Een nette Jongen nette Jongens Zeeuwsclie «esters. Hol. gemotte Paiitti. E. J. Vervoort LUXE-PÖSTPAPIKR enz. enz. SckiBflamsclie Conrant Magazijn „THE PRINCE OF WALES De St Dicolaas-Eialage CATH. G. EVERS, SLAVENBURG Co. BRINKMAN A. F. van Lissa. Schaatsen 6. Kachels en Tegélplaten. KLEIIE ADVERTE8TIEI NATUUR EI VERNUFT, Hoogst nuttige en zéér practische T HICÖLAm' OAIIAüa! asino Variété. Rijnzalm. HKS REBBRS, Lanp Haven Ho.141 (koet Me laven.) J. VAN GELDEREN, „PFAFT-SaaiiiacliM. Comm Bankvereenigint of Grof-Bankwerker, Vanaf heden verkrijgbaar Groote Imperiale Gepelde GARNALEN. Ongeëvenaard gesorteerd. Huismoeders doet uw voordeel M. N rdBF It, Rijwielen. Lantaarns. Rellen. Broekkappen Voetballen. Schoenen. APOTHEEK, HOOGSTRAAT 118 Dr. N. G. VAN HOFFEL. Kantoorboekhandel Van Hoff Tongspier St. Mas-Urn, Woensdagavond NIEUW PROGRAMMA, Jll, BANKET-EN BOTERLETTERS, SPECULAAS. J. F. Eert en School. Ned. Herv. Kehx. Gemengd Nieuws. Handel en Bedrijf. ADTERTENTIEN. 8788 9 Gljsbertns Jacobus Sterk, Adriana tie Kok, Gevraagd een Schiedamsche Handelsdrukkerij. Gesneden Makreel, Telef. 82. Hoogstraat 45 in doozen, Oranjestraat 1. 8790 20 ABONNEMENTEN Hoogstraat ÏO, 8chledam. Bonte Lome n 8 Cent per Kg. biedt hiermede als 8§t. INieolaas-Cadcau onderstaande YYTtte Lompen. aan Hoeveel stuks artikelen, ten verkoop aangeboden, bevinden xfch van 584 november lol en met 6 Decem ber a.s. in onze Etalage N.B. Voor berijmde oplossingen is eene extra-prijs beschikbaar. 8784 IS GEREED. Luxe Doozen,Chocolaad-en Suiker figuren, iVlarsepain, enz. Gevestigd alhier: Leerares Engelsch M. 0., Opleiding voor akte L 0. e» handels correspondentie. Cursnslessen bij vol- (Ioendedeelnartte;ook linlp hij huiswerk leerlingen H. B. 8. en Gymnasium. Jncnsscmiigen en Wissels op Binnen- en Builenlnnd. Voorschotten in Bekening-Couraiil. Vrceiml Deposito's, Groote sorteêring Borstkruiden, Bitterkruiden, Ullrichs Kruidenwijn. enz. enz. Markt 8. DUPONT. Telefoon 15St. PAFIERKORVEN, imitatie Leder, van f 0.80 tot f4.50- SCHOOLTASSCHEN, vanaf f 0.50 tot f 7.50; INKTSTELLEN' prachtsorteering! VULPENHOUDERS, alleen prima gegard. merken; ALBUMS, eeo rijke keuze; LUXE POSTPAPIER- PORTEMONNAIES LEDERWAREN; enz. Groote verscheidenheid KINDERLEESBOEKEN, o. al „Mee in rl@n zak", fl.25 „De Waterratten (sportboek), f190; Hok us Pokus Pas", f 0.75.' (Alle bestellingen worden met onzt Transport-fiets aan huis bezorgd.) 8789 50. Dienstbode Broodbakkersknecht, •gonden Ring. Zit- en Slaapkamer Loopjongen, Dans-Institunt, Kinderwagen Yacht. Waschniach ne Opnieuw Rjj wielen. Hedenavond LAATSTE TOORSTELLING van dit Gezelschap Woensdagmiddag 2 uur St, Nicolaas-Voorstelling, Beroepen te Yriezevoen ds. H ive- sloot to Heukelum. A iiigcnom on hel beroep te wK'ktiïn ds, A. A. Dönszelmann te Yank. Remonstrantsciie Broederschap Aangenomen liet beroep te Alkm.iar ds, \Y. Mackenzie te Zwaintnernun. Hoooer Onderwijs. r'niversitet! te Leiden. Bevorderd tot. uoc- tor in de rechtswetenschap ..teliiagon moj M. Stuart, geboren te Continu ak cn de hoor K. E, Krijgsn an. geboren ie Rot terdam; doet. examen rechten de heer II. (J. Y. Hijmans. 25 jaar dirigent. Ter herdenking van den dag van 28 No vember, waarop de heer 1.1. M. van den Bosch te 's-Gravcnhace. een kwarteeuw ge leden zijn loopbaan als mannenkoor-dirigent begon, waren Zondag de werkende leden van de hierna genoemde onder zijn lei ding staande voroenigingen naar Den Haag samen gekomen om ter gelegenheid van dit 25-jarig jubilé een feestmatinée ter cere en- onder aanvoering van haar directeur te geven. De deelnemende vereenigingen waren ..Zanglnst". ..De Hoop" en ..Orpheus", te 's-Gravenhagehet ..Delftsrh Mannenkoor" te Delft, ..Zanglnst" Ie Rotterdam en „Kunst na Arbeid". Ie Dordrecht. Alvorens dit koor van ongeveer -101) zan gers zich op het podium der groote con certzaal van het gebouw voor K. en \Y. ontplooide, werd den jubilaris van verschil lende zijden liulde gebracht. ROTTERDAM. 29 Xov Binnenl. Granen. Tarwe f 12.50flik Haver ft2.75 13.60. Bruine Roonen f22—[28, 'Groent* Erwten f27f28.50. Kroonmvten f28 f29. La Plata Mais £234, Mixed .Mais f240. In publiek© veiling werden verkocht' 000 ton La Plata Mais m m. B. 8. f 225.50 f 140. 1200 bn. ||l. Tarwe zemelen f.x.30, 1000 bn. ltd. Tarwe grint f9.35£9.40. 800 bn. Inl. Tarwe Gries f 10.80£10.85. Faillissementen. Uitgesproken A. J. YY. van Bussel-dorp, koopman in en reparateur en verhuurder van automobielen te Arnhem. Reclder-cnmmissa.risjmrl A. T>. H. Focikema Andreae: curator: mr. H. La- man Trip. A. Olischlager, winkelier te Kerkrad©. Rechter-commissarismr, de M: curator: mr. L. Haex. .T. il. Meijer, -koopman te Utrecht. Rech ter-commissaris: mr. dr. S. van Rinkel curator: mr. H. P. van Heyst, U. Brandsma. bakker en winkelier Ie Bril- til, gemeente Zuidboni. Rechter-commis saris: mr. G. AI. Doornbos; curator: mr. A. Af. J. de 'Jager. J. M. van Vliet, banketbakker te Hilver sum. Rechter-commissarismr. Job. M. Jol les; curator: mr. f-. J. Heemskerk te Hil versum. Geëindigd: YY. Krijnen Amolduszoou. landbouwer te S tandd.aarbui ten A. C. Middelkoop, modiste te Kampen. J. den Hollander, handelende onder den naam Hollander Boodt te Rotterdam. A. U. Scbuiling, kapper te Rotterdam. Hoogwater te Schiedam. Nov. 30 vir. 8.34 nm. 10,04 Dec. 1 10.40 11.09 2 11.52 - Hoogte van liet wr.ter op do rivieren. BeriShten van 29 Nov KEULEN ll u v 101 Gev 0.07 M 'KOBLEN'Z, 6 u. v in. Gev M TRIER, 9 u Gev M DUISBURG, 8 u 's morg. Gev. M LOBITH, 11 u 9.64 Gev 0.04 M Zon en Maan. Zonsopg. Dec. 1 7.48 vm. ond.g. 3.49 nm. 27.49 3 48 6 Dec, N. M. 13 Dec E. K. Geboren t CatliariiiB, Dochter van G. KRABBENDAM Jzn„ en Yr. .KRABBENDAM-Bakker. Schiedam, 30 Nov. 1915. Rotterdam sc ho dijk No. 59a. Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde Vader, Behuwd- en Groot vaderde Heer YVeduwnaar van SOPHIA YVILHELMI- NA DE BRUIN, in. den ouderdom van ruim 71 jaren. YV STERK M. STERK—Droge. en Kinderen. 's-Gravenhage^ -Rosman. Schiedam, 29 Nov. 1915. Singel 207. Beden overleed plotseling tot onze diepe droefheid onze geliefde Zuster, Behuwdzuster. Tante en Oudtante, Me- juffrou w in den ouderdom van 55 jaren. Uit aller naam. Ovcrschia. .1. G. DE KOK. Rotterdam. 29 November 1915. Stationsweg 81b. 870» 15 >nd-ei-ge;eekendon b.•tuigen bij dezen, t>ok namens bun kinderen, hun hartelijke.» dank voor de vele blijken van Belangstelling, on dervonden hij hun gouden huwelijksfeest, 11. OYERZ1ER. 15. OYER ZIER- Van Litsenburg. Schiedam. 30 Nov, 1915. 8785 8 Electr. bij J. TAXIS Jr., Boterstraat 45. Smederjj, 8787 9 ge v r a a g <1 drukker. om opgeleid te worden tot .8782 9 BRANDERSSTEEG 1. SCHIEDAM. Ter ürukkery van de lirma II ROELANTS, Lange Haven, kunnen A. M. geplaatst worden. ENZ. Aanbevelend, 8780 27 OP DE worden dagelqks aangenomen Wollen Kousen Oude Tapijten Afval van gonjezakken Koper," Lood en Zink tot de hoogste ■waarde. Oude Schoenen 18 75 3 21/a •itu.v iraag 8702 66 Lange Achterweg 4 7. 'Tel, 453. SCTsr* Laat ziek aan huis ontbieden. 8779 18 KOK. (1 KOK. Broers vest 9193. Telefoon 437. Beveelt U als nuitig en degeljjk St. NICOLAAS CADEAU r.nn een Zooais. dassen, handschoenen, manehetknoopen, dassjreldcn, slobkousen, zak- doeken, porlomonnaie's, boordbeschermopf, pn.raplui'% foulards, enz. enz. Den Ion prijs ad f 10.wint decern-, die bet juiste getal aangeeft, of het dichtst benadert; den 2en prijs ad £5.en den Sen prijs ad f2.50, zulten wor den toegekend aan hem of haar, die in juistheid van oplossing daarop volgt; bij meerdere juiste oplossingen beslist het lo.t, terwijl nog een vijftal kleinere prij zen zullen worden beschikbaar gesteld. Inzendingen worden afgewacht onder gesloten couvert, met duidelijke vermei» ding van naam en woonplaats, m moeten ufterlijk Maandag G December a.s, in ons bezit zijn, onder vermelding van liet motto „Prijsvraag" mm ons adres. Artikelen, welke uit de etalage eventueel moeten worden verkocht, worden direct daarin weder vervangen. I GROOTE KEUZE IN 8735 20 OageI|jks versrhe Onder aanbeveling, Hoogachtend, NASiAIJSTRAAT 36. 8710 12 8783 15 Tclephoon 443. Broers vest 7. Telefoon 369. 3358 10 8776 60 iooevrn verschenen aflevering! van VERRASSENDE UITKOMSTEN VAN 'S MENSCHEN SPEURZIN EN VINDINGRIJK HEID, onder leiding van DOOR DESKUNDIGEN OP VER SCHILLEND GEBIED. Met 700 A 7 5 0 illustraties, waar onder 2 6 prachtige prenten in kleuren. Twee honderd korte, boeiende, popu lair e artikelen over hóógst belangwekkende onderwerpenen een overvloed van prachtige, pakkende illustraties. Verschijnt in 24 afleveringen, A 45 cent per aflevering, die te zamen 2dikke deelen van 400 bladz. elk zullen vormen. 8175 35 8780 17 194 Wleuwe Binnenweg b|| 't» CtravendlJhwal. Een nette g.vreeed Xi.ngeKerkitiett So. 60 beneden. YVordt gevrtegd een flinke bij B, HASKIiBT, Kinderbumt 58 Zoadw g'iedf ettnigen onnoodig lioh *>n te melden Gevonden e r. Tegea b.tallng der advertentie. ko tea terng ie bekomen, Br<i?es onüet iett. K E san het Bnreui van dit blad. Gev» gd op netten etaad goed gim.nbitierde met volle tig Penti n. 9neven mei prjeotg .st ond x Jstt. D D aan heï liana a van dit btaé. Gevraagd een knnrende fletseo. Loon f S 50. Biteietraat 58. jevestied Mnals Sacrnm, Lange Haten. f. Wegens overg oote a»nvr.«g aal eeu-iiienwa oaisna gtop idvoruen ctsluitend voir eerstbeginnenden, ip Woeiedagavond »»n 8"0 n, f a< melding op Dinsdag-, Waane- dgf- en Vrg iasavorid van 8lOu Aanbevelend, M. UiOMMSSTfcIJN, Dansteer.ar. Zondagavond verloren een vit Tegen beloo"ing terag te beror- gen Loogatrast 192. Te Koop een weinig ge' mikte met wringer en een «eer goede JSaaimeciUe met tafelt.e. 'l bevragen aan het Bore a van dit blad. runs Kanaries, Itarisr-lidel- aller» op vol.en rang,begaafd mat de ecboonate toeren ei met dj kooga'e ondei8ch jidrnge» b-k roomt, worden door mjj voor spot rtja op- geron d, getwongen do.x den oor. iogstoeeiand. At ...uen 31 gulden, pooien 60 cent. WALTEil 8CHULTZ, St Andrenb rg a/d Uarr.-. Depot en beetaibuie ,oor Scinedem Jab VAN D&K UAAlMtN, Scbie 96. ontvangen de Uftsline Paraplaie, met epea foedraal, %e r gexchikt voor 8t. Nicolaas-Cedean, Beoig »dr« voor vahkandige bedienrnf is bij J. 1. LBEMDK1I8, Veec- laiitetraet 3d £;n degelijk geiobenk is een rijwiel Ir voorre ad tegen deae onge kend hge pr$ien een eterk 'üwiel fr'-ewh. f 15 e terugtrapr. -26.60 idem -S l BeU tk, -25- 2 rem (luxe) -81.— Inxe D.mesrSwiel -35 Te «en lg"iet ogentunr TH EL SE Co., Dsm II (DirectieSOESMAN), COOL.9INC1KLI. ROTTfSBDin. TELEF. 84U0. ■iet nleaw Klnderproiresnma, U1TDEELING van GESCHENKEN door St. Nicolaas en zjjn knecht Plaatsbéspreken vanaf heden teer aanbevole d. 4202 m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 4