Iemand toot loopwert nette Jongens ScMedairnsch Haadelsdrukker ij. fed. J. KOOIJI1N, B. 1. NATUUR EI VERNUFT. W. P. VAÏÏ REC Een volledige sortói Merjitrtai en Boezelaars. J. F. DÜPONT, Sint-9Zicolaas. Firma A. WIJSBROEK, f w i Casino Variété. G. OD s Boekhandel, SIGARENMAGAZIJN. Pracht-F Tog ram ma. Dr. N. G. VAN HUFFEL. Beleefd uitnood gend lot een bezoek. Vanaf Maandag 29 Novem ber geëtaleerd voor ZAKDOEKEN luxe verpakking Boterletter: Banketletters, Borstplaat, Marsepain. Ëcn praktisch St. JN colaas-Cadeau is een goede lirll of Lorgnet L. M. PLUIM, «oogstraat 153. ASSORT IMEIVT-KISTEN, Nog slechts 2 Voorstellingen Kerk en School. Ned. Hekv. Kerk. Glref. Kebrejj. Gemengd Nienwn. Hnndel en Beurijf. Nota's, Quitanties, Envaioppen. firiafpap.er, neemt aan: J. F. DUPCST. Patissier, Cuisinier, Glacier. Het bekende merk .,l)e Hollandsche Waschvrouw", thans 1/2 Ct. per pakje. 10 pakjes 72% Ct. Hel merk „Roodborstje prima kwaliteit, thans 6 Ct., per 10 pakjes ï)Vh Ct. Alleen verkrijgbaar bij: Croenelaan 103. J MAK. Hoogstraat 18. Tclcf. 232. Ie lef. 233. Voorradig ruime keuze Dekens, Flanellen Shawls, mooie Witte Kinderdoeken, Bed-preien, enz. Markt B. Telefoon 152. oorbanden een uitgebreide sor teer i n gmeiiwsteHoman s, J o n gen s- en Meisjesboeken, Prentenboeken, Sc he u 'kal en ders, Luxe Postpa pi er, Tel. Int. 113. Broersvest 85. imm lïo roo pea to Gonnohom ds K. J. v. d. Hor», to Putten; te Wuuterswoude (Fr.) <1- J. v»in Apeldoorn, to Sebaldeburen ^Gr.); to Dnc»um Fr.) do heer .T. van 'Wijngaar den, omul te Zevenhuizen _Gr.)voor de caneir en 'Maner-eilanden d«. H. Kluin te Slitewerd Gr i en ds. X. Paclt Jr te Oester- /ee en richten 'Fr); te Kienden <Boimve' ds I'll. Peter te Sirjausian 1 [Z. Gedankt voor het beroep te Dleiswijk toe? P. Kruijt, te Gouderak: voor hot beroep te De Krim de heer J H Huv- eoii-, eind. te H-Graveuhiee, A n q o n o m e n hot beroep te Wo'.vean <i» 11. Meultnk, te Hendnk-Ido Ambacht Gedankt oor het beroep te 's-Giavon- moer <1-, .1. )V. Csselink. te Wateringen HOOGER OKlOHWUls. UnivcisUeit Utrecht. Doctoiaal exaui.-n geneeskunde mej C. H. A Reijer-o Lvgfr om>erivhs. Een eigenaardig geval. Zooals men weet, is door den Band van Xederlandsche onderwijzers een proces aan hancig gemaakt tegen de gemeente Leeu warden op grond van een verschil van opvatting over een der artikelen der salaris- verordening. Naar irij vernemen, hebben eenige leden van het onderwijzend personeel, aan wie het salaris en de toelagen, waarom het hier gaat, werd uitbetaald overeenkomstig de opvatting van de bondsaldeeling. thans een besluit van B. en W. ontvangen, waar in bun wordt medegedeeld, dat aan hen ten onrechte liet bedrag der toelage te veel is uitbetaald en dut mitsdien het teveel betaalde ('bij enkelen over 14 maanden) zal worden ingehouden bij de maan del ijksehe salarisuitbetaling, in -vier termijnen Voor sommigen moet 't een bedrag van ruim f50 betreffen De grafkelder in de Herv. kerk leMettlawier In aanluiting van ons vorig bericht, ont- leem-n we liet volgende aan -een schrijven uit Metslawier De grafkelder bevindt zich in het midden der fceik en is gedekt met twee gebeeld houwde steeuen. De trap. die den toegang veilec-nt. is afgesloten met een vlakke zerk. Sedert menschenheugenis is deze kel der niet geopend geweest; doch daartoe kon dezer dagen (18 November 1915) tij dens heistellingen aan den vloer der kerk geschikt worden overgegaan De trap afgaande, komt men in eeugroote stevig gemetselde- ruimte, met solied be pleisterde wanden. Dc* kelder is zoo diep, dat men /link onder het gewelf kan staan; vloer en muren zijn droog. Drie vergane en uiteengevallen lijkkisten staan er in. Het -zware, wol 8 o.M dikke eikenhout heeft dcu tand des tijds niet kunnen weerstaan; wel een hoeveelheid boekweitdoppen die op het hoofdeinde liggen. Op het Oostelijke emd staan twee kisten naast elkander, waar in de twee ongeschonden geraamten van een man en een vrouw. Hot hoofdhaar der vrouw is nog aanwezig en daarin bevinden zich drie kleine haarspelden, met groene ïoost bedekt. In het uiteengevallen deksel van een der kisten bevindt zich een luikje met ring, en ernaast een glasruit. Achter de de kist van den man staat de derde kist, eveneens uiteengevallen en bevattende bet geraamte van een man. (?i Bij nauwkeuriger onderzoek is bij het geraamte van den man een koperen plaat gevonden, n et het volgende opschrift De Iloog Edele Gestr. Heer en Air, Johan- m> Casparis Bbrgsina grietman over Fra- nekeradeel. Gecommitteerde Staat van Fries land in 't Aïindeigetal, Dijkgraaf en Ontvan- ger van Oostdongeradeel, gebooren den 16 October 1746, overleden den 26 Junij 1793 en athier bijgezet den 2 Julij daaraanvol gende. 'Van dezen persoon hangt in de kerk een wapenbord met soortgelijk opschrilt, uitge zonderd dc vermelding van de bijzetling in den grafkelder. Zijn vrouw ligt waarschijnlijk naast hem en de derde is mogelijk' een zoon «f -toch Ier. Op een plek klinkt (Ie vloer hol. daar onder zijn misschien de overblijfselen ge borgen van do personen, die vroeger bij gezet zijn. Na de Slernsee's en de Ropta's schijnt de familie Bergsma den kelder in gebruik genomen te hebben. De afmetingen van den kelder zijn leng- "te 4.71 AI., breedte 2M AI., hoogte gewelf 1.50 Ar., de steenen trap telt 8 treden en is breed 1.10 AI Door de kerkvoogden is een proces-ver haal opaemaakt van de opening -des kelders en van zijn inhoud. Een afschrift daarvan is in een glazen bus in den kelder gedepo neerd, terwijl bet origineel in bet kerkelijk ar. chief zal worden bewaard. Zorgvuldig is de kelder weer gesloten •wie weet voor hoe lang. Oorlogsvaria. De Russische regeering heeft liekend ge maakt dat mogelijk de jongelieden, die in 1897 zijn geboren en onder normale om standigheden eerst in 1918 onder tie war perwi zouden moeten komen, in 1916 zullen worden opgeroepen. De centrale raad van toezicht tot uit voering van de drankwet in Engeland heeft ter wille van de Londenscho dokwerkers besloten, dat sterke drank des ochtends van 5 tot 7 uur mag worden verkocht in inrichtingen vaar tevens audero, niet-alco holische drinken en eetwaren verkrijgbaar zijn Na de beperking i au het drank verbruik m Engeland gaan der stemmen op tegen hot ïookcii Daar de meeste tabak wordt ingevoerd, zou, n oenen velen, onthouding n ao rookgenot aan het nationale vermogen ten goede komen. Het is een onuitputtelijke stof voor schrijx er» van ingezonden stuk- ken Yriïj vermelden er liier één van: het ken ,Ik ïook Jan aica-s'garen. waai van de winst naai de kolonie gaat - ren innig deel tan het rijk en waarvan het lecht ten goede kon aan do Engelse tic schal-" kist HEI AES1LAND (Centrum), 26 Nov Uien f 2.953.10 per zak sloofperen f 1 —f180, stoofappelen flf2.S0 per kin, spruitkoo fl3 85, peen f0.50105, kro ten 45—75 ct per zak: tafelperen 329 cl.., tafclnppclen 314 ct. per stuk: bloem kool le -oort f6—12, 2e soort f25, roode kool f3.60—11, witte kool f38. savoyo kool £37 per 100: kasdruiven f0.54 l 18. tomaten 620 ct, per K.G. Faillissement»! n. Uitgesproken C. Leenders, stucadooif te Tiel Rechtei- Comini«saris mr. S Triezenbcrg; curator: nu- E .1. J van Lidth de Jende. Dc naamlooze vennootschap Hollandia, Bogenlampenfabriek, te Vaals. Rechter com- missaus- ]hr. nu. Festracurator- mr M. L L G Schons. Geëindigd: F Peters, te Well, gemeente Bergen. J. van der Kolk, sleepbootkapitein, ge- domicileerd le Zwolle. P. Hennen, koopman Ie Blijeiheide, Kerk rad e C. Rodenhuig. melkboer te Rotterdam, M M M M Hoogwater te Schiedam. Nov. i9 vr,8.38 .r 8 59 30 9 34 10.04 Dec. 1 10.40 11.09 Hoogte mui liet v ter op de rivieren Berichten van 27 Nov KEULEN Hu v ROBLEST 6 ii. v m. '-'ev TRIER, 9 u Ge.v DUISBURG, 8 u merg. Gev. 28 Nov. LOBITH, Hu 9.70 Gev 0.04 M Zon en Maan. uj'-upc Nov. 30 7.47 nu. r d g. 3 49 reu Dec. i 7.48 3 49 29 Nov. L. K. 6 Dec. N. M. ADVERTENTIES. TERSTOND GEVRAAGD: Firma A. WIJSBROEK, Brcersvest. 8776 6 Ter Drukkerij van de firma H A. M. R0ELANTS, Lange Haven, kunnen geplaatst worden. De C0MAIISSIE UIT DE PRO- TESTANTEN, belast met de uitdeeling van warme spijzen in den winter alhier, brengt in herinnering, dat voor de op Dinsdag 30 November a.s. aan te vangen sp ij s u i tde e 1 i n g, de ge legenheid tor bekoming van nog blijft opengesteld bij den Hoer A. W. SCHADE VAN WESTRU.U en bij den Heer H. HOVINGIK Korte Dam (Firma Kappelhof IIOVJNGHj. Zij noodigt de inschrijvers van Spijskaar ten uit, zooveel mogelijk de kaarten vóór de daarop aangewezen dagen uit te reiken. De Commissie voornoemd: J. Af. VAN DER SCHALK. Voorzitter. Schiedam. 19 November 1915 8645 23 1 Telefoon 49S. Branders»!ecg. VISITEKAARTJES, prima uitgevoerd, in rui i.e keuze voorh in den, tegen speciaal tarief. 8611 15 enz.» enz tegen concurreemuie pr\jzen. Hotterdamache dyb 6 1237 10 Markt H. Teletoon 152. Zooeven verschenenafleverfngl van VERRASSENDE UITKOMSTEN VAN 'S MENSCHEN SPEURZIN EN VINDINGRIJK HEID, onder leiding van E00R DESKUNDIGEN OP VER SCHILLEND GEBIED. Met 700 k 75 0 illustraties, waan- onder 2 6 prachtige prenten in kleuren. Twee honderd korte, boeiende, popu laire artikelen over hóógst belangwekkende onderwerpenen een overvloed van prachtige, pakkende illustraties. Verschijnt in 24 afleveringen, k 45 cent per aflevering, die te zamen 2dikke doelen van 400 bladz. elk zullen vormen. 8175 35 HOOGSTRAAT 142—144, 8777 TKLEFOON 97. 8776 30 Aanbevelend, Firma E. C. PAPEHHUIJZEN. 8763 40 Wy blijven al onze goederen tofc reclame-prijs verkoopen en bieden aan WEDEROM ONTVANGEN ZIE ETAEAGE. 8773 50 K N Z., t- N Z. 8769 50 8772 30 Uitgaaf van H. A. M. ROELAN1S te Schiedam. Heden verschijnt het Proefnummer van het Geïllustreerd Maandschrift Redactie: W. J. M. LINDEN, le Luit der Inf., en Mr. W. NIERSTRASZ. Prijs per half jaar f1 20; per Jaar f2.40. Groot 4°. formaat. Op kunstdrukpapier. Het doel met deze Uitgave beoogd, is: B'j aüe Boekhandslaren zijn proefnummers en prospectussen voorhanden. Ruime sorteering voorradig in Goud, Zilver, Doublé en Nikkel. Vraagt mijn GLAS-PINCE NEZ. SO EASEY, TOONEKLKI.JKERS VERGROOTGLAZEN KAMERTHERMOMETERS en BAROMETERS. sö Opnieuw ontvangen Reuzen-Sorte»r nsr Seliaren c« ïakmciirn HH vanaf 25 ce .t. All-s hERDKR-labrikaat. 877)50 Ziet da Etalao bij WA r. Zondag is de winkel den geheelen dag geopend. 11 oog straat 28. Voor het as. ST. KICOl. A A SFE K 'a T prachtige colle tie 8768 20 in mooie Luxe verpakkinc, alles prima kwaliteit, le kias fabrikaat. Aanbevelend, JL». V. <1. WAAL» (Directie: SOESMAN). COOIAINOrL. llWTTKltOAffl» TELEF. 84UU. van dit 1202 30 s; mmm Geëtaleerd voor SI. Icolaas. Ueclame aanbieding voor Zeeppoeder St. Hficolaai Luxe Doozen Slarsepain enz. I losiaan Ben Arend, Hoogslr. 28. ONZE NEUTRALITEI1 ,,11et opuekken van s\mpathie voor onze weet macht en van bet besef, dat defansie* „\rangatukken geen politieke, doch nation.üe vnngetukken *un."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 4