFELHOF A HÖV1SGH, Vlaardingen P. SLEU TEL, Maasüms C. VRIJ. tc-orf f -se pj CariLoetóCo., (Directie: BOESMAN). KOTTKItDAK. TELEF 8400. Heden en volg nds avonden: 4 l 4 v ■net volledig Programma.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 7