m 68"" Jaargang- Zaterdag 27 November 1915. No, 14999 Berde Blad Deze courant verschijnt dagelijk3, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl, 1.25, franco per post fl. 1-65. Prijs per week: Voor Schiedam enVlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. 'Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad verte nti én voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Arbeidsbeiirs. Io- verband met art. 11 der verordening op de Arbeidsbeurs, hetwelk bepaalt, dat de leden van de Commissie van Toezicht op die Beurs door den Gemeenteraad worden benoemd op aanbeveling van patroons- en werkkedenorganisaties, wo:tlt hijrincds Lor kennis gebracht van de organisaties die van de bevoegdheid tot hol doen van aan bevelingen gebruik will on maken, dat zij tot den 15en December a.s. in de gole- genbeid zijn voor de wegens pjriodi :kc al- treding op 1 Februari 191G, ontslaande va catures, aanbevelingen am ons in te zenden voor de benoeming van: 2 leden patroons, (vacatures B. G. Hoogendam en J. van den Tempel); 2 leden werklieden, (vacatures W, J. Dries en A. A. Mar. revée. Schiedam, 27 November 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, V. SICKENGA. Aan de openbare school F te Schiedam, (Hoofd de heer B. van Bochove), wordt gevraagd een Onderwijzer met akte J. Aanvangsjaarwedde f575, pi. £25 met twee 2-jaarlijksche verhoogingen van f75 en 5 verhoogingen van £50, hoofdakte f 200, handteekenen f 50. Inlichtingen te bekomen bij het Hoofd der School. Sollicitanten naar deze betrekking zullen ook. aangemerkt worden als solliciteerende naar een vacature aan School C en omge keerd. Sollicitatiën aan den Burgemeester vóór 5 December a.s., onder opgave der scholen, waaraan de candidaten werkzaam zijn of zijn geweest. STADSNIEUWS.""" Genicenteraadsstntkcn. M o b i 1 i s a t i e-t r a c te m e n t regeling. Toen indertijd hoeren Gedepu'eerde Sta ten ons bericht deden toekomen van Je goedkeuring van de verord ming regelende de verhouding tusschen de Gemeente cn haar in militairen dienst zijnd personeel, hun Colelge toegezonden om dat deze rege ling zich ook uitstrekte tot da onderwijzers, wier bestaande regeling daardoor werd ge wijzigd, vestigde het College er onze aan dacht op, dat nog een nadere wijziging" van art. 6 van de verordening op de ondor- wijzers-traotementen hierdoor noodzakelijk was geworden. Naar aanleiding daarvan is door ons een ontwerp opgemaakt, dat ihet College tor be oordeeling werd toegezonden p.n waarmede het zich, behoudens een aanvulling, waar tegen bij ons geen bezwaar bestond, kon vereenigen. Het ontwerp dier wijziging der vcrorde- ®n8^"°P de onderwijzers jaarwedden gaat Wij merken tot toelichting daarvan liet vo.gende op. Het le lid van. art. G spreekt voor zich z&f, terwij! het 4e lid den zakelijken in houd van het tegenwoordige 3e lid weer geeft. Wat het 2e en 3e lid aangaat, dood de Pracl'jk de behoefte gevoelen aan het ma- van oen onderscheid in dezen. f Het gebeurde nd. dat ond or wijzers ver- wwhten in do gelegenheid te worden ge start een andere betrekking aan le nemen, waartoe zij sleohts op proef konden worden enoernd. Zoo iets komt bijv. voor bij benoe ming bij het onderwijs voor zwakzinnigen. aar dan niet vooraf zekerheid bestaat, dat J#,-ifnoe.nK*e. 'n practijk daarvoor ge- <tei a Blijken, 'kan het zoor goed zijn, -jjjuistelling niet definitief wordt en r^JWJkenvijze wenscht de (benoemde f11- geval zekerheid, dat hij in de «betrekking kan 'terugkomen. j do v "®001^eeHng van ieder geval naar 'zondöre omstandigheden, hebben wij, van w Gtl zoovaF wiJ Hit met de belangen onderwijs vereenigbaar achtten, ^toe wel medegewerkt. verlof' mea ^ovoelt dat dit geen. eigenlijk -. ot ïs, zooals ter voorbereiding van een examen of bij een te verwachten moeder schap. i Daarom is een onderscheid gemaakt, en word: in de eerstgenoemde geval en gespro ken van tijdelijke ontheffing van de waar neming der betrekking en in de andere van verlof. Ook zal het een ieder- dui lelijk zijn, dat, waar in het eerste geval de band wordt verbroken en alleen de p! rats open gehou den, de weide moet stiRUan. Voor de andere gevallen wordt behou den de bestaande regeling, dat wordt uit gekeerd, he'gcen nv rider dan de belooning, aan kosten van plaatsvervanging moeiwor den uitgegeven. Hteren Gedeputeerde Stalen hebben nog op de wenschelijkheitl grwezen, dat in dit geval, evenals d.t bij liet mobilisatie-trak tement plaats heeft, de pens.oensbijdrage voor een gedeelte, evenrcd.g aan het inge houden gedeelte der wedde, voor rekening der Gemeente wordt genomen, iels, waar togen wij geen bezwaar hebben. Dit moet dan gekten in alle gevallen, waarin de kosten van plaatsvervanging wor den gekort, Jus ook bij verlof wegens ziekte, waarvan het le lii spreekt. Daartoe is opgenomen het 5e lid. De wijziging van art. 8 spreekt voor zich zelf, In verband met deze regeling moot art. 7, laatste lid van V 'mobilisatie traotenv nt- regelfng, dat liet le lid van art. 6 der bo venbesproken orid orwij zers-tï a ei Jniontrcgo ling eenvoudig vervallen verklaard:, wor den geschrapt. Wij maken van deze gelegenheid gebruik een verduidelijking voor te stollen van art. G dier mobilisatie-tractementregeling. Da bedoeling van die bepa'ing is, dat de Gemeente voor haar rekening neemt een gedeelte der pensioenbijdragen, (evenredig aan de vermindering der -bezoldiging vol gens art. 3. Geenszins strekte zij om ook ten laste van de Gemeente te brengen, een gedeelte, evenredig aan (de kor ing, bcdoe'J bij art. 4. Waar incn, zoover militair trade- -ment wordt geneften, zelfs geen bezol diging uitkeert, kan men nog veel minder voor dat bedrag pensioensstarting over nemen. Vóór de laatste herziening der verorde ning, was dit dan ook uitdrukkelijk voor geschreven. doch daarna is het onduidelijk geworden door de verandering die de be trokken bepaling onderg'ng, om haar niet, gelijk tot dusverre, alleen te doen gelden voor de ambtenaren vallende onder de Pensioenwet voor da Gemeente-ambtenaren, maar ook voor de andere ambtenaren, als de leeraren en onderwijzers. Op grond van het bovenstaande hebben wij de eer u derhalve voor te dragen een wijziging van de verordening regelende de verhouding tusschen de Gemeente en haar in militairen dienst zijnd poisoned (Ge meenteblad 1915 no. 22) en een wijziging van de verordening tot regeling van de jaar wedden en verdere bdooningen van de on derwijzers aan de openbare lagere scholen der Gemeente Schiedam (Gemeentebladen no. 35 van 1908, no. 32 van 1912. >no. 3 van 1914 en no. 22 van 1915). Ontwerpen gaan hierbij. V o o r s c h o t-V o 1 k s b ui s v es 1 i n g. De Vcreeniging Volkshuisvesting richt zich tot Uw Raad met het verzoek haar voor den aanbouw van 40 vrije arbeiders woningen op het terrein begrensd door de Geervlietsche-, Voornsche-, Brielsche- en Heenvlielsche straten, een voorschot tever- lccncn als bedoeld in art. 30 der Woning wet, ten bedrage van 93% van de bouw kosten met een maximum van fGGOOO. en haar daartoe bedoeld terrein in erf pacht te géven. Waar de behoefte aan arbeiderswoningen alhier dringend is, heeft deze aanvraag onze instemming cn dit nog tc meer, waar zij strekt voor den aanbouw van vrije wo ningen, geschikt voor een flink gezin. Het in het oog der Vcreeniging ge- wenschte type van woning is dat van model C-, hetwelk een tweede kamertje bevat en waarvan er 8 zuilen worden ge bouwd huurprijs f2 85 per week doch om zoo goedkoop mogelijke wonin gen te kunnen verschaffen, heeft zij typen A en B toegevoegd, zonder zoodanig ka mertje, dus niet kamer, keuken en zolder, benevens open grond huurprijs f 2.45 en f2.55 per week waarvan er 28 zul len worden gebouwd. Een en ander heeft ens aanleiding ge geven, in overeenstemming mei hel advies der Commissie voor het Grondbedrijf, de erfpachtssom laag te stollen f 0.35 per jp, zoodat de opbrengst de boek waarde nauwelijks te boven gaat. Wat het voorschot aangaat, meenen wij, dat er geen grond is, af te wijken van de laatste gunstige beschikking van Uw Raad, waarbij in dergelijk geval 93% o/o van de bouwkosten werd, toegestaan. Prijs der Ad ver ten tien: Van 1—6 regels fl. 0,92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per ïegel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeiige voortvaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij a oor uitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Ec-n hypotheek komt ons in dit geval niet noodig voor, waar de Statuten der Vcreeniging in dezen voldoenden waar borg bieden. Wij meenen dat het verdei voor de hand ligi, dat het voorschot wordt verlec-nd op gelijke voorwaarden als waai op de Vcr eeniging vroeger een voorschot veikrecg, te meer, waar ook daarin vooischriften omtrent het algemeen beheer der Vcreeni ging werden aangenomen en derhalve bij het thans aannemen van nieuwe regelen een botsing zou kunnen ontstaan. Alleen zijn in de artt. 8 en 10, met het oog op de wettelijke voorschriften, nood zakelijke aanvullingen aangebiaeht. Overigens merken wij op, dat in d ie voorwaarden Uwen Raad de bevoegdheid wordt gegeven tot het benoemen van een bestuurslid en een commissaris. Tot heden werd daarvan geen gebruik ge maakt. Wij stellen ons echter voor daar toe binnenkort liet voorstel te doen. Op grond van het bovenstaande, stellen wij voor gunstig op de vei zoeken der Vcreeniging te beschikken en daartoe te nemen de besluiten, die in ontwerp bierbij gaan. Mede is hierbij gevoegd het advies van de Commissie voor de Financiën en de Belastingen. Crisisfonds. Ei'j punt JV der regeling van hel Crisis tonds worden oen:.ga las'en genoemd, welke rechtstreeks ten laste van dalFonte komen en wordt verier bepaald, dat op ons v-omstel door U, onder goedkeuring \a.u hoeren Gedeputeerde Staten, and're lasten nader a!s zoodanig kunnen worden aaneevezan. Wanneer nu iets hij het Crisisdonds 'huis behoort, is het o i. wel de steun aan zluch telingen, evenals de onderstand aan Duitsche gezinnen, die door het op to.epen var. den kostwinner in Duitscben krijgs dienst, armlastig zijn geworden. In dezen zulten wel geen nadoelige saldo's, maar wel voorschotten voorkomen en op dezo wijze kunnen deze op regel matige wijzo worden geboekt. Wij heiben daarom de ccr U voor te stellen ton aanzien van deze lasten een besluit le nemen als in genoemd punt IV bedoeld. Een ontwerp besluit gaat hierbij. Daarin zijn meteen opgenomen de duurte- toeslag en de beschikbaaistelling van cakes tegen verminderden prijs. Ingezonden Mededeelingen. Herinnert gij u uw jeugd? Gij weide nooit vermoeid, at goed en sliept goed. Waarom nu niet Herinnert g'j u welk een eetlust gij hadt in uw jeugd, hoe gij den gcbeelen dag bezig kondt zijn? Hoe gij 'savonds met tegenzin naar bed gingt? Is het doordat gij" ouder wordt, dat nu een maaltijd geen genot meer voor n is; dat gij u altijd vermoeid en zenuwachtig gevoelt? IVeen, want de krachtigste mcuschon zijn volwassenen, die veel sterker zijn dan jeugdige personen. Het is, omdat gij van gewoonten veran derd zijt. Want als kind üept gij den hoo ien dag en waart gij voortdurend bezig. Neemt nu meer lichaamsoefening, a's die alleen in loop-en bestaat. Misschien over werkt giji u, eet gij te veel vleaseh, slaapt g'j te weinig. Slechte gewoonten zijn oorzaak dat urinezuur in het bloed achterblijft, ver zwakken do nieren en veroorzaken mg pijn, rbeumalische pijnen, water.-toornk, sen en een dof, slaperig gevoel. Wekt de nieren op door het g.-brnik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen, laat de slechte gewoonten een tijd na en gij zult ondervinden hoe gij vooruitgaat. Personen op meer gevorderden leeftijd dienen nauwkeurig te lellen op verschijn selen van nier- en blaaszwakte, want dooi het spoedig behandelen der eerste ver schijnselen van nieraandoening worden vele kwalen van den ouden dag voorko men. Voor oudere menschen zullen Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen een waardevol geneesmiddel blijken. Te Schiedam verkrijgbaar bij Kappelhoff Hovingh. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel A f 1.75 voor één, of f 10.voor zes Joozen Eischl de echte Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien is van nevenstaand handelsmerk. Gemengd Nieuws. Gearresteerd. Te Delft is op last van de justitie door de recherche gearresteerd en naar het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage overge bracht de koopman L., die, gefailleerd zijnde, weigerde aan den curator in het faillissement inlichtingen te geven. De strijd om den Col di Lana. In den „Bcrl. Lokal-Anz." worden bij zonder heden, voer den strijd om den Co! di Lana in de laatste helft van October medegedeeld, ontleend aan het verhaal van een kapitein, die daar den 13en October het hevel over de voorste stelling op zich genomen had. Hij liad slechts 120 man tor beschik king en zijn positie was van het begin af moeilijk. De draadversperringen waren toen reeds stuk geschoten. Zijn «enige verbin ding met de hoofdstelling was een vier K.M1 lange loopgraaf, onder welke de Ita lianen in het dal van Buchcnstein stonden. Aan zijn linkerflank naar boven hadden de Italianen "zich genesteld. Zij konden een gioot gedeelte van den berg bestrijken met hun vuur. Hun voorste linie lag slechts zestig tot tachtig pas van de Oostenrijksche stellingen. Eerst heerschte er betrekkelijke kalmte. Pogingen van Italiaanscbe patrouil les om te naderen waren telkens verijdeld. Na een mislukten aanval op den 18en Oc tober openden de Italianen den 19dcn een vreeselijk artillerievuur dat twee uur duurde en waarbij tol 55 schoten in de minuut werden afgevuurd. Vervolgens gieep hun infanterie in. Zij werd echter teruggewor pen. Volgens het beginsel, eerst hevig ar tillerievuur en dan bestorming, zetten de Italianen bun pogingen nog acht dagen voort. Dag en nacht ging dit door; het bomLardement, dat soms trommelvuur werd, wisselde af met infanterie-aaiivallen, waarbij de Italianen alle mogelijke listen le baat namen. Eerst trachtten zij, achter hun schilden gravende, vooruit te schuiven, maar werden met handgranaten verdreven. De Oostenrijkers moesten niet alleen voort durend deze aanvallen afweren, maar ook zoo goed en zoo kwaad als liet ging de hindernissen herstellen. Hun wachtdienst duurde 72 uur. 's Nachts om half twaalf kregen zij eerst warm eten. Overdag moesten zij zich behelpen met spek met brood, om zes uur 's morgen» koffie en om zes uur 's avonds heete thee met rum. Den 25en October gelukte het den Ra!ja non door trommelvuur de rotswacht op den linkervleugel van de voorste stelling op een cadet en vier man na te vernietigen en terrein te winnen. Hierdoor kwam de voorste stelling in een moeilijke positie. Do Oostenrijksche scherpschutters schoten echter zoo nauwkeurig, dat de Ita'ianen niet voldoende gebruik konden maken van huil voordeel. De volgende dagen deden zij zes aanvallen, die echter alle met groote verliezen voor hen werden afgeslagen. Het aantal hunner do oden -was zoo aanzien lijk, dat do Oostenrijkers in hun stelling last kregen van de lucht. Den nacht daar op werden de verdedigers door andere troe pen afgelost. Een dag later gelukte het den Italianen door een vernietigend trom melvuur en met een bijna tienvoudige over macht de vóórstelling te nemen. De aanvallen van de Italianen duurden voort en den 7en November 's middags slaagden zij er in zich ook van den (op meester te maken. Ze moesten dezen echter weer denzelf- den avond na verbitterden strijd ontruimen Met een hardnekkigheid, die volgens den schrijver geenszins met de strategische be- tcckcms van de Col di Lana in overeen stemming is, blijven de Italianen voortgaan inot hun pogingen om zich van den berg meester te maken. Hun verliezen daarbij worden tot nog toe reeds op tien duizend man geschat, terwijl die der Oostenrijkers daartegenover gering zijn. Koloniën. Inlandsclie vrouwenbeweging !n Djokja. Men schrijft het volgende aan de ,,Prean- ger Bode" De inlandsclie vrouwenvereenigiug, die men le Djokja wenscht op te richten is tot dusverre nog niet tot stand gekomen. Dit is echter niet het gevolg van afwezigheid van de noodige energie bij de onderwijzersvrouw R. Sri InJiali, die daartoe den stoot hoeft gegeven. De oorzaak 'der vertraging ligt in. de fout, dat de voorstandsters dervrou- wenvereeniging steun hebben gezocht bij oen groep mannen, die blijkens hun houding daarvoor niet Lijster vec-1 voelen, n.l. den Frinsenbond. Op een dezer dagen gehouden bijeenkomst van den Prinsenbond, waarop vele inland sclie vrouwen, die de vrouwenvereenigiug voorstaan, tegenwoordig waren, deed Sn Indiah weder de vraag, hoe het stond met den haar dooi' den Prinsenbond toegszeg den steun om de gewenscble vrouwenver- eeniging te helpen stichten. Tot antwoord kreeg zij echter te hooren, dat ze wat ge duld moest hebben, waar het hier te doen is om iets nieuws voor Djokja's vrouwen wereld in het leven te roepen. Men raadde haar aan, om niet klakkeloos over le nemen u at men op andere plaatsen op bet gebied van vrouwenorganisatie heeft, waar te Djokja de geestelijke ontwikkeling bij de in- landsche vrouw nog zeer achterlijk is wat ook niet geheel onwaar is. Docli ivo zouden zoo denken, dat liet beter i» hel ijzer te smeden, terwijl liet nog heet is dan le wachten totdat het den mannen belieft, om der zusteren de helpende hand toe te steken. De ,.nog achterlijke geestelijke out wikkeling" is toch gebleken niet uitsluitend het monopolie van Djokja's inlandsclie vrou iven te zijn. Op herhaald aandringen van Sri Indiah kreeg men gelukkig van den Prinsenbond de belofte, binnenkort een bijeenkomst van vrouwen uit te schrijven, om zoo spoedig mogelijk tot de oprichting dei vrouwen verceniging te kunnen geraken. Borneo. Men schrijft aan de „Preanger Bode" o. m. uit Bandjermasin: Het is een bekend feit. dat in Z. en 0. afdeding van Borneo de patrouilles nog steeds met kwaadwillige Dajaks in botsing komen. Zoo weid in de maand Augustus j.l. de sergeant Gunthes gewond pn kwam een onderofficier van de gewapende politie dienaren te vallen. In begin September was de patrouille onder luitenant C. E. Nicuw- land in het Pasirsche. In den vroegen mor gen van 3 September werd de troep aange vallen, waarbij de inlandsclie fusilier Mania sneuvelde. Deze, op post staande, werd be slopen en met een steekwapen afgemaakt. Hij heeft nog getracht Joor roepen zijn makkers io waarschuwen en is trien, zijn karabijn meenemende, eenige pas «en geloo p-en in de richting van de plaats waar de dwangarbeiders lagen en zakte toen in el kaar. De vijand lostte eenige schoten, waar door luitenant Nieuwlaud werd gewekt, die, in de meening vork eer ende dat de wacht hebbende!! hadden geschoten, daarnaar een onderzoek instelde, doch spoedig den too stend begreep toen hij Maria, met louwen over!aden, dood zag liggen De patrouille het hij onmiddellijk in 'I geweer komen en om zijn mannen tot-spoed aan te zetten had de luitenant zich omge draaid met het gezicht naar de patrouille, na welke beweging de kwaadwilligen scho ten losten, met het gevolg, dat de luitenant en een dwangarbeider werden getroffen, de luitenant eenige vingerbreedten van de mg- gegraat boven de rechterheup. De patrouille heefl teruggevuurd, doch inel onbekend resultaat. Bij 'taan broken van den dag werd terug gemarcheerd naar Moeara Kwam en vandaar naai Tanah Gro- got, waar luitenant Nicuwland zijn pa trouille overgaf aan kapitein Frankamp. De controleur van Paste berichtte nog kort geleden, dat een aantel kwaadwilligen uit boven-Fnsir zich hadden hegeven naar .Zufifj-Pasir, teneinde daar de be won cm van de kampongs Laboekan en Longin te bewegen mede te doen aan 't verzet. Een patrouille d;c daarop werd uitgezonden, sliiilte op geen tegenstand. In T Apor-ge- bied weid door tijdig patrouilleeren een samenscholing verhinderd, terwijl bij huis zoeking wapens en kruit werd gevonden. Het aantal militairen, dat men te Band jermasin ziet. is opvallend gering. En inch is dit do plaats vanwaar aanvullingen moe ten komen voor de posten Moeara, Toweh, PotToek Tjahne. Long Ram en Kendangnn. De kogel as thans reeds verwijderd en de untenant blijft dienst doen. Assistenten-moorden. Uit Medan tld 18 October aan het ,P.at, NIH." De ,,SrumatrapoH" meldt, dal de gou verneur voornemens is, 'binnenkort een con lerentie te beleggen van kopstukken uit de cultures met besturen der plantersver- eenigingen, om maatregelen te beramen, in verband met de talrijke a«sis tenten in oor len in den kaatsten tijd. V Op de onderneming Ajer Poe lik is de assistent Vborwijk door een gedrosten Ja vaan met een parahg aangevallen en ern stig gewond in het hospitaal opgenomen. De Secretarie,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 9