a ssm^ 9e oorlog. Vrijdag 3 December 1915. No. 15004 I 08*" laargang Burper en Fijn Linpen, brj- c&Ia-JG* BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Van het Oostelijke front. - Tan het Zuidelijke front. ff' i'i k 38j XX. -SO;'' Tan het Servische front. Aan de Dardanelles In den Kaufcasns. In M sopotamie. Itnlië. Toen 'ik te hoorde zingen, was hst juist Griekenlandn de Entente. Bulgarije en Grieken land. De duikboot- en mijnenoorlog. Diverse berichten. Deze courant verschijnt d agelijks mei uitzondering van Zon- en Feestdagen Pnjs par kwartaal: Voor Schiedam en Vlaai dingen f'. 125, fia per post fl. 1.63. prijs par week- Voor Schiedam en 1 aardingen 10 ©ent Afzonderlijk" nummers 2 ren!. Abonnementen'wenden dagel_k^, aancmnemen. Advertentie» voor het eeistve'gend nimmer rnoetei. dco „ï.dug, \oji uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Prijs der AdverkntitT \an 1 6 regel- fl. 0 02, i© Ier© regel meer 1) ren!-, Reclame 5') eat per ice! Groot inpeiuen. Ad verten ti en bij -tLonne i Ijienan zijn gratis aan net Bureau t op \on-le ,:gi te bekomen. etters rynr d« ptit- 'O - zij vojrwa.uien fa..' en In de nummers die Din-dig, Donderdag m Zaferdagavond verschonen, worden /oogomamde kl 'ine advertentiffn oj genom den "js %an 40 cents per a harten i", l»j om i iibc-Li trg aan h-*t 13 n ui te v« do n Intercommnnale T I-fooi 103 ri£ n gel s c h 1 e g e r b'e r i c h t "VV;ij hebben de laatste 4 dagen met good gevolg de vijandelijke loopgraven cp -teike i-punten en de vijandelijke geschulsteihngen beschoten en aanzienlijke schade aange- iricht De vijandelijke artillerie heeft slechts zwak geantwoord. r Omtrent de Dinsdagvoormiddag plaats ge vonden beschieting der Belgische kust, ver nemen wij, dat dien ochtend bij het optrek- s-keh der mist enkele Engelsche monitoren "'en torpedobooten voor Os tonde lagen en «'-blijkbaar 's nachts waren aangekomen. ./.Zoo spoedig het helder werd, begon de cbesohieting, waardoor de Dmtsch»rs blijk baar wat overrompeld waren, want het duurde geruimen tijd voor de kust batterijen in werking gesteld werden. Af en toe was tot ver weg een vrij zware ontploffing te hooren, zoodat de beschieting I blijkbaar wel doel heeft getroffen. Toen de Duitschers aanvingen, hun wa- tervliegtuigen in actie te brengen, voeren de -Engelsche schepen weg. 1 Oostenryksch legerbericht, Niets nieuws. i Russisch legerbericht Onze artillerie heeft 'jiet vijandelijk bivak „t op den linkeroever "Van de Duma, bij de hof- stede Sonnenhoftussóhen 'Friedrichstadt en "'"Jaoobstadt, plotseling hevig'onder vuur ge- nomen. De Duüsdhers vluchtten, met achter- lating van 100 'dooden en gewonden. v 'Op den linkeroever 'van de Styr is de ta vijand naar het 'Z.Wi bij Kiiasfc terugge- dreven, i i -Op d© andere 'deden van het front geen verandering. i i r Oostenrjjksch lëgerberieh t De Italianen hebben hun aanvallen op --"het bruggehoofd van. Tolmein en op onze borgstellingen ten noorden daarvan her- %,haaïd, Voor den Mrzli Vrh zijn 'drie, voor - ,'ts den bergrug ten noorden van Dolje twee aanvallen gestuit. In het bekken van Tol- mean heeft de vijandelijk© artillerie achter 'ons front gelegen plaatsen vernield. Het bruggehoofd van Tolmein heeft hier 4 en daar weder onder roffel vuur gestaan .«•en is door zeer sterke strijdkrachten her- ?ïfhaaldel§k tevergeefs aangevallen. t-ézBjj Oslavia heeft vijandelijke infanterie, j-wander dekking van mist, een doorbraak jbeproefd, doch afdeelingen van ons 57ste rog. inf. hebben drie stormloopen afgesla c Overigens zijn geen gevechten van groo- ten omvang geleverd. naar het Engelsch. door LILLIAS CAMPBELL DAVIDSON. rit ii i,Kies niet slechts een geschikten echtgenoot, Cr, -.aar ook een geschikten tijd om te trouwen." -t, Cowper. -2ij hield diep ademhalend op. De op**- "i, ï>'ekte 'uitdru]drin3,J de bezieling erdween j ',.aa5 "7ef°'ah Zij liet haar hoofd negr- ii/!rUjktig -zakken en de hand die den siga- •vettenkofcer vastliield, viel slap langs hnr i, neer.' i neen) neen, dat-kan niett" nop ;itit en -uit haar stem klonk verborgen zouden onze oude, dierbare niet weer kunnen gaan bewoion. jV ^vfV'ztniden aoo'n geschenk niet van akun- ^^MönMama zou mij iat niet to©- *s "hótsoh, te trotsch. 'k Zou hel 'üet durven vragen!" u Hij was niet san plan v~jtp Ssweest, die wóórden te uiten, ofschoon g'i Pp.de tong lagen.-Hij voel ie ach s iaa'"besd3aai5Ml, toen hg zich ze hoor le kennen allen dat steemde op- /jfoden van onze onbewuste wil, dat onzen ®ten Wil uittart. Nu bleef liij'ptanhopig' iamelen want luj-koi 'zich niet meer (rddöen. „U%zou het niet weigeren, Js ïribt hooypei genoegen .heVpng zou doen." ■Bjulgaarsch legerbericht Onze troepen zetten hun offensief voorbij Pnzrend. voort Södèrt het begin van den oorlog op 14 Oct tot de inneming van Prizrend op 29 Nov., hebben wij den Serviërs de 'volgen de buit afgenomen: 50.000 gevangenen, 265 kanonnen, -136 wagens voor geschut- munitie, ongeveer 100.000 geweren, 36.000 granaten, 3 millioen geweerpatronen, 2350 spoorwagens en 63 locomotieven. Na de inneming van Kifsjewo en Kroes- jewo hebben wij Brodi, aan den weg Kits- jewo—Pnlep, bjezet Op het front der Fransch-Engelsche troe pen geen verandering. i Uit Sal onik i Volgens een bendht van kolonel Wis-its hielden de Serviërs vanochtend om bah ilrie op het front van Monastir nog stand {V'iolgens de laatste berichten rukken Servische versterkingen van het Noard-n op Monastir aan en zijn le stad reed. vrij dicht genaderd Als zij op tijl kanen, vertrouwen de Serviërs in siaat te zijn zich m het bezit der stad te hanlhwr. Turksch1egerber icht s Blij Ari Boemoe duurt de strijdt lus-idiën de artillerie-, bomwerpers- en machine.»: veer-afdeelingen voort De vijand hoorwf de zijn loopgraven bij Kaulisert, die inden laatsïen tijd door ons vernield waren, \wr te herstellen, doch dit is <loor ons vuur verhinderd Des namiddags opende een vij andelijke kruiser het vuur op de stellingen op onzen linkervleugel, doch is door het vuur onzer torpedobooten eedwongen ge worden zich te Verwijderen. Bjij Sed-el-Bahr heeft eveneens een wc- derzijdsche beschieting plaatsgevonden, Ai© van tijd tot tijd ophield. Onze artillerie heeft de vijandelijke bat terijen, die den Klein-Aziatisohen oo/e.'dei zee-erigte trachtten te beschieten, tol zwij gen gebracht Russisch legerb^ericht. De toestand is onveranderd. Turksch legerbericht. Op het front in den Kaukasus heeft de vijand in de streek van Wan bij het geveeld met onze vliegende afdeelingen op 30 No vember 250 dooden op het slagveld achter gelaten. De vijand trok zich in Oostelijke richting terug. Het officieel bericht uit het Turksche hoofdkwartier luidtt Aan het front in Irak vervolgen onze troepen den vijand krachtig, om de neder laag van de Engelschen te voltooien. Naar wij konden vaststellen, hebben tusschen2J' en 26 November de vijandelijke verliezen meer dan 5000 mam bedragen. Bovendien verlaten officieren en soldaten in grooten Zij hief haar hoofd op en .fraai le Jat ©en weinig om en zoo van ter zijde out moetten haar oogen de zijne. Het „som Herheen" was nooit duidelijker, nooit stout moediger geweest. Het zei tegen hela: „Neen! Lk ben niet boos niet felmligl. Niet in het minst. Ik vind het prettig, IJ u het zegt! Zeg het zoo vaak js u vilt" Maar haar lippen lachten ironisch en zij liet weer dat zachte lachje hooren. „Het is lief vam u! 'Bepaald lief! Maai ik zou mama toch moeilijk hier beneden alleen kunnen laten en zelf naar b v*:n gaan en weer in Revelly wonen, is t wel En al drong het antwoord, dat zij ver wachtte hem ook in de 'opwinding van (Lat oogenblik van waanzin naar de lippen, J suisde zijn heet bloed in Jjn oorem en danste hem al'.es voor de oogen, hij had z.ich zelf toch nog genoog in de, macht om dat niet te uiten. Het was te gauw, te gauw, alles zamen genomen! Zij zou het een beleodi ging vinden. Als hij haar vroeg hij hem te komen en 'de meestereste -worden van het oude huis waarnaar zij smachtte rh hem haar slaaf te laten zijn,' zijn naam aan te nemen en zijn bewondering, en hem daarvoor,' in ruil te geven het be dwelmend genoegen van haar e a tuischcv wen haar bevallige,' liefelijke vas-hij ning eiken dag in zijn- leeg© 'woning te zien, zijn saaie eenzaamheid in tevreteu heid veranderend —.wel zij zou hem als een verwaten gek'de:deur wijzen,'zij zon moenen, dat Tiij haar met/rijn onverstan dige diaast- 'beleedigde.r En) toch,1 zj was getale'hun afdeelingen, om zich in de om streken te redden. Op één dag heeft de vijand 2900 gewonden met stoomschepen weggevoerd. Dé politieke agent in het En gelsche hoofdkwartier, Komee, bevindt zich "onder de gewonden. Aangezien de terugtocht in het versterkte Azizie niet tot stilstand kon worden ge bracht, heeft de vijand getracht, zich met zijn achterhoede onder bescherming van de monitors, 15 K.M. ten zuidwesten van deze plaats, te handhaven; maar door een overrompeling in den nacht van 30 No vember «op 1 December, is hij gedwongen nog verder terug te trekken in de richting van Koet-el-Amara, 170 K.M. ten zuiden van Bagdad. Te Azizie en in* den omtrek dier plaats hebben wij veel levensmiddelen en munitie, benevens veel oorlogstuig, en ongeveer hon derd kamèelen buitgemaakt. Het feit, dat de vijand er niet in is geslaagd de voorraden voor den troep en zelfs de voorwerpen, die persoonlijk eigen dom der officieren zijn en vele technische uitrustingsstukken mee te voeren, bewijst hoe groot zijn nederlaag is. Wij hebben voorts een motorboot, een ijzeren lichter, gevuld met levensmiddelen en munitie, en een rivierschip buitgemaakt. Op zijn terugtocht heeft de vg'and een aantal kisten ïnet mumtie in den Tigris geworpen. i De Engelschen hadden de bevolking mee gedeeld, dat zij een wapenstilstand met ons hadden gesloten, maar de snelle vervolging door onze troepen kenschetst dit als een verzinsel. Var vier vliegtuigen, die wij. den vijand hebben afgenomen, jijn drie hersteld en vliegen thans over de vijandelijke gelederen De „Berl.-Zeitung om Mittag" verneemt uit Konstantinopel, dat het groote succes door do Turken op de Engelschen in Me sopotanié behaald, aan de deelneming der Arabische stammen aan het gevecht moet worden toegeschreven. Het is opmerkelijk dat de ommekeer in de houding dezer stammen kwam op het oogenblik, dat de vooruitzichten der Engelschen schenen tc verbeteren. Een veertien dagen geleden kwam te Konstantinopel het bericht, dat een der sterkste en aanzienlijkste stammen in Irak zich aan Turksche zijde had ge schaard. Sedert rekenden kenners der toe standen op zware verhezen voor de En gelschen. Diezelfde stammen nemen ook aan de vervolging der Engelschen deel. Tot nu toe zijn de Engelschen 110 kilometer terug geworpen. In de Kamer van Afgevaardigden heeft Sonnmo o. m. gezegd: Wij zullen dus ten spoedigste alles ^doen wat in onze macht ligt, ten einde hulp te bieden aan het Servische leger, door m samenwerking met de bondgenooten, de approviandeering en de voorziening mei niet boos, zij zond hem met weg „En dus, u begrijpt, dat ik mij tevreden moet stellen met groen van jaloemcaheJ op u te blijven!Zij keek hem weer glim lachend aan en verVolgens omhoog, waar de hemel blauw en helder vloor het ritse lende loof van de boomtakken hectische rnerde. „Daar is een aardige, kleine kamer het kleine studeervertrek - inder ijd leerde ik daar nnj.i, lessen een honderd jaren geleden! De oude mr, Whitney Imett dat later in gebruik genomen, ik was al tijd benieuwd of hij er evenveel van hield ajs ik doe deed, bedoel ik. Bisteren- avond en ook den avond te voren was daar licht op. Dat is mij dadelijk op ge vallen, toen wij hier kwamen, 'kZo.i vel eens willen Weten of u het ook'bc.vooul Ja, ik zit daar meer dan ergens atidois lk ik zag gisterenavond van duur licht in uw kamer. En u heelt gezongen." „Dat is zoo! Ik moet een volgen Jen keer de ramen sluiten." „Maar waarom? Waarom mij zoo wreed te straffen? Heb ik a in eenig opzicht bclecdigd?" Zij wierp hem wieer een van die giiia- l.iclijes toe, die hem in een soort betoo rord Eden brachten. „0, u verlangt niet door mijn, hallades ©stoord te worden! U heelt daarenboven aan gewichtiger zaken te denken. Heel Re velly te beheeren! Ik mag u niet met mijn kleine zangstukjes kwellen." v Ik heb niets te doen. Ik ik ben daar alteen. Het.— het is geen wroolijk hes taan. munitie ervan te verzekeren, door de sa menwerking en au te vergemakkelijken in afwachting ran het oogenblik der woei wraak en van de komst van onze vlag op den anderen oever der Adn iti^cln* Zee Dit zal tevens strekken om opmou-v d traditioneel© politiek van Itah b mum et Albanië te bevestigen, welke thans o\<n als in het verleden, een belang ran d* <m ste grootte voor ons is, daar zijn lot wi bonden is aan het verkrijgen van vasten voet in de Adriatische Zee. Uit Saloniki wordt gemeld De politieks toestand in verband met de euCoen <ter entente blijft duister en onzeker, iijdingm van gezaghebbende zijde uit .uhenj ont breken, omdat reeds verscheidene da^en de telegrafische verbinding met Sal>i;ki is erbroken. De plaatselijke bladen beweren de Le slissmg over de laatste voorstelVn der entente te weten. De pro Duitscne bladen zeggen dat Griekenland de voorstallen 1 "cft verworpen en trachten aan te bonen, dal het optreden der entente op ten BJ an te laat is gekomen. De entente-gezin Je b a- den vettrouwen daarentegen op een he vredigeaden afloop van de hangen b on dei handelingen. Een bericht uit Athene zegt: Hoewel legeering en diplomatie groote terughol dendheid betrachten ten aanzien **an de gevoerd wordende onderhandelingen, ba houdt de verwachting, dat oen bov re ligcu de oplossing zal worden ge-renden, op grond van den allerwegen lietooa lea go© den wil, de overhand. De „Neue Freie Presse" ochreef Dinsd <g Te Athene wordt het denkbeeld opg©wor pon, Wenizelos wegens hoogvenaa 1 aan te klagen. Zeker is het, dat luj zijl L-r sn de grootste ongelegenheid beeft gebnchl De entente stelt eischen, die Grte».<jiilaiid' onafhankelijkheid aantasten. Een aid©.!©' van het land zou aan de aanvoer tars <te entente troepen overgelaten moeten v irdcn De spoorwegen zouden feitelijk in besla*: worden genomen. De schepen der enbrli zouden in de havens naar het genoeg©, dei entente het gebruiksrecht hebben. Grie kenland toont zich .in de bizon fr dienen toegeeflijk, maar staat in twee hooidkwoa.k op zijn stuk: het laat zich mot uit de onzijdigheid dringen en het leger wordtin toestand vai oorlog gehouden. Maar .lc openbare meening, die vroeger .te en teel© zo» welgezind was, keert zich nu tegen haar. Hos meer de legers van dc twee keizerrijken en Bulgarije de grens naderen hoe steviger het verzet van liet Grtaksolx kabinet wordt. Het plan om Griekenlan in den oorlog te drijven is in alten g© valte mislukt. Het toegeven op enk» e put: ten kan de nederlaag, die Je diplomatie der entente te Athene heeft gelaten nicl bedekken; diplomatiek en mihLrit is d Balkan voor de entente verloren, alsof ik iemand had met wie ik kon nraten Sluit de ramen als "t u blieft, o. 1 o fc u bliefl nicl1" Zijn stem tuide \an aandoening. 7ij keek hem weer aan Voor een oogenblik w.is de veihjkkende ui'drukking m 1 nor oogen vervangen door ch© van oprechte venvon- deimg, van heb «stellende berekening Zoo spoedig reeds i* Zou hij 't werariijk doen? Nu, dan was 't goed. „Dan zal, ik ze altijd als ik zin.' open houden. Zijn er ook liedjes waaraan u de voorkeur geeft? Zog mij die, dan zal ik ze zingen. Ik had daaraan niet ge dacht. En toch ja, h ;t moet we! een zaam zij, daar boven zoo illeen ia Re vel ly I" Dc goot van het dak was Jen "olgcnten morgen gerepfirccrd. Wynnstanley vond het noodig naai* beneden te komen en toezicht op het werk te houden, simei met Norton, die echter maar kort bleef en den loodgietersbaas. I15j kwam 's namiddags terug om te zeg gen, dat hij hoopte, dat de nijp nu nam 1«hooren zou werken. Hij begon zoo dik wijls naar de kamer in het ronde torentje gaan, dat het paadje tiaar - lc lagere teirassen weer geheel zichtbaar weiridvir het mos vim jaren heen. llij kwam en hij bleef. En altijd was hij welkom vml gevierd en geëerd. En steeds meer brei Uit* zich het net van betoovcring uit i n slont zich dichter otrji hem heen. Het zou de nwil.e waard zijn te^ weten hoeveel huwelijkten .er zouden gedolon worden ais menschen «oden waren enon- (Wordt vervolgd Een (vertraagde) mededeeling uit Soha bevat het volgende: Minisleupre.-ïleut Ra- doslawof heeft aan een vertegenwurdiger \an Wolff's Bureau verklaard, dat van Griekenland geen verrassing valt lei' *ren Griekenland, rei Radoslawof, bavuuit zic'i micldcn in een levendige verkiizing-ter-wc- ling en bewijst daarmee dat Let zijn on- /ydigbetd niet wil prijsgeven. Uil Londen wordt gemeld. Het Griek- sch© stoomschip „Zarifis" is gezonken.Een deel der bemanning is door het Fransche stoomschip „Mira" gered, de overigen zijn dooi een ander stoomschip op Malta ont scheept. (De „Zarifis" mat 2904 ton en behoorde aan L. Zarifi le Piraeus.) Volgens de „Morning Post" is deZweed- sche schoener Sabrina. op reis van Schot land naar Halmstad met een lading steen kool, in de Noordzee door een üuitsch© duikboot getorpedeerd. De bemanning is naar Einden overgebracht. Kitchener. In het Lagerhuis heeft Asquith gisteren meegedeeld, dat Kitchener zijn ambtsbezig heden op het departement van ocfrlog heeft hervat en in zijn hoedanigheid van mi nister van oorlog heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de oorlogscommis sie uit het kabinet Gall i po li, De „Seoolo" schrijft over den toestand op Gnlhpoli Kitchener zal, wanneer hij in Londen is teruggekeerd, den ministerraad ovci oen zeer moeilijke quaes tie moeten laten be slissen, namelijk of nog een uiterst? po ging op Galhpoh moet worden aan geurend om den weerstand der Tinken te braken, tkin wel of het noodzakelijk zal zijn het schiereiland te ontruimen, waardoor echter het prestige van Engeland in het Oosten «eer geschaad zou worden. Reeds gedurende verscheidene maanden wordt door 200,000 man tevergeefs getracht Gallipoli te ver meesteren, hetwelk de Turken thans zoo "hebben versterkt, dat de moeilijkheden, door dc geallieerden aanvankelijk fco gering ge schat. nu bijna onoverkomelijk zijn gewor den. Mochten de Franschen en Engelschen Gal- hpo'i willen verlaten, zoudon zij zonder twijfel dfö hevigste aanvallen te doorstaan hebben, zoodat de aftocht op groot© be zwaren zou stuiten. 1 De bende-oorlog i n" Servi Aai den „Berliner Lokaianzeiger" wordt dd. 27 November gemeld Teiwgl de verslagen hoofdmacht van het Scivische leger niet in staat is de vervol gers op te houden of hen ergens langen tijd te weerstaan, begint achter hel front een guerilla, waartegen de commandanten on middellijk krachtige maatregelen getroffen hebben. Vee) soldaten blijven bij den terug- toegankelijk voor vleierij. Maar zëlis da genen onder hen, die het brengen tolden rang van halfgod moeten bewierookt wor den. Wynnstanley was in zijn dor leven voJ strijd nooit gevierd geworden. Nie mand had dat ooit de moeite waard ge acht Niemjand bad hem ooit een lokaas toegeworpen. Het o\er viel hem in, zoo. als de Pliilisbjnen Sam.-on overvielen} toen die met zijn hoofd in Jen schoot van Delilah lag Hij bezat geen wapen, waarmee luj er tegen kon vechten, want luj zag; het in 't aangezicht on herkende het niet Het kwam hom slechts voor, dat Rosamund "flo meest vrouwelijke vrouw was, die luj ooit had ontmoet de lietste, de aardigste, behalve nog, dat zij J© mooiste en bekoorlijkste was. En bovendien bezat zij liet grootste wa pen in het heel© vrouwelijke arsenaal, hot wapen dat wtij charme noemen, omdat wij geen betere benaming hebben voor wat nooit is omschreven, nooit kan beschreven worden, Waarvoor geen catalogus bestaat, wat evenmin onderwfözep als aangekendIfan woolen, nuar het geschenk Jer godinnen bij de geboorte is. Ads een vrouw-,weet te bekoren, al ia zij ook zoo leeljjk lala de iraditioneele nacht, ai is zjj ook ontbloot ,an alle crati©, van allé deugden, van alle - cLoonheid, dan zai de mannenwereld toch mn liaar voeten liggen en haar voet, zal op hun nek staan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 1