Oe oorlog. 68"" Jaargang, Maandag 29 November 1915, No. (5000 Purper enFijn Linnen, Deze courant verschijnt dagelijks m et uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: 1 oor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl* 1.05. Prijs per weekVoor Schiedam cnVlaat dingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor liet eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan hot Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 rent per regel. Ctoo te letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement o-p voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitb'etaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Broodprijzen. Üc Burgemeester van Schiedam brengt ter algpnieene kennis, dat tengevolge van Jen verlaagden prijs van tarwebloem en tarwemeel, binnen de maxima door de Re- peering vastgesteld, de prijzen van h >t brood,' dat niet van Regeeringswege wordt verstrekt, te rekenen van Woensdag 1 De cember a.s. zullen zijn als volgt: Witbrood (melkbrood) van 0.75 kilo !7 cent. Witbrood (waterbrood; van 0.85 kilo, 1(3 ('OiU- Bruinbrood, bestaande uit 75 pet. tarwemeel en 25 pet. tarwe bloem, van 1 kilo, 10 cent. Een speling in he| gewield van 5 pet. is toegestaan. De prijs van het kieinhrood tot een ge- wicht van 0.00 kilo, blijft 2i/« cent. Hel Regeeringsbrood, uitsluitend in blik gebakken, blijft 12 cent per kilo. Schiedam, 29 November 1915. i De Burgemeester van Schiedam. AL L. HONNERLAGE GRETE, BUÏTENLAm Van het Wéstelïjke front. Buitseh legerbericht. Het Duitsche groote hoofdkwar.ier meldt d.d. gistermorgen: Nadat onze troepen in de streek van Neu- ville (Insschen Alrecht en Lens) met suc ces mijnen hadden doen ontploffen, heb ben zij het ontstane gat bezet en eenigo mannen gevangen gemaakt. Op verschillende punten van het front hebben gevechten met handgranaten en mijnwerpers plaats gehad. In Champagne cn in de Argonne was de vijandelijke ar tillerie zeer actief. Franse h leger bericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In Arlois is de nacht zeer bewogen ge weest door de aanvallen mei torpedo's en granaten tegen het fort van Givencliy en inde streek fugschen Roclincourl en ('hin- loclair. Ten Noorden van hei Labyrinth'meitrie vijand, na voor een onzer werken een mijn lot ontploffing te hebben gebiaehl, een aanval gedaan op een onzer compagnieën. Het hevige gevecht eindigde in ons voor deel. De vijand slaagde er niet in. onze loopgraaf te bereiken en kon slechts <en mijnlrec,liter bezetten. Gisteren hebben onze vliegers 93 gra- naar het Engelscli. i I door LILLIAS CAAlPuaLL DAVIDSON. 34) XVIII. De onoverkomelijke slagboom van de armoede. .1 Bealiie. „Rosamund, dit is mr. Wynnstanley". 'Hatuurlijk was hij het. Hadden zij bei den hem niet het met rozen bedekte tar* u8 z'erL oversteken, tusschen de wiegende bloemen en hadden beiden niet oen be studeerde houding aangenomen om hem te te ontvangen? „Alijn dochter. Wilt u plaats nemen", daar hij weifelend staan bleef. „Ga toen zitten. Rosamund! Je maakt me ze nuwachtig door mij het licht van het raam te benemen." Rosamund liet zich op de kleine sofa teet haar bekleedsel van gestreept en ge- b.oemd oud brocaat neervallen. Neerglijden zou beter de lenige bevalligheid van haar ^wegingen hebben uitgedrukt. ,Het kwam ytuislaniey voor, dat ,hij nooit had ge- eten vóór hij haar gadesloeg wat de po- ®:r beweging betoekende. De hare was jugerond, volmaakt oen liymno in iederen sjap, een cantate in haar dagelijksoh leven. JJ kerfc naar haar als met lamheid gesla gen, hij kon niet anders, i fb»n 11 's. ^er koeler," mompelde zij en bij klank van haar zoetvloeiende stem mton gfu\,-rp'-n on ltd statem van Froyon en twee bal on«-raplil tut da'en g*dw nmn. Vanochtend heeft een onzer ili'gws ten .V(>-1d-0o-ten v;in Tbezay St Maitin. in de buurt van Pon! a Ahusson on Duit schen \J eger n erge schoten. die binnen de vijandelijke linie, neers'.or.te. Van kei Oostelijke front. Dui tsch leger bericht. liet Duitsche grooie hoofdkwartier meld de gistreen L e g e r g r o e p-v. Hinde n b u r g. Een vijandelijk vliegtuig is bij Busehhof (ten Zuidwesten van Jakobsiadt) door machine- geweervuur neergeschoten. Het viel tus schen onze en de vijandelijke stellingen in. onze patrouilles hebben hel des nachts daar vandaan gehaald. L e g e r g r o e pL c o p o 1 d van Beie ren. Ten Noordoosten van Baranowitsj is een Ru-sische aam al afgeslagen. Van de legergrocp—v. Linsi nge n valt niets nieuws te vermelden. Russisch 1 e ge rb e r i r h t. De groote Russische generale staf meldt d.d. Zaterdag: Behalve een nieuwe mislukte poging der Duilschers om de onlangs door hen ver loren loopgraven ten Noorden van het Swea- tenmeer te heroveren, is de dag van giste ren on het geheele front rustig voorbij gegaan. Van kei Zuidelijke front. Oostenrijkseh legerbericht. Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag. De Italianen hebben hun offensief langs het geheele front van het Kust and voort gezet, Hun inspanning, die als altijd vcr- geefsch was, kostte hun gisteren bizonder groote verliezen. liet zwaarst was de strijd aan het Gör- zer bniggehoofd, waar de vijand door voortdurend met telkens versche troepen aan to vallen, vooral bij Oslav.'ga en langs den straatweg, trachtte door te breken. Een korten tijd was de top ten N.W. van de plaats in zijn hand. Na een hevig vuur van onze artillerie, heroverden onze troe pen alle oorspronkelijke schansen stormen derhand. Ook in het Zuidelijk deel van de Pod- gora-sleliing drongen de Italianen binnen, zij werden er echler weder uitgeworpen en door een krachtdadig vuur vervo'gd. De grond vóór het bruggehoofd ligt met lijken van de vijanden bedekt. Bij Osla- viga alleen liggen er meer dan duizend. Aan den rand van de hoogvlakte van Do- berdo bepaa'den de Italianen zich tot een aanval ten Z.Wi van Pan ïlartino, die werd afgeslagen. Even vruchteloos waren alle aanvallen in het Noordelijk deel van de Ssonzo; zoo bij Zagora en Plawa. tegen velschillende punten van hel Tolmeiner bruggehoofd, te AIrzli Wh, waar 409 dooden vóór ons front lagen, en op de Vroio-stelling. De toestand is dus onveranderd. Iletison- zo-front is vast in de handen onzer ti oepen Aan de Tirolcr-grens ss een aanval op onze stellingen aan de Westelijke helling trilden Wynnstajiley's ooren. „Deze ramen laten zoo weinig lucht binnen. Alen scheen in vroegere eeuwen geen behoefte aan lucht te hebben." Wynnstanley vond hierin een aanteiding tot gesprek. „Zou u zo graag wat grooter hebben?" vroeg hij haastig. „Dat zou gemakkelijk kun nen gebeuren, zou 'ik zeggen. Zal ik er met mr. Norton over spreken?" Doch onmiddellijk bemerkte hij, dal hij een faux pas had begaan en hij had zijn long daarom wel kunnen afbijten. Aire. Belversdale werd een weinig stijver. „0, dank ul Het zou mij /.eer leed doen als u er zich mee bemoeide. Het zou de schoonheid der oude muren bederven. En ik ben er aan gehecht zooals ze zijn wegens oude herinneringen. Ik houd alles juist zoo als liet altijd geweest is. Dank u." Haar toon wekte de gedachte op, alsof zij haar recht op Haar gedeelte van het huis duidelijk wilde te kennen geven. Wynnstan ley kleurde even va.n ergernis. „Alaar hoe vriendelijk van u om daaraan te denken F' riep Rosamund uit. „Ik vind het zeer attent van Natuurlijk zijn we aan de oude muren gehecht en aan alles hier. Alaar mama geeft er niet om of zij niet vol doende lucht krijgt, doch ik wel. Daar boven, waar u is, is het aanmerkelijk fris- söber dan wij het ooit hier krijgen, weet u." De blik die den zijne ontmoette was lief, magnetisch, aanmoedigend. Zoo lief, zoo aanmoedigend in zijn stralende glimlachen de vriendelijkheid, dat Wynnstanley er als door betooverd werd. Er was in haar ma nieren, haar stern, haar vertrouwdijkon glimlach een zeker iets dat vrijpostig zesde: „Ik schep behagen in u. Wij zullen samen van de Afonlö Piano cn bij de Scheuder- bacher grembrug bloedig afgeslagen. Van liet Semsciie front. Duitsch legerbericht. liet Duilsche groote hoofdkwartier meldde gistermorgen De vervolging vvoidt voortge/.et. Ten zuidwesten van Ahtrowitsa is Rud- nik bezet Aleer dan 2700 gevangenen vie len in onze handen. Alej de vlucht van de kange overblijfse len van hel Servische leger in het Alba- neesche gebergte, zijn de groote krijgsver richtingen tegen dat leger besloten. Het eerste doel daarvan: liet in het leven roe pen van een vrije verbinding met Bulga rije en Turkije, is bereikt. Te bewegingen van Je on Ier opperbevel van gcneraal-ve!dmaarscha.k vou Alacken- »en slaande legergroepen zijn begonnen den 6Jcn October door het Oostenrijksch-Hon- gaarsche leger van generaal von Kövcss, welk tegor door Libische troepen versterkt was, tegen de Drin cn de Save, en door het leger von Galhvitz tegen den Donau bij Se- mondria en Rawi Bazias, en op don 14den October door het Bulgaarecho leger van ge neraal Bojadjef tegen do linie Ncgotin-Pirot. Op dezen dag begonnen ook de krijgsverrich tingen van het tweede Bulgaarsche leger van generaal ToJorof in de richting van Uskub en Weles. Sedert hebben de verbonden troepen niet alleen de geweldige onderneming van een overtocht over den üonau in het gezicht, van den vijand snel en glad uitgevoerd en de vijandelijke giensveslingcn Belgrado bij de inneming waarvan zich behalve het Bi andenburg-,che reserrekorps vooral het 8sle O.-H. legerkorps heeft onderschei den. - - Zajetsar, Knazjewats en Pirot, die in handen van onze troepen en de dappere Bulgaarsche bondgenooten vielen, spoedig bedwongen, maar ook liebben zij den door liet terrein gesteund en taaien to gcnst ind van den in den ooilog gehardenen moedig strijdenden vijand geheel gebroken. Noen de bijna onbegaanbare wegen, noch het diep onder de sneeuw liggende, we gen-arme gebergte, noch gebrek aan pro- vinndaanvoer of onderkomen, hebben hun voortdringen ook maar cenigszins kunnen tegenhouden. Meer dan 100.000 man, d w.z. bijna de helft van het geheele Servische leger, zijn gevangen genomen. Zijn verlie zen in den strijd en aan deserteurs zijn niet te schatten. Kanonnen, \v,o. zware, en een voorloopig onoverzienbare hoevce- heid oorlogsmateriaal van allerlei aard is buit gemaakt. De Duitsche verliezen mogen zeer matig genoemd worden, hoezeer te betreuren Zij op zich zelf o-ok zijn. Door ziekten hebben onze troepen in T geheel niet te lijden gehad. O o s t e n r ij k s o h 1 e g e r b e r i c h t. Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag De aan de noordelijke grens van Alonte- negro strijdende Oostcnrijksch-Ilongaar-che troepen hebben den vijand over het Aletal- kazadel geworpen. Ook het grensgebied van Celebic is gezuiverd. Een van Afilrmvïtsa voorwaarts rukkende wel opschieten. Kom en bezie mij van moer nabij." Hel bloed steeg hem naar het hoof.l cn scheen in zijn brein te zingen, door de plot selinge emotie waaraan hij ten prooi was. Hij kon zijn verrukte blik niet van haar af houden. liet was haar geheele maaksel, om het maar zoo eens te noemen, dat hem ge vangen hield, hem sprakeloos en tot haar slaaf maakte. Haar exquise fijnheid, die deed denken aan porselein, was te fraai, ie kostelijk om mei gewoon aardewerk g-meen- schap te hebben. Dat alles vervulde hem met eerbiedige bewondering, di? aan verba zing grensde. Hij beantwoordde eenige van mrs. Uel- versdalc's opmerkingen en vragen, zonder te weten wat zijn tong verkondigde. Alidde- terwijl sloeg hij Rosamund gade, steeds gade, zijn blik verlustigde zich in baar schoonheid, haar bevalligheid, die geleek op de onbestendige, nevelachtige gratie van den dwarrelden rook. Zij nam al zijn ge dachten in beslag. Nu stond zij op en glim lachte weei met dien bctooverenden, be koorlijken glimlach. „Zullen wij eens even naar buitengaan?" vroeg zij. „Ik vind het hier binnen vrcese- lijk warm. Zou u onze rozen niet gaarne eens zien?" En zij schreed over den drempel met den tred van een jonge Grieksche godin bij het spel, terwijl de gazige sjaal die zij droeg, achter haar aan fladderde als een uitnoodigend signaal. Hij sprong overeind en liep haar in dezelfde seconde na. Zij slenterden het met steen geplaveide Oobtcnnjksch-Hongaarsche kolonne kwam op den naar Ipek leidenden straatweg aan de Alintenegrijnsche grens. In dit gebied zijn nog eens 1300 .Vomers gevangen gemaakt. De Bulgaren hebben den Goles Brdo. ten Z.W. van Prisjtina, en de hoogten ten W. van Ferizowits bezet. Bulgaarsch legerbericht. Het officieele Bulgaarsche communiqué van Vrijdag j.l. zegt: De vervolging der Vervier» door onze troepen en die onzer bondgenooten in de richting van Prizrend en Ipek duuit voort. Wij hebben 3500 man gevangen genomen, 8 kanonnen, vijf munitiewagens en veel oor logstuig buit gemaakt. Op den spoorweg naar Prisjtina hebben wij 3 locomotieven en 100 spoorwegwagens buit gemaakt. Fransch leger li «richt. Het officieele Fransche communiqué van het Fransche front in Servië luidde dd. Zaterdag Onze vliegtuigen hebben 80 bommen ge worpen op de Bulgaarsche kampementen bij Stroemnilsa en ïstip gebombardeerd In verband üjet den toestand, waarin de Servische legers op het oogenb'ik verkec- ron, zijn onze troepen die den linkeroever van de Tserna bezet hielden, naar den rech- teioever overgestoken. De/" beweging werd zonder moeite ten uitvoer gebracht Griekenland en de Entente. E en nieuwe nolader Entente. De gezanten der geallieerde mogendhe den hebben Zaterdag aan de Grieksche re- gceiing een nieuwe collectieve nota over handigd. een vervolg op die, welke haar drie dagen te voren werd ter hand gesteld. Na hef bezoek van de gezanten der ge allieerden confereerde minister-presidont Skoeloedis roet den koning en daarna werd ministerraad gehouden. In de nieuwe nota worden naar Reuter meldt de mnlorieele maatregelen om schreven, die de Entente mogendheden van do Grielreohe regeering venvachten in over eenstemming met het principle*?ie verdrag, dat vroeger is gesloten. Nu de eerste nota een grondslag v«<or de overeenstemming heeft gelegd, wordt aan genomen. dat Griekenland zich niet zal verzetten tegen de practise he uitvoering, vooral nu het door de welwillende maatre gelen der geallieerden ten opzichte van den handel van Griekenland verzekerd is van faciliteiten voor de proviandeering. (Volgens de „Kblmsche Volksztg." ver neemt de Alilaneesche „Secoiodat de nieuwe nota van de Entente het karaktej van een ultimatum draagt, in zoover zij Griekenland een korten termijn voor aan neming zonder voorbehoud of weigering van do eisdhen stelt. De correspondent van Reuter te Alben zegt met betrekking tot de nieuwe nota van de Entente, dat het optimisme geweken is voor scepticisme. Volgens een Lloydshericht uit Athene heeft de Entente zoo spoedig mogelijk ant woord gevraagd. Verscheidene cischen zijn aannemelijk voor Griekenland. De toestand worth als ernstig beschouwd. terras af. Zij wees hem de rozen aan en haar oogen met hun schalksch-slmve aan moediging. hun gesluierde verlokking, keken tot do zijne op. toen zij een bloem plukte en hem die, in haar bevallige vingers draaiend, toohield om te bewonderen. In Ierland beeft men een naam voor zulk een blik. Alen noemt dien zeer toepasselijk. „Kom hierheen." Als een vrouw de „Kom hierheen" op een man werpt, dan wenkl zij lieni, zich half terugtrekkend en weer half toenaderend binnen den betooverdon kring barer bekoorlijkheden. Wynnstanley was nooit in Ierland geweest, wist wei nig van de Ieren af. .Als hij daar geweest was, dan zou hij mogelijk iets van het geen hij dien dag had ondervonden, heb ben herkend en onder de ware benaming gebracht. Zij praatten of. om meer correct te zijn. Rosamund sprak op dien zachten, verlei de lijken toon, haar eigen. Hij luisterde. Zij vertelde hem hoe zij als klein kind in Re- velly was gekomen. „Het eenige. eenige tehuis, dat ik ooit heb gehad of mij in eenig opzicht herinner. Zij sprak met een langen, lokkenden zucht van het faillisse ment van haar oom en van hel zwaard dat viel, toen zij Revel)y in handen van vreemden moest geven. „Niet dat ik niet blij hen, dat u hier nu is en niet die vreesclijke, oude, ruwe mr. Whitney 1" zei ze, een weinig naar hem toezwevend, zoodat hij den reuk op ving van het viooltjesparfum, dat om haar zweefde en hom zijn zinnen deed verlie- ZiU-rdaaavoii') wa~ <v naar Itenter ut Athene •.einde re gicute hedrijtignei i m offir,of-Je klingen aar in te kringen van legeeiing cn diplomatie zegt mr-n d.d er geen reden voor ongerustheid is. Als slechte g?en poging dml om Grieken land te nop'-H zijn onzijdigheid prij^ te co- ven, vertrouwt men een oplo-sing te vin den in de kwesties van militairen aard D. toestand is over het algen een bemoedigen t. heet het in dit bericht. Deny» Cochin rcrehiii im-i v a u A t li e n e. Naar de „Daily Chronicle' meldt. i« Donderdag aan Fiaukrijks speeialen af ge. zant. Dcnys Cochin, bet eereburger»chap der stad Athene aangeboden Van Oostenrijk se h e z ij d e. In een bespieking van het antwoord van Griekenland aan de „Quadruple Entente zeg! het „Fremdenblatt" „Hoe bescheiden luiden de eredien. du- Duitschiand indertijd aan België beeft ge steld. vergeleken bij de matelouze aanspn ken. die Engeland en Frankrijk maken en welk een storm van veionfwaanliging er- hief zich legen Duitschiand. dat nis een schender van hel volkenrecht, een verach ter van de verdragen en ecu vijand dei- beschaving werd gebrandmeikl. En de Engclsehe regeering mankte gre tig gebruik van de gelegenheid om den strijd voor het recht cn de bescherming der zwakken tot voorwendsel te nemen voor zijn sedert lang '-oorhereiden aan val." Aan (le DarfJauellen. U r k s h 1 e f e r h e richt. Het Turksche hoof (kwartier meldt Den 23en en 26en (Donderdag en Vrij dag) dezer zijn met tusschenpoozen ge- schut- en bomgpvechten celeveid. Bij Anafortn heeft ons geschut .hei vijan delijk geschut in de omgeving van den Karnkol Dag lot zwijgen gebracht en door welgericht vuur vijandelijke troepen en transportkolonnos, die zich zonder dekking in hel zuidelijk deel van Kei nik li Liman ophielden, verstrooid. Bij Ari Boemoe hebben wij een vijande lijke machinegeweer- en hom werpers telling vernield. Onze artillerie heeft transport schepen, die trachtten de landingsplaats te naderen, tot den terugtocht gedwongen. Bij Scd-el-Bahr heeft ons geschut op den linkervleugel eenige vijandelijke schan sen en hoimverpersfellitigen vernield. F r a n s c h legerbericht. Een officieel communiqué van den Fran- schen generaion staf van het Dardanellen- logor meldt Onze artillerie i» ei Woensdag en Don- deidag in geslaagd, verscheidene stukken zwaar Turks eb geschut te ti effen; liet vijan delijk vuur nam er aanmerkelijk door in kracht al'. Een ontelbare hoeveelheid Turk sche gewonden is te Konstuntinopel aan gekomen. Er hebben Woensdag gevechten zen. „Alaar het is alles, goed beschouwd. iOcIi eigenaardig, hè9 Hier beneden in deze paar kleine kameis te wonen, terwijl eens bel beide landgoed oire toebehoorde. Wij hebben er aan moeten wennen. Alaar om het even, wij willen daar niet over spre ken. Hel kan u niet intoresseeren. Verte! van n zelf. te u al eens op de jaeht ge weest? Houdt u de dingen beter in stand dan die afschuwelijke man?" Toen Wynnsinnely zich eindelijk losrukte het gezicht van de groote klok boven de stallen gaf hem een plotsehngen sclirik (oen hij die bij 'I weggaan in 'I oog kreeg wandelde hij op lucht, hij manier van spreken. Nooit in al zijn dronmen over liet leven, had hij een vrouw als deze ontmoet. Nooit had hij gedacht dat een middelmatige wereld zooiets als Rosamund Belversdale kon bevatten. Hij liep in een soort vervoering, want haar stem ldonk hem nog altijd in de ooren, liefkoozend, vleiende gedachten opwekkend. Welke gedachten wekte die op? Hij was een chvans om dat te denken, om ook maar een oogenblik dal idee te koestereu. En toch scheen het alsof zij behagen in hem vond. hoe ongeloofelijk het ook klonk. Z ij, wal zij en hij! En toch had zij nem bij het afscheid gevraagd spoedig terug te komen, haar hand een oogenblik in de zijne gelaten, toen hij die bij hel scheiden vasthield en hem weer een van die lange, vertrouwelijke, veel zeggende blikken ge schonken, die zijn hoofd deden tollen. (Wordt ytrvolgd). COURMT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 1