Laatsló Nieuws. m Rechtzafceis. Kunst en Wetenschap. Sport fóemengd Nieuws.. m. r. ctj Van bet Westelijke front. Van het Oostelijke front. Van liet Zuidelijke front. Van liet Servische from. (Griekenland t de Entente. A3li de Dardaucllen. Afrika. in'vernr bcricMrite Mandei en Bedrijf Bnraerïijke BEünS VAN AMSTERDAM c;, - mou3 saw nm q A - r Oair«iiiksch Beursbericht. At Uerrllde en tarkochte onroerende goederen. Notarissen Schrameier Verbrugge en Maas GevsLeranus, te Rotterdam. (Verkocht 27 Nov. Vier panden, elk bestaande in Beneden- n bovenhuis, tuin en erve, te Schiedam, «li de West-Fran keiand sc he laan, nos. 48, m n9 <311 61, te zamen groot 6 aren 77 centiaren, perc. I £3500, H £4000, III Stiaren! in veiling pern. I £3500, II f4000, III f4000. rv f4000, daarvoor verkocht. A t# K is D A. !\'rijd.ui fU en met Dinsdag, FIora-Biuocoop. Hoofdnummer: Een draad aan den poot Variété nummer: Signoi Zi- zardin. viool virtuoos. Sleden en volgende dagen. Casino, 8 uur. Specialiteiten-programma. Hotten i.-n volgende dagen. Circus Schouw l'iirg, 8 uur. Revue „Loop naar den duivel." •kj en 30 Nov. Tivoli S-Iiqum burg, 8 uur, Ilaagsoh Blijspel-Enseinhl", Ifotal „Do Tortelduifjes". «9 Nor.Gioote Schouwbuig, 8 um. Die Haghespelers. Meikevers. Gevolgd door Peenhaar. 30 Nov, Gemeente ra ad Schiedam, 2 uur. 30 Nov. Groote Schouwburg, 7Va u. Het Neder], Toonce!, De Koopman van Venetië (Louis Bouwmeester). 30 Nov. Groote Poelezaal. 8 uur. Gemengd Koor. Directeur :Geo.rg Rijken. Pe ter Cornelius, Der Cid. 29 Nov. Generale repetitie, 7Va uur. R>)wl voor de Seheejmaarl. Ue Rand heeft lieden uitspraak gedaan in de zaak van de aanvaring op de Noord zee op 2G Sept. j.l., 'tusschen den stoom- loggei „Jeannettu", VI. 201 (sch. A. van der Zwan, van Vhtardingen). en den log ger „Avontuur", M.A. GD. (Zie de courant van Zaterdag j.l.). De Raad besliste, dat aan de nalatigheid van den schipper der VI. 201 hei ongeval ie wijten was en ontnam hem de bevoegd heid om als schipper ol ais stuurman op een schip, bedoeld bij art. 2 der Schepen wet. te v.ueti vcor den tijd van een week. 5-0 3—0 O—ll 0- 5* 1—9 2—0 7—3 9—0 Max,in Gorki. Volgens berichten iu Russische bladen is de sc'hrijier Maxim Gorki ernstig ziek. Zijn .toestand is zoo verergerd, dal de hoop op zijn behoud gering is. Voetbal. Ned. Voetbalbond. Uilslagen van gisteren in de Westelijke af- deeling gespeelde - wedstrijden 2e klasse A Vlaardinaen D. -VI. S.Xerxes 3e klasse A Vlaaidmgen FortuneTransvalia Rott. Voetbalbond De uitslagen van de gister gespeelde wed strijden zijn 1 e klas&e: Tranvaliaan V. F. C. 2 e klasse: 8. 1. O. D. Feijenoord III 3e klasse: steeds Hooger IIVolharding Pro Patria II—D. R. V. De Coneordiaan II—Xerxes III 4de klas. Fortuna IV—Het Westen III De overige wedstrijden gingen wegens ter reinafkeuring niet door. De haven van Rotterdam 't\Vas de afgeloop-en week in de haven te Rotterdam een bijzondere slappe wed; tot Zaterdagmorgen waren 50 sr hepen de haven binnengekomen legen 07 do vooraf gegane week. 25 Nedcrlaudsohe schepen liepen binnen, 15 Engelsche, 14 Noorsche en 2 Zweadsc-he. 11 schepen hadden een lading met graan, 9 mot kolen, 2 met ijzererts, 1 met carbid, 1 met s te enen. 1 met benzine en 1 mid ballast. D>e overige 30 hadden stukgoederen aan boord. Er vertrokken de afgeloopcn week 61 schepen tegen 77 in de voorafgegane wad:. Hiervan waren 27 Nederlandsöhe, 17 En- gelsche, 13 Noorscne, 3 Zweedsche en -1 Grieksdi. 39 sohepen voeren uit met stukgooieren en 22 verlieten de haven met ballast. Werk was er weer droevig weinig. Lijnolie-diefstal. Onlangs worden van eene zending lijnolie, ingekomen aan hel station Gennep en be stemd voor een boer, wonende vlak aan de fitens te Ottersum. tijdens bet vervoer daar heen door dg douane 10 vaten in beslag ge nomen. De zich nog in den spoorwagen be vindende vaten gingen naar den afzender terug, doch de 10 vaten werden aan het tpenskantoor ,,de Hekkens" onder militaire bewaking gesteld. Daar lagen ze veilig tot er gisternacht twee verdwenenEen uoor de douane inmiddels ingesteld onder zoek bracht aan (het Jicht, dat ze gestolen zijo en zich nabij het Duitsche kantoor rrünewald op Duilsch- gebied bevinden Aangezien hot zich hier om diefstal han delt, hoeft de Zolleinnehmer van het kan- - Grunewald zich bereid verklaard de gestolen en gesmokkelde vaten aan de Ne- erlandsche autoriteiten terug te leveren. onderling ruzie en vechtpartijen hadden plaats gehad, aangevallen en o. m met een mes in den hals gestoken. Na voorloopig te zijn behandeld, is de getroffene, een geiuwcl man met twee kinderen, naar het Binnengasthuis te Amsterdam overgebracht Zijn toestand is ernstig. De dader, een 20 jarig Noord Brabander ongunstig bekend, is onmiddellijk gearres teerd. Us liet Ban'pu-, en de ZivAm/ra zijn vol x *-s/ v'&schers hebben voorloopig hun bedrijf gestaakt. Diefstal. In den nacht van Vrij .lag op Zaterdag is uil een der compaanies-buroaux te 's-Gra- yenhage oen kist gestolen, inhoudende» 11400, welke een sergeant-majoor onder zijn berusting had, tot uitbetaling van soldij. Do kist is later teruggevonden. Ze blode opengebrok'm on ruim f1300 waren er nit verdwenen Een strenge wi.der Lang, de ïexelsche kust vertonnen zich in de laatste dagen reusachtige vluchten v ilde zwanen. Meervoorsprilers rneenen i i dit verschijnsel een strengen winter op komst te zien. cy v. d. D) •Strenge vorst. (.tenrht medegedeeld doer het Kon. Ned -Met. Instituut te de Dildt.) In den nacht van Zaterdag op Zondag, heelt'het in het noorden van ons bin I sterker gevroren, clan in lange jaren in Xoven her is voorgekomen, de Helder daalde de temperatuur tot 11 gr. Celsius onder nul; de laagste sedert 1819 al-ia; r in November opgetcekende t-eni] er Huur. was n 1. 8.5 gr. op 27 Nov. 1890. Te Gr min- gen en te de 4'ildi we: j ditrn il -10 er. en —8.8 gr. here.kl; sinds 1849 H -hl over- bollen te Groningen op 24 Nov. ".8G2 m-t 11.5 gr.; te UtrechtD-» P/ML in-t -18 G gr. op 23 N iv. J 858. 10.2 gr. op 27 en 28 Nov. 1899 en --9.3 gr. op 21 Nov. [DC 2. De laagste in ons land in November naar- genomen temper Hum is waar c lijnlijk 3 gr. Ie Tilburg op 27 Nov. I89.J. Óok ,'p vrij sterke vorst die Zond-igmiJ lag n g op Jen middag overbleet is merkwaar lig. (•loningen boeit als niavimuni-teinpei'iLunr -5 gi.. Helder —1 gr.. De Dldl —3.4 er. gi. genoteerd. Dit is alleen te ovcrlrofien e Groningen ip 27 No,-. 1890 met ruim 8 ar. vuist, te Helder op den 28en van d-it. jaar met —6.8 gr., te Utrecht—Be Bi'.ldt G.9 gr. op dinnzelfdeu dag, me! —4.7 ar. op 80 Nov1. 1875 en 3.7 gr. op 23 Nov. 1885 Vechtpartij. - Aan de suikerfabriek „Holland", te Half- ^'egi is Zaterdagavond een Nijkerker .door y r (Users en Brabantsche arbeiders, nadat O,,Uti eca lamme Op het laatst der vorige week is ei n Zwitsersrhe patrouille, beslaande uit een officter en vijr man, allen voortreffelijke skilooper-, en de luitenant een ervaren ;ri- pinisl, door oen lawine vertast en om lm! leven gekomen. Het ongeluk geschiedde aan de steile helling van het Sallischtat, niet ver van Binn, Kanton Wallis. De lijken zijn 'geborgen. rankvei bod. Naai Reutei ml St. John's seint, heeft de volksstemming in Newfoundland, de wet op het verbod van sterken drank bekrach tigd Zij wordt nu op 1 Januari 1917 van kracht. De invoer, bereiding en verkoop van bedwelmende dranken zal dan in de kolonie verboden zijn. O irloysvuria. De Engelsche verlieslijs'en van 26 No vember bevatten de namen van 4 gesneu velde en 16 gewonde of vermiste officieren. Bovendien worden da. 17 dezer 2G1 man schappen als dood, gewond of vermis! ver. meld. De „C-erl. Zeit. am NIi;tag" verneemt uit Konstantinopel, dat gisteren het telegra fisch verkeer door Servië weder is heropend, zoodat- nu tusschen Konstantinopal on Berlijn twee draa (verbindingen beschik baar zijn. Duitsehlanl en Turkije zijn nu niet meer uitsluitend aangewezen op de over de Ro»- meensche haven Konstanza loopende lijn. Weersverwachting. Verwachting tot den avond van Dins dag 30 Nov. Matige tot krachtige zuidelijke tot zuid westelijke windzwaar bewolkt tot be trokken; waarschijnlijk regen- of sneeuw buien stijging van temperatuur. Duitscb leg e rberi ch 1. BERLIJN, 29 Nov. Het groo'e hoofjkw ir. tier meldt hedenmorgen: Op het geheel e front heerschtc bij uelder weer levendige artillerie en vliegactic. Ten Westen va.uSi. Millie] werd een vijan delijk vliegiuig tot landen gedwongen on door ons artillerie vu iu vernield. Te Commines zijn in da laatste twee Weken door het vijandelijke vuur 22 in woners gedood en,' 8 gewond. Fransc li legerberichl. PARIJS, 28 Nov. Het officieele commu niqué van hedenavond luidt: Er hadden hevige gevechten plaats, ech ter zonder belangrijke incidenten. ■Bij een gevecht in de lucht is een Duit sche vliegmachine, die door een Fransche achtervolgd werd, bij Westen.de in zee ge- vallen. Watervliegmachine» van de ge allieerden hebben met hun ge.,chu! een aanval gedaan op de booten, waarbij een vaartuig in den grond werd geboord. Een aantal bommen werden op de loodsen ge worpen. Ten Oosten van Mulhausen hebben drie vliegmachines bij een hevig artillerieduel een Duitsche vliegmachine vernield en een tweede g noedzaaki te landen. Duilsch 1 e g e r b e r i c b t. BERLIJN. 2d Nov. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen Op het Oostelijk oorlogstooneel is de toe stand over 't algemeen onveranderd. Italiaansch legerbericht. 's-GRAVENIIAGE, 29 Nov. De Italiaan- sehe legatie alhier ontving hel volgend communiqué van den opperbevelhebber, ge dateerd 28 November: Jn de bergachtige streek, waar de krijgs verrichtingen zich afspelen, wordt d 1 on vermoeibare bedrijviehei 1 van onze troe pen niel verzwakt door de zeer strenge koude. liet geschutgevechl langs <Lt front wo»dt voortgezet. In liet dal .van de Rio Fclizon (Boile) onLwikkeli oa» offensL-f zich regelmatig. Bij den aanval van 26 dezer op den Mrzli hebben wij behalve do reeds "eindde krijgsgevangenen krijgsvooii- laad en machinegeweren vermeester!. Op de hoogten ten N.W. van Gürz zijn onze aanval.cn gisteren met goed gevolg voprlgezet. Na stormenderhand sterke vijan delijke loopgraven te hebben genomen wes telijk van hoogte 188 zi,a wij begonnen af tc dalen langs de helling, die naar de Lsonzo afglooit. Bij dit schitterend gevoerde ge vecht hebben wjj 115 krijgsgevangenen ge maakt. waaronder 3 officieren. In de om streken van Oslava hebben wij na een warmen strijd oen bergtop veroverd ten noordoosten van deze plaats, die hardnek- kig verdedigd werd. De vijand reeft 261 gevangenen, waaronder 4 oifieieren, in onze handen gelaten. In den sector van den -Monte San Michele hebben onze troe pen dc gebruikelijke tegenaanvallen van den vijand afgeslagen, waarbij hein zware ver liezen werden toegebracht en wij gevange nen maakten; w.ai 2 oificieren Langs't ove rige gedeelte van het front en op hot Karst- plateau zijn wij nog oen eind verder voor- ui i gekomen. Duilsch legerbericht. BERLIJN. 29 Nov. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen- De vervolging schrijdt verder voorwaarts. Meer dan 1500 Serviër- werden gevangen genomen. Tiet berichl van gisteren over hel ver loop van den Servischen veldtocht lot cp liet huidige o genblik moet nog aangevuld woulen met Je mede iccling. dal bet lö'aal aantal stekken geschut lot nu toe den Ser viërs ontnomen 502 bedraagi waaronder vele zware. De aftocht n a a i Albanië. LONDEN, 29 Nov. De „Daily Telegraph" verneemt d.d. 28 (November uil Athene Koione! VassiLs seint van Uil front bij Piisien. via Barazzo, pan Je Servische re giering. Jat liij van plan is naar SkoeUiri te jimi. ILt Servisthe legei ver.Leligl d" passen, wantJoor Je wegen van Je Kos- sowo vlakte naar Prisron on Je S'.ar P'.anina leiden. Het volbrengt Hen terugtocht uit de stellingen aan 'Je vroegere Turks-oh-S »m- sdlio grens in goede orde en lijdt daarbij slechts geringe Marliezen, (erwijl het zijn samenhang behoudt en zijn artillerie enz. meevoert Duizenden vluchtelingen ^zijn in Je vlakten van Kussowo achtergelaten. Men heeft besloten tot (den terugtocht naar Skoe- lari en Durazzo; Je voorin ede is reeds Albanië hij Djoemkoela binnengerukt.- Wal van Je artillerie pnz. niet kan worden med> gavoerd, zal worden vernield. De kolonel zei vendor, dat alle hoop om Monastic te redden is opgegeven. De vijand bescdiikt over vijfmaal meer strijdmachten. Ik zal tot morgen standhouden. Dan zal de vijand te Mo nas li r zijn. d>e stad is g'heel ontruimd. Zelfs onze consul, die verleden week weigerde te vertrekken, is afgereisd en u Floiina (aangekomen. Een Bulgaarse!) detachement heeft de brug over d>> Tsjecna hij Tsjckrikroi, vier mijlen ten Westen van Monastir, bezet. Men verwacht, dat zij hellen te Konali komen, waardoor de spoorweg naar da Grieksche grens zal worden afge sneden. Kolonel Vassils zal met zijn troa- pen 'Westwaarts naar Rosna terugtrekken om vandaar naar El Rassan in Albanië te gaan. Skoeloedis spreekt- PARIJS, 29 Nov. De Atheenscho corres pondent van den „Times" heeft den mi nister-president, Skoeloedis, geïnterviewd, die verklaarde, dat hij zelf tot geen poli tieke partij behoorde. Hij liet zich uilslui tend leiden door hetgeen hij Grieken lands belang acht. Hij nam de zware taak van leider der regeermg op zich alleen om zijn vaderland van dienst Ie zijn. Dij wees er verder met nadruk op, dat hij wenschte aan te tonnen, dat het jongste incident met do Entente-mogcndhcden. het gevolg was van een misverstand; dat men overwe gingen, welke van uitsluitend theorcUsctmn aard waren, heeft opgevat als werkelijkheid. De eerste minister zeide ten slotte, dat Griekenland het gevoel heeft tusschen ha mer en aambeeld te zitten. De posilie van de regeermg was uiterst moeilijk en ge vaarlijk. Skoeloedis verzekerde, dat hij cn zijn collega's trachten de neulraliteit tegen over de Entente te handhaven, een welwil lende neutraliteit, wel te verstaan, en haar taak zooveel mogelijk te vergemakkelijken. Hij verwacht, dat alles ten goede zal ge schikt worden en dat de thans aangevan gen besprekingen ten slotte den geallieerden duidelijk zullen maken, dat Griekenland hun vertrouwen waardig is en dit wil blijven. De nieuwe nota. ATHENE, 28 Nov. De Grieksche regee rmg heeft xiog geen antwoord, gezonden op de nota dpi- geallieerden, daar eerst nog eenige punten opgehelderd moeten wor den. De voorstellen wil de Grieksche re- gcering op dezelfde wijze bespreken als bij de vorige not.a„ In beginsel is de regeering bereid dc eischen in te willigen, die "geen openlijke '=<*bending vin neutra lit »il zijn of haar souvereinc rechten aantasten F miscli 1 e g e i' b e i i h 1 PARIJS. 28 No\. Het jfficic-lc- .i .i.u niqué van hedenavond luidt Dc Tuikoii hebben bij ren jewehi me! de Engels* ben \ojr de eerste k-ei ver slikkende gassen gebruikt. z.md<u ■iiirc» LONDEN, 29 Nov. Een Bntsche Hoepen» macht is Kameioen binnengedrongen tot aan de rivier d<* Puge, tu .vijl me," zuide lijk Fiansdic Hoepen Auaeomha hebben L'*zet. De Duits» iieis, die tu Jaunde, waar het gouvernement wm de kolonie i» ge vestigd. zwdjfen tegenstand biijien bieden, hebben zware verliezen geleden. Ir. Noord-Kameroen werd de vijand vei- slagen, uiiwngedtineu cn krachtig vervolgd. De tegenstanders vluchtten in kleine afde lingen. ritcike Fransche üoopemnachten. dn- er m geslaagd zijn vanuit Fraiïsch equato riaal Afrika Kameroen binnen te dringen, naderen Jaunde vanuit hel Oosten en Noord oosten Een wapenstilstand. ROME. 29 Nov. Reuter verneemt dui le Paus den wonscli heeft t> kennen gegwen Opnieuw te trachten in Katholieke en Or thodoxe landen gedurende de Kerstdagen een wapenstilstand te verkrijgen. He! Oosten r ij Jtsc li e k a b i n e WEENEX. 29 Nov. (Wolff.). Hi<r gaan genmhten over een renrgnniMalie van lo-t kabinet. In welingelichte kringen n1 -ent men. dit (en verandering in de leiding van verschil lende departementen onmiddellijk aanslaan de is. Beurs van Schiedam. MAANDAG. 29 Nov. Officieele noteering ven de Commissie uit de Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: f21.per ILL., contant zonder lust en zonder belasting. ROGGE: Geen opgave. GERSTGeen opgave. MAÏSGeen opgave. Namens de Comm. voor de noteeriug, B. A. J. WITTKAMPF. Noteering der 'Vcremiging „Bond van Dis tillateurs", gevestigd te Botterdam. MOUTWIJN: f24.per H.L. JENEVER: f28.— per H.L. AMST. PROEF: f29.50 per ILL. Namens de Comm. voor de noteering. MOUTWIJN. Stemming kalm. SPIRITUS: f40f49. RUWE SPIRITUSf 19- 1 20 50. ROTTERDAM, 29 Nov. Op de veemarkt alhiei waren heden aan gevoerd 465 vette runderen, 108 vette kal veren, 2655 schapen. 838 varkens. Besteed werd voor Koeien 102—9088. Ossen 1009286. Kalveren 105100— 90, Schapen 78—7466. Lammeren 88 - 90. Varkens 999584, licht sonrl 58 - 68 et. per kg. Handel in Koeien, Ossen en Kalveren un tie:. Schapen, Lammeren «en Varkens rede lijk. Aardappelen. Zeeuwrcho blauwe f 3.25 3.C0, Zeeuw f-che bonte f 3.253 50. Zeeuw sche eigenhui in eis 12.752.90, Spuisrhe eigenheimers f2.903,10, 'B.riel.selio kralen 133.20. Uravo's f3.303.60. Redster 12.50—2.60. Poters £2--.50. Eieren. Zeeuwse lie f 10- 11. Ovornmsciie f 10.50—11.50. Vlas. In 't land was bijna geen handel. De markt heden verkeerde in Lauwe stem ming en voor sommige partijen Waren de prijzen zelfs terugloopend. Over het alge meen bestond weinig vraag, hoewel hel .aangevoerde van goede kwaliteit was. Niet alles werd dus opgeruimd. Aangevoerd was: 4820 si blauw, ha'f gezwingeld; 7170 sl. blauw, «choon; 1309 st. Groningsch1570 st. Iloli. Geel; 1360 steen Wit. Besteed werd voor Blauw, half gezwin geld, 55—60 st.. schoon 100—140 st., Gro ningsch 100—140 St., Gnel 100 -140 <1. Wit 100120 stuivers. Zaden. Lijnzaad [40--44, Karwi(zaad f23 —28.50. Ajuin. Aangevoerd 4000 II L. Prijs £7.25 Voor alle soorten. NEW-YORK. 27 Nov Dec. Jan. Tarwe: llOi/o 2 6 Nov.- 1103', Mei 112T,s 1123 V issclicrij SCHIEDAM, 29 Nov. Binnengekoiimn van de haringvisst harij, de logger SC'll 395. Huberta, sdh. J. Roeteveld, met 10 bisl, van de 4e reis. SCHIEDAM. Geb oren: 24 Nov.: Gccrlruida, d. van en J. Schippers, Bieekerstraab I 26 Nov.: Ingotje, d. van P. en H. van der Waal, Pernisschcstraat. Geesje, d, van Pi. van der Velden en A. Vliet van Steiju Meijer. Singel. Jannigje, d. van J. Valk en M. van der Jagt, Zwarte Waalschestraat. VLAARDINGEN. Gehuwd: 25 Nov. - Gerrit Vessel van der Schouw, 30. j. en Cornelia Zonne, 31 jaar. Geboren: 24 Nov.: Kiaas, z. van F. Roodenburg en E. Roodenburg, Binnensingel. 25 Nov.: Helena, d, van A. van Vliet en K. J, Zoutendijk, le Maasboschstraat. Pieter Johannes z. van P Stam op N. A. van Lustenbunr. Ridderstraat. 26 Nov.Dirkje, <L van E. Baza en M. H, Boer. Spoorsingel. Corneliad. van J. Neven en M. Rook, P. K DrossaartsUaal. -- Wilhelmina, d. van K. A. Verheij en A. Maat. ?tfatinnstraat. O i erlêdcü. 26 Nov Arie Baauv.62 j.. e* higen. rem .1. van Vliet. Korkdijk D'iir de OKk,«»1c Prijsnolefrins va» (ïe Vereoniging voor den Effectenhandel. -^9 November 1915. STAATS LE E X1X G E X U.K. 1031'. 101»,IB 703,'16 r,.m3 X J p r J a d. V K. L.K Ned. W S Obi. (kl 5 1027» p* :o2)/k Ned. W. S Obi. (gT) I0W' ]fi Kill.. N -1 5 Obhj. 5 1 Ned. W S Obli?. 3 I'll )6 701/ Ned W. S. Certif. 3 "nl/in 70P4 Nod. W. S Cerlif -• 21A 'WA'. R!'/s Oos'-l.-i di2. Obi if. (kl) 5 i»h Obliff 19X5 («T) 5 100V, Rnslab'' Iwau. Domb. G. R. 325 4 67 Ob d. 100 Nic Sp *67— 69 4 rtSVlS 66 Obi. Gecons. R. 62a •eO 4 5 59Vl6 Obi Zuidwest C23 4 5S 57 Co na. GR. 625 'S0 4 583/., Obi 'S9SO Hope 623 4 801% 6u \Wn. Sp. C25 *90 4 Mi's Rolli '9-1 6A Em 0 4 5« S3 Turk ij e Obi 1911 fr 50» 25--0 4 50 China. Goudl. Ru1:* Gir. 4 811 J a p a n. Oblij. le s* i 109 41/2 Si- 5f cxi c o. 109XC00 A fl Ohl 6 ems Ht'lL U tr a z 111 6. 1 nn 1 1911 20—10) 5 1U,H PROV. Iv> «4TEO I-EEVIN'.LN. Nederla n d. Arntfordttm Xtlli e 10! 1/4 61 C11 1 661(8 62 771/3 701/s 537/. 531/a 35 Bd.1/-. 1711/4 i 701/2 ilS fiOVl Bffl'o <51/16 SO 1551/9 155 58 5/, 581/2 891/s 02 1XDUSTI1 nxnicnXCMlXGEX. Buitenland. Ain B. Su". C. vg. A. American Can Co Cerl. v. gew. A. Am. Car 4 F. C. v. A. Am Hide C v p. A Am. Sn». It C. v. A AnacondCopp. Af.C.v.A. Belhleli. Sfe! C v. A Centr. Leath e A. Stand. MUI. C g. A Slud, Corp. C. g. A Un. Cigax, C v. A. U. S Steel. C. C. g. A. MUNBOÜVV.ONDERNEMIXCEN.' Kederln ml en Kolonjün. Cnvana Oom) gew A. Jt'lj Cüi/x Kelalimn Mynb. pr A. 27 27 P.'lelcli Jlijnli. g. A. 155/b l« PETltOLEUM-OXDEKXt.MI.NUEN. K. M. I E. Pel hr. A .'.|31/4 514-V< Perlak Peir M A |9l;]ft 477/, Z. Perlak P pr A. fifil/, f,51/ RUBBER. MAATSCHAPPIJEN. Nederland en Koloniën. Ampler!. Kulibcr A iUUl/g l!)t Deli Batavia Rb A 321)1/, 337 J.nn Caoiitcb Cy. A.... 72 7(1 TABAK ONDERNEMINGEN. Nederla »d en Koloniën Amsl. Deh Co A 231 Deli Maat-cbappij A.... 4S1-1/, Pad.ing Tahak-Mij A. 21. Ri'llrrd D-liStij. A. iO'S/, DIVERSEN. n u i t e n I a n d. Mnvvv. I. G Bc«l el:l/ir, SPOORWEGEN. N e d e r 1 a n d. Roll. 1J Sp.Jt. A N'.-B. BonI-W. Hi O 4 l/o Idem 2e h. O. Amerika. Alch. T. S To C. ,v. c A Denver Rio C. v A Erie Spw. gew A Kans C. South A Kansas lo h. O. .1 Miss. K Tex C. v. A. N.-Y Onl S West. A South. Pile g. A Southern Raiivv. C>. Vol Tr Or gcw. a! Union Pac Rr C v.gA. PREMIEREE Nederland. Pal. v. Volksvi. '67 Pal. v Volksvi '69 Witle Kutis A. B i g i t. Anlvvfrp'ii lh-»7 S'j. IÏ 0 n gar ij 0. Iheiss Reg Gc l"fl -4 A i r i k a- Congo iotcn 1888 Proiongatio 338,V 95 171V; ISl/g (I «1/1 IDS 1281/, iSi 2841/, «11/. 82 791/m 78 91 OOl/fl J7Vi 11% 17% IO4A/4 10 H/t 10 101/9 153/, 101/8 +11/8 ■107/, illh 31% 31 3 lift OOI/, «65/, ■3- 311/16 31/4 ®9/lfl 82 32 321/4 9S>/s, •23S/S 23V,6 1351/, ISfil/s V NINGEN. 80 i Jt 1.55 08 815/, L 115 27.60 A titef'Tilnm, 29 Not. Holt, fondsen evenals Russen zwakker. Schnppv. cn Ruhbcrs wiltiecr. Oliewaarden lusteloos. Amci'ik. fondsen meorendeels iets zwak ker, doch Marine met vee! kooplust in pref. Ook Maxwell hooger. Car and Foundry flauwer. New-Yorküche He ara. Noteering van: Atch. Topeka Car en Foundry Bethleh. St. Corp. Denver and R G. Eric- Kansas City S. Miss K. en T. Miss Pac. N.-Y. Ontario en West Rock Isl. R.w. South Pac. South R.W. Union Pac, U. S. Steel Corp. Amer. Can. Co. Un. Cigar Co. 24 Nov. IO75/5 821/4 46S 15 441A 32Vs 77/s 7 3UA 193/4 103 237/8 1401/g 87 613/s 61 7/2 26 Nv. 1071/4 821A 455 16 41 321/4 8i/s 7 30-Vi 19V', 103 23% 140% 873/s 63% 62 27 Nv. 107% 82% 15%' 437/s 32 8 6% 3034' 19% 103% 23% 1403/. 87 63 601,4 "420 bieden 470 laten. I w t' I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 3