De oorlog. Laatste Nieuws, benoemd tat burgemeester dezer gemeente do heer H. de Bordes, wethouder teVlaar dingen. STADSNIEUWS. Postkantoor Op Zondag as. 5 December, zal aan he' postkantoor de gewone Zondugsöi.ost «reiueu Op dren dog worden geen pak ketten ter verzending aangenomen. Op Dinsdagavond 7 December a.s. zal Dr. Ftederik van Eeden voor de afd. Schiedam van den Neder]Protestantenbond <.en lezing houden waarvan het onderwerp zal zijn „Leven na sterven". .Voor nadere bijzonderheden verwijzen vrij naar de in dit nummer voorkomende al vertentie. De Bsnr, Men deelt ons mede, dat alleen de firma Van Vooren gezorgd heeft voor de groen- versierinsy der Bazar, die thans in het Vereen.i gi ngslokaal wordt gehouden. De firma v. Dijk heeft potjes aan de Bazar aan geboden ten verkoop. De Bazar mag zich in een druk be zoek verheugen. Er wordt heel wat ver kocht en in de afdeeling „vermakelijk heden" klinkt herhaaldelijk luid gejubel. Een opgewekte stemming heerscht voort durend. zoowel beneden als boven. Gemeenteraad. Vergadering van den Raad der gemeente Schiedam op Dinsdag 30 November 1915. des nam. 2 uur. (Vervolg.) 9o. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot wijziging van de artL 6 en 7 van de Verordening regelende de verhou ding tusschen de Gemeente en haar in mi litairen dienst zijnd personeel (Gemeente blad no. 22 van 1915) en de Verorden'ng tot regeling van de jaarwedden en verdere boioonitigen van de onderwijzers aan de onenbare lagere scholen (Gemeentebladen nó. 35 van 1908, no. 32 van 1912, no. 3 van 1914 en no. 22 van 1915). Zie hiertoe ons nummer van Zaterdag 27 November j.l. Beide verordeningen worden overeenkom stig !het voorstel gewijzigd en opnieuw vast gesteld. lOo. Voorstel van Burgemeester en Wet houders om aan de Vereeniging „Volks huisvesting" voor den aanbouw van 40 vrije arbeiderswoningen op het terrein be grensd door de Geervlietsche-, Voornsche- Brielsche- en Heenvlietsche straten een voorschot te verleenen ten bedrage van 933/4 pCt van de bouwkosten tot een maximum van f66.000 en hun College te machtigen daartoe bedoeld terrein aan de Vereeniging in erfpacht uit te geven. Zie hiertoe ons nummer van Zaterdag 27 November j.l. Overeenkomstig het voorstel werd n-a uit voerige discussies over een door mr. Kave laars voorgesteld en door B. en W. eenigs- zins gewijzigd art 12 der voorwaarden, da. ten slotte in beide vormen verworpen werd. besloten tot het verstrekken van het go- vraagde voorschot en tot uitgifte in erfpacht van het gevraagde bouwterrein. llo. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot het beschikbaarstellen van een crediet van £100 voor de oprichting van een bureau voor beroepskeuze, waartoe door de .Kamers van Arbeid het voorstel is gedaan. Zie hiertoe ons nummer van Maandag jongstleden. Overeenkomstig het voorstel wordt tot *de overname besloten. Model C tot wijziging der begrooting tot een bedrag van f 100 wordt hierna eveneens goedgekeurd. 12o. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot kostelooze overname van ©enige strookjes grond, gelegen aan het z.g. Brand- pad van A. Vermaat, S. Boele en D. Vroeg in de Weij. Wordt aangenomen met algemeen:! stem men. Tenslotte vragen 'R. en W. nog machtiging tot verhuring bij openbare inschrijving van een gedeelte van den persput in bet Sterren bosch. De gevraagde machtiging wordt verleend Uit den Gwaeemteraad. I. De agenda bevatte ditmaal wel punten waarvan te verwachten was, dat daarbij discussies zouden plaats hebben, maar toch zijn er ditmaal ook besprekingen gehoudm die zeker niet verwacht zijn. Zoo heeft een discussie»;) La ais gehad, we' niet over, maar dan todh naar aanleiding van wat m hier verschijnende bladen is' ge schreven en waarop men antwoord wil geven door publioecdng van de notulen der laatst gehouden besloten ziftingen. Wordt daar toe werkelijk besloten, waartoe wel kans be staat, omdat geen der partijen den schijn zal willen op zich laden, als'zou zij open baarheid vreezen, dan zal daarmede oen novum in het openbare leven zijn gebracht die wel een bedenfcolijken kant heeft. Im mers bij elke besloten zitting zal zich we! het geval voordoen, dat een groep raads leden belang heeft bij het publioeeren van de notulen van zoo'a zitting, vooral wan neer die zóó uitgebreid gemaakt zijn, dat men daaruit zal kunnen lezen, op wolk peil zich een debat heeft bewogen. Want daarover gaat in deze de kwestie. Wie geen raadslid is, weet natuurlijk niet hoo die notulen zijn, maar wij stellen ons voor, dat die wel zeer nauwkeurig bot standpunt der verschillende woordvoerders zullen teruggeven, maar dat de samenstel ler in casu de secretaris met oom eigen woordenkeus die standpunten zal weergeven. En juist de keuze der woorden en bovendien de toon waarop gesproken wordt, bepaalt het peil der discussiën. Zelj^ de stenografische verslagen van ge-1 'noenteradon en Stat°n g moraal wot.Ien zoo wel door de (stenografen ze]f als door de woordvoerders gepolijst, alvorens jze offi cieel woelen gepubliceerd. Men moge dit misschien in sommige ge vallen betreuren, te veidedigen is het zeer zeker. Niet allen die het woord voeren zijn sprekers; niet ieder bezit de zelfbeheer- sching om elk woord te wegen en te kiezen, alvorens liet uit te spreken: slechts weini gen hebben voldoende heerschappij o\or zicli zeiven om m het vuur eerier; levendige discussie de noodige kalme bedachtzaam heid te bewaren en een scherp woord is snel gesproken. En het gebruiken van schor- ,>e of onparlementaire woorden gaat van den een op den ander als eert besmettelijke ziekte. De eiscih van „notulen" strekt zich trou wens met verder uit dan tot het vermeiden van de besluiten en tot "het kort weergeven va.11 de overwegingen, die de leden, ter mo tiveering van huil standpunt ten opzichte van ©enig behandeld onderwerp hebben me degedeeld. Echter, wij, huiten den Raad staanders, weten niet hoe de secretaris zijn notulen samenstelt en kunnen dus niet anders dan afwachten of die zoodanig zijn, dat daar uit het „peil" der discussies in die be sloten zitting kan blijken. Progressieve heffing. Door B| en W. werd medegedeeld dat do motie, voorgesteld door den heer W. v. d. Hoek, betreffende het invoeren eener progressie brj de heffing der Inkomstenbe lasting, bij hun College in onderzoek is en dat te zijner tijd de Raad met de resul taten daarvan in kennis zal worden ge steld. De heer v. d. Hoek vraagt ot hij er op mag rekenen dat het advies van Rj.cnW. bijtijds in den Raad zal komen om een besluit te nemen, zoodat bij eventueele aan neming daarvan de progressieve heffing in 1916 in werking kan treden. De {Voorzitter: ZekerDe zaak is reeds grootendcels gereed en zal met be kwamen spoed afgewerkt worden. Het advies is dus spoedig te wachten. De heer v. d. Hoek dankt voor die toe zegging. Rehabilitatie gewenscht. Nog was ingekomen de mededeeling van I\ de Bruin, dat hij heeft opgehouden lid van den Raad te zijn, door de aanneming van de betrekking van chef van het Le vensmiddelen-bureau, waartoe hij door den Burgemeester is benoemd. De heer Scheffers wil, naar aanlei ding van verschillende berichten, of liever van een bericht dn verschillende bladen, waarin de Raad beticht wordt van het hou den van discussies in besloten zitting, die beneden het fatsoenlijke zouden zijn ge weest een bericht dat dooreen hur ver schijnend blad is overgenomen zonder eenige toevoeging, zoadat mag worden aan genomen dat ebt dat bericht als juist be schouwdevragen de notulen van Je beioe laatste comité's, waaromtrent geen geheim houding over het behandelde is opgelegd, publiek te maken. De Voorzitter: Wilt u dat dit nu geschiedt De heer Scheffers weet niet of de notulen gereed zijnmaar misschien zou den ze gedrukt kunnen worden, en dan nemen de blaften die wel op en wont de gewenscht© publiciteit verkregen. De Voorzitter: Doet u daartoe het voorstel De heer Scheffers antwoordt toe stemmend. Dit voorstel wordt ondersteund door de heeren Post en mr. Kavelaars. De heer Dinkelaar merkt op, datdan toch eerst de notulen door den Raad zul len moeten worden goedgekeurd. De Voorzitter: Natuurlijk, De heer Scheffers kan vragen na de goedkeuring dier notulen door den Raad deze óf hier te doen voorlezen óf die te doen drukken. De heer Houtman zal zich niet ver zetten tegen het publiek maken van de no tulen, maar wil toch opmerken, dat de no tulen van comité's nooit stenografisch wor den opgenomen, zoodat ze niet zoo nauw keurig het gesprokene weergeven als die der openbare vergaderingen. In die notulen wordt slechts den indruk der debatten weergegeven. Of dus het doel van den heer Scheffers door publiceering van die notulen zal wor den bereikt, meent spr. te moeten betwij felen. De Voorzitter zegt, dat eerst die no tulen moeten worden goedgekeurd. Mis schien bestaat er nog gelegenheid na afloop ^ezetr vergadering die notulen te doen lezen. De heer Scheffers zegt, dat het alleen zijn doel is om van de blaam, die natuur lijk wel bedoeld was te werpen op 'dn Rechtsche leden van den Raad, gezuiverd te worden. De iheer v. Westendorp meent, dat men een verkeerden weg opgaat, wanneer men ingaat op het verzoek om notulen van besloten zittingen te publiceer®. Hetzelfde had spr. ook kunnen doen 14 dagen geleden, maar hij heeft ihet nagelaten, omdat dit vroe ger al eens geweigerd is. Gaat men dien weg op, dan zal men tel kens het verzoek krijgen om zulke notulen voor te lezen. Spr. heeft indertijd bij de behandeling van het Ziekenhuis openbaarheid pan het in comité gesprokene gevraagd, maar dat is nooit gebeurd. De heer Scheffers is al een poosje lid, van den Raad en men krijgt dan zoo langzamer hand wel een dikke huid. Hij schijnt nu echter wel wat erg gevoelig te zijn. Waarom zouden nu die notulen publiek snoeten worden. Het wordt zoodoende een mooie boel. Het geschreven woord maakt een geheel anderen indruk dan het gesproken woord, zoodat men uit de notulen toch nooit den zelfden indruk krijgt. 1 Spr. heeft bedoelde zitting niet bijge woond, maar heeft daaruit wel het een en ander gehoord, waaruit bleek dat de dis cussiën een zeer ongunstigen indruk hadden gemaakt. - Spr. heeft geen bezwaar tegen het geven van publiciteit aan wat in de besloten wordt behandeld, hoe meer publiciteit van alles gegeven wordt, ho? liever hem dat zal zijn maar niet enkel wanneer dat eens door deze of gene gewenscht rwordt luj vreest ook voor moeilijkheden die zich daardoor zullen voordoen. De heer Scheffers stemt toe, dat men als raadslid wel een dikke huid krijgt, maar waar het hier betreft een bewering omtrent wat in comité-generaal geschiedt is, krijgt de zaak een ander aanzien. Als retzeifdc gezegd ware pver oen discussie in een openbare vergadering zou iedereen daarover kunnen oordeelen, maar nu niet. De hoer Houtman gelooft, dat men op een verkeerden weg is, als men hier gaat spreken over wat in plaatselijke bladen wordt gezegd. Spr. heeft reeds zoo dikwijls aanleiding gehad om eritiek te oefenen over wat in een plaatselijk Wad wordt .gezegd, maar hij acht zulke dingen geen onderwerp 0111 daarover ltier te gaan keuvelen. De heer Dinkelaar gelooft niet, dat het doel bereikt zal worden, dat met hot voorstel-Sdheffers beoogd wordt. De heer Scheffers wil een rehabilitatie van de Rechtsche leden, maar dat zal ni.d liereikt worden, omdat de notulen alleen de formuleering der feiten bevatten, maar niet wat door elk der woordvoerders is gezegd De meening dier Rechtsche leden over personen is niet genotuleerd door den se cretaris. Spr. verzet zich niet tegen openbaarheid als werkelijk volledige verslagen van di» besloten zittingen gemaakt worden. Nuhee. het z i geen doel. De heer mr. Kavelaars zegt, dat de- gemaakte aanmerkingen buiten de plaa'se lijke bladen omgaan. Als de leden een. mité willen, dan moeten ze ook zorgen dat daaruit mets in het publick komt. Wanneer ze daaruit toch gelieelte of gedeeltelijk mededelingen gian doen beboeren ze ret- comité te vragen. De mededeelingen. ictjti natuurlijk van een paar leden afkom stir De heer v. d. Hoek zou den heer mr. Kavelaars willen vragen of spr. of de heer Korpel die mededeelingen uit het comité zouden gedaan hebbenwant zij beiden hebben die zitting bijgewoond. De heer m r. Kavelaars: Ja De lieer v. <L Hoek: Dan kan ik dal vermoeden wel dadelijk terugwijzen. De heer Schreuder vraagt den voor zitter of deze den indruk heeft gekregen dat de discussiën onfatsoenlijk zijn geweest De Voorzitter zal zoo vrij zijn daar op niet te antwoorden. Op die wijze zou de verantwoordelijkheid op hem worden overgebracht en daarvoor dankt hij. Het gaat zoo niet goed. Men moet afwachten tot de notulen zijn goedgekeurd en voor dien tijd moet men er verder niet meer over spreken. De heer Evers meent, dat zoowel de heer Houtman als de heer Dinkelaar den secretaris de beschuldiging toewerpen dat hij zijn verslag niet goed opneemt. Diens notulen geven altijd den indruk der discus siën juist weer. Spr. wijst de opmerking dier heéren te rug, als ze gaan zeggen, vóór de notulen bekend zijngij hebt er toch -oor uw aoeJ niet aan, omdat ze niet volledig zijn. De heer Houtman zegt, dat de heer Evers wel begrijpt dat hij geen blaam wil worpen op den secretaris. Waarschijnlijk heeft de heer Evers nog weinig notulen gemaakt; spr. geeft, wanneer hij notulen moet maken, in den regel slechts kort een indruk van de vergadering, bij ne vermei ding dor feiten. Een stenografisch verslag is heel anders, zooals blijkt uit de verslagen der openbare vergaderingen, en als de heer Evers dat verschil nog niet heeft opgemerkt, dan heeft hij heel weinig opmerkingsgave. De heer Evers vindt, dat de notulen der geheime vergaderingen even uitgebreid zijn als die der openbare vergaderingen. Hij weet niet of dat een gebrek aan opmer kingsgave is, maar wel weet hij aat hij op dezelfde wijze zou kunnen antwoorden aan den heer Houtman, dat deze de opmerkings gave mist. Spr. heeft den indruk dat alles in Je notulen van den secretaris behoorlijk in het licht gesteld wordt wat de bedoeling der sprekers is. De Voorzitter geeft dit laatste toe maar noemt het volkomen juist dat de besprekingen in de besloten zittingen in de notulen dier zittingen niet zoo woorde lijk worden 'weergegeven worden als van die in de openbare vergaderingen. De heer v. d. Schalk komt ter vergade ring. De heer Post zou aan Bj en W. willen vragen: hebben 'Bj en W-, den beer <leB nin voor die betrekking aangezocht of heeft de hoer de Ejruin zich daarvoor aangeboden. Ileblien Tij en W. zich tegenover den heer do Bruin tot iets verbonden. De (Voorzitter: Wilt u nu op-die vragen antwoord? Ik kan wel antwoorden, maar niet namens Bi en Wv De heer Post: Ik zou ook de vragen aan u persoonlijk kunnen stellen, in plaats van pan (Bi en W|. De (Voorzitter kan wel dadelijk zeggen da.t „aangezocht" niet het juiste woord is. Hij Scht hot edhter beter op die vragen schriftelijk te antwoorden. De geheete zaak is in het College behandeld en dus Mil spr.. ai he' antwoord op die vragen in het College doen voorstellen. Een --chïitle tijk antwoord is beter en zegt -pr. toe. De heer Post neemt daarmede genoegen Dp de Nieuwemarkt te Rotterdam, zijn van den wagen van den bode N. O. op Schiedam, ontvreemd een pak mot doozen thee en een pak met postpapier. B^jkcpostspurbank. Aan het postkantoor alhier werd gedurende de maand Nov 1915 ingelegd f9289 22, terugbetaald f 1778157. Het laatste, door het kantoor uitgegeven boekje draagt bet nummer 10049. Spaarbank te Schiedam, Opgericht door de Maatschappij vot Nut van *t Algemeen, Ao. 1820. Ingelegd in de maand Nov t (31472. en terugbetaald f 24421.75 Er werden 94 nieuwe deelnemers inge schreven ter wij! 41 deelnemers geheel wer den afgeschreven. AGENDA. JVirijdag tot en met Dinsdag, Flora-Bioscoop HoofdnummerEen draad aan den poot Variété-nummer: Sïgnor Zi zaïdin, viool-virtuoos. Heden en volgende dagen. Casino, 8 uur. Specialiteiten-programma. Ensem ble Solser en Hesse. Heden en volgende dagen. Circus Schouw burg, 8 uur. Revue „Loop naar den duivel." 1 Dec. Luth» Kerk, Wijnstraat, Rotterdam, 8 uur. Rottord. Baclivereen. J. II Besselaar, orgel; Toon Verhey Jr cello. 1 Dec. Groote Schouwburg, 1% uur. Kon Fransche Opera. Faust 1 Dec. Groote Schouwburg, 8 uur. Rett Toon.-Gez. De roepstem van he' 'leven. 1 Dec, Tïvofi Schouwburg, 8 mr. Di HagheS peters. De Duivel. 2 Dec. Groote Schouwburg, 6.45 uur. Duit sche opera te Elberfeld. Lohengrin. 2 Dec Groote Doelezaal, 8 uur. Rotte's Mannenkoor, Concert. 2 Dec. Tivoli Schouwburg, 8 uur. Het Toc- neel-Royaards. Notabelen. Ingezonden Mededeelingen. Waterstoornissen. Waarom wordt het 'water zoo nauwkeu rig onderzocht bij leder geneeskundig onderzoek? Omdat de urine aantoont of de nieren verzwakt of ziek zijn. Als het water "dik en bewolkt is, sterk verkleurd, van een scherpen, doordrin genden reuk of branderig, is dit een zeker teeken van nieraandoening. Sommige patiënten moeten 's nachts dikwijls opstaan om het water te loozen dit kan wijzen op niergruis, blaassteen of gevorderde nierkwaal. In normalen toestand worden omstreeks I1/* liter urine per dag geloosd, maar ondei dflkele vormen van nieraandoening is deze hoeveelheid veel grooter. Daarentegen kan de hoeveelheid ook beperkt zijn en hel water branderige pijn veroorzaken. 'Anderen kunnen het water niet ophou den en het komt ook voor, dat de urine! 1 oozing verstopt raakt. Al deze verschijnselen zijn ernstig, niel alleen door den last dien zij veroorzaken, maar ook doordat zij duidelijk ernstige kwalen aanduiden. Foster's Hugpqn Nieren Pillen werken rechtstreeks op de nieren en blaas, en geven spoedig baat in de meeste gevallen van waterstoornissen, doordat zij de na tuurlijke werking der nieren en blaas her stellen. 'Vele moeders spraken hare tevre denheid uit over de weifcing van -lit genees middel in gevallen van blaaszwakte bij kinderen (bedwateren). Te Schiedam verkrijgbaar bij Kappeihoff Hovingh. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel k fl.75 voor één, of f 10.voor zes doozen. Eischt de echte Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niel voorzien is van nevenstaand handelsmerk. Rechtzaken. Rotterdameche Rechtbank. De rechtbank heeft gisteren o. a ver ooiüeeld A. B. P., 19 jaar, zeeman, te 's-Gravenhage, wegens zware mishandeling, te Vlaardingen gepleegd, tot acht maanden gevangenisstraf, met vernietiging van het in. beslag genomen mes met schede. buit ino"t verscheden© tonnen gouds waard zijn. Smokkelaarshuwelijk Ten gemeentchuize te 's-Hesrenberg werd .een huwelijk voltrokken, waarbij den brui. degom, als zijnde een paardensmokkelaar, het verblijf was ontzegd in de in staat van beleg verklaarde gemeente. Van den tioiiitorialen commandant had hjj verlof zich 2 maal 24 uur in de gemeente op te houden. Zijn echtgenoot© zal nu zijn ballingschap deelen. Ongelukken. Maandagavond is de machinist H. E. wonende Nassaustraat te Rotterdam, in dé Nassauhaven aldaar gevallen ©11 verdronken. Gistermorgen is zijn lijk opgehaald en naar de Algenieene Begraafplaats te Creoswijk overgebracht. 1 1 De rangeerder Van der W„, te Gouda, ge- raakte gisteren tusschen het perron vru oen goederenloods en een trein bekneld. Hij moest, ernstig, inwendig gekneusd, naar het ziekenhuis worden vervoerd. Gemengd Nieuws. Eet ongeval op de Moerdijkbrug. Een correspondent van het „Handels blad" meldt: Sedert de vorige week wordt de spoor brug te Moerdijk ook bereden door mili taire vrachtauto's. Daarvoor is de brug ter zijde van de spoorrails geheel dicht ge maakt. De proefritten hadden goed voldaan. Een paar -atyo's, welker chauffeurs de brug nog niet bereden hadden, zijn Maandag avond de brug opgegaan, doch reden ter zijde en tusschen de rails, met *t"gevolg, dat zij er door zakten. Een heele stagnatie in het treinverkeer was hiervan het gevolg. 1 Direct werd met de opruiming begonnen en I is de auto door een locomotief er af gelrok ken. Eerst tegen den morgen was het ver keer hersteld. Oorlogtvaria. De Engelsdlie verlieslijsten /van 29 30 Nov. bevatten de namen van 29 ge sneuvelde en 56 gewonde of vermiste offi cier*: i. D.d. 20 en 21 Nov. worden de na men van 2182 gesneuvelde, gewonde ea vermiste manschappen vermeld. In de verhes Lijsten van 29 Nov. komen 30 namen voor van (bet Servische legercorps Zeven zijn gedood, ocOit gewond en geïnter neerd, 15 geïnterneerd „als een gevolg van den aanval op |het transportschip „Wool- field." WMrsTarwaehtluf. Verwachting tot den avond van Don»ler- dag 2 December: Meest matige zuidweste lijke wind; betrokken tot zWaar bewolkt, met tijdelijke opklaringen; Waarschijnlijk regenbuien; zelfde temperatuur. Brutale inbraken. Te Kopenhagen, zfijh de laatste weken de vijf 'grootste juweliers zaken nagenoeg ge heel door inbrekers leeggeplunderd. Hun Onze Gezanten. Jhr. Melvül van Cambee, die als Minister- Resident, tijdelijk als zaakgelastigd© van Nederland te Sofia zal optreden, heeft zich hedenmiddag naar zijn post begeven. Minister Pleyte. De Minister van Koloniën, Mr. Pleyte, die ook nog een paar dagen te Epe door brengt, wordt Dor.derdagnamiddag in Den Haag terugverwacht Eerste Kamer. De Eerste Kamer is thans tot hervatting der werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdagavond 7 dezer, ten 'half negen, Tweede Kamer. Tijdens <}e rede van den heer L oh man verzekerde Minister Cort van der Lindien, dat een geheim verdrag, als door „Do Tele graaf was beweerd, met Duitschland niet bestaat, waarop de heer Lobman er op, aan drong dat de Justitie tegen een dergelijk strafbaar beweren, zou opkortten. Oor-'ogscredleten. v Aanvragen voor nieuwe buitengewone oorlogscredieten, waarvan, naar wij nader vernamen, een nog voor 1915 en de andere in 1916 zal strekken, zijn thans bij den Raad van State in behandeling, f Nederland en de oorlct Uitvoerverbod van. harjng,. Naar aanleiding van het uitvoerverbod van haring is door de kuiperspatroons- veree naging „Ons Vakbelang" aan den mi nister van, landbouw een telegram gezon den waarin gevraagd wordt deze aange legenheid ten spoedigste te willen regelen, aanlgezien door het genomen besluit het geheele kuipersbedrijf zal moeten worden stopgezet, waardoor alleen, te -Vlaardingen pl,m. 800 personen broodeloos worden. Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht BERLIJN, 1 Dec. 'Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgenI Ten Westen van La Bassêe richtte e» omvangrijke ontploffing door onze troepen bewerkstelligd, aanzienlijke schade inliet Engelscbe front aan. Een Engelsoh cn een Fransch vliegtuig werden naar beneden geschoten. De in zittenden werden gevangen genomen. Fransch legerbericht PARIJS, 30 Nov. Het officiëele communi qué van hedenavond luidt: Vandaag was liet in Champagne dooiweer met sneeuw en mist Uitgezonderd de gewone kanonnade aan het geheele front, (hadden slechts gevech ten met granaten plaats in Artois, de, streek van Loos en (den Elzas. Tegen spraak. BERLIJN, 1 Dec. (Officieel). De mede deeling in het Fransche legerbericht van 29 November, dat bij Middeikerke een Duit- sche onderzeeër door een Engelschen aviateui' in den grond is geboord, is on juist Van het Oostelijke front. Duitsoh legerbericht BERLIJN, 1 Dec. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen Op 'het oostelijk oorlogs-terrein is niel8 van beteekenis voorgevallen. Russisch legerbericht PETERSBURG, 30 Nov. Het groote hoofd kwartier meldt heden Aan ihet Riga-front trad onzie artütenfl gïateren op enkele plaatsen met veel succes op. 1 1 i In den avoqd van den 28en November

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 2