Oe oorlog. 68"" Jaargang Dinsdag 30 November 1915. No. 15001 Pu rp er en F ij n L i n n e n BUITENLAND. Van liet Westelijke front. Van het Zuidelijke front Van het Servische front. Griekenland en de Emente. Aan de Oardanelïen. Ih M sopotamie. In Perzië. Ter Zee. JMrerse berichten. Dop.0 courant verschijnt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs por kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 125, franco pgr post if. 1 Prijs per week: Voor Schiedam cnYIa ardingon 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. 'Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentie» voor het eerstvolgend nummer moeten des middags véór een nur aan hot Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën Lij abonnement op voordeelige voorwaardenTarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te hekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Burgemeester on Wethouders van Schie dam zijn voornemens op Maandag G Decem ber a.s., des namiddags ten 2 uur, ten Raad huize aan te besteden: Het wijzigen van privaten en urinoirs en plaatsen van fonteintjes,in do Ge meenteschool aan de St. Anna Zuster straat Bestek verkrijgbaar a f0.2ö (per post fö.30) aan het Bureau van Gemeentewer ken, Korte Haven no, 33. Aanwijzing alle werkdagen aan boveli- nenoemd bureau van 9'%—10'/2 uur voor middag. F r a n s c h 1 e g o r b e r i c h t. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Melding wordt gemaakt van gevechten met handgranaten in xkrtois, aan den weg naar Rijsel en in Lotharingen, hij Heil ion. Nieuwe bijzonderheden omtrent den gis teren beproefden verrassenden aanval -te gen een van onzè werken ten westen van Berry-au Bac lm vestigen het echec van den vijand. Met handgranaten aangevallen, moest een Duitsche afdeeling vluchten tnet achterlating van vele dooden en ge va. n ge neu. - Gisteren vlogen vier Duitsche vliegtui gen boven Verdun. Ze wierpen enkele hom men zonder schade aan te richten. Ter weerwraak wierpen vijf Fransche vliegers een twintigtal jiommen op het slation van Brie!les. ten zuiden van Steway. De spoor lijn werd vernield en een trein, die in de richting van de gee reed, moest ijlings te iitgkeeren. Oostenrijksch logerberich t. r Het Oostenrijkscbe hoofdkwartier meld de gistermiddag De strijd aan do fsouzo duurt voort.""Ook de herige gevechten van gisteren zijn weer geëindigd met het volledig behoud van al onze stellingen. Tegen het hruggehoofd van Gövz heeft ie vijand wederom nieuwe regimenten in het vuur gebracht. Zonder rekening te hou- den met nutteloozo verliezen, volgde de cene stormloop op den anderen. Bbeehts hij Osiavia en op de hoogte van Podgora ge lukte het den vijand -onze stellingen binnen te dringen. Hij werd er echter weer uit verdreven. Overigens zijn alle aanvallen reed*» door ons vuur mislukt De sector aan weerzijden van len Alon- to San Michele is eveneens door :.eer aan- naar bet EngeJsch. door LILL1AS CAMPBELL DAVIDSON. 35) 'Hij keerde naar zijn eigen groote wo ning terug en vond zich een gevoelloos fflensch, omdat hij die bezat, terwijl zij in &n kleinen hoek wegkwijnden. En in zijn harf was iets dat hem steeds weer aan zette; die los 'heen geworpen opmerking van Norton: „Waarom trouwt u niet? •moest trouwen." Hij'had dat denkbeeld toen ongeduldig verworpen. Hel leek hem zoo iels vreemds. Maar toen toen had hij Rosamund Bel- Tersdale ook nog niet gezien i.Welnuzei haar moeder op vragen- 1 toon, toen Rosamund weer naar bin- jaen zweefde. „Wel. bob je hem weggezon- en ;^en soort van beschaafde wilde uit fet,verre westen, hè? Arm Revelly! Zou et nooit weer een gentleman krijgen? Er |Bj e®n i'ioek op te rusten." »Hij js nog zoo kWaad nietRosa* - upends haar hand, die zij onder het indelen en praten met Wynnstanley met .rozenbladeren had gevuld. De bladeren ,««n als. een wolk van vlinders op mat van den vloer. Natuurlijk, hij lijkt 'de Wat ^en -ooP]0n8en van een krui denier, maar hij is op zijn manier toch °°i. En hij heeft een goeden kleermaker. -,Weet niet of hij niet even presentabel meeste parvenu-millionairs zou wor- n s W/hem tijd gaf .en gunstige om- zienlijke ij*indeli,ke «li i/lkncbten n-ver- ^'f( aangevallen, B:j San Alartino hebben het Ge en 39e reg mf.in Jandslor» Ir: spin uil koerland zich in de «<nechten ,o» scheiden. In den noordelijken sector tan betkson- zo-front zijn hevige aanvallen tegen onze borgstellingen ten noorden van Tolinein afgeslagen. 0 o s t e n r ij k s c h leger bericht. Het Oostonrijksche fioofdkvairier meld de gistermiddag: Ons offensief tegen het noordelijk en noordoostelijk deel van Montenegro maakt vorderingen. De O.-II. troepen rukken over den AlctaJka-zadel (ten zuiden van Priboj). Ite Bulgaren vcn-olgen den vijand in de richting van Prizrend, Bulgaarsch legerbericbt Het officieele communiqué van den Bul- gaai schen genorulen jdaf van den 27en dezer luidt Op liet Servische front vervolgen wij dun vijand krachtig, ondank® de ongunstige weersgesteldheid. Bij onzen opmarsch tegen Prizrend heb ben wij van do overblijfselen der Dorau Drina Soenija divisie 300'man gevangen ge nonum en 8 kanonnen buitgemaakt Bij hun terugtocht naai Montenegio ver nietigen do Serviërs al bun veld- en zware kanonnenzij voeren slechts hun bergge- schut mee. On'ze opmarsch tegen Prizrend duurt voort. Of) het front in het zuiden van Mace donië hebben onze troepen den 26eii dezer de laatste «telling der Serviër® aan de Tserna bezet. Aan den weg van Prilep naar Monastir, bij Alintze, elf K.M. ten Z.SY, van Prilep, zijn de Serviërs in de richting van Alonaqtir teruggetrokken. Tengevolge v:uv de krachtige vervolging door onz.c troepen hebben de Serviërs de li rug over de Tserna niet kunnen vernielen. V r den bovengenoemden weg hebl>en de Fi nschen bij hun terugtocht op den rechter, oever van de Tserna de spoorwegbrug bij YoKirsji (9 K.M. ten Westen van Kawadar] en de brug bij den pas over de Balastitsa verbrand en vernield. In Af o n a stir. Reuter seinde gisteren uit Saloniki: De toestand Le Monastir is zeer ernstig. De burgerlijke autoriteiten verlieten de stad, maar kolonel Yassifsj is vast besloten de plaats tot bet uiterste te verdedigen. Het a n t w o o r d v a n G r i e k e n 1 a n .1. Het antwojial san de Gi'ieksche rugeo- ihu op d" laatste nota der Kiiteuie, i« gisteren aan de gezanten der vier moe-ml lieden toegezonden. Naar Reuter verneemt i« het antwoord iu vriendschappelijke bewoordingen gestelJ. In Grieksehe officteele kringen i« men vin meening. dat hel den weg baant soar.lege wenschte regeling, daar het rekening houdt standigheden daartoe meewerken." .RosamundJe bent toch niet Haar moeder draaide zich iu haar stoel om on danks cle zenuwpijn iu den hals, die de volgende seconde dan ook geducht wraak nam. „Goeie hemel! Mijn arme hals! .Te kunt dal toch niet rncenen?" „Ik meen nooit iets voordat ik da! ver- kies te zeggen." Rosamund's siem klonk kwijnend en tocli geamuseerd. „Afaar als ik het meende, behoefde ik mij daartoe geen moeite te geven. Zou het eigenlijk niet heer lijk zijn om werkelijk weer in Revelly terug te wezen? En niet te moeten wonen bene den in het torentje als ondergeschikten. Revelly-te bezitten en massa's en massa's geld om het te onderhouden en te doen wal men wou? Die arme oom Arthur is daartoe nooit in de gelegenheid geweest, niet waar? Alaar als men het geld had en on Revelly dan komt het er op den man sveinig aan, vindt u ook niet? IJ heeft altijd gezegd, dat liefde in een hut niet langer voldeed dan de eerste week. Ik ben dat met n eens. U is altijd een verstandige vrouw geweest." Wynnstanley bemerkte tot zijn verwon dering dat hij zich dien avond niet ver veelde. Hij had zooveel om over te den ken toen hij in het kleine studeervertrek zat te rooken. In liet uitgebouwde raam had hij zijn hals staan uit te rekken, tot hij op oen pont, dat zijn belangstelling had gaande gemaakt, was bevredigd. Ja, hij .kon den weerschijn van het licht uit hun ramen op het steenen plaveisel van het terras, waar de rozen bloeiden, zien. met den weusch der Grieken om neutraal ie blijven, en niet in strijd is met de be doelingen der geallieerden. T u r k «c h leger bene lil liet Turk-cLe ho.Mdkwaruei nmldt -i J. 41 sieren Aan het Dm daneüenfront be«chool on/.,'- artillerie net sucre- de vijandelijke .-l•Hin gen Lij Aitafmhi, De vijandelijke .ulitterie •intwo jrdde. net on lersteuninj 'tin ii.iv gopant-eide kiuiscr-, Een vijandelijke n nitoi opende zonder succes het vuui nam verschillende Heldingen. Des namiddag.- In schoten twee pantser-diepen Kornak!! la- man, een kiui«er Au Faenue, zij konden eclitei eiennin als de arlillerie b.d.ing- lijke schade aan richten. Blij Ari Boernn"' ver woestte onze atlilleri" hij Kauüsirt ren vij andelijke loqgiaaf, die van stalen beseher n ingssehilden was voiirz'en, en twee stel- li ngon van handgranaiemverpers. Een krui- sei en de i/inrlidijke houwitser- antwoorl den /,m lm r-»-ulhnt. P'j Sed el-Bahr ee- e: lil n et li ïndjianaten aft:ewi«s<'hl do ir anillene du d. A'o o' onzen linkervleugel (rot mui d tor ons (o! ontploffing gebrachte mijn e»»n iij amtelijke n ijn. Daar ook jHvecht met Irinl- granalen en geweervuur. Later verwe?«ti ui wij een vijandelijke mijn. Onze nr'illeue einielde hiei een vijandelijk'-- mtjn.'-oip«n.i* stelling T u r k c li 1 e g e r b o r i e h t Urt Ttijksrhe hoofdkwartier meldt d d. gisteren Aan het link-front hebben de Engelsehen ouder den druk van onze vervolging -den te rugtocht nog niet kunnen staken. Ir. liet ïapport over den op dit oorlogstoon??] ge- leverden slag wol len de volgend bijzon 1 lieden meegedeeld Den 24«ten November beletten onz1 tot den avond volgehouden (onafgebroken te genaanvallen den lijand vasten voel te krij gen in onze vooruitgeschoven stellingen, waarin zij waren binnengedrongen. Den 25«ten verjoegen wij door krachtige aanvallen, die den geliecl m dag duurden, den vijand uit die stellingen. Dien nacht viel een andere afliHing, die den terugweg van den vijand bedreigde, dezen eveneens in liet front aan. De Britten moesten over haast terugtrekken. De vijand liet een groot aantal gewonden en dooden, dieren en krijgsvoorraden van allerlei aar:l op het slagveld achter. Wij telden meer dan 1000 lijken, waaroiid'-r dat van den bevelhebber der vijandelijke ruiterij. „Wij maakten een telegraaftoestel om ander ioorbgsiuateriaal buit. dat de vijand bij zijn afbrht had moe ten achterlaten. Engelsch legerbericht. Het Engelsclie oorlogspersbureau maakte gisteren officieel bekend: „De sterkte der vijandelijke .strijdkrach ten in den slag bij Ktesiphon wordt op 4 divisies geschat. Krijgsgevangenen verzeko Hij stond te gluren, te gluren, als een zee man naar den roodon gloed van den vuur toren. Dat licht daar heneden gaf hem een eigenaardig huiselijk gevoel. Hij was nu niet meer zoo eenzaam als anders. Kr waren nog meer menschen. andere stem men in zijn oud, hol, groot huis, ofschoon muren hen scheidden. Terwijl hij daar stond le kijken, werden de toetsen van een piano aangeslagen, die in den stillen avond liet effect hadden alsof er een betoovering werd verbroken. Dit ge luid viel op de stilte aan en joeg die op de vlucht. Een goede piano. Hij was mu zikaal, ofschoon hij geen noot kon zingen of spelen. Afaar hij hield van muziek. Ilij had er wel eens over gedacht, dat een gramofoon goed gezelschap zon zijn iu zijn eenzame avonden. En aldus daar staande, terwijl hij in groote spanning den adem inhield, verhief zich 'n stem, die aarzelend zich paarde aan de trillende tonen, en de niet rozen geur bezwangerde lucht nog heerlijker maakte. Ifet was Rosamund's stem, van wie anders! Hij herkende die met blijde verrassing, alsof zij lang gescheiden zielen waren, die elkaar weer ontmoetten. Zij zong even kalm als zij zich bewoog in haar gezang was evenveel gratie als teere liefe lijkheid. De luisteraar boven, die ademloos in het open raam stond, had zijn sigaret wegge worpen, waarvan het gloeiend eind dadelijk uitdoofde, alsof hij niet wilde, tat ze die heoriijkb melodie, die meUozengeur vervul den avond zou ontheiligen en bederven, -Wynnstanley, die zich aan de lijst van reu. dat een *livi«ie vrijwel m 'i<i pan i- 2e. bakt Onz'> w.-uirnenniigen hebben, dit b" resttgd L: na'lering van Tuikscli ve-. «terkinaen i- inlns«t hen -4 'meld. „Geiravaal Tow-henJ i«. na de gen oir!en en krijgsgevangenen te hebb-m w'ggevn-r 1, naar een stelling meer ben'-J >n«1rr>om« te ruggetrokken." Erg bemo-riigetid klinkt dit laatste zeker met Te Konstauünopel is het 1 eigen te tele gram, naar hel beet, ian betrouwbare ziyle ontvangen, dat de volgende lezing gclt 1 an d-'m toest-in 1 111 IVrzi<:: „Zooals bekend i«, bevinden zirh reeds sedert verscheidene jaren Russische troepen in Perzië. naar hol heet ter verhin- dcriiia van onlusten, feitelijk eenter om zon der een enkelen rvjhtsg'onl oen bezetting van het land voor te bnvilen en te Talie ran Russische creaturen «te «teuuen Toen oiilanc- aanzienlijke patriotten in het ministerie werden opgenom -n. vond grootvorst Nji jlai Nicolajewit-, ->nmv neur-generaal van Jen Kauka«u« daarin aanleiding om zonder meer den opma -oh van Russisch? troipen van Ka «win naai de lientdslal te gelastm, ten-'inle h t afti 1 -n van het kabinet Clf te Jiviugen en Fenna. den vrten 1 der Ru-«en. weder op h d kussen ■Ie brengen He! plan wa= teven- alk» na tionali-fischo jiarleinenlsleJen gevang te 'nemen en de aan bet hoofd van de P «r?.i- süm gendarmerie staande 411 dm sjah trouw toegedane Zweedsrhe ofheteien te venvijde- icn. D.* totaal verraste rege-nng, 111 »t Jen sjali aan hef hoofd, besloot voor het' Bussi, .«(he geweld te wijken en Jm zetel dep r»- gcering over te btenecn naar d"1 i ds zuide lijker gelegen stad Kum. Toen op het laat,-te oogcnhlik de belofte gegevn werd, dat de troepen weder teruggetrokken /.ouden Mor den, achtte <le sjah led boter in de lioof.1 stad-te blijven. De gezanten der emirate mogendheden hadden zich op schriftelijk vei zode van de reacering naar Kum bege ven, waar Ird pailenient en de I >id-"*« der palritei.mpartij mods war-*n. De vredelievende sjah schijnt nogmaals concessies aan de Russen te nollen do m om zijn neutraal land 1? beiiorleu voorden oor. log; het eischte ochler dat alle Russisch'? en F.ngebrlie troepen teritgg?f<-okk m wer den. I11 Pcr/.ië hcersclif «'unie upgewondeit' heid; een groot pantal stammen en scharen vrijwilligers zijn wirokken in :te richting van "de hoofdstad om den «jah tegen liet brutale optreden de Russen te bescher men." D e d u i k b 0 0 t.- e 11 m ij 11 e n 0 o r 1 o g. Yolgcn« door Lloyds gisteren ontvangen berichten zijn gezonken le. Hol Fransche stoomscbiji „Algérie": acht opvarenden en één lijk zijn opgepikt. 29 worden vermist; 1 2o. Het Fransche stoomschip „Omara"; 3e. Het Engelsclie stoomschip ..Tanis" (3G35 ton); de bemanning, die zich in twee reddingbooten had geborgen, is gered. Schip beschoten. Het Engölsche stoomschip „Bulgownie", het raam vastklemde, scheen hel toe alsof harmonische lonen van de engelen in den hemel kwamen. Y001: minder verrukte noren zou de si tuatie meer hebben -doen denken aan hel gezang der sirenen of aan de luk«tem dei zeemeerminnen. Hij behoefde zich niet langer over een toiiigheiil te beklagen. De morgen luncht heerlijke overleggingen. Wat kon hij Joon, hoe zou hij egn excuus vinden als - hij weer naar het rozenterras beneden ging om met haar te praten -■ haar aan Be kijken Hij behoefde zijn hersenen daaromtrent nie fin te spannen. Hij behoefde slechts stil te zitten en dal alles voor hem te laten doen. Afel zijn weinig' levenserva ring en zijn onwetendheid omtrent vrou wen, die weten te krijgen wat zij willen, begreep hij niet, dat er in de zaak een stóp kon worden gedaan, die niel. de zijne was. Zijn ervaring zou rijker worden. Hij hid juist onlbeten, toen hem eeu brief je word gebracht op een blaadje, waarop het wapen- der, Revelly'» nog prijkte. De oude AVhitney had altijd plan gehad deze praal verlocmipg van een vorigen eigenaar te doen verdwijnen en door zijn eigen .«tem pel te verrange». Hij had daarmee .-lechLs gedraald wijl hij piet wist wat hij daarvoor in de plaats zqn-stellen. Hij zag er legen op een wapenkundig genootschap te. vra gen of hei een denkbeeldige connectie kon samenflanzen tusschen hem en een familie Waarmee hij volstrekt niet mee in Connec tie stónd, maar waaraan* vroeger een wa penschild was overgedragen. Het gewone Zondacavonl van Londen te Rotterdam «wmrekoiren i« Zondagmiddag halfdrie bij I»t Noordhmderlichtschip door drie Duit sche vliegmachine? beschoten met geweren en machinegeweren en met bommen be- siookt. Hel «chip bekivam geen schade van dit voorval dat ongeveer 20 minuten duurde. De vliegmachine® verdwenen in Zuidelijke richting. 111 de Z u art e Ze e. Ifct Torksche hoofdkwartier meldde gis teren: Een deel van onze vloot hoorde in het noordoostelijke deel van de Zwarte Zee vier Russische zeilschepen in den grond en dwonc een Russisch petroleum schip op liet strand ie loopen. Se vijandelijke verdedigingswerken in de aan de kust gelegen harens zijn dfxir een bc-chieting vernield. L 0 rd Kitchener. Kitchener hoeft Zaterdag in het Italiaan- sche hoofdkwartier vertoefd en er gene raal Cadorna het grootkruis van <lc linth orde eu generaal Porro hel grootkruis der otde van Si. Michael en Joris overhandigd. Yan den onieikoning van Italië heeft Kil- clmuei iet grootkruis van den heiligen Mauritius en Lazarus ontvangen. Gisteren is Kitchener te Parijs aangeko men, Waar hij '«-morgens door president Poincaré werd ontvangen. K ei e r \V i 1 h e lm en k e iz e r F r a 11 J o e f. De Ihiiteehe leizcr i- gistel morgen te Weenen aangekomen om een intiem liezoek te 1» 1-114011 aan kcizei Frans Jozef. Aan hel station werd hij ontvangen door éten aartshertog-troonopvolger Karei Fro.1 - Jo- zel en de a nrt«hertogen Frans ?al va tor en Karei rilefan. De keizer Ked omtei onlieschrijfeiijke geestdiitt van de saamge-troomde menigte naar liet kasteel Schnnhninn. waar bij als gjsj nn keizer Frans Jozef zijn inlrek iwii'. De ontii udiitg fu«-chen de beide kei/."r«, die elkandei stderl liet uitbrek"n vin len o iilog niet mcr heblien gezien, was buiten gewoon hartelijk. Koil na ih' aankon «t des keizer- had een intiem dejeuner plaats, aan hetwelk alleen de heide keizers en de, aartshertog-troonop volger deelnamen. '«-Namiddag- ontving keizer Wilhelm den 0,-H. minister van buitenlandsche /aken, Lii.u 011 Buriati, den Oostenrijkse hen minis ter-president,, graaf Stucrgk'h. en raaf Th za, den Hongaarschen minisier.preri lent in bijzondere audiëntie. Yerder heeft iiij nog in audiëntie ontvan gen d' O.-II. minister van financiën Körbcr en den burgemeester van lYvnen, \Yei.s- kirchner. 's Avon Is vciliok de Duitsche bezoeker we?r, tot aan het station uitgeleide gedaan door den aarteliorlog troonopvolger. G e h e 1 m j n n i g e m an t r e g e c 11. lie laatste Duitsche kranten die hier te lande- uit hei Westen en Zuiden van kunstje van den pas rijk geworden man was te doorzichtig voor zijn schranderheid als handelsman. En een monogram leek te vrou welijk. Enkel initialen stond kaal. Hel wa penschild der Rcvclly's bleef aldus be staan, uit gebrek aan iets beters om liet te vervangen. „Waard" Wynnstantey zoo luidde het briefje. „Mama vraagt mij voor haai te schrijven. Dat kost haar moeite. Zij zou ganinc zien. dat u van middag een kopje thee hij ons kwam drinken F wa« gisteien 7.00 vriendelijk, te zeggen, dat 11 gaarne tot onze comfort zou willen hijdragen, waar om wij dan ook. zooals u ziet. zoo hm- taal zijn van uw goedheid gebruik te ma ken. F mout bepaald neen zeggen, als u vindt dat wij ie exigeanfe zijn." Wynnstanley begreep niet, wat dat kou wezen. Alaar hij ging voort met lezen. Wat konden zij te veel van hem vragen. Zij, die de eigenlijke erfgenamen van Revelly waren. Zij. die er nog zouden regeer-n, als liet lot en het ongeluk van ai ui eren hun geen parten hadden gespeeld. Hij-zou zijn inko men wel mot hen hebben willen deelen in zijn ijver om edelmoedig (e wezen. Ilij had nog geen vasten vorm durven geven aan de gedachte, dat die deeding op een andere manier zo» kunnen bewerk stelligd worden. Hij had tot dusver dien graad van stoutmoedigheid nog niet bereikt, behalve in zijn luchtkasteelen on dan ver bande hij dio ais een heiligschennis. (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 1