Een nette Jongen Beneto- of Boïeswoég, LEZING Dr. Frederik van Eeden. Voorliet a.s. St -Nleolassfeest I St. Nicobas. gg. I REGL ABI JdPHFJZE f- prachtig assortiment Zakdoeker ilosmao Den Arend, W. F. v. d. HEIJDEN, =7? S.&P. ADAMS, SCHIEDAM. St.-Nicoiaas-Cadeaux. J. F. DUPONT, Sini-Mïco G. O D s Boekhandel, Dankbetuiging SIGABEN, - fgareüezs, Taiiak le klas fabrikaat en kwaliteit, düi! Zontiag a.s» ge oporsd. Afdeeling Schiedam v d. Ned. Protestantenbond. @ëgareup£Jg»ea* F. M. JSLSS Sigarcnmagazqa, Hoofdstraat 235. Hoogstraat 142—144. Telefoon No. 97. heeft voorradig Voorhanden een uitgebreide sor teer i ng nieuwst V A o mans, 4 ong-ens- en Meisjesboeken, Prentenboeken, Sc beur k a 1 e n de rs, Lux e PovS t pa p i e r, ftfTi hot Znificïijfce front. Van het Servische front. Jriekenland en de Entente. Diverse berichten. (landei en Bedrij 1 Burgerlijke Stand. "BtüHS VAfTaMSTERDAM ADVERTENTIES. Adrïaoa de Rok, Schiedanmhe Handelsdrukkerij. DIMS DAG 7 DIXEjIBER 1915, Ontvang-en een in lux:© vrirpnkliing-, ZIE VOORAL ETALAGES. Patissier. Cuisinier. Glacier. Chocolade Letters en Harten, Fantasie-artikelen voor kindei en, Gevulde doozen met Bonbons Marsepain Borstplaat - alles van eerste kwaliteit. Banketletters Spritsletters. Amandi-l-tigui en. Speculaaspoppen. 8799 30 KRISTAL, GLAS-, PORCELEIN- en AARDEWERK. LUXE- en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. FIJNE LEDERWAREN, KOFFERS en REISARTIKELEN. Nouveauté's voor Da^elijksch Beursbericht Markt Telefoon 152. J d« -qpjnd ten Zuidwesten van Pinsk LTaanral op bet dorp! Komora, dien wij te,« tet midden ran den nacht stuitten j? welke niet herhaald weid. In èen avond van den 26en heeft ©tan onzer icgeraMeelingen aan den linker Styr- aanval gedaan op ©en vijandelijke oLeling westelijk van ihet dorp Kozliniteji. ta wil strijd met de blanke sabel' wend een Vteslte der Oostenrijkers gedood, Kwijl 3 officieren en 55 soldaten gevangen en zijn. Onze verliezen in dit hevige ïyechi waren van geen bsteakenis, wij en vier dooden en tien gewonden. Van het front aan de Golf van Riga tot aan* de Roemeensdhe grens is het gisteren rustig geweest Itaüaansch legerbericht. s-G RA;V'E Ml AG E1 December. Commu niqué doer do 1 taliaansclie legatie ent- vangen van het Opperbevel, dd. ,°0 No vember langs de grens Tyrol—Trentino enkel een hevige artillerie-actie, behoudens een vereeefsche aanvalspoging van 's vijanj's zqde tezen onze stellingen van Sextenstein, aan den kop van Schwarze Rienz; ot> geschut heeft rnet goed gevolg voord df kazernes en het station van Levico in den Val Sugana beschoten. in Xminthië verspreidde ons goschatvuut een vijandelijke colonne, die in de richting van den Col de Giramondo (boven Degano trok en dreven wij vijandelijke gtoepen op de Monte Lodin .(Ixjven-Cliiarzoj op.ic vlucht Inde streek van de Monte Nero hebbm onze hoepen hevige aanvallen afgeslagen, dieimeer in 't bijizor.der gericht waren log sa onze nieuw® st'lirgm :p de Rankei f-m den Mrzli en tien Vodil. öp de hoogten ten noordwesten vin Górz heeft de voortdurende en scherpe strijd die wij daar voeren, ons -gisteren osk eenige voordeden bezorgd in de - tv»1; tusschen de rivier Peumica en den w i van San Floriano naar Görz. Op de Karstvlakite is. nadat wij ecuin- loopgraven stormenderhand hadlen geno men, onze linie genaderd tot t-p eenlgi tientalten meters afetands der huizen van San Martino.. In den loop van den dag van gistel,!,) hebben wij 2G4 gevangenen gemaikt et. maakten wij twee machinegeweren, di 't bommervverpers, verscheidene geweren en ander oorlogsmateriaal buit. De val van. Priz'rend. SOFIA, 1 Dec. (Officieel.). De buit bij Prizrend bedraagt 17.000 gevangenen 50 stukken geschut, 20.000 geweren, 143 auto's en een groote .hoeveelheid oorlogs materiaal. De Serviërs geven .zich in mas sa's over. Koning Peter en de .Russische gezant zijn in den namiddag .van den 38sten No vember zo-nder geleide en met .een onbe kend doel te paard vertrokken. Naar alle waarschijnlijkheid zal de slag van Prizrend, waar wij de laatste restanten van het Servische leger gevangen namen, het einde van den veldtocht tegen Servië beteekenen. Duitsöb legerbericht. BERLIJN, 1 Deo. <Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen Op enkele plaatsen hadden succesvolle gevechten plaats met de vijandelijke achter hoede. Rij Prizrend namen de Bulgaarsohc Roe pen 15000 Serviërs gevangen en maakten zij veel oorlogsbuit. Ruigaarsch legerbericht. SOFIA, 29 Nov. (Officieel;. Onze troepen vervolgen onvermoeid den (vijand ijn (Sc richting van Prizrend. Deze vlucht in groote wanorde naar de Montanegrijnsdie grens. De straatweg PrisjitnaPrizrend is bedekt met uitrustingen en oorlogsmateriaal. Aan de kanten van den weg liggen do ode paaidj in en ossen en vernielde wagens. In de buurt van Sooharska ontdekten onze vrachtauto's veel oorlogsmateriaal en vele kanonnen, doch waarvan slechts de affuiten en assen waren overgebleven. Onze troepen hebben verder Zuidelijk de overblijfselen gevonden van liet ponton-materiaal van een pioniers compagnie. Alles wijst erop, dat bot over gebleven Servische leger pog slechts uit rondzwervende troepen bestaat. (Wij maak ten in den loop van den dag 2200 man (ge vangen en veroverden 16 kanonnen e(n 22 daissons. f j De operaties op hot Zuidelijk front zijn in ons voordeel. Wij bezetten den 26 vn November Kaeco en heden Kroesjewo. D Serviërs vechten hier nog slechts in kleine «udeeJiisgen De Bulgaarsche troepen, dïu mngs de boven-Tsema strijden, zijn deze rivier overgetrokken en hebben de bruggen den straatweg bezet, die naar Monastii leidt. Overigens op de oorlogstooneokn wei- nig veranderd. Door onzen grooten generaien staf wor- 5 den in de dagelijksche legerberichten slo.ht i di« tK'wegiiijgen van onze troepen mode- gedfleld, die verandering in den toestand brengen. (Fan liet Zuidelijk front - erniel ten °nze legerberichten, door de passieve hou ding der Fransch-Éngelsche strijdmacht n slechts weinig van de gevechten. Om een verkeerde uitlegging, die Europa aan JLt iulzwijgen zou kunnen geven, te voor- - komèn, wordt door den B(uigaarschen gene- «den staf bekend gemaakt, dat de operaties - der Fransch-Engeische troepen zich l>epa- I en tent het Tsema-dal en dat deze operaties /geen species hebben. Zij bezetten dezelfde >stellmgen als zij bij hun aankomst hob- Gbên ingenomen en zijn zelfs een kilometer jatter deze stellingen teruggedrongen. Elke ooi vooruit ie komen mislukte ten Cp'w van Tserna. Geen enkele Serviër of "Fracsdunan is- op den linkeroever vaa <Ie Tserna, De bruggen over de rivier zijn tot aan de monding in de Wardar door de Servische en Fransche troepen op hun terug tocht vernietigd. LONDEN, 1 Dec, De Times" verneemt uit Athene: In antwoord op de stappen, door de Entente gedaan, om de Grieksche troepen de zone der geallieerden to doen ontruimen, verklaart, de Grieksche regeering, .dat zij dit niet uitvoerbaar acht,-omdat dit elders moeilijkheden oplevert Er wordt aangedrongen op .de samen stelling van een deskundige commissie van onderzoek. Re plannen voor 1916. PARIJS, 1 Dcc. Generaal Galliéni heeft last gegeven, dat de lichting 1917 5 Ja nuari a.s. zal worden opgeroepen. In den loop van hot langdurig debat in de Kamer zeiden minister Briand en ge neraal Galliènj, dat deze oproeping slechts als een voorzorgsmaatregel moest wOiden beschouwd. Door den generaal werd de Kamer ge vraagd deze lichting zoo spoedig moge lijk tot zijn beschiklang te stellen, zoodat zij in het voorjaar 1916 gereed zou kunjien zijn; daarna, zoo vervolgde hij, zullen we, in. samenwerking met onze bondgenooten onze versterkingen en bewapening ons in staat stellen een beslissende .poging te Ondernomen. Het 0 o s te n r ij ksc he k a b i ne t. WEENEN, 30 Nov. De „Wiener Zeil an i" bevat een sclirijven van den keizer, waar in hij aa* baren Iieinold, minister van binnenlandsche zaken; von Fchustir, in: nisier van handel, en baron Engel, minister van financiën, op hun verzoek naslag ver leend, op voorwaarde dat hij later van hun diensten weder gebruik zou kunnen maken. Baron Heinold en baron Engel zijn tot lid van het Heerenhuis benoemd, terw-jl v-m Schuster tot baron werd verheven. De keizer betuigt in dit schrijven di u afgetreden minister zijn dank voor Inn sin - r-esvollen arbeid, die onder zulke moeilijke omstandigheden weid verricht. (Verder benoemde de keizer prins Mooen- lohe—Schillingsfiirst, president "an te Re kenkamer. tot minister van binnenlandsche zaken; ridder Von Lcth, gouverneur van J" Rijkspostspaarbank, tot minister van finan ciën. en iViOn Spitzmüller, directeur vin de „Oesterreichische Kredi tan stalt", tot mi nister van handel. Amerikaaasche kruitfabriek in de lucht ge vlogen. WILMINGTON, (Delaware), I Dec. Giste ren. had een ontploffing plaats i,n de kruit- ïiiolen. van de „Dupcnt de Nemours Powder- Factory", waarbij 30 personen gedood wer den. De lichamen der slachtoffers waren geheel onkenbaar. Men vermoedt, dat er op een of andere wij-ze zand tusschen het materieel gemengd is en dat door de wrij ving vonken zijn ontstaan. Beurs vau Schiedam. WOENSDAG, 1 December Officieele noteering ven de Commissie uit d e Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: f21.— per H.L., contant zonder fust en zonder belasting. ROGGE: Geen opgave. GERST: Geen opgave. MAïS: Geen opgave. Namens de Comm. voor de noteering, B. A. J. WITTKAMPF Noteering der Vereeniging „Bmd van Dis tillateurs", gevestigd te Botterdam. MOUTWIJN f24.- per H.L. JENEVER: f28— per H.L. AMST. PROEF: f29.50 per H.L. Namens de Comm. voor de noteering. MOUTWIJNStemming prijshoudend. SPOELING: f2,10. SPIRITUS: f40—f49. RUWE SPIRITUS: f 19—f20.50. HET WESTLAND (Centrum) 29 November. Veilingen der Vereeniging „Westlan 1". l'e prijzen waren: uien f2.653.35 per z.'k stoofperen f 1—1.90, stoofappelen i 1 -2.50 per kin; spruilicoo] f 1.50—4.25, peen f 0.70 —125, kroten f 0.65—0.75 per zak; i ifel- peren 3—32 ct., tafelappelen 2—8 ct. per stuk; bloemkool le soort f6.5010, 2e soort f225—6, roode kool f3—8. suvoye kool f2—6 per 100; kasdruiven 19.80— 1.16 per kilo. NEW-YORK, 29 Nov. Dec. Jan. Tarwe: 11272 Mei 1141/2 Faillissementen. Geëindigd: -- - Mej. Ch. Ludewig, zonder beroep,-te St. Pieter, bij Maastricht. P. Peppink, firma M„ Willemsen",* te Am derdam. Nalatenschap P. J. Ampers. te Anister dam. B. Hl Dingber, koffiehuishouder te Hil versum. L. Pasterkamp, koperslager te Broek op Lnngendijk, B. J, Levi,- koopman te Utrecht Opgeheven: A. Troupin, in agenturen, te Helmond. V erna etigd: J. van Helvoirt, landliouwer te Luissel, gemeente Boxtel. Hoogte van het water op de rivieren. Berichten van 30 Nov KEULEN 11 u, v 114 w 0 13 M OBITH, 11 t 9.56 Gev 0.08 M Zoc en Maan- Zonaopg, Dec 2 7 49 d.g. 3.48 m 3 7.51 3 48 6 Dec. N. M. 13 Dec. F. K. SCHIEDAM. Geboren: 28 Nov. Adrians. Lena, d, v. J. van der Burg en A. L. Markestijn, Kreupelstr. 29 Nov, Arie, z. r. A, van der Zou- werx en G. Kreuk, Vriendscbapstr. 30 Nov. Catharina, d. v. G. Krabben dam en V. Bakker, Rotterd. dijk. Overleden: 28 Nov. Aart Bras, oud 2 j. en 9 mnd., Rozenburgschestr. 29 Nov. Gjjsbertus Jacobus Sterk, oud 71 j. en 5 mnd., Hoogstr. iiajir de Officieel* Prijanoteering van da Veraenlglng voor den Effectenhandel 1 December 1915. STAATSLEEX1NGEN. N e dr a o d. V. K. L. K. 11. K. •V«i, W S OW. .ld) 8 102 102 Ned W. S Obl. (gr) h i01U/i« 10U/S 10I»/w Ned. W. S. Oblig. 31/2 801/2 Ned W. S. OW*. 8 70 ASty* 88% Ned. W 3 Cerlif. C97/8 69% 7'~ Ned. W. S Certlt. 8l/2 627/ïa 81% 61% O o Ui n d 16. Obli*. IBIS <kl8 1001/j 1001% Obllg 1818 (gr) 8 101 100% Hofland. lwan. Domb. G. R 628 dl/g 67 8 77/j Ob. i, 100 Nic. Sp. V7~'ex 4 88 811/s OW Gecont. B 025 00 4 88»/i« 871fe 58 Obl. Zuidweet 628 4 571/2 568fa Corn. GR. 625 '89 4 578/, Obl. '8990 Hope 625 4 8S3/4 591/j W. Ween. Sp. 825 '90 4 0Sl/g Rüili '94 6e Era. O 4 58 577/g Tnrkg», OW 1911 fr. 600 2600 4 50 C b 1 n a. Goud! Rung. Gar. 1895 4 8 0 3 a p a n. 01 hg. le si-r Jt 100 Ü/j 83.% Mexico 10) lfO0 Atl Obl. ...8 24 231% IB ar a z 1116. Fund 1914 i, 20-100 8 7U/s 717% l'ROV. EN STED. LEEN'INGER Noderla nd. Amsterdam 1915 8 1011/4 101% 1NDUSTR. ONDERNEMINGEN. B u i i e u 1 it n d. Ara. B Sug. C. \g. A. 6 4% American Can Co Cert. v. gew A60 61 Am. Cetr 4 F. C. v. A. 7« 73% 731/4 Am. Hide C v p A. 52'/s 51% 52% Am. Sn». 4 R C v. A. 94 94 Anacond u Copp M.C.v A. 1707/a 1691% Betlileh. Steel. C v. A 448 Ccntr Loath g A. 59% 579% 371% Stand. Mill C j. A 80 80 Stud Corp C s A. 15(1 154 Ua Cigar C v. A. 5bl/| 88 U. S Stool. C.. C. g A 817/ni 60% MIJNBOUW ONDLBNEMINGEN. Nederja nd en Koloordn. Ciuiana Goad, gew A. 20 Ketahoer Mgnb. pr. A. 26% Pafoleh Mijnb. g. A 17% 17% 18% PETBOLEUM-ONDERNEMINGEN. K. M t E. Pet br A. 511% 514% 316% Perjak Peir, M A. 48% 47% Z. Perlak P. pr. A. 67 67 RUBBERMAATSCHAPPIJEN. NoderJa nd en KoIoniSn. Arntlcrd. Rubber A 194 193% 195 Do'i Bntaua Rb. A. 125 121% 122% Ja\u Caoutch. Cy. A... 70 TABAK.ONDERNEMINC.EN. Nnderla nd on KoIonlSn. Amst Doll Co A 2SS 231 Deli Maatachappij A..,. 484% 483 Padang Tabak MIJ A. 24 Rotterd. Deli Mij. A. 167% 164 DIVERSEN. Buitenland. Mazw. L G. Rest 81% 81 SPOORWEGEN. Nederland. Hell. IJ Sp.M. A. 79% 791/8 N B Boxt-W lb O 41/2 90% - Idem 2e h O. .6 17% 17% Amerika. Ateh T 4 S Fé C v g A 1045% 104 Demer Rio C. v. A. 166/5 15 16% Erie Spw, gew. A. 407% 40% 41 Kana C. South A 307% 30% 80% Kanaae le li 03 66 68% Miss. K Tex C. v. A. 8% 8 8% N..Y. Ont 4 West. A 317/, 317/, couth. Pac g A. - 98% Southern Raiiw. Cy. Vol Tr. Or. gew A. 22221% Union Pac Rr C v.g A. 135 1341% PR EMI ELEENING EN. Nederland. Pul. v. Volksvl. '67 80 Pal, v Volksvl '60 I 1.56 Witte Kruis A. 68 Belgis. Antwerp! n 1857 2% 01% 6111/16 II0ngarjj a Thei«s Reg Ces li-cO 4 115 Afrika Congo loten 1888 27.50 Prulongatie Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid onze geliefde Zuster, Behuwdzuster, Tante en Oudtante, Me juffrouw in den ouderdom %an 53 jaren. Uit aj'er naam. Overschiet, J G. DE KOK. Rotterdam. 29 November 1915 Stationsweg 8ll> 878'. 15 aan de Firma VAN DEVENTER ZOON, Maaskade alhier, voor den aan hun Personeel toegezegden duurtetoeslag. 8801 8 I/et georganiseerd Personeel gevraagd om opgeleid te «o den tot drukker. 8782 9 BRA.NDERSSTEEG 1. SCHIEDAM. Te huur gevraagd tegen huif Decem ber een geriefelijke 880 9 Huurprijs f 16.tut f 20. permaaud Bneven met uitvoerige inlichtingen onder btl. F F aan het Bui eau van dit blad. To hoor gevraagd, 8 98 U begin Maart of April a.s. een ruim BENE DENHUIS of geheel HUISJE, omtiek Fa briek „N'euwe Waterweg" Huurprijs max. 300.— per jaar. Franco Brieven No. 2114, aan UI.LER S Boek'andel, Hoogstraat 19. op avonds M ure dm Onderwei p I.even na Sterven. (Nixt leiien knnn*!) 's r.anttekerk tegen vergoeding va t 25 cents teegang^- tewijz'm bekomen. ^796 21 «en groote '•orteerii t' luxe vei pakking en a-soitimeut ki-ten, atemede een keurige collec'.e ea Men verzuim e niet de Etalage te bezien. Aanbevel nd, 8792 20 HOOGSTRAAT SS. 8707 50 Hoogstraat 76-101-103. Telephoon 145. Dec. Hougvvntor te Schiedam 1 .m.1040 15 09 2 11 52 s 0.22 1.01 Amsterdam, 1 Dec. Iloil. fondsen zwak. evenals Russan. Lo cale fondsen ongeanimeerd, gelijk trouwenc •de geboete beu is. ■.Vinerik. fondsen zwak. mei zoer weinig 'handel. 1 ."ïew- York si-li p Itenra. Notoering van: 27 Nov. 29 Nov. Ateh. Topeka 107Vs 1067b Car en Foundry 82% 81V» Bethleh. St. Corp. 418 Denver and R. G. 153/4 15% Erio 43% 43% Kansas City S. 32 32 Miss K. en T. 8 7'/a Miss Pac. 67s 6V2 N.-Y. Ontario en West 30% 30% Bock Isi. R.w. 19i/2 197/g South Pac. 103% 103% South R.W.- 23% 2372 Union Pae. 140% 140% U. S. Steel Corp. 87% 863/4 Amer. Can. Col 63 613,4 Ua. Ci^ir Ca 6OV2 6OV2 B7Ö7 50 K N Z., ENZ. ei'.O 50 420 bieden 470 laten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 3