smENLAm ln AL \sopoiunile. Diverse berichten. STADSNIEUWS. I zou zijn. j Van eon aanvankelijk voornemen om dit J comité-gencraa-l eerst bij de behandeling v m I do Oorlogsbegrootmg mui te vragen, hoerde men ook iets verluiden maar daar do kwestie beseffende demobilisatie, althans meerdere 1 verlichting van de militaire lasten t 'ïir met handgranaten plaats gehad, Dondei- het algemeen debat over de 'Slaatsbegroo- dag heeft een mijnontploffing de sappen ting in comité-generaal vprgaderd zal \v on vermeld, dte de vijand naar ons centrum den en werd verwacht dat het met van me had gegraven korten, althans niet van zeer korten, duur lie strijd oui Bagdad lm Kngelse!»« beuchpm meldden d-- vorige week. dal hun troepen m het '1 vecstroonvm-» l.md t, eds warm igenadetd tot de rum- va t Knuphon. ten Zuiden van Big lal. waar zn rij h-t red groote veriw.ei - de ste.ke ff'"*"" zijn gekomen m het voorlopig v Tiirksche stellingen hal hm b-slonril kV,-! der Tweede Kamer nopens de gons gebrek aan water zon luid le lm' offi- nvla bericht. tokken zij /.iivh Jaarna verb r wat terug. De Turken spreken ook van ecu voardei door de Engelscheu behaald, maar vertellen Jan, lat hmistgc noemden d iaina «edet t v iiiLgewotj.en weden en Jat deze strijd uut by ktesiphon maai lm V.'edui \an boei el Amaia XJ, i, een ein 1 verder ia 1 Bagdad; heeft plaats gehad Volgens to Koirebuitmoj, >1 mtvuigen m. Ier' Nviohlen helen de Ling-lichen op hun terugtocht, welke wanordelijk genoom 1 wordt, een groot aantal gewonden en een hoeveelheid wapenen en bommen achter alge- meene beschouwingen, schijnt men het na der iationeeier te hebben gevonden de nadi'ie inliclitingen, die gewenscht worden in besloten vergadering ttjdens het alge- nvene bvgrootingsdebat aan de regering te vragen. i Congres S. D A. P. Het congres der S. 1). A. Pv dat op de Kerstdagen te Utrecht zou gehouden wor den, aordt uitgesteld, doordat daar, noch deters, zalen beschikbaar zijn. liet zai nu op 8 en 9 Januari te Arnhem gebonden worden. Engcische gevangenen zouden veiklaren dat tn hu Engelseh.' leger teil groote punek ine rechte. Ce verliezende Engelscbc.wo den in dez-" berichten op verscheidene dn zmiJen manschappen geschat. Dat. Let Engelsche oxpediheieger hier in JerJaaJ met gioote moeilijkheden hoeft 'kampen, is af le leiden uil het feit, dat ze reeds meer dan een jaar geleden, op weg toog. Af iss Ca veil Op het Irocadéro to Parijs had gis Leo middag een betooging plaats, ter eere van mis» Cavell, geoiganiseerd door den Ligue du Droit de j'Homilie, en bijgewoond door I resident Poincaré en eJilgenoote. Pain levé, vlen minister van onderwijs, de ge/au ten \an Rusland. Engeland, Italië, Servië cn België, den prefect van het Seino-depar- temenl. de voorzitüss vatt den gemeent raad en van den Algemeenen Raad. De minister-president en de minister; van buitenlandse be zaken, oorlog, koloniën en landbouw waren vertegenwoordigd. Minister Painlevè en Ferdinand Buiason voorzitter van don Ligue Ju Droit de l'Hom me, hielden redevceringen. Horbsrichteu. 11. Al. de Koningin-Moeder zal heden avond iu de zaal „Diligeutia" de lezing bijwonen, door dr. J. Kalff, voor de leden van het Genootschap „Oefening Kw 'ekl Kennis", (c houden over „Belgische in vloeden op de Nederlandsche houwkunst" Van het hof. H. AI de Koningin-AIoeder heeft Zaterdag avond in hel Gpbonw voor Kunsten en Wetenschappen m Den Haag de uitvoering van Die Legende der heiligen Elisabeth dooi de Haagse he Onderwijzerez.ingver eeniging gegeven.bijgewoond. H. AI die vergezeld was van den kamer heer, rar. F B AV graaf van Limburg Sir rum, bleef tot het einde en betuigde, na afloop, aan den directeur van het Gebouw de heer F. F If. van Gheel Dhildemeester haar groote ingenomenheid met de voor treffelijk geklaagde uitvoering. Oonwlatre dfentt Tn „Hotel d'Anglelerre". te aangekomen de heer G. Afac Carlhy, consul generaal van Argentinië te Londen. 's-Hage, is Audiëntie». Dc gewone audiënties van de ministers van landbouw, nijverheid en handel, van oorlog en van financiën, zullen deze week niet plaats hebben. Bevrediglngscomiuigsie. Alen meent te weten, dat de tegen het einde dezer maand door de Staatscommissie voor e-en bevredigende [jplo&sing van bet o n derw ijs - vraags tuk te houden vergadering belegd is tol (hpt vaststellen van haar eind rapport Onderwijzers-weduwen en weezeupendoen Ingediend is een wetsontwerp houdende pensioenregeling voor de weduwen en wee- zen van vóór >1 Januari 1906 overleden, gepensionn-eerde of op -wachtgeld gestelde ouderwijzere. De ltegeering voldoet hi mede aan een herhaaldelijk en van ver schillende zijden uitgesproken verlangen. Hoewel naar hare meening in het algemeen pensioenwetten niet behooren 'terug te wer ken. pleiten billijkheidsoverwegingen pr h. i. voor. liier een uitzondering te maken. Er zijn naar alle waarschijnlijkheid nog slechts een klein getal weduwen in leven van onderwijzers, die op het tijdstip van het in werking treden vaj. de wedmvenwet voor de onderwijezrs 1905 1 Januari 1906 niet meer in dienst waren. Het moerend eel dezer weduwen is vermoedelijk hoogbe jaard en or zijn er onder haar die in hom- mei volle omstandigheden verhoeren. Ge motiveerd wordt het geacht aan de regeling voor die weduwen eene voor de weezen beneden den leeftijd van 18 jaren mede gering in aantal le verbinden. Eene betrouwbare raming van de kosten is thans nog niet te geven. Een hoog be drag zal er niet mede gemoeid zijn. De Regeering legt pr uitdrukkelijk Jen nadruk op, dat bet voorgedragene strekt ter voorziening in -een bijzonder geval en alzoo niet als precedent voor het toekennen van terugwerkende kracht aan andere pensioen regelingen mag worden beschouwd. Voorgesteld wordt deze regeling in wer king te idoen treden met 1 Januari 1915. ToorhefKon Jiat Steuncomité. De Nationale Tentoonstelling van kuust- wei ken m Pukhn Studio, te 's Gravenhage, <mdei bescherming van II. AL de Koningin, met daaraan veibomlc-n verloting, (en bate van het Kon. Nat. Steuncomité 1914, heeft na aftrek van alle onkosten f 153.477.12 op gebracht Leider en leiding in de Anti-revol partij. Onder dezen titel is een brochure ver schenen bij Al", ten Have. te Amsterdam, van de heeren rar. A. Anema, dr. II. Ba- vinck. mr. P. A. Diepenhorst, mr. Th. Heemskerk en mr. S. de A'ries Cz. Do brochure geeft eerst ©on „inleiding", behandelt lan den inbond der „Starren- tritoen." en geeft eindelijk ..Consider»lie cn advies, t.w. „Opmerkingen", „Bedenkin gen." „Eenheid cn vrijheid" en „Reorga nisatie Nederland en de oorlegr- Af ai s. De minister van landbouw, nijverheid cn liar.dc-1 naakt bekend, dat van Afaandag 29 dezer tot en met Zaterdag 4 December de prijs van La Plata in ais, uitsluitend bestemd om aan de gemeentebesturen le worden verstrekt voor ruiling tegen rogge, bedraagt f215 per last van 2000 Kilogram of £7.521/2- per 70 'Kilogram, te Amsterdam en Rotter dam te ontvangen. Ambulance voor D u i t s c h 1 a n d. De onder leiding van prof Lcnz te Am sterdam gereed gemaakt wordende Neder landsche ambulance zal. naar de „Nelerl." meldt, over enkele weken naar Zuid-OosL- Duitschland vertrekken. Zij zal bestaan uit ongeveer 40 diaconessen en verpleegsters. Eerstgenoemden werden tijdelijk «afgestaan door ©enige Diaeonessenhuizen in ons land. Gemobiliseerde 'deur waarders. De Vereemging van Deurwaarders bij de verschillende rechtscollegiën in Nederland heeft een adres gezonden aan den minister van ooi-log, waarin wordt gezegd, dat door den langen duur der mobilisatie niet alleen de prartijk der .gemobiliseerde deurwaar ders verloopt, maar ook an ton aan hen toevortiouvde behingen ernstig worden ge schaad, waarom de veveeniging verzoekt*, aan Jjo gemobiliseerde- (Jeurwaaiders '-en langdurig verlof toe Ie staan, t Amerika a nsche t a b a k. Alen seint d.d g.stcren uit New-York: Het bericht, dat Engeland en Nederland hel eens zijn geworden over de opheffing van «le h«'j erkingen bij de verschepingen van Amenkaansche tabak naai onzijdige geconsigneerden in onzijdige landen, is door de uitvoerders van Amerikaansdhe tabak, die hun pakhuizen als gevolg van het En gelsche Koninklijke besluit tot den nok toe gevuld zagen, met voldoening oj genomen. Toch staat men ,'loor het gebrek aan scheepsruimte nog voor hel vervoenvaag- stuk. i Geïnterneerden. Naar het Tijdscljr. der Nationale Vereem- ten ter benoeming van onderwijzers te Rot- wat voor om vu ernstig bezwaar ie, daar toidam, komen als .no. 3 voor, d« heeren «ij ovei y <>n middt-len beschikken. <>in H Jacobs ."n P. de Rijcke van hier. die roden wenden wij ons vo-r Au z .o VLA ARDINGEN 29 Nov. De collecte oor groote gemeentebelang tot U met het ver ging tegen de werkloosheid meldt, was er op 22 dezer bij de Centrale Arbeidsbeurs be richt ingekomen, van de tewerkstelling van 2618 geïnterneerden. Broodbakkers te Delft. Bc eerste controle van de broodbakkers te Delft heeft tot resultaat gehad, dat 18 t bakkers werden gestraft; 9 werden voor ken> komt ons onverantwoordelijk voor. de armen gisteren in de R.-K. Kerk yc- houlen heelt cpgybrach' f2150. Gemeenteraadt-it ukken. O p r c h t i n g h u r e a u v o o beroepskeuze. Hiermede hebben wij de eer weder ter tafel te brengen het vcizoek der Kamers van Arbeid, om een crediet voor de op richting van een bureau voor beroepskeuze voor jongens en meisjes. De bedoeling der Kamers verdient o. i. waardeering. Het is toch onmiskenbaar waai, dal, wan neer men bij zijn arbeid moei worstelen mei eigen aanleg, neiging en geschiktheid, men achterstaat bij iemand die werkt in overeenstemming met zijn krachten en nei ging. AA'ij durven met de verwachting uitspre ken, dat met de instelling van een bureau voor beroepskeuze in de naaste toekomst, steeds de rechte man op de rechte plaats zal komen» maar al zou slechts 1 pCt van hen. die leiding noodig hebben, de juiste richting gewezen worden, dan achten wij het crorliet van f 100 wel besteed. liet gaat hier toch om de oprichtingskos len, advertentiën, circulaires, enz. Is het bureau opgericht, dan hoeft men daar de arbeid kosteloos wordt verricht, voider geen noemenswaardige kosten. Op grond van een en ander hebben wij de eer voor te stellen gunstig te beschik ken op het verzoek der Kamers van Arbeid en daartoe te nemen het hierbij gevoegd besluit tot wijziging der begrooting. Het adres der Kamers luidt: De Kamers van Arbeid voor de Aroedings en Genotmiddelen -en ,voor de Bouwbedrijven te Schiedam hebben de eer het volgende onder de aandacht van Uwe vergadering te brengen Meermalen is hij ons de vraag ter sprake gebracht op welke wijze tegemoet ware te komen aan de ernstige moeilijkheden, die verschillende ouders in toenemende mat: ondervinden om tot een juiste keuze te ge raken van het beroep of vak, waarvoor zij hun kinderen zouden willen doen op leiden. AAras het reeds vroeger voor vele ouders moeilijk zich omtrent de eischen, aaneenig vak verbonden, eenigszins op de hoogte te stellen, in de laatste jaren is die moeilijk heid zeer sterk toegenomen, door de ves tiging alhier van bedrijven, Waarvan de dikwijls veelzijdige eischen geheel onbekend zijn, zoodat onze Kamers van oordeel zijn dat thans naar middelen moet worden omge zien om ouders van kinderen die op een leeftijd zijn gekomen om een vak te kiezen, hierin voorlichting te geven. De keuze van een beroep is toch met het oog op de toekomst van het kind van groot gewicht. Hoeveel voorbeelden zijn er niet dat werklieden in de maatschappij schipbreukelingen werden, uitsluitend door dat zij in hun jeugd voor een vak werden opgeleid dat om de een of andere reden niel geschikt voor hen was. In vele gevallen was de totale onbekendheid van het vak bij de ouders, oorzaak van lateren tegen spoed van hun kind. De vragen toch die zich bij de keuze van een beroep voordoen, zijn vele. Zal b.v. het kind in zijn verdere leven in het gekozen beroep in verband met aanleg en temperament, de vo'doening vinden die tot opgewekten arbeid in staat stelt? Zal het lichaam bestand zijn tegen de bizondere gevaren voor de gezondheid, welke het gekozen beroep misschien op levert? Is de verstandelijke ontwikkeling van dien aard, dat aan de eischen van het beroep kan worden voldaan of het karakter zoodanig, dat wee-stand kan wor den geboden aan de verleidingen die het beroep soms kan bieden? Zal het beroep steeds voldoende verdiensten tot levenson derhoud opleveren of zal wellicht veel kans op werkloosheid in uitzicht zijn? Voor deze en andere vragen komen de ouders te staan, zonder dat zij dikwijls in staat zijn om de vragen te beantwoorden die zich bij de beroepskeuze voordoen. In de" toekomst alle gevallen van ver keerde beroepskeuze voorkomen, is onmo gelijk, doch om den tegenwoordigen toe stand te laten voortduren zonder maatrege len te beramen om tot verbetering te gera- zoek om ons uit de gemeentekas een cre diet te verleenen van ten hoogste f 100, ten einde daarmede te kunnen bestrijden de kosten, verbonden aan de voorbereiding der oprichting van de door ons bedoelde ver» eeniging. Zeer aangenaam zal Iret ons zijn indien Uwe vergadering lot het veilcenen van het gevraagde ciediet zou wïTtm besluiten, om dat wij daarin tevens het bewijs zullen zien, dat ons streven door IJ wordt ge steund. altijd afgevoerd van de lijst van broodbak kers, die ongebuild tarwebrood legen ver minderden prijs beschikbaar stellen, 1 voor den tijd van 6 maanden, 3 voor een maand. 1 voor 2 weken en 4 voor een week. 4 per- tijdvak maand onder Tweede Camer. In de parlementaire kringen wordt het geer waarschijnlijk geacht dat reeds tijdens A'an de broodverbruikers werden sonen voorgoed en 21 voor een varieerend tusschen 1 week en 1 van het verbruik uitgesloten. Verlof Landweer. De Alinistev van Oorlog biengt de aandacht, dat „de gelegenheid, die den dienstplichtigen wordt geboden, om voor- loopig in werkelijkcn dienst te blijven, wanneer zij in aanmerking komen voor voorloopig (klein) verlof, is geschapen ten behoeve van hen financieele moeilijkheden zouden ondervin den. Ofschoon hel in het algemeen niet mijn bedoeling is, zegt de Minister verder in zijn schrijven, dat ten aanzien van hen, die eerst later wenschen te vertrekken, za! worden onderzocht, of deze wensch inder daad op gegronde vrees voor zoodanige moeilijkheden berust, komt het mij toch aadzaam voor, de gelegenheid om voors hands te blijven, niet open te stellen voor hen, die in vaste dienstbetrekking zijn van den Staat, van een provincie of van een gemeente. ArLAARDINGEN, 29 Nov. Op voordrach- Door verschillende vereenigingen, o. a. de vereeniging van Aroorzitters en Secretaris sen van Kamers van Arbeid en de vereeni ging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen is reeds de aandacht op deze zaak gevestigd en aangedrongen tot het nemen van maat regelen om deze zoo belangrijke aangelegen heid in de goede lichting te leiden, terwijl ook de heer Ant. Folmer, secretaris van den Armenraad te 's-Gravenhage en ad junct-secretaris van de Staatscommissie over de werkloosheid in een vergadering der Vereeniging van Nederlandsche Arbeids beurzen, gewezen heeft op de noodzakelijk heid van voorlichting. In 's-Gravenhage is reeds enkele jaren geleden een bureau in den door ons be doelden geest opgericht door de aldaar ge vestigde Atereeniging tot bevordering van T s gesciiupeu urn :Cje vakopleiding voor handswerklleden in die van dadelijk vertrek Nederland. Uit de leerzame jaarverslagen, j die wij de eer hebben hierbij over te leg gen, blijkt dat die instelling zich in een steeds toenemende belangstelling van het publiek mag verheugen. Zoo ook zijn te Arnhem en Haarlem reeds bureaux voor beroepskeuze opgericht, terwijl men te Am sterdam, Rotterdam, Groningen en Leiden met de oprichting er van in voorbereiding is. j Op grond van een en ander hebben wij ons tot taak gesteld om te trachten in deze gemeente op te richten een vereeniging van particulieren die met ons streven sympa- thiseeren, om ouders van jongens en meis jes advies te geven bij het kiezen van een beroep of vak voor hun kinderen een z.g. bureau "koor beroepskeuze doch aan die oprichting zijn kosten verbonden, Pe Brandweer, De Brandweerliedenvereenigmg Vriend schap zij ons doel", beeft zich met het onderstaande adres tol den Gemeenteraad gewend Naar aanleiding van liet ad\ ïês van Bur- yetneestei' en AA'elhouders, oin afwijzend le beschikken op het adres der Brandweer- liedenverecniging „A'ripuclsrhnp zij ons doel", zouden ondergeteekenden u gaanic nog eenige nadere toelichting willen ge\ en, waarin naar hun meening de bezwaren, door B. en \\r. aangevoerd, worden weer legd. Zooals u bekend zal zijn, vraagt onze vereeniging voor een biandweerman, wien een ongeluk overkomt, een uitkcering van f 14 per week bij tijdelijke en ongeschikt heid lot werken en bij een ongeval met doodelijken afloop voor de weduwe of wee zen een bedrag volgens de regeling van de Ongevallenwet naai een uilkeering als boven genoemd. Ondergeteekenden wezen er in hun adres reeds op, dat het gevraagde bedrag niet le hoog kan genoemd worden. Na de indiening van ons adres ontving iedere brandweerman een schrijven van B. cn AAL met de mededeeling, welk be drag als grondslag voor evenlueele uilkee ring voor hen is vastgesteld. Ieder jaar zal volgens voroulening die vaststelling plaats hebben. Indien dus een brandweerman een jaa.r werkloos is en alzoo geen inkomsten heeft, zal hem hij een ongeluk ook niets worden uitgekeerd, omdat B en AAL geen vasten grondslag voor die uilkeering willen aangenomen zien. Zij voeren aan. dat het niet aangaat, iemand voor een hooger bedrag te verzekeren, dan hij weikelijk verdient, omdat enkele brand weerlieden minder weekloon hebben dan de gevraagde uilkeering. De regeling, die B. en AAL de beste ach ten, werkt echter buitengewoon onbillijk. Er zijn nu brandweerlieden die hun uil keering berekend zien naar een grondslag van f 1100.en andere waarvoor als grondslag f520.is gesteld. Beiden zijn lste klas brandwacht en pijphouder. Bij een ongeval zal de eerste recht hebben op pl.m. £15.per week, terwijl de tweede zich met f7.per week moet tevreden stellen en dat terwijl beiden het zelfde risico loopen. Alleen al om die reden is de bestaande regeling af te keuren. B, en AV. zeggen verder, dat het in strijd zou zijn met erkende beginselen van verzekering, dat als maatstaf voor de uit- keering een hooger loon genomen wordt dan het werkelijk verdiende. Niet altijd is naar dien regel gehandeld Voor de sectie-commandanten, diè föO. per jaar verdienen, is indertijd aangenomen, dat ze f1000.'s-jaars genieten, om hun op die wijze pensioengerechtigd te doen zijn. AALat voor de sectie-commandanten zon der cenig bezwaar kan gebeuren, zou voor de biauJwachts met vcrzckeringsbeginselen in strijd zijn? Di! is onaannemelijk. Integen deel, wanrreer de Gemeente Schiedam haar brandwaebts wil verzekeren, allen gelijke lijk, voor een uitkeering zooals door onze vereeniging is verzocht, zal zeker iedere olicle Maatschappij gaarne dien pos! af sluiten. Onze Vereeniging vleit zich, U tot hare zienwijze te hebben gebroeid door deze uiteenzetting en wacht, met verirouwen Uwe beslissing in de komende Raad-zil.ing af. Kamer van Koophandel en Fabrieken. A'rijdagmiddag vergaderde bovengenoem de Kamer, onder voorzitterschap van den heer B, A. J. \A7ittkampf, De notulen van de vorige vergadering werden, voorgelezen en ongewijzigd vast gesteld. Er was o. a. ingekomen een schrijven van de Rotterdamschc Electrische Tram weg-Maatschappij, d.d. 17 September 1915, waarin in antwoord op de missive dei- Kamer van 10 September 1.1., o. m. word medegedeeld, dat, indien de team niet op tijd te Schiedam aankomt, zulks als regel is te wijten aan een onverwachte versper ring van den weg; dat zelfs door het per soneel ter plaatse niet altijd is nit te ma ken, hoe lang die zal duren, zoodat zij zich niet van hun wagen durven te ver wijderen om mondeling bericht te gaan over brengen; dat de Kamer er zeker van kan zijn, dat er in alle opzichten naar ge streefd wordt den dienst zoo regelmatig mogelijk le doen gaan en eventueele ver sperringen zoo spoedig mogelijk op te rui men; dat, zoodra een oponthoud bekend is en verwacht wordt, dat dit eenigentijd zal duren, steeds de wachtkamer daar mede in kennis wordt gesteld. Naar aanleiding van dit schrijven werd besloten om tot de R. E. T. M. het ver zoek te richten om, in gevallen, waarin de wachtkamer dan wèl met een eenigszins belangrijke vertraging kan worden in ken nis gesteld, deze, b.v. door middel van een hoiJ. buiten aan hel «vaohthuisje lie- I 'lid li ua'-.u uk, - n den ver. moedelijken tijd van te late aankomst. A'au huwen Burgemeester en AVefhouders van Schiedam had de Kamer een uilnoodi. ging ontvangen tot liet inzenden van hel bij art. 4 v.-jn het Algemeen Reglement vooi liet Algemeen Handete-Kntrepol voon ge-ehtev<m drietal, op grond dat het ljj dor fcnnnissie voor dat Entrepot, benoemd door II A! de Koningin,de hoer H. J Jansen, den eersten Januari a.s. aan de beurt van aftreding is. De Kamer besloot aan het hoofd der voordracht (e plaatsen den naam van den heer H. J. Jansen en daaronder in de hic-r achter volgende orde d~ hoeren A Cool Mzn. en Jae. J S, Enee- mg. Dooi den voorzitter word meegedeeld d.e Kamci onder dagteekening van 16 Now.nber 1915 aan dt* Üiiedie d«i IIoJ. lamlschr IJzeren Spoorweg MaaMmppn een missive had gezonden Ijl treil i> I dan toestand van het goederenemplacement aan het station alhiei, cn een afschrift dier missive voorgelezen. Hierin weid ei o ni op gewezen, dat de tegenwoordige toe stand onmogelijk kan blijven voortbestaan, dat toch dagelijks de Kamer klachten be' reiken omtrent zeer trage beschikbaarslel hug van wagons, het soms eerst vier dagen ra aankomst voorzetten ter lossina en het herhaaldelijk gedwongen afbreken der los sing als gevolg van rangeeren; Jat de Ka mer zich niet aanmatigt wenken, de tech niek betreffende, to geven, doch de vol gende maatregelen ter verbetering zich ook aan den .leek opdringen. Uitbreiding van het emplacement door. lo. Het bijleggen van een flink lo» en laadspoor 2o. Het bijbouwen van een mime hulp- plaats, waarin daar een afdeeling kan wor den bestemd tot douaneloods met annex douanekantoor. (De bestaande douaneloods toch is veel le klein en het feit, dat de loods aan do eene en het kantoor aan de andere" zijde van de baan slaan, veroor zaakt veel ongerief.) -3o. het geven van een andere doelmatige plaats aan de weegbrug, zoodat niet, zooals thans, wanneer wagens ter weging door haar worden gedirigeerd, de !os«ina van nrtkren wordt onderbroken; 4o. pcrsonccls-uithreiding in verband mei voornoemde maatregelen en in overeen stemming met de huidige trafiek. Ten slotte werd in die missive medege deeld. dat de Kamer, mocht haar dringend verzoek om verbetering bij de Dlrec'ie gj3n gevolg hebben, zïrh genoodzaakt zal zien, met alle haar ten dienste staande middelen deze zaak bij de Regeering te bepleiten. Na eenig" bespreking, waai bij ook sommige leden der Kamer k.tioliten over den be doelden toestand te berde brachten, werd besloten, om nog eemgen tijd af te wach ten, wat de H. IJ. S. M. thans doen izal, en, mocht zij aan de klachten niet tegemoet komen, verder werk van de zaak let maken. Bij de rondvraag werd er door Jen heer H. J. Jansen op gewezen, dat het 's Zondags aan het station alhier zich voordoet, Jat de personen, die er in en die er uit willen, tegen elkaar staan in te dringen, doordat de controle der plaatsbewijzen, slechts aan één beambte is opgedragen, en dat hij het wensdhelijk zou vinden, indien twee beamb- ten met de controle werden belast. Dientengevolge werd besloten om aan de ff. IJ. S. AI. een schrijven over deze zaak te zenden. Door den hoer S. G. van AA'aalwijk van Doorn werd voorgesteld tot het Gemeente bestuur bet verzoek te ricihten om ovef te gaan tot het tot stand brengen van de twee de verbinding der binnenhavens van onze gemeente met de Maas. Na eenige bespreking besloot de Kamer om voorloopig op dit voorste! niel in te gaan. De vergadering werd daarop dooi den voorzitter gesloten. Zaterdagavond vergaderde de Afd. Schie dam van den Bt r. N. 0. huishoudelijk, Dear het bedanken van den lsten Se cretaris, die naar Rotterdam vertrekt, was een bestuursverkiezing noodig. Tot lste Secr. van de Afd. werd benoemd dr> turn- A. Ecdcker, Emmastraat 111. tee aankondiging in de plaatselijke pers. dat de salarisverordening der onderwijzers aan een herziening zou worden onderwor pen. had hij velen blijde verwachtingen ge wekt. die helaas ijdel bleken te zijn. De voorgestelde wijzigingen, hoe goed ook op zichzelf, zijn niet de veranderingen, die oor do onderwijzers in de eerste plaats on dringend noodzakelijk zijn. Dit wito al gemeen het oordeel der vergadering. iA'an verschillende zijden werd opgemerkt, dat het "Gemeentebestuur ook nu pas wij zigingen voorstelt, nu van hoogerhantl daar op wordt aangedrongen. Ais afgevaardigden naar de in Dec. te houden AJej. A"'erg, te Amsterdam werden aangewezen de heeren C. A. Tettelaar en A. Blakker. Gemeentelijke vischverkoop. Morgen, (Dinsdag)avond ongeveer 6 uur, zal ,aan hel tentje aan het Oostinolenplein de voikoop plaals hebben van kleine schel- visch a 14 cent en van kleine kabeljouw a 17 cent, per pond. Gisteravond omstreeks 7 uur, bij de arrestatie van een beschonken persoon, verzette zich deze niet nog een .-mder daar tegen. Beiden werden daarop in bewaring gesteld en vanmorgen na verhoor weer ont slagen. f t Een Rotterdammer, die op de Hoogstraat ieze praatjes tegen kinderen hield, wend- door de politie aangehouden en vervolgens buiten de gemeente -gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 2