Duitsdhland zijn ontvangen, dagtoekenen van Donderdag 25 dezer. Na dien tijd heb ben.wij er geen meer ontvangen. De p«ost uit Berlijn komt, hoewel ongeregeld, wel aan Misschien staat de maatregel met troepen verplaatsingen in verband. Dezelfde reden zoekt men achter het verbod, «lat niemand de Buitscih-Zwitsersche grens mag overschrijden, zelfs Duitschers niet Ook voor de Hollandsche grens schijn' zoo'n verbod te bestaan, althans wordt ui, Oldenzaal aan de „N. R. Ct" gemeld, da' Zaterdag alle smokkelaars, die in het ge bied van* het 10de legercorps (Hannover) goederen over de grens brachten, onmid del lijk naar de grens zjjn teruggezonden, zonder hun goederen te hebban kunnen afteveren. Tot nog toe waren dergvdjjkp personen zeer welkom en konden ze de Duitsche grens zonder pas of Passierschem overschrijden. Frankryk's oorlogsfin a noiën Ribot, de Fransche minister van fi nandën, heeft bij de Kamer het cnhverp voor de oorlogsuitgaven in het eerste k\v„vi taal van 1916 ingediend. Naar voorloops ge schatting zullen deze 5974 milhyn francs bedragen,- d. i. 80S millioen meer dan in liet laatste kwartaal van dit jiar. Als de Kamer dit ontwerp goedkeurt zullen sedert het begin van den oorlog SS'/z mil liard frs. zijn toegestaan. In 't eerste l.clf- jaar beliepen de oorlogskosten maandelijks 805 millioen, thans zijn zij tot 1.750 miih- oen per maand gestegen. 'n D u i t s c h e nil e i d s b e w c g i n g. Er is Zondagavond te Berlijn met 910 leden opgericht de „Deutsche Gesellseb.ift 1914". Aanzienlijke en toonaangevende per sonen uit alle oorden van Duitschland heb ben zich daarin vereenigd. De Rijkskanselier heelt haar een groet gezonden. Voorzitter van het stichtingscomité was generaal Von Mollfce, die de openingsrede in de oprich tingsvergadering heeft uitgesproken. Hij zeide o.m.: „In 1871 zijn wij een rijk geworden, thans komt het er op aan Jat wij een volk worden. Deze gedachte ligt aan de stichting van de vereeniging ten grond slag." Minister dr, Solf werd tot voorzitter be noemd. In het presidium hebben nok zit ting Blallin, de directeur-generaal Jer Ham burg- A rn eri ka- lijn, opperburgemeester dr. Beutler, admiraal von Capelle, idmiraal B'uchsel, prins von Hatzfeld, dr. Gerhart Hauptmann, prof. Kahl, prof. Kampf, ito ge zant graaf von Lerchenfeld, generaal von Moltke, de geheime raad von Fayer, dr. Rathenau, dr. graaf von Schwerin-Lüwitz, dr. Wilhelm, von Siemens, dr. Richird Strauss, August Thyssen, opperbuigemees- ter Wermuth, prof. von Wilamowitz.Möllen- dorf. Een gnoote verscheidenheid, naar men ziet In het bestuur zitten: kamerheer baron Bju-cklm von Böcklinsau, de geheime ban- delsraad von Friedlander-Fuld, Heibert M. Gutmann, het Rijksdaglid Hirsch, dr. fackh, Guido vtun Nimptsch, graaf von Oppersdorff, baron von Recheriberg, prof. Max Bern hardt, het Rijksdaglid Schiffer, ar. Sü- debranT, dr. (VollmöUer, en het Rijksiigiia von jWinterfeldt BINNENLAND. H. M. de Koningin-Moeder en Z. K. H. de Prins, die verhinderd zijn het feestcon- cert bij te wonen, heden door de Kon. Nat Zangschool in Den Haag te geven ten bate van het Kom Nat Steuncomité 1914, heb ben geldelijke bijdragen geschonken. Z. K. H. Prins Hendrik zal Zaterdag e. k. weder van het Loo naar Den Haag vertrek ken. Corps dlplematlqse. - De heer von Kiihlmann is van zijn kort verblijf in het buitenland te 's-Gravenhage teruggekeerd en heeft de leiding van het Duitsche gezantschap weder op zich geno men. AailooUss. De gewone audientiën van de ministers van koloniën en van marine zullen deze week niet plaats hebben. Lalt •generaal Bühlman, Men seint ons uit Den Haag: Naar verluidt zou luitenant-generaal Bühl- man, commandant van het veldleger, die, zooals men weet, geruimen tijd ziek is ge weest en onlangs eerst zijn functie weer heeft aanvaard, thans in den staat van zijn gezondheid aanleiding hebben gevonden het leger te verlaten. 9e flnanc. verhouding tnssehen Bljk en gemeente. Op uitnoodiging van het bestuur der Ver- eeniging van kleine stedelijke en platte landsgemeenten In Nederland hebben de volgende heeren zitting genomen in een commissie, belast met het onderzoek van het ontwerp van wel tot wijziging der wet tot regeling der financieel© verhouding tus- schen het Rijk en de gemeenten, teneinde meer in het bijzonder na te gaan of de belangen der kleinere gemeenten daarin behoorlijk tot hun recht komen: H. J. van Eggelen, secretaris van Heusden, J. tN- Elenbaas, lid der Ged. Staten van Zee land, mr. dr. H. W. Hovy, burgemeester van Loosduinen, L. C. Wabeke, secretaris van Ter Neuzen en mr. F. W- R. (Wttewaall, burgemeester van Lochem. - Verbetering van den Waterweg. De heer Van Winkel, lid van den Ge meenteraad te Dordrecht, heeft tot den .Burgemeester het verzoek gericht hem in de gelegenheid te stellen in de eerstvol gende yergadering de volgende vragen- te stelle» lo. Is het aan Burgemeester en Wethou ders bekend, dat bij de voorgenomen ver betering van den Waterweg niet alleen de oostpunt van Rozenburg zal worden door gegraven, maar ook, dat het in de bedoe ling ligt de Oude Maas te verdiepen tot verbetering van den "Waterweg van Dor drecht naar zee? 2o. Zoo ja, is het dan aan het Gemeen tebestuur bekend, zooals in één der hier verschijnende dagbladen werd medegedeeld, dat het de bedoeling zou zijn de Gemeente Dordrecht in de verbetering van den Wa terweg naar zee slechts 10 pCt. te doen bijdragen Het lt000-t#«8 dek te Soerabaja* Op een in het voorloopig verslag van de Tweede Kamer over de Indische be grooting voor 1916 gedane vraag, heeft de minister van koloniën, in zijn memorie van antwoord, medegedeeld, dat onderhandelin gen werden gevoerd over het aan een par ticuliere maatschappij in bedrijf geven van het 14,000-tons drijvend droogdok, dat in 1913 uit Nederland naar Sarabaja werd gesleept. De bedoelde onderhandelingen zoo meldt men ons hebben geleid tot een overeenkomst, welke dezer dagen tusschen den minister van koloniën en de droog dokmaatschappij Soerabaja is afgesloten. Deze maatschappij, die een eigen drijvend droogdok in bedrijf bracht en voor haar werkplaatsen aan de nieuwe handelshaven te Soerabaja een haventerrein met water front en daarbij behoorende reparatiohaven van de regeering huurde, krijgt nu ook het 14,000-tons dok in huur. De tot stand gekomen regeling, die voor de haven van Soerabaja een behoorlijke gelegenheid tct het dokken en herstellen van schepen waarborgt, is in overeenstem ming met hetgeen de heeren dr. J. Kraus en G. J. de Jcngh, in hun verslag over de verbetering van haventoestanden van Soerabaj'a, hebben aanbevolen. leJUrland an de eerie*. Belgische Joodsche kinderen. De heer L. Weijl, directeur van heit .Toodseh Huisvestingscomité te Leiden, is gisteren aldaar aangekomen met 13 nood lijdende kinderen uit Antwerpen. De kinde ren zullen bij particulieren in den lande worden ondergebracht. Een krasse maatregel. Naar wij vernemen, heeft het Departe ment van Landbouw, Handel en Nijverheid den Nederlandschen Bond van Lederfabri kanten aangeschreven ten spoedigste aan de beide Huidenclubs te Amsterdam en Rot terdam totaal 80.000 huiden aan te koopen. Indien de Bond weigert tot dien aankoop over te gaan, zal de geheele invoer van Amerikaansche huiden (waarvan hoofdza kelijk ons zoolleer wordt geproduceerd) en van looistoffen worden stop gezet. Ter toelichting diene, dat voor den oorlog de inlandsche huiden voor het grootste ge deelte over de grenzen gingen. Nu de gren zen voor den uitvoer gesloten zijn, nam de voorraad gaandeweg toe. In Januari, toen do voorraad 50.000 stuks bedroeg, werden 27.000 in veiling aangeboden. Het grootste gedeelte werd toen opgehouden; slechts on geveer 5000 werden verkocht voor 413/4 cent, een prijs, welke slechts weinig hooger is dan de normale. De besturen der Huiden clubs vreesden, dat bij verdere aanbieding de prijs te zeer zou dalen. Inmiddels is de voorraad, die deHuiden- dubs hebben, aangegroeid tot 100.000 stuks. B oter. De minister van landbouw, nijverheid en handed heeft bepaald, dat gedurende de week van 28 November tot 5 December voor 55 pCt. der boterproductie certificaten van uitvoer zulten worden verleend en 45 pCt voor het binnenlandsch verbruik zal moe ten worden beschikbaar igesteld, alsmede dat de bewijzen van toelating tot uitvoer van boter, afgegeven door de Rijkscommis sie van toezicht -op de Botervereeniging op grond Van die certificaten, zullen gelden tot Diinsdag 14 December, des namiddags te 12 uur. Het steenk'ole nbureau. Naar wij vernemen, is er sprake van, dat na 1 April, dus met het nieuwe conti acts- jaar, het steenkolenbureau eene principi- eele organistatie zal onderdaan. I n voe r uit 11 al i De Handelsvereeniging „Rotterdam", heeft heden van de Nederlandse he Over zee Trust-Maatschappij bericht ontvangen, dat ingevolge besluit van hare uitvoeren Je commissie de N- 0. T. haar bemi Meling kan verieenen voor den invoer uit Italië. Uitvoer schoenen. In verband met verschillende aanvragen, welke zijn ingekomen voor uitvoer van schoenen, is door de Nijverheids-Commissie in Den Haag, tegen hedenmiddag een ver gadering belegd van belangstellenden. In de oproeping wordt overwogen, dat, ook wanneer de schoenen van N. 0. T.-vrrj of inlandsch leer gemaakt zijn, de uitvoer daarvan den aanvoer van Amerikaansch leer in gevaar kan brengen. De bedoeling der bijeenkomst is een be vredigende oplossing te vinden. Naar be kend is, worden de cognossementen van Amerikaansch leer op dit oogenblik door de N. 0. T. niet afgeteekend. De gemobiliseerde midden stand, t Het Bestuur van „De Hanze", Bond yan Roomsch-Katholieke Vereen! gin gen van. den Handeldrijvenden en Industrieëlen Midden stand in het Bisdom Haarlem, heeft zich met een adres tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal gericht, waarin, onder op merking p. a. dat bij den Bond voort durend ernstige klachten zijn ingekomen van gemobiliseerde middenstanders, over de telkens weer afwijzende beschikkingen van gevraagd extra-zakenverlof; en dat in tegenstelling daarvan, aan personen in het grootbedrijf werkzaam, en aan de land bouwers of aan hen welke biet den land bouw annex zijn, veel gemakkelijker en veeivuldiger extra-verloven zijn verleend, dringend verzocht wordt er bij den Minister van Oorlog op aan te dringen, dat -ook aan gemobiliseerde middenstanders in rui mer mate dan tot heden extra-verlof wordt verleend en dat ook de verschillende Mid denstandscolleges worden uitgenoodigd tot het geven van advies. Financieel nleawa. De minister van financiën maakt bekend jl dat op 27 Nov. j.l. bij do betaal meesters ip kas was f4.602.581.18Vs; b. dat op denzelfden "dag door de Neder landsche 'Bank, ingevolge art. llbis van haar octrooi, aan 's Lands kas een «oor schot was verstrekt ten 'bedrage van 114.045.215.76; c. dat op den genoemden datum :n om loop was aan schatkistbiljetten f 32.034.0CO en aan sehaikistpromessen een bedrog van f86.130.000.(waarvan rechtstreeks bij de Nederlandsche Bank geplaatst 139.560 000); terwijl, met inbegrip van de bedragen welke daarvan bij de betaalmeesters in la- waren, aan zilverbons van f 2.50 (nieuw e vorm) in omloop was f5.646.789. VLAARDINGEN, 30 Nov. Het aantal sol- licitanten naar de betrekking van gemeente secretaris bedraagt 37. VLAARDINGEN, 30 Nov. Alhier zal een filiaal gevestigd worden van de bankinstel ling der firma R. Mees en Zonen, te Rot terdam. OVERSCHIE, 30 Nov. De heer 1>. Zeeuw Jzn., sedert 1898 lid van den gemeen 'era.t 1, lieett zijn ontslag genomen. STADSNIEUWS. Bij de gisterenmiddag gehouden inschrij ving voor het weghalen van Tompen enz. van de gemeentcreiniging over het j -ar 1916, kwamen drie biljetten in, en wel van G. \V. J. van der Sloot f701. J. G. 3'. Krib- bendam £580 en de Wed. J. Fiejen f420. De toewijziging werd nog aangehouden. Het jaar 1915 bracht deze inschrijving op f 560. Tot hoofd aan de St. Jansschoo! voor R.-K. bijzonder onderwijs, Overschiesche- straat, is, in de plaats van mej. \VL M. Hous- kens benoemd mej. G. Bloem, te Bezel, zulks met ingang van 1 December. Bazar. Hedenmiddag is in het Vereenigingslo- kaal aan de Broorsvest geopend de bazar, waarvan de opbrengst zal strekken tot ver sterking van het fonds lot stichting van een Kerkgebouw der Ned.-Hervormden in de Gorzen. Dat het doel, waarvoor deze bazar ge organiseerd werd, in,wijden kring belang stelling en sympathie had, is wel geble ken, toen in de gemeente werd rondgegaan om geschenken te verzamelen en het re sultaat is dan ook enorm geweest. De bazar levert daarvan het beste bewijs. In het Vereenigingslokaal zijn, naar een ontwerp van den heer Stahlie Jr., keurige tenten afgetimmerd, met in het midden der zaal een kiosk, waarbij groen in pot ten en guirlanders een smaakvolle versie ring vormt Hier en daar zijn daartusschen lampions aangebracht, die een prettige le vendigheid in het geheel brengen. De reeks van tentjes zijn gevuld met allerhande artikelen die de eerstvolgende dagen daar zullen verkocht worden: smaak volle handwerken ter versiering of tol nut tig gebruik bestemd, kindergoed, boeken, doozen postpapier, wandspreuken en schil derijtjes, waarbij' ook een mooi schilder stuk van den kunstschilder Rovers, galan terieën, huishoudelijke artikelen, goederen voor het huishouden en kleedmgstukken, een Singer-naaimachine, speelgoed, zoop, eau de cologne, sigaren, tabak, pijpen, enz. In de kiosk een pracht-verzameling vruch ten, chocolade en andere lekkernijen. Op het platlnrm is een theesalon inge richt, terwijl boven is ingericht voor ont spanning, waartoe voor volwassenen en voor kinderen gelegenheden geopend zijn. Afzonderlijk willen wij nog melding ma ken van een gift van 3000 bloem bol ten en van een hoeveelheid Monopol-thee, tol een waaide van bijna £100. Hedenmiddag werd de bazar, zooals wij reeds zeiden, geopend. Voer deze plechtigheid waren o. m. uit genoodigd allen die hebben medegewerkt aan de voorbereiding en de tot stand bren ging daarvan, terwijl Üs. Halffrnan, ais voor zitter der commissie, de openingsrede hield- Deze dankte daarbij o. m. de dames, die waren rondgegaan om cadeautjes te vragen bij de leden der gemeente en haar die zich op andere wijze bij de voorberei ding verdienstelijk hadden gemaakt, en de heeren Stahlie Jr., v. d. Tempel', Beausar, Stahlie, Polderman, v. Vooren en v. Dijk, die te zamen de baiar hadden, gemaakt tot wat ze is geworden een keurig getim merte, netjes geverfd, smaakvol versierd. Wij twijfelen niet of deze bazar zal een groot succes worden, want ieder zal er wat 'van zijn gading vinden en "tevens door zijn of haar inkoopen het doel van de bazar bevorderen. Van den slager J. H. van de Water is hedenmorgen omstreeks half acht een bui ten zijn woning aan den Daan staand hee renrijwiel ontvreemd. De politie is #p zoek' naar het gestolene. I i Gemeenteraad. Vergadering van den Raad der gemeente Schiedam op Dinsdag 30 November 1915, des nam. 2 uur. Voorzitter de Burgemeester, de heprM. L Honnerlage Grete. Tegenwoordig zijn 17 leden. Er bestan: een vacature Afwezig met kennisgeving, de beer mr. von Btriei Sasse; voorts de heeren v. d. Schalk, Ris, Nolet en de Graaff. Goedgekeurd worden de notulen van 19 on 26 October, en verdaagd die van 27 October en 9 November d.av. Mededeelingen De Voorzitter deelt mede, dat bij hel College van B. en W. is ingekomen: Van Ged. Staten een schrijven, ten ge leide van het op 2 November j.l. goed gekeurde raadsbesluit, d.d. 19 October j 1 tot wijziging der gemeentebegrooting, diens: 1915, met een bedrag van f8500. Idem schrijven, ten geleide van het op 15 November j.l. goedgekeurde raadsb" sluit, d.d. 27 October j.l., tot toekennim. van een subsidie voor 1916 aan het St Jacobs Gasthuis, groot f2250. Idem schrijven, ten geleide van het op 16 November j.l. goedgekeurde raadsb sluit, <l.d. 9 November j.l., tot verkoop aan S. C. Waalwijk van Doorn q q.., vat een perceel bouwgrond, gelegen aan de Laurens Knappertstraat, tu-schen Ti d'i.-n: Oem- en Veenlantstraat, voor den prijs van f 8 per M2. Idem schrrjven, ten geleide van de op 16 November j.l., goedgekeurde raadsb" sluiten, d.d 9 November j 1., tot wijziging der gemeentebegrooting, dienst 1915, ten bedrage van f 3,601.78i/2. Idem schrijven, Hen geleide van het op 23 November j.l. goedgekeurde raadsbe sluit, d.d. 27 October, in zake het ver leenen van een duurte-toeslag aan de ge meente-ambtenaren. Deze mededeelingen worden voor kennis geving aangenomen. Ingekomen stukken. Van Burgemeester en Wethouders schi ij ven, waarbij wordt overgelegd een rapport van den secretaris-boekhouder van het grondbedrijf, naar aanleiding van de bij de behandeling van de rekening over 1911 van het Grondbedrijf, besprokene, winst rekening ter zake van in erfpacht uitge geven gronden. Kennisgeving. Idem een voorstel, om aan G. H. Sterk, overeenkomstig zijn verzoek) met inging van 1 Februari a.s., eervo! ontslag te ver ieenen als onderwijzer aan school F. Hiertoe wordt besloten. Idem schrijven, houdende mededeelmg, dat de motie, voorgesteld door het raads lid, de heer W. van der Hoek, betreffen de het invoeren eener progressie bij de hef fing der inkomstenbelasting, bij hun Col lege in onderzoek is en dat te zijner tijd de Raad met dp resultaten daarvan in ken nis zal worden gesteld. Kennisgeving. Idem een voorstel tot onderhandsohe ver huring van: a. de Nederl. Isoleer-Maatsdhappij van hot voormalige spuithuis aan de Noordvest, na bij den Noordmolen voor den prijs van' f26 per jaar en J>. W|. van Alpthen, van den ro geren stal aan den Vlaardingerdijk, voor Je som van f2.50 (per week. Hiertoe wordt besloten. Idem scihrijven, houdende mededeel ing dat thans gebruik as gemaakt van de mach tiging, verleend bij raadsbesluit van 28 September j.l., tot tovemame en onderhoud en beheer van do H. IJ. S„ ML van «leir toe gangsweg en het voorplein van het station. Kennisgeving. Van W. F. van der Hook, dankbetuiging voor zijn benoeming ais onderwijzer aan school K. i Van den heer P. de Bruin, schrijven waarbij hij ter voldoening aan art. 25 der gemeentewet, mededeelt, dat hij heeft op gehouden lid van den Raad te zijn, door de aanneming van de betrekking, van chef van het levensmiddelen-bureau, waarto-> hij door den Burgemeester ds benoemd. De heer Scheffers zou er prijs o p -lel len indien openbaarheid gegeven weid aan het verhandelde van de twee laatste geheime zittingen, zulks naar aanleiding van ge schrijf in plaatselijke bladen, waarin ol- gens hem een blaam werd gelegd op ]-> len van de rechterzijde. Na eenige discussie, wordt eerst i.fge- wacht totdat deze notulen zijn goedgeke-iu. (De heer V. d. Schalk komt Ier vergade ring.) Door den heer Post,'wordt nog een vr ag gesteld, met betrekking tot de benoeming van chef van het levensmiddelen bureau, waarop de (Voorzitter later van ant.vooid zal dienen. Van mej. Joha. G. Visser, "schrijven hou dende mededeeling, dat zij hare benoeming tot iid van ide commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs aanneemt Van J. van Riemsdijk, dankbetuiging voor de toegestane subsidie van f 120, tot steun der uitgave van. zijn werkje, getiteld: Het Brandersbedrijf te Schiedam in, de 17e en 18e eeuw. i i i .Kennisgeving. I 1 Van H. Ris Hz1., kring-commandant van Kring I der Brandweer, adres waarin wordt verzocht bij ongeval in dienst der Brandweer de uiticeering van de kring-commandanten op gelijken voet te 'doen geschieden en1 niet als grondslag te nemen het inkomen uit de particuliere betrekking. Hierop ral gelet worden wanneer het verzoek der Brandweer veresentging aan de oide komt. f Van A. C. Lintschoten, leeraar aan de Burger Avondschool, adres, waarin hij voor den loopenden cursus ontheffing verzoekt van de verplichting binnen de gemeen!» te wonen. In handen van SBj en W. om advies. DeVoorzitter geeftnogeen overzicht der financieele resultaten der bedrijven Yan het levensmiddelenbureau, tot nog loo ver kregen, waaruit blijkt dat deze ijn over eenkomstig de verwachtingen. Agenda. lo. Benoeming van een lid dèr Coinmi». sie voor bet Burgerlijk Armbestuur wegen» periodieke aftreding op 1 Januari 1916 van den beer S. Linnenbrink. Aanbevolen worden de heeren: 1. S. Linnenbrink. t 2. \V. H. v. d. Toorn. De beer S. Linnenbrink wordt benoemd. 2o. Benoeming van twee leden der Com missie van Toezicht op het Lager Onder wijs wegens periodieke aftreding op 1 Jr. nuari 1916 van de heeren A. P. M. Koena en M. J. Bercx. Aanbevolen worden de heeren: In de vacature Koene 1. A. P. M. Koene. 2. G. J. M. Melchers Thzn. In de vacature-Berck 1. M. J. Berck. 2. D. Ris E.llzn. De heeren Koene en Berck worden als zoodanig herbenoemd. 2a. Benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs wegens periodieke aftreding op 1 Januari' 1916 van den heer dr. Q. F. van der Linden. Aanbevolen worden de heeren: 1. Dr. C. F. van der Linden. 2. Ris Jzn, De Raad benoemt opnieuw den hear van der Linden. 3o. Wijziging der gemeente-begrooting, dienst 1915. Eem (ontwerp model B en een modd 0, ten bedrage van f 100 en f 2000, wordt goed gekeurd. 4o. Vaststelling der kohieren 4 en 5 der plaatselijke directe belasting naar het in komen, dienst 1915—1916. Deze kohieren Worden tol bedragen van respectievelijk f 6907.961/2 en f 2273.12*/», vastgesteld, i 5o. Behandeling van bezwaarschriften ia- komstenbelasting, dienst 19151916. Overeenkomstig het advies der betrokken Commissie wordt op een 69 tal bezwaar schriften door het verieenen van enthef fing gun stil en op 29 dierzelfder afwij zend beschikt. 6o. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot vaststelling eener verordening, regelende het afzonderlijk geldelijk beheer der levensmiddelenvoorziening, in verband met de bepaling van art. 114bis der Ge meentewet, Zie hiertoe ons nummer van Vrijdag 26 November j.l. Overeenkomstig het voorstel wordt deze verordening vastgesteld. 7o. Voorstel van Burgemeester en Web houders tot aanwijzing, overeenkomstig punt IV van de regeling van het Crisis- fonds van nog eenige lasten, welke recht streeks voor rekening van. dat Fonds zul len komeni Hiertoe wordt besloten. 8o. Voorstel van Burgemeester en Wet houders om afwijzend te beschikken op het adres der Brandweerliedenvereeniging „Vriendschap zij ons doel", waarin werd verzocht lo. bij tijdelijke ongeschiktheid tot wer ken 'een bedrag van f 14 per week uit te keeren; 2o. bij blijvende ongeschiktheid of Wj een ongeval met doodelijken afloop, vol gens de bepalingen der Ongevallenwet 1901 een uitkeering te doen, berekend naar een bedrag van f 14 per week. Zie hiertoe ons nummer van Vrijdag 26 November j.l. Bij de behandeling van dit verzoek, wordt tevens gelet op het verzoek' van ien Kring- commandant, Kring I-. De heeren Dinkelaar en Koopmans pleiten voor adresssanten. Do IVoorzitter zet het standpunt van Bt en W|. ten dezen, nader uiteen, en deelt mede dat de Risico vereeni ging oe verzeke ring der Brandweerlieden nader onder de ojgen ziet en een regeling tot stand wil brengen; blijkt nu dat deze regeling goed is, dan kan hierop later terug gekomen worden. Tenslotte wordt overeenkomstig het voor stel B| en W;. afwijzend op dit verzoek beschikt. i (De vergadering duurt voort.) De 22-jarige A. F., wonende in de Vol- marijnstxaat, te Rotterdam, is hedenmor gen omstreeks half zeven bij ongeluk in het Spuikanaal geloopen. Door den sluiswach ter A. v Wicringen werd hij op den Wal geholpen en van droge kleeren voorzien. Volksbadhnl». In de week van 2127 Nov. 1915 wer den genomen 468 baden. lste klassekuipbaden 29, regenba- den 31. I 2de klassekuipbaden 83, regenbaden 313. 5 ets. kinderbaden 12. AGENDA. (Vrijdag tot en met Dinsdag, Flora-Bioscoop. Hoofdnummer: Een draad aan dra poot Variété-nummer: Signor Zi- zardin, viool-virtuoos. Heden en volgende dagen. Casino, 8 uur. Specialiteiten-programma. Heden en volgende dagen. Circus Schouw burg, 8 uur. Revue „Loop naar 1 den duivel." 30 Nov1. TiVoli Schouwburg, 8 uur. Haagsch. Biiijspol-Enserable, Hotel „De Tor telduifjes". 30 Nov. Groote Schouwburg, 7Va u.;Het Nederl. Tooneol. De Koopman vaa Venetië (Louis Bouwmeester). 30 Nov. Groote Doelezaal. 8 uur. Gemengd Koor. Directeur :Georg Rijken. P&* ter Cornelius, Der CwL - "."I.1 ,,J1 555= L.„

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 2