De, oorlog. Laatste Nieuws. 1 DeC. Luth. Kerk, Wijnstraat, Rotterdam, 8 uur. Rotterd. Bachvereen. J. H. Besselaar, orgelToon Verhey Jr., cello. 1 Dec. Groote Schouwburg, '7i/2 uur. Kon. Fransche Opera. Faust 1 Deo. Tivioli Schouwburg, 8 iur. Die Haghe Spelers. De Duivel. Rechtzaken. Schending neutraliteit Voor de Amsteidamsche Rechtbank stond heden terecht J. C. S., hoofdredacteur van De Telegraaf"! Hij had zich te verantwoor den ter zake dat hij in Juni 1915 opzettelijk een handeling heeft' verricht, waarbij (1 veiligheid van den staal weid in gevaar, ge bracht, n.l. door het plaatsen van een ing°- Kfflden stuk in „De Telegraaf" met het dooi beklaagde gestelde onderschrift, aanvangen de: „In het centrum van Europa bevindt zich 'óon groep gewetenloos schurken, A's den oorlog veroorzaakt hebben, enz. De president vroeg aan bekl., wie hij b.-- doeld heeft met de woonden „schurken Ir Europa." Bekl. antwoordde: Het Pruisische rrii'.i tarisme, de aanstoker van den oorlog en h"! Pruisische jonkerdom in het algemeen. Het O. M. concludeerde, dat beklaagde za' moeten worden veroordeeld tot 6 maand n gevangenisstraf. Het O. M. was van meening, dat, loan he' artikel verscheen, er rechtmatige vrees be stond, dat daardoor het oorlogsgavaar weat vergroot, Oneerlijke 'concurrentie, Do Utrechtsdie rechtbank veroordeelde gisteren den 24-jarigen S, K., koopman, zon der bekende woon- of verblijfplaats, tot één maand gevangenisstraf, betaling van een schadevergoeding van f50 en beta ling der proceskosten, wegens het verkoo pen Van waren mot een in geringe ahvij- king nagebootst fabrieksmerk, ten nadaele van de N. V. Pleines Zeepfabriek „De Duif", aan den Dolder. GeëLscht was één inaand gevangenis straf. Bedriegelijke bankbreuk. De Utrechtsche rechtbank veroordeelde gisteren den 70-jarigen G. v. d. M„ landbou wer te Woudenberg, bij verstek lot <lr:e gaanden gevangenisstraf wegens bedriegc lijke bankbreuk. De eisch was acht maanden gevangenis straf. Persdelict. „De Telegraaf" deelt mede, dat de Mi nister van Justitie het parket te Amster dam heeft opgedragen een vervolging in te stellen tegen dat blad, naar aanleiding van hetgeen dat blad in zake het „Melk- schandaal" schreef over minister Pos- thuma. Gemengd Nieuw*. Kazernediefstal. ■Omtrent de inbraak in den nacht van Vrijdag op Zaterdag, in de Oranje-kazerne in Den Haag, wordt nader gemeld: De diefstal van de kist met ruim f 1300 ■werd Zaterdagochtend ontdekt door den sergeant-majoor, toen deze genoemd gelds bedrag, dat hij den avond tevoren ontvan gen had, wilde gebruiken voor uitbetaling "van soldijen. Aanstonds werd er een on derzoek ingesteld, en in een hoek van .een der kazerne-gangen vond men toen de kist. welke blijkbaar met behulp van een ijzeren voorwerp was opengebroken. Het geld was eruit verdwenen; alleen de administratieboeken bevonden zich nog in de kist De kist was reeds door ver scheidene handen gegaan. Hel treinvepkeer over de Moerdijk ccshenu* Gisteravond omstreeks 7 uur is een auto mobiel, vermoedelijk een regeeringsauto, door de brug over den Moerdijk gizakt, waardoor de treinenloop over ds brug ge stremd is. Bij Lage Zwaluwe worden de treinen opgehouden. Men is onmiddellijk aangevangen om <te auto te verwijderen, waardoor reeds gis teravond iet verkeer hersteld was. 300ste Loop naar den Duivel Dinsdagavond heeft in (den Oireu< Schouwburg, de 300ste verlooning plaat- van Rido's revue „Loop naar den Duiv -i" Deze voorstelling zal een feestelijk ka:ak ter dragen. Ongelukken In het ziekenhuis te Rotterdam is ruin de gevolgen overleden een 2V2-jarig meisje C. L. P., uit de Commanderystraal, dat 8 November in brand was geraakt, doordat de kleertjes vlam vatte. ten ambachtsheerlijkheid onder den l umer De ambachtsheerlijkheid Lex mond, Acht- ■hoven en Lakerveld zal op 10 December door de notarissen Sioliterman te Meeikerk en A. C. de Wilde te Arnhem publiek wor den verkocht. Onder de daaraan verbonden rechten behoort dat van privatieve jacht over de geheel© heerlijkheid ter grootte van ongeveer 2800 4LA. Lexmond wordt reeds genoemd deer Melis Stoke, die vermeldt, dat „deze vaste stede" door Floris den Zwarten, broeder van Dmfc IV van Holland, in 1137 verbrand werd. De heerlijkheid was eenmaal het eigen dom van Reinoud, graaf van Gelder, die ze verpandde aan Huihert van Beusichem, van wien hij in 1281 het kasteel van Culem- horg gekocht had. De oudie kerk met vierkanten torm be waart in hetorgel een blijvende gedachtenis san de schenkers, den ambachtsheer mr, A. JL van den'Bergh van Lexmond te Am sterdam en diens ©chtgenoote Elizabeth Pot (1791). Jacobus Engelberti was de eer ste predikant (1581). In 1784 kocht mr. Van den Bergh de aan Lexmond grenzende heerlijkheid Lakerveld Yan de erven van Maurits Cornelis de Waal, kanunnik, van. het kapittel van Oud-Munster te Utrecht, die haar sedert 1762 bezat. Een pseudo-luifenant. Te Nieuwerkerk a. d. Use] (Z.-H.) heeft de rijksveldwachter gearresteerd een per soon in burgerkleeding, die zich uitgaf voor luitenant, die voor de regeering hooi kwam onteigenen. Bij verschillende boeren had hij van 2000 tot 5000 K.G. „opgevorderd", al naar gelang van hun veestapel, tegen den prijs van f23 per 1000 K.G. Later zou een kapitein komen om het hooi te betalen en een schuit om het hooi te ver voeren. In een herberg had hij zijn intrek genomen, een maal en logies besteld. Bij een der boeren had hij zich uitgegeven voor een zoon van een der grootste fou rageharulelaars. Bij dien boer kreeg do rijks veldwachter hem te pakken. Voor den bur gemeestcr gebracht, verklaarde hij niet te weten, hoe hij heette, waar hij thuis be hoorde, enz. Hij is in verzekerde hewa ring gesteld en zal voor den officier van justitie te Rotterdam worden geleid. Verpletterd Te Liempde was zekere v. R. m oen helper bezig em boom om te hakken. De boom begon reeds te hellen en zou va'- len in een richting, waar men zulks nie'. wilde. Men hield op met kappen aan d wortels en v. R. klom in den boom om een touw boven aan den stam te hinden ten einde den boom in andere richting te tr -k ken. Toen het touw was bevestigd, klom v. !U langs de Ladder omlaag, doch vo< r dat hij beneden was begon de boom te vallen, kwam op v. R. terecht, met bet gevolg, dat deze verpletterd we 1, De man laat een weduwe met zes kinderen achter, Slroopersdrama. Zondagnacht is te Brunssum (L.) zekere W. v. E, door een revolverschot 'gedood. Hij werd door de politie aangehouden, toen hij aan het fretleeren was. Een vriend van den aangehoudene schijnt toen op de po litie geschoten te hebben en trof den vrr- slagene. Vriendschap De drukfoutsnduivel laat oen Haags* h blad de volgende advertentie plaatsen „Huwelijk, Kennismaking. Besch. onafh. Wed, z. k., m. 1., zoekt een Vriend, gep. of met vaste betr., tussdhen 50 en 60 jaar, om te kon serveeren." Oorlogtvaria, Om in het gebrek aan vet te voorzien heeft de Pruisische minister van binnenland sche zaken besloten, voeder, dat van dion Balkan afkomstig is, beschikbaar te steil n voor het mesten wan 500.000 varkens in 90 dagen. De prijs voor dat voeder zal aldus berekend worden, dat de varkens, rnrd ver goeding van de kosten van het mesten on matige winst voor (de landbouwers, nog iets beneden den tegen woordigen maximumprijs van de hand gedaan kunnen worden. Volgens telegerafisdbe berichten aan „Ti- dens Tegn." uit New-opk heeft de milliardaii Ford, telegrafisch', alle Amcri.kaan.sche uni versiteiten en ooileges uitgenoodigd voor zijn vredesreis naar Europa op het stoom schip „Oscar II". (Elke hoogeschool zal waarschijnlijk afgevaardigden sturen. (Het dagblad de „Evening Post" schrijft over deze reis: het edelmoedig en romantische plan van Ford, ivordt doo-r honderdduizen den in de geheele wereld met instemming begroet als een toonbeeld van Aid ri- kaansdh idealisme op een tijdstip dal ds overige wereld zich met een vernielen Lm oorlog bezig houdt, Daar het personeel van de Beier -oho staatsspoorwegen, door het afstaan van be ambten en arbeiders aan don veldspoonveg- dienst als ook pan het militaire spu< rvf bedrijf in de bezette vijandelijke sir ken, aanzienlijk verminderd is, worden thans krijgsgevangenen in dienst gesteld, waar er voldoende toezicht op hen kan woiden ge oefend. WfftrgverwaehMag. Verwachting tol den avond van "Woens dag 1 Dec.: I Matige tol krachtige zuidelijke tot zuid westelijke wind; betrokken tot zwaarbe wolkt, met tijdelijke opklaring; waar schijnlijk regenbuien; zelfde temperatuur. Ongeluk. CORUNA (Spanje), 29 Nov. Terwijl twee Spanjaarden en dertien Duitschers van het geïnterneerde schip „Belgrado" in 'n boot terugkeerde van een ba! in een naburig dorp, sloeg de boot om. Een Spanjaard en tien Duitschers verdronken. Van het Westelijke front. Duilsch legerberieht. BERLIJN, 30 Nov. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen: De activiteit bleef bepaald tot gevechten met artillerie, mijnwerpers en mijnon op verschillende plaatsen van het front. Franseh legerberieht. PARIJS, 29 Nov. Het officiëelc communi qué van hedenavond luidt: De vijand heeft zware verliezen go'eden ten noorden van het Labyrinth, waar hij na een hevig gevecht verdreven werd uit een mijnkratcr, welke hij twee dagen to voren had bezet. Bij de Maas werd een Franseh vliegtuig genoodzaakt te daken, de machine, die hevig beschoten was, had slechts weinig schade bekomen; beide inzittenden waren onge deerd. i Engelsch legerberieht. LONDEN, 29 Nov. Het rapport van veld maarschalk French luidt: In den nacht van 25 Nov. drong een En- gelsche afdeeling bij Gommecourt de vijan delijke loopgraven binnen en wierp hand granaten in verschillende diep gelegen schuilplaatsen der Duitschers. Bij %'ivenchy werden twee vijandelijke mijngangen vernield door een mijn, die wij deden springen, waarbij veel Duitschers, die bommen wierpen, gedood werden. De vijandelijke vliegers vertoonden groote activiteit. Gisteren hadden vijftien luchtge vechten plaats. Een Duitsch vliegtuig werd neergeschoten. Op het vijandelijk vliegkamp te Gits en op een munitiefabriek te La Cha- pelette werden door onze vliegers bommen geworpen. Aan den ajanval op het vliegkamp namen 14 machines deel en aan die op La Chapelette 19; belangrijke schade werd aan gericht. In één enkel gevecht werden 5 vijandelijke vliegtuigen door een Engelschen aviateur gedwongen te dalen. Al onze vlieg machines keerden ongedeerd terug. Gisteren hebben Duitsche aviateurs de kust gebombardeerd. Een Fransche vlieger noodzaakte een Duitsche te dalen; een ander vliegtuig werd daartoe door een En gelsche hydroplane genoodzaakt. Bij Middelkerke werd een Duitsche onder zeeër door een Engelschen vlieger vernield geconstateerd werd, dat de onderzeeër in tweeën brak. Wij hebben gedurende de laatste dagen op verschillende punten de vijandelijke loop graven gebombardeerd. De vijandelijke artillerie was in werking oostelijk van Aveluy, ten N.O. van Loos, oostelijk van Woëvre Chapelie, ten oosten van Armentières en ten oosten vanYperen. Van het Oostelijke front. Duitsch legerberieht. BERLIJN, 30 Nov. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen: De toestand is onveranderd. Een Duitsch vliegtuig heeft een aanval gedaan op het spoorwegemplacement van Sjagowitsji, ten Z.O. van Blarandwitsji. Russisch legerberieht- PETERSBURG, 29 Nov. De groote gene rale staf meldt heden Bij Riga artillerievuur, dat op sommige punten in hevigheid is toegenomen. Van Riga tot D unaburg is de toestand onveranderd. Ten N.W. van Dunaburg en bij Illoekst en Kasimiriehki hebben de Duitschers gis ternacht een heiige beschieting op onze loopgraven geopend, na welke artillerie- voorbereiding zij tot den aanval overgingen. Ons geconcentreerd geschut- en geweervuur dwong den vijand zich onder dokking van zijn geschut in zijn loopgraven terug te trekken. Wij deden daarop een tegenaanval, en verdreven den vijand uit de hoeve van Kasimirichki en het boschje westelijk daar van. Een deel van onze troepen bezetten daarop de westelijke buitenwijken van Illoekst, de beide kerkhoven en de vijan delijke loopgraven ten zuiden daarvan. De strijd duurt voort met hevig artillerievuur. Van Dunaburg tot aan de Pripet niets bijz.ondere. Zuidwestelijk van Pmsk -hebben onze troepen een schitterend wapenfeit verricht. Eenigen onzer zijn, na door de vijandelijke linie te zijn gedrongen, in den nacht van den 28en onopgemerkt 'een. huis hij Newel binnengedrongen, waar de staf van de 82e Duitsche divisie was gevestigd. De wacht weid met handgranaten en bajonet gedood. Drie generaals, waarvan pen divisie-geae- raaJ, 3 (mindere officieren en officieren van gezondheid werden gevangen genomen. De Russen die dit voltooiden, trokken zich terug, toen uit het naburig dorp een menigte Duitschers aankwamen. Dn gevangenen wer den buiten het slagveld gebracht Wij ver loren 1 officier, en 2 man aan dooden, en 3 officieren en 9 man nan gewonden. Aan den rechteroever van de Styr hebben wij druk uitgeoefend op den vijand, bij Czartorysc en Koslinitsja, met het gevolg, dat de tegenstandcis in westelijke richting moesten wijken. Fan het Zuidelijke front. I a 1 i a a n s c h legerberieht. VGRAVEN1IAGE, 30 Nov. De Italïaan- «che legatie verstrekt het volgende bericht van fiet opperbevel, dd. 29 November: In bet Lopena-dal (Ricnz) heeft een onzer troopen-afdeelingen teen vijandelijkerschan- singswerk ten westen van dc brug over de Marogna, zuid-oostelijk van Schludcrbach, aangevallen en vernield. In do streek van de Montc Nero hebben onze troepen gis teren hun aanvallen op de steile hellingen van den Mrzli en van den Vodil herhaald; na hardnekkige gevechten over en weder zijn sterke vijandelijke loopgraven in ons bezit gebleven. Ons geschut vernielde ver scheidene machinegeweren des vijands. Op de hoogten ten noordwesten van Görz, deed de vijand, die belangrijke versterkin gen had gekregen, den geheelen dag lievige tegenaanvallen en slaagde er in op sommige plaatsen onze loopgraven binnen te drin gen, maar werd, na woedende gevechten van man tegen man teruggeslagen. Op dc Karst-vlakte hebben onze troepen oen krach tig offensief ontwikkeld langs de noorde lijke hellingen van de Monte San Michele en in do richting van San Martino, waar wij eenige andere loopgraven met geweld namen. Gedurende den dag van gisteren maakten wij in het geheel 702 gevangenen, waaron der 15 officieren en bemachtigden drie ma chinegeweren en zeer veel oorl-ogsmaterieel. Tan liet Servische front. Duitsch legerberieht. BERLIJN, 30 Nov, Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen: Bij Rudnik, ten ZAVL van Mitrowitsa, wer den vijandelijke strijdkrachten door gedeel ten van het leger van generaal von Kövess teruggeworpen. Daar en ten Zuiden van de Sdtnica werden door de troepen van generaal von Gallwitz ongeveer 1000 man gevangen genomen. Bulgaarsche strijdkrachten hebben op 28 November Prizrend genomen. Zij maakten 3000 man gevangen en veroverden 8 stuk ken geschut. Franseh legerberieht. PARIJS, 29 Nov. Het officieele commini- qué van hedenavond meldt De Servische bezetting van Monastir is nog niet door den vijand aangevallen. Dc actie der Bulgaren wordt door de sneeuw belet. TaJ van Bulgaren deserteeren. In Z u i d-S e r v i SAL0N1KI, 28 Nov. De toestand op het ftont der geallieerden blijft onveranderd. Nu en dan bonvbardeeren de Fransche en tn- qelsche batterijen de vijandelijke stellingen. Het weder blijft zeer slecht. Gisteren gif zich een groepje van 26 -Bulgaren van het Philippopel-regiment, dat hoofdzakelijk uit loden der Agrarische partij, welke .«-terk tegen den oorlog gekant is, bestaat, zich aan de Eng el sche voorposten op net S troon - nitzafront over. Uit bebouwbare bron is hiei Lot !/•- richt ontvangen, dat een Duitsche urepea- machl naar Bulgarije optrekt, naar i„en er- m.oe.lt met het doel om de Du'.r uon tetm'p te komen in geval de Russen - on inv il mochten doen. Men verneemt, dit te Dal garen een aantal troep-1 n van de lutk-ctea grens hebben teruggetrokken en ze in,trim westelijk front zenden. 1 n A'l b a n i LONDEN, 29 Nov. Gemeld wordt, dat het Servisch? hof te Luima, in Albanië, is aan gekomen, R ussische hulp. LONDEN. 29 Nov. De „Times" verneemt uit Boekarest: Algemeen wordt aangeno men, dat het Russische leger weldra in Zuidelijke richting zal oprukken en dat er troepen geconcentreerd worden langs den Beneden-Donau, speciaal in de nabijheid van Reni en Ismail. Griekenland vit de Entente. De notader Entente. LONDEN, 29 Nov. De „Times" verneemt uit Athene, dat de Grieksche regeering aan de Fransche verzocht heeft, om over ver schillende punten opheldering te geven en dat het Fransche antwoord wordt afgewacht. Diverse berichten. In Roemenië. BOEKAREST, 29 Nov. Omtrent de ope ning van "het parlement wordt nog be richt Een talrijke volksmenigte juichte den ko ning en den kroonprins toe, toen zij door de straten der stad reden. Nadat de koning in het parlement zijn troonrede met de woorden: „Mijne heeren senatoren en af gevaardigden" was begonnen, weerklonk uit een hoek, waar o. a, de afgevnardig le Mille, uitgever van de pro-Russische bladen „Dimieatza" en „Advend" stond, de niet luide kreet: „Weg niet de regeoring", die echter met hoera's voor den koning be antwoord werd. Na enkele minuten ging de koning voort met de voorlezing van de troonrede. Nog een tweede maal werd uit denzclfden hoek een kreet tegen de rogeering geuit- Na voorlezing van de troonrede volgden minutenlang aanhoudende toejuiching vi, waaraan het geheele Huis deelnam. De sloornis was het werk geweest van Mille, die daarvoor van den naast hem staandon afgevaardigde ©en oorvijg kreeg en na de zitting door verscheidene afgevaar digden werd afgeranseld. Kitchener te Par ij s. PARUS, 29 Nov. Lord Kitchener heeft na zijn aankomst te Parijs oen langdurig onderhoud gehad met minister-president Briand. Handel en Bedrijf Beurs van Schiedam. DINSDAG, 30 Nor. Officieele noteering ven de Commissie uit ds Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: f21.per H.L., contant zonder fust en zonder belasting. Namens de Comm. voor de noteering, B, A. J. WITTKAMPF. Noteering der Vereeniging Bond van Dis tillateurs", gevestigd te Botterdam. MOUTWIJN: t24.~ per H.L. JENEVER: f28,— per H.L. AMST. PROEF: f29.50 per H.L. Namens de Comm. voor de noteering. MOUTWIJN: Stemming vast. SPOELING: f2.10. SPIRITUS: 140—149. RUWE SPIRITUS: f 19—f20.50. ROTTERDAM, 30 Nov. Op de veemarkt te Rotterdam waren heden aangevoerd 113 paarden, 4 veulens, 1 ezel, 953 magere runderen, 795 vette runderen, 397 vette kalveren, 272 nuch tere kalveren, 5 schapen, 2 varkens, 179 biggen, 21 bokken en geiten. Besteed werd voor koeien 10392—82 ct., ossen 1029080 ct., stieren 88 80—76 ct, kalveren 11010090 ct. Handel in koeien, en ossen matig, in stieren en kalveren redelijk. Melkkoeien f200275. kaifkoeien f220 285, stieren f140380, pinken f9Ó 140, graskalveren f4095, vaarzen f 110 185, paarden f85375, nuchtere kalve ren f9—16, fokkaJveren f2032, biggen f 1218. Handel matig. Botermarkt Aangevoerd: 31 achts'e en 16 zestiende ton, en 162 stukken. Prijzen: f64, f62, f60, en voer de stuk kien 80 a 85 cents. Rott Eieren veiling (Beurs). Aangevoerd 4027 stuks. Prijzen: kipeieren f9.7512. een tere ren 7.357.90; eieren voor handelaars f8.20. Regeeringsfcieren. Aangevoerd: 101055 f7.35—7.90; Visscherij. SCHIEDAM. 30 Nov. Binnengekomen van <le harinavi-scherij, de logger SCII 255, Martina, sch. P. v. d. Zwan, met 16 lad van de 6e reis. Deze is de laatste binnen gekomen logger, waarmee het haririgrei- zoen voor dit jaar geëindigd is. Alhier zijn in het lianngseizoan binnen gekomen 97 loggers, die hebben aang -vo-'-rl 1760V2 last. Er «liggen alhier in de haven om te overwinteren 28 loggers. Scheepvaart. SCHIEDAM, 30 Nov Zeilklaar de zee- tjalken Normaliteit, kapt 41. Sloot en Alpha, kapt. W. Holwerda. liciden mot ledire fl schen voor Londen. Gedurende de maand November kaant-n hier binnen 6 zeilschepen, teren 2 in de zelfde maand van verleden jaar. Burgerlijke Stand. SCHIEDAM. Geboren; 20 Nov. Charles, z. v. B. W. Laven en C. Bassie, Rotterd. dijk. 27 Nov. Leonia, d. v. C. J. Schouten en E. C. de Vries, Broersveld. 28 Nov. Jan, z. v. W. Mak en Z. C. Heijboer, L. Achterweg. 29 Nov. Bertha, d. v. J. Overgooi: en P. Burger, Achter de Teerstoof. Overleden: 28 Nov. Rosalia Hosselaar, oud 7 mnd., Holste. 29 Nov. Carolus Ludovicus Gexardus Yoogt, oud 42 j, en 8 mnd., Rethelslr. BEURS VAN AMSTERDAM -0 November 1915. N«l. W S. CertH. «Va 82te» s- Oost-In dSê. Ua relSjknch Beursbericht. De markt was ongeanimeerd in alle af- deehngen en flauwer. AUe+m söheepvaajt- ;t;mdeelen prijshoudend. Amerik. fondsen lusteloos en afbrokke lend. Oliewaarden flauw en lusteloos. Russen zeer flauw met verkoop®. t nam- de Officieele Prijanoleering ras de Yenwniftaj voor den EfïectenhaJtid*L STAATSLEENINGEN. Nederland. Y -K. LK H.E. Ned. \V. S. OM. (kl) 6 102%» .0. Ned. W. S. Obl. (gr) 6 10ï%s HU»% Un% Ned. W. S. Oblig. Sl/2 BOl/a - Ned. W. S. Oblig. S 7" Ncd. W. S. Cerüf. S 7<1V„ 097/^ Oblig. IBIS (kl) 6 WW, "Oblig. 1915 (gr.) 6 WO'*), 1"! Roeland. ïwaa Dornb. G. R 696 IV: 67 Ob- 100 Nic Sp. '67—"69. «0 Obl. öeccma. R- 685 '80 501 /ie Obl. Zuidweel 626 57 Silfi Coa». GR. 685 '89 i •"'SS/, SS Obl. '89—60 Hope «25 i 60 «SA, - W. Wem. Sp «26 '90 1 62% Rotb '9* 6e Tm O 4 58 Turkije. '1 OM. 1911 tr 60.12500 4 6 0 China, Guudl. Ruse Gar. 1895 4 80 Japan. Oblig. Ie 8»r. A, 100 4% 8S% Mexico. ÏOOIIOJ Af! Obl. ...5 2-",% H £B ff a z i 1 i 3, Fund 1914 i. 80-100 5 71% PRQV. EN STED. I.EENINGEN. Nederta nd. Amsterdam lain 101% 101% INDUSTR. ONDERNEMINGEN. Buitenland. Am. B Sug. C. vg. A' St% 64% 65 American Can. Co Cert. v. gew. A, - 62 60 Am. Car A F. C- A 73% 7781/4 Am. Hide C. v. 4.. -58% 62 52S/, Am. Snt 4 R. C. A. 94-1/, 94 Anacond»Copp M.C.v.A, 171 170% 171% Bctblch. Slee] C. r. A 44 8 Centr. Leatb. g A. 60% 59 59% Stand. Mill. C. g. A. 80 80 Slud. Corp. C. f. A. 155 150 Un Cigar. C. v. A. 58% 58 59% U. S Steel. C. C. g. A. 831-1% 8J% MIJNBOUW-ONDERNEMINGFN. Nederla nd en Koloniën Gujana Goud. gear. A. 20% 20S/s ivetaboen Mljnb. pr. A. 27 201/, Pddeleh Mijnt. g. A. 18 17% PETnOLEUM.ONDERNEMlNGEN. K. M. t. E. Pet br. A- 514.% 511% Pcrlak Pair. MA.. 4S 4- +8% Z. Pefflak P pr. A. 661/5 «7 RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nederla nd en KoioniCn Amsterd. Rubber A. 196 193 195 Deii Batavia Rb. A. 127'b 124% 1251/» Java CaoulcU. Cj. A.... 72 TABAK-ONDERNEMINGEN, Nederla nd en KoloniEn. Amst. Deli Co. A 2S4 383 Deii Maatschappij A..., +84% Padang Tabak Mij A. 24 - Rotterd. Dell Mij. A. 167% DIVERSEN. Buitenland. Maxw. L, O. Reet 818/, 811/» Sl% SPOORWEGEN. Nederland. Hol!. IJ. Sp.-M. A, 791/,6 791/1 N.-B. Boxt-W. lli O. 41/2 80% 90% Idem 2e h. 06 '17S/, A m erika. Aleb. T. 4 S Fé c. v. g a:o+% 10tl/,8 Denver Rio C. v. A. 181/g 151/, 19 Erie Spw, few, A. +1 +0% +0% Kan» C. South. A. 31 307/,fl Kansas le h. O. 3 65 66 Mtu. K Ter. C. v. A 87/j, 8 N..Y. Ont t Wort. A. 321/, 318/, 31 Sooth. Pae. g. A98% 98% Southern Railw. Cf. Yot Tr. Or. gew. A231% 228/, Union Pac. Rr. C. v.g A. 135% 135 PREMIELEENINGEN. Nederland. Pal. v. Yolksvl '67 80 Pal. v. Volkevl. '69 I 1.56 Witte Kruia A. 68 BolglA Antwerpen 1887 ïl/2 61*/, 6 U/s Hongarije. Titfisa. Reg. Gee. 1880 4 115 - Afrika. Congo loten 1888 37.80 Pr.Iongatle 3%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 3