De oorlog. 68"" Jaargang Woensdag I December 1915. No. 15002 PurpereiiFijn Linnen, - BUITENLAND. Van het Westelijke front. Van het Zuidelijke front. i 1 i Tan het Servische front. De Duitsche Rijksdag. Diverse berichten. BINNENLAND» Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam enVlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. "Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Fransch legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: De gevechtsactie bleef beperkt tot ge vechten van de artillerie, mijnenwerpers e.i sappengevechten op verschillende plaatsen van het front i De luchtgevechten van Maandag. Uit nadere officieele Engelsche mede l m lingen omitrent de gisteren vermelde lucht gevechten blijkt, dat de achtersteven van den onderzeeër, die door een Engelsche aeroplane werd gebombardeerd, Was ge broken en dat het schip binnen enkele ininu ten zonk. De Duitsche hydroplane, die naar he neden werd geschoten, was een Albatros die voorover in zee viel en zonk. Üostenrijksch legerbericht. Het Oostenrijiksche hoofdkwartier melilc gistermiddag: Hoe langer hoe meer blijkt, dat de Italianen thans, het moge kosten wat liet wil, aan de Isonzo, zoo mogelijk bij Görz, een succes willen forceeren. Gisteren wa ren hunne aanvallen gericht op het gen eek front tusscben Tolmein en de zee, buiten gewoon hevig echter waren de aanvallen op onze beide bruggehoofden en het noor delijk" gedeelte van de hoogvlakte van Do berdo. De aanvallen op onze borgstellingen ten noorden van Tolmein waren reels spoe dig gestuit i Het bruggehoofd van Tolmein stond in den middag onder trommelvuur en daar op volgden drie krachtige aanvallen op den noordelijken sector en een aantal, zwakkere op den zuidelijken. Zij werden alle met groote verliezen voor den vijand afgeslagen Even weinig succes had een aantal aan vallen op Plava. Voor het bruggehoofd van Görz is een sterke legermadht van alle fronten bijeen getrokken. i Tot den aanval ging de vijand gisteren alleen over bij Oslavija. Hij werd terugge slagen; alleen een smal frontgedeelte werd iets naar achteren verlegd. In de binnenwijken van Görz weiden ge durende den natiht wederom ongeveer 100 bommen geworpen. f In den sector van de hoogvlakte van Dóberdo Werden, na een artilleristische voorbereiding (gedurende vier uren. bijzon der hardnekkige aanvallen gedaan op -!en Monte San Midhele en de streek om San Marti no. Op den Monte San Michele sloeg een homtedreghnent uit Bjoedapest u-hl be stormingen door troepenmassa's bloedig af San Martino Werd driemaal in gesloten massa's aangevallen. Ifet honved regimen! naar het Engelsch'. door LILUIAS CAMPBELL DAVIDSON. 36> f 1 i I YIY. „Zeg rnjj, mijn hart, of dit liefde is." Lord Lyttleton. t Hij zat op het mooie, sierlijke schrift te staren, waarvan elke lijn en haal een soort gedicht Wtasl. Zij wias „oprecht te zijne." De zijne! Het plotselinge opspringen van zijn haxt, het plotselinge opstijgen van zijn blood naar de slapen, vervulden hem met een vreemde blijdschap. Was dit wat zich flaaw iq zijn binnenste bewoog en daar sdem kreeg, dat wat men liefde noemde? De gedachte reeds was bedwelmend. Hij legde het briefje op de tafel het kok' hem heiligschennis het zelfs inaar niet plplmlpe, sterke numn en vingers aan vle mken. Toen hij zijn antwoord trachtte te schrijven, schaamde hij zich over zijn eigen onhandigheid. Hij voelde het formee'.e van 5jï)n antwoord, terwijl hij zich verheugd en dankbaar wilde toonen. Maar bij kon het juut beter klaar krijgen en dus verzond hij -inds de poorten van het verloren Eden -®fdterojnze eerste weenende voorouders zijn j dichtgevallen, heeft er een verlangen, «en - hartstochtelijk verlangen gewoond in de Nioj. 4 handhaafde echter in verbitterde ge vechten van man tegen man zijn stellingen. Ook ten zuidwesten van die plaats werd een vijandelijke aanval afgeslagen. Oostenrijkschlegerbericbt. Het Oostenrijfcscke hoofdkwartier mei 11 gistermiddag Ten zuidwesten van Priboj sloegen wij de Montenegrijnen terug in de richting van Plevlje aan de Montenegrijnsche grens. Ten zuidwesten van Mitrowitza overvie len Oostenrijksch-Hongaarsche troepen de Servische achterhoede, waarbij zij 102 ge vangenen maakten. De Bulgaren naderen Prizrend. In Zuid-Servi Alle berichten in de Engelsche bi, 'k noemen den toestand van Monastir hopeloo. sinds de Bulgaren over de Tserna zijn ge komen. Een telegram van de United Press zegt, dat de lieele weg van Prizrend naar Mo naslir bezaaid is met lijken van mcnscnen en beesten. Duizenden menschen w ach te i uitgeput en verhongerd in de bergen let einde af. Monastir scheen hun een veilig.- haven, maar is thans wellicht reedi i i handen van den vijand. De correspondenten te Saloniki vanlta- liaansche bladen blijven eveneens den toe stand van de Fransch-Engelsche troepen in Zuid-Macedonië zeer possim.s i-ch he*io* deelen. (Volgens een telegram aan de „Cor riere della Sera", is een gecombïneer 1 aanval van de troepen der centralcn en 'Rjutearen in front en flanken van de ge allieerde troepen binnenkort te vrachten deze laatsten zullen aan do overnvio'it geen weerstand kunnen bieden. De troepen die nog in Saloniki zijn en de Engolscnen die worden geland het telegram is van den 28en zijn onvoldoende om tie kansen gelijk te maken. De correspondent tem ij feit of de vijanden bij een t cru Mocht van de geallieerden aan de Grieksche grens lui! zuilen houden. Indien zij een vervalsing *ip Grieksch gebied mochten voortzetten, vre s hij, dat de toestand der Fransch-EngM cb troepen zoor netelig zou worden Reuter seinde Maandag uit Saloniki: Algezien van een artillerieduel lus umn de geallieerden en de Bulgaren bij V» alan dowo en Rabrövvö, gebeurde er gisteren niets aan het Stroemni'za-front. Ook d toestand aan de Tsjerna-Iinie is oma- anderd. Het sneeuwen is opgehouden e het is zonnig veder, maar er waait c m scherpe, toude wind. Op sommige pl-iut v in de heuvelachtige streek li.jt de sn°env zes voet hoog. De Engelsche consul te Nhj is heden ochtend over Albanië te Saloniki a mg. tóórnen in gezelschap van eenige verpier, sters van net Roode Kruis en geneesheer n uit Servië. B|'j gebrek aan middelen van vervoer had ,bet gezelschap een gedeelte van de reis te voet moeten doen. De re. i ziel van de gelieele in het land der verban ning geboren menschheid. En wel om in dien verloren tuin terug te komen, die v~r beurd verklaard en ons ontnomen is, maar die nog altijd blijft voortbestaan, als een herinnering aan glorie, aan onzen auul schen luister. De mensehen hebben een dozijn n i men voor dat verlangen, dien dors dat eindeloos verlangen, dat alle andere hartstochten overheerscht, hoe vu ra i ook zijn dat hen staalt voor lm' leven en dat na den dood onsterfelijk! voortleeft. Men heeft het somtijds Eden ge noemd. dien tuin, waarom smachtende har ten in hun wanhopig verlangen roepm. Somtijds .Utopia, Arcadia, Atlanisl Ely sium. Maar het doet er niet toe, hoe de talen der menschen het noemen. Het is altijd hetzelfde. In de gewone taal hebben we er een een voudiger woord voor. Dal heet: „geluk". Dat is het verloren Eden. Het Utopia waar alles volmaakt is. Daarvoor zijn de men schen bereid te sterven daarvoor al-, zij het niet hebben gekend, vervloeken zij hun lot bij den dood. En voor de halve wereld, die helft, die oogen heeft om te zien en verstand om de waarheid te vatten schijnt de Liefde voor de portalen van dal Paradijs te liggen en zijn ingang te vormen En op eens scheen Wynnstanley liet lie mesolie (Visioen te hebben gekregen. Met heldere oogen zag hij, begreep, gelooide hij. Liefde was-de weg naar tevredenheid, voldoening, om het leven te vullen, waarin alles tot dusver leeg en verdord was ge- Prijs der Advertentiën: Van 1—C regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar do plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeetige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond werechijnen, warden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. gers hadden negen dagen, geloopen over snoouvliedekte bergen. Zij hadden gezien, dat over de wegen, die uit Servië in zuid westelijke richting naar het buitenland lei den een groote menigte mannen, vrouwen en kinderen trokken, die slechts het aller noodzakelijkste bij zich hadden. Ook war on er colonnes terugtrekkende troepen. De vluchtelingen trekken allen naar Grieksch grondgebied. Naar Albanië kunnen zij zich niet begeven, wijl daar schaarschte aan voedsel heerscht Een groot aantal Servische vluchtelingen van allo rangen en standen komt voort durend te Saloniki aan, en liet zal een moeilijk probleem zijn om aan deze men schen een onderdak te bezorgen, daar :1e stad reeds overvol is. Do Duitsche Rijksdag is gisteren bijeen gekomen. De voorzitter opende de zitting met een beschouwing 'over de gunstige positie, welke de legers dor centrale mogendheden op het oogenblik innemen. Hij eindigde aldus: „Het tro'srhe Engeland siddert van Jje- zorgdheid, dat het den sieutel van zijn wereldmacht zal verliezen. Al onze vijan den zijn tot heL besef gekomen, dat \yjj op do slagvelden onovenvinm lijk zijn. Des te krampachtiger klampen zij zich vast aan de hoop, om ons economisch te gronde te richten en door honger te bedwingen. Zoo als zij zich vergisten omtrent onze finan cieel© kracht bet verbazingwekkend succes van onze oorlogstecningen bewijst het vergisten zij zich ook in de beooi- deeling van onz© economische kracht. Broodgraan en aardappelen, de voornaam ste volksvoedingsmiddelen, zijn in mime mate voorhanden. Wij zulten niet betwis ten, dat er ten deele schaarschte heerscht aan andere artikelen; de hardheden, die daarvan het gevolg zijn voor een groot doel der minvermogenden zullen echter overwonnen worden door organisatie van do levensmiddelenmarkt, waardoor het ovk minvermogenden mogeli,k zal zijn voor 1» (rekkelijk matige prijzen de noodigo tevens- middelen te verkrijgen. Wij hebben (derhalve alle reden om, wal onzen financieelen ten economischen toe stand betreft, (met vastberadenheid cn on wrikbaar vertrouwen toekomst tegemoet te zien. 'Dc eensgezindheid der I>uitel stammen bouwde het rijk op, de eens gezindheid van hot Duitsche volk is voor thans en later de hechte grondslag, waarop wij voor (de toekomst bouwen en die zal verhinderen, dat iDuitschland wederom door ©en misdadigen (aanval in een toestand komt als die, waarin wij genoodzaakt wei den dezen grootcn oorlog to voeren." (Le vendige bijval.) Daarna kwam 'aan de orde de eerste le zing van 'het ontwerp betreffende voorbe reidende maatregelen tol belasting van oor logswinsten. Ho'ffprich, de minister van fi nanciën, verklaarde, dat hét thans inge diende wetsontwerp zoo snd mogelijk moet worden afgedaan, 'opdat geen oorlogswin- ten aan de belasting ontkomen. De defini tieve wet Zal vermoedelijk in Maart 1916 d n Rijksdag bereiken. weest. Het was de Liefde die zijn suf en eentonig leven noodig'had. Hij begaf zich met nieuwe veerkracht en opgewektheid naar zijn thee in hot torentje. Iemand, die bij de glazen deur zat, maak te een gebaar van welkom tegen hem, toen hij had willen voorbijgaan, in de meening dat de beleefdheid eisehte, dat men de menschen die men bezoekt, niet scheen te zien, vóórdat de bel der voordeur naar belmoren overgegaan en men in het salon aangediend was. Een blanke hand wenkte, een gelaat glimlachte tegen liem, wat zijn polsen dood kloppen. liet was een uitnoodiging, onmiskenbaar, duidelijk. Wynnstanley keerde op zijn schre den terug en snelde naar de deur. Zij zal er voor, op dc sofa, waar zij den vorigen avond op was neergevallen en had gezeten als 'n neergestreken, vlinder. Zij droeg tb- zelfde japon, die zachte tint van helio troop, die voor hom do belichaming van liefelijke volmaaktheid scheen te zijn. Haar hoed lag op de tafel naast haar cn hij zag voor het eerst het prachtige bronsbruine haar, dat haar gezicht als in een lijst zefte en een van haar grootste schoon heden was. Hij nam wertuigelijk de hand, die zij hem met een bekoorlijk lachje toestak in de zijne en stond plotseling sprakeloos voor haar. Achter haar stond de theetafel, met een met kant omzet kleedje en op het oud-zil veren blad waren kopjes van fijn., oud por. selein geschild. Maa,r de ziekenstoel was er niet. Zij merkte zijn blik op en zei haas tig Het ontwerp werd in handen der te* gr'ootingscommissie 'gesteld en il' president werd gemachtigd dien datum voor de vol gende zitting vast te stellen. De duikboot en mijnenoorloo Lioyds meldt, dat het Engelsche stoom schip „Dottere!" (groot 1596 1 >nj i- g* zonken. Lord Kitchener. Lord Kitchener is gisteren in Emtehus 1 teruggekeerd. Donderdag zal em siting van het kabinet plaats hebben, die Kit< hr zal bijwonen. De houding van Italië. Dr. Dillon, van de .Daily TeWraph". betwist in een telegram uit Rome, d.il Kit chener's gedaehtenwjsseling rnel tto Italiaan sehe regeering deze tot lat nemen van snellere besluiten hoeft bewogen. ooa 1 de entente-pers beweert. Wel zijn v v-chil- lende zaken opgehelderd in 'tvooid cl van alle bondgenooten, doch de llalinanrehe regoenng heeft gen enkel nieuw besluit genomen, noch ook van vroegere besluiten, na rijp beraad genomen, de uitvoering er- haast. Er is, kortom, niet- in Italié's 1. >u ding veranderd. Enkele Italiaansrhe bladen bevestigen iu hun beschouwingen over de reis van Kit chener. dit oordeel van den Enge'sehen cm- respondent. Zoo zegi de „Avanti", dat zelfs de meest „oorlogszuchtige" Kanierlod-n lat ondenkbaar achten, dat Kitchener rto Italiaansche regeering hoeft kunnen bew >- gen tot oen zoo uitgebreide deelneming aan den veldtocht op den Balkan, als men in Londen en Parijs wenscht. De lichting 1917. De Fransche Kamer heeft gisteren oen wetsvoorstel aangenomen, waarbij de regie ring wordt gemachtigd de lichting 1917 on der de wapens te roepen. A «uitentte». De gewone audiëntie van den mi ris ei van Plaat, minister van binncnlan 1 scire za ken. /.iJ Zaleidag e k. niet plaats hebban Pensioenen. fl(j Kon. besluit van 27 November i- een pensioen toegekend, krachtens de W •- dun en wel voor de ambtenaren !S90, aan ,1. A. Speijers, wed. L. M, Loep, hommi »s 1ste klas-o bij 's Rijks belastingen, 1228, A. t'. Föhren. wed. .1. of J. 11. Del. nul anger der directe belastingen en ncetjnzrei 17,'lü; M. 'Verhaar, wed. J. W. fr. Nu* hinder, ontvanger der directe delisting"! en accijnzen, f 625. be 8. D. A. P. en het Zimmerwalder manifest- In „Het Volk" is opgenomen een verk'a ring van het partijbestuur der S. D. A.P., waarin het Weigert de vertegenwoordiging van zijn Wenschen en verlangens inzake de vredosactie op te dragen aan de „inler- nationaltc commissie", die te ZimmervvaJd is gevormd. Het keurt integendeel deze poging om zich in de plaats te dringen van het intor- „Hot spijt die arme mama zoo! Zij weet niet wat u we! van haar moet denken En zij heeft zoo'n hevige hoofdpijn ge had, dat zij den heelen mi JJas op haai bed heeft gelegen en ik' heb haar laten zeggen, dat zij mij moest toeslaan liaar de de thee daar te laten brengen.''' „Dat spijt me" Het speet Wynnstanley ook' voor hem zelf. Hij veronderstelde dat de etiquette eisdite, dat hij weer moest heengaan. Nn zijn gastvrouw ziek was, zou zijn tegenwoor digheid zeker niet gcwcnscht zijn. Hij aarzelde, haalde diep adem en slak weer zijn ha.nd uit „Dan mag ik zek*r <*én anderen keer wel eens terugkomen." zei hij neerslachtig. Zij keek met een sne'- len blik naar 'hem op. waarin bijna zm> iets als teleurstelling lag;. .Ta. hel was to leurslellinghet scheen ongelooflijk \ei wonderlijk, onmogelijk. Zij verlangde nel. dat liij heenging! Zwijgend stond hij von. haar. „0. inaar u wil toch nie'. wögloopcn en mij alleen met mijn thee laten' Ik Jncli ik hoopte, dat u mij gezelschap zon hou- deiu En ik moet u nog over lie nijp spie kon. Toe blijf, dat doet u toch, niet wan- En daarbij keek zij hem aan met halfdich te oogen vol verlangen en overreding wal zij niet de moeite nam (e verbloemen. Ham hand licht als een sneeuwvlok en z.eke* zoo blank, legde zij op de mouw v an zijn jas. En toen, toen, om de k'roon op alles te zetten, om hem nog meer met geluk te overstelpen, liet zij haar stem aaien en fluisterde zacht: „U heeft er niets tegen, nationaal socialistisch hureau, ernstig af. ..Evenals de Deensche soc.-democratic- zijn wij van meening, aldus schrijft het partijbestuur, „dat de S. D. A. P. alleen als lid van de Internationale, zooals dn: organisatorisch is gevormd, iet- werkelijks in het belang van den spoedigen vrede doen kan." Daarom ook z.ou het partijbestuur het len zeerste betreuren, wanneer parbjgenoo- toa na deze verklaring buiten - hem oru voortgingen pogingen te doen om ïndivi- duoele sympathie-verklaringen met hei Zim- rumvalder manifest te verzamelen. „Meer dan ooit," zoo schrijft hoi, be hoeft de sociaal-democratie haar v rile kracht, die zij alleen door eenhoud be houden of herstellen kan." Daarnaast verklaart het partijboMuur gaarne voort te zullen gaan. a! wat moge lijk is te doen om de werkzaamheid van liet intern. So- ialarisch bureau te versterken, teneinde 'alte partijen der Internationale mo biel te maken in het belang van een spoedigen vrede. HoderUnd cn de eorlcf. Fraiische vrouwen en kinderen. Per extra-trein zijn gistermiddag te Ho zend,ml 500 Fransche vrouwen en kinde ren u t het bezette gebied in Noord-Frank rijk aangekomen Per esfta-trein ver'retkeu zij naai Yh-singon, om m.i Engeland naar Frankrijk te gaan. Een Ne de r 1 a n d s c h student gesneuveld. Dc „Reic lispost" bevat het doodsbericht van een Nederlandsdien student, die als vrijwilliger met het korps van de Inns- brücker Ftandschutzen meegevochten Imeft. De heet Hagen, zooals zijn naam iuidt. is gevallen bij een verkenningstocht op de» 29en Juli van dit jaar. Ne de r 1. dienstplichtigen in (België v c r b 1 ij v e n (1 e. Persoonlijke kennisgevingen lielreif»nJc inlijving, keuring of opkomst in werk"!ijken dienst voor militie-, landweer- of 1-in.l- storniplichligen. voor zoover dezen in België \erioe\en, kunnen door Uisschenkotn -.t vrn tiet gezantschap te Bras-el aan itelangheb- benden worden uitgereikt BovengenjetnJe konnisgm in gen kunnen, vooizien vin een volledig adres, worden gezonden aan -de commissari-sen der Koningin in de r-,idor- -eliëidene piovinciën die ze dan aari het leprrtomen! van buitenlamlsche zakendoen toekomen. li a ri n g. D<* uitv-oer van haring en bokking zon Ier consent is nog toeigestami voor onrrijen, die vóór of op den 27sten November in spoor wagens Relarien en ter verzending gereol n.-i ngeboden waren. VLAARDINGEN, 1 Dec. Bij de to Am- slordain gehouden examens is geslaag 1 voor hot diploma kantoor stenograaf 120 lettergrepen per minuut gedurende 10 minu ten de heer A. de Nee ff van liier. VLAARDINGER-AMBACHT. 1 Dec. Bij Kon. besluit van 29 November is opnieuw is 't wel?" Er niets (ogen! Niets togen! Wat moest hij daarop antwoordden. Het stoeltje, ctat tegenover hem stond, trok hij naar zich toe en ging zitten, blrj. dat hij iets solieda onder zich voelde. „Ik ben maar al te ik wil zeggen dat hel maar al te goed van u is." Zij glimlachte plotse'ing met voldoening. Hij was toch niet heel e maal zulk een ezel als hij ieetk; hij was verstandig genoeg om te wenschen hij haar te blijven. „Nu, vil u dan wel bellen. vi|1 s 't u blieft;. DaU 'zullen wiij een kopje thee drinken"!. Hij vond ito bel ofschoon hij nog altijd in een toestand van verbijsterde verruk king verkoelde, waarin alles hem onwerke lijk vOJiitówn.m. ,Het nette dienstmeisje Lracht <ton ko'el binnen., stak de vlam daaronder i.-in. bracht den Queen Anne-ilieepot met tiet wapen der Rcvelly's er op. <en klein, koperen toestel, waarin porseleinen schaal tjes, gei nld mol dunne boterham motjes ou wanne teacakc. Onder Rosamund's ietwat Ivevelonde di rectie trok Wynnstanley de tiifel tussclien hen in. toon de deur dicht viel achter hot iieitom.-ssje met de witte mutsen denge- plooiden, stijf gesteven boezelaar. Het was ra Ito oen genot haar van alles te voorzien, liaar te mogen liodienen, dat hij daardoor bijna hot nog moer bedwelmende genot van haar te aanschouwen vergat. B EJ -JU i-'-l 1 W-OrM vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 1