tocht van het leger in de streek, waar zij wonen, achter, leggen de uniform af en verbergen deze, waarop zij, schijnbaar als vreedzame boeren, het naderen van den vijand afwachten. Zoodra de gelegenheid gunstig is, ereer igeu zij zich echter tot gioepen en overvallen patrouilles en ver- i 'g ue zwak gedekte treinen. In vele F a'ben is het hun zelfs gelukt deu tegen u:id van de geheele bevolking, met inbe grip van vrouwen en kinderen, te organi scoren, zoodat de doortrekkende trein en kleinere colonnes door beschieting uit de huizen verliezen leden. Met het oog op deze feiten worden alle mannen op wcer- püchtigcn leeftijd, die men machtig kan v. orden, gevangen genomen en achter het front gezonden. Men heeft hierbij altijd met v erkleede Servische soldaten te doen, daar, zooals men weet, iedere eenigermate weer bare man tusschen vijftien en vijftig jaar in het leger diende. Deze strenge maatrege len hebben het verbazingwekkende resul taat gehad, dat alleen in de buurt van Mi trowitsa reeds 3500 weerplichtigen zijn op gevat. In een enkel dorp waren er 500 verbergen, die, daar wapens aanwezig wa ren, een ernstige bedreiging vormden voor de veiligheid van den dtappenweg, die daarlangs liep. Daar het getal der in de stad en in haar omtrek gevangen geregelde sol daten tot 11,000 gestegen is, hebben de Serviërs in het gebied van Mitrowitsa al leen 15,000 man verloren. BIJEEN LAND. Tan het Haf. H. M. de Koningin-Moeder bracht heilen een bezoek aan den grooten Koninklijken Bazar van de firma D. Boer en Zn., aan de Zeestraat. Hare Majesteit werd ontvangen en roud geleid door de directie en vertoefde gerui- men tijd in de'verschillende zalen. Dit bezoek gold voornamelijk tot het bezichtigen van de aldaar geëxposeerde, door Charles van Wijk vervaardigde mar meren buste van den bekenden geoloog dr. R. D. M. Verbeek, wien eenigen maan den geleden ter gelegenheid van rijn 70en verjaardag doojr vereerders deze baste werd aamgeboden en 'welke bestemd is om te worden geplaatst an een der «leerzalen van de Technische Hoogeschool te Delft. Onze min laten. De minister van koloniën, mr. Plegte, is gisteravond uit Gelderland in Den Haag teruggekeerd en zou heden zijn ambts bezigheden weder hervatten. In het comité-generaal der Tweede Kamer zou Z.Exc. echter waarschijnlijk heden niet aanwezig zijn. Tweede Kamer Het Comité-Generaal der Tweede Kamei werd bijgewoond door de Ministers van Binneniaadscbe Zaken, Buiteniandsche Za ken, Oorlog, Justitie, Landbouw en Ma rine. V Bij den aanvang der pauze, gaven ver schillende Kamerleden als hun meaning te kennen, dat het comité-generaal nog wé den geheelen dag zou voortduren. A. S. Talma. Bij Kon. besluit van 26 Nov, is aan den -heer A. S. Talma, oud-minister van land bouw, nijverheid en handel, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als lid van den Mijnraad, onder dankbetuiging voor de door hem als zoodanig aan den lande bewezen diensten. Staatscommissie verboer te Rvtterdam. Bij Kon. besluit van 26 Nov. is in de commissie, welke bij Kon. besluit van 19 Maart 1914, werd ingesteld, ten einde tei voorbereiding van werken, welke, ter ver betering van het spoorwegverkeer, van het stadsverkeer en van het verkeer te water, in verband met de daarmede samenhangen de handelsbeweging in of nabij Rotterdam zullen moeten tot stand komen, de onder scheiden belangen in verband met elkandei te overwegen en in hoofdtrekken omtrent aard en volgorde der te verrichten werken te adviseeren, benoemd tot lid J. L. Huy- smga c. i., chef van de beweging bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen. Gemeenteraad van Rotterdam. Het voornaamste punt van bespreking in de zitting van den Rotterdainschon Ra? i stond niet op de agenda: Liet waren de door den heer Van. Winkel, aan BI. tui ff gestelde vragen naar aanleiding van hel bericht in eenige bladen, nopens de ge •ruchten betreffende een, voorgenomen nit dieping van de Oude Maas. Dordrecht zin door een te graven verbinding met den Nieuwen Waterweg door Rozenburg, een directe verbinding met diep water naar zee krijgen, terwijl die gemeente 10 pCt in de kosten zou moeten betalen. Men wee', dat Rotterdam, voor haar deel 331/3 pCl in de kosten voor de verbetering ran den Waterweg bijdragen moet In rijn antwoord toonde de voorzitter zich zeer gJeresY- veard ten aanzien van de juistheid van het bericht, verklaarde verder nadere in lichtingen aan den minister te <ralbu vra gen, doch vestigde de aandacht op de waar schijnlijkheid, dat indien men mocht over gaan tot het uitvoeren van jen dergelijk plan de gunstige invloed'van het gietrj op de diepte van het vaarwater vin Rotter dam waarschijnlijk zal worden opgehevm. De Kamer-verslaggevers. Plank zij de bemoeiingen van het bestuur der Haagsche, Journalisten Vereeniging, wa- ren de journalisten die de zitting der Tweede 1 Kamer bijwonen, bij het helen gehouden comité-generaal, niet weder, g.-bjk by eon vorige -dergelijke gelegenheid gesteld vooi het alternatief oin óf in het Kamergebouw, gedurende den duur van het comité gene raal t te worden opgesloten, óf op straat den «afloop van het comité-generaal af te wachten, doch was ditmaal door den voor zitter der Kamer ©en der nieuwe ganefe- inke sectiekamers van het gebouw vel wil- 'end ter beschikking van de heeren gesteld, uwijl zjj volledige vujheid hadden 0111 het gebouw, wanneer rij wilden, binnen te gaan of te verlaten. Nederland en d« oorlog Uit de loopgraven te Zorgyhet De commandant van het regiment grena- Lers heeft aan de Nationale Vereeniging ot steun aan miliciens f2300 toegezonden, 1 opbrengst \%n de toegangs gelden lot de oopgraven. in Ibet (park Zorgvliet in den laag aangelegd. In vrijheid gesteld. De „Tijd" meldt, dat Dinsdag zijn cor ©spondeint, de heer B. H. Kamper, die 2 October j 1. op Belgisch grondgebied in hechtenis was genomen, in vrijheid ge steld is, na bemiddeling van de Nederland- sche regeering. Roodvonk. In het vluchtelingenkamp te Gouda is roodvonk uitgebroken. 15 gevallen hebben zidh voorgedaan. Het kamp rs gesloten en niemand mag voorloopig het kamp veriaten. Vluchtelingen Gisternacht zijn op station Utrecht twee Fransche soldaten aangekomen, ,die uit het krijgsgevangenkamp te Friedijohsfeld (ont vlucht waren. Even voor de grens waren zij in een goederentrein gesprongen en had den Zich onder steenkolen verborgen. Te Utrecht keek een hunner buiten «den wagen en ontdekte dat h«j in Holland was. 1 Een luchtbal 1 on. Te Hoek van Holland, ter hoogte wan het Oranje Kanaal is gisteren een luchtballon afkomstig van de Artilierie-Feidsohiesschule te Berlijn, neergestreken. De ballon, die uit Westelijke richting kwam, is door do miii- Uu re-autoriteit in beslag genomen. M ij n e n. De stoomtrawler Wilihelmina (P S. 1; is te IJmuiden binnengekomen met een mijn in het net; de trawler is onder militaire bewaking gesteld. *De Nederlandsche Handel. LONDEN, 2 Dec. In zijn hedeaav >n 1 verschijnend rapport zegt Je Engel sche «on- sul-generaal Maxse, te Rotterdam: „Ik ben van meening, dat na den oorlog, v«ior zoo ver het Nederland betreft, oen goot tij 1- perk van Welvaart zal aanvangen, niet alleen voor Nederland en zijn Jian lel, maar ook voor den handel met Engelan i. Het lijkt zeker, dat nog jaren na net eindigen der vijandelijkheden, Rotterdam de arooto toegangshaven voor het vasteland zal zijn. Om redenen, waarover thans niet behoett te worden uitgeweid, zal het nog vele jaren duren vóór Hamburg en Antwerpen hunne vroegere welvaart herwonnen hebben. Als de Engelsche reeders zich nu reeds zouden voorbereiden en zich gereed hou den om partij te trekken van den groot m toevloed van verkeer, die ongetwijfeld na het sluiten van een bevredigen ïen vrede zal plaats hebben, dan zie ik niet in waarom zij niet piede zouden proii j.-eren van den voorspoed van Nederland." Het verslag zegt dan verder, dat da oorlog in 1914 op de Nederlandsche scheep vaart een zeer gunstigen invloed heett go had. De stillegging van de Duitsche haoaéL- marine en de sluiting van de ButWie havens heeft groote voordeden voor de Nederlandsche scheepvaart gehad. De consul-generaal zegt voorts, dit hem gevallen heleend zijn, waarin de to 'ale waarde van een schip op één reis aan vracht werd ontvangen. ffkibl.) Flnoatleel aUuwa Uitlotingen. De minister van Financiën maakt be- kenf - lo, Jat bij de op 17 November 1915 ge houden loting zijn uitgeloot de schuldbe kentenissen der Sfaatsleening 1914, waar van de nummers, voor elke coupure afzon derlijk, zijn vermeld in het bijvoegsel van Staatscourant no. 283. 2o. de exemplaren van deze lijst tegen betaling van fO.10 zijn te verkrijgen bij de Algemeene Landsdrukkerij, te 's-Graven- hage, van waar zij, op aanvrage en na ont vangst van postzegels of van een post wissel tot een.bedrag van f0.ll worden toegezonden. Dlr- bel.» inroerr. en ace. Bij Kon. besluit van 1 dezer: is aan den ontvanger der directe" be lastingen en accijnzen G. van de Ven, te Roosendaal, op zijn verzoek, eervol ont slag uit 's Rijks dienst verleend zijn benoemd tot verificateur der invoer rechten en accijnzen: met ingang van 1 dezer: N. Klaasens, H. Nieswaag en M. Dansen, kommiezen-verificateur der directe belastin gen, invoerrechten en accijnzen, respectieve lijk te Amsterdam, Schiedam en Rotter dam; met.ingang van 1 Januari: L. Lieffering jen J. Elgersma, beiden kom mies-verificateur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Rotterdam. VLAARDINGEN, 3 Dec. Woensdagavond vergaderden de zeelieden onder leiding van de sZeemans vereeni gi,n g „Volharding". De vergadering was zeer druk bezocht. Het Bestuur deed mededeeling en voor lezing van de correspondentie met de Ree- dersvereeniging gevoerd - over de gevraagde i erbetermgen in jje loonen. .Zeer «uitvoerig werd opnieuw de billijk heid van de gevraagde verbeteringen onder de oogen gezien en vaststellende de beschei denheid welke uit de geformuleerde wen- schen spréékt, spraken de zeelieden met sterken aandrang de noodzakelijkheid van inwilliging dezer wellschen uit. Alle besluiten, vroeger genomen, in ver hand «met deze zaak, werden met algemeene (emir, en bekrachtigd. De positie {Ier schippers en stuurlieden werd mede besproken en daaromtrent wer den belangrijke besluiten genomen. STADSNIEUWS. De heer H Nieswaag alhier is met in gang van 1 December benoemd tot veri ficateur der invoeirechten ten accijnzen. Het weghalen van lompen, beenderen, enz., Van het terrein van de Gemeentelijke Reinigingsdienst gedurende het jaar 1916, waartoe deze week (door R. en W. een .inschrijving plaats had, is toegewezen aan den hoog sten inschrijver G. \V, J. v. dl Sloot, alhier, voor de som, van f701. Gisteravond omstreeks 9 uur werd hi and ontdekt in de branderij aan den Veile re sl- singel, van den lieer A. Dirkzwager. Het bleek, dat de zolder in brand was ge raakt, «Vermoedelijk doordat daarop von ken uit een maclnnepijp .rijn neergekomen. De Imeesterknecht met den man, die den <brand ontdekte, hebben het vuur met emmers kvater gébhischt. Flora-BUseoop. De Directie der Flora-Bioscoop heeft dit maal een hoogst amusant varieerend pro gramma samengesteld, waarvan het hoofd nummer is: Detective Finn, een boeiende geschiedenis vol spannende tafereelen, waarin voorkomt een gevecht op 40 Me ter boven de aarde. Voorts verschillende aardige geschiedenisjes. Als variété-num- ï.ier wordt aangekondigd: Mr. Carter, goochel experimenten en onnavolgbare kunstschilder; en. Miss Corrina, het telepa- tische wonder. Olt den Gemeenteraad. III. Brandweerlieden. Voorstel van Burgemeester en Wet houders om afwijzend te beschikken op het adres der Brandweerliedenvereeniging „Vriendschap zij ons doel", waarm werd verzocht lo. bij tijdelijke ongeschiktheid tot wer ken «een bedrag van f 14 per week uit te keeren; 2o. bij blijvende ongeschiktheid of bij een ongeval met doodelijken afloopt, vol gens de bepalmgen der Ongevallenwet 1901 een uitkeering te doen, berekend naar een bedrag van f 14 per week. Zie hiertoe ons «nummer van Vrijdag 26 November j.l. Brj de behandeling van dit verzoek, wordt tevens gelet op het verzoek van den' Kring- commandant ICring I. Den heer Diinkelaar spijt het, dat het College aan de organisatie der Brandweer lieden niet ter wille meent te kunnen zijn. 1 Is «dat verzoek werkelijk zoo onbillijk? Spr. meent van niet. Be argumenten «dooi het College aangevoerd acht spr. niet «zoo sterk als die van de organisatie. Het hoofdbezwaar van B. en W. is, dat de uitkeering niet moet kunnen stijgen boven het vaste loon. Spr. gelooft, dat B. en Wt zich hierbij hebben laten leiden door bet ad vies van de Directie der Bank, die de risico overneemt en door de meaning, dat dan, ge simuleerd zal worden. D@,t ligt er dik op. Maar spr. vraagt of B. en (VV- werkelijk gelooven «dat de brandweerlieden zich moed willig een ongeluk zullen toebrengen of laten toebrengen. Naar spr. overtuigd is, komt, als gevaat dreigt, het goede in den ménsch op <231 doet dezie dingen, «die hij mis schien bij kalm nadenken niet zou doen. Dat de brandweerlieden in het gevaar re kenen op de verzekering is zeer goed mo gelijk, maar dan zal dat hun steunen, om dat rij weten dat, als huns©en ongeluk treft, zij zelf of hun weduwen en kinderen fmanctteelen steun zullen, ontvangen. Spr. gelooft niet, «Jat overwegingen bij die menschen in oogenblikken van gevaar zul len opkomen, zooals" B. en W„ schijnen te verwachten. De berekening om te komen tot een, cijfer vafti «uitkeering kan op verschillende wijze geschieden. 1 De Rijksverzekering neemt tot maatstaf, heigeen iemand bij de Brandweer per jaar verdient en deelt dit door bet aantal, «Jagen, waarop «daarin gewerkt wordt; zoo komt men voor de brandwacht op een gemiddeld per werkdag van. fl.10, waar zij het loon becijferde op f 14.50 met een aantal van 14 dagen per jaar. Maar men kan ook een andere berekening maken. Bij brand of oefeningen wordt een uurloon betaald en dat kan als maatstaf genomen worden voor de vaststelling van het loon. per werkdag. Spr. ziet niet in dat de menschen een, ver betering hebben ondergaan toep de laatste wijziging werd aangebracht. R. en W«. zeg gen wel, daUde oorspronkelijke regeling een huismiddeltje was, maar het Zou niet voor allen kwaad rijn, indien, die toestand behou den werd. Men Zou och;de uitkeering:hébben, kunnen verhoogen, 1 Wel hebben de Brandweerlieden gevraagd rechtszekerheid, maar dezelfde regeling zou in «een verordening vastgelegd kun hen war den. Het is ook niet noodzakelijk, ,dat de risirio wordt overgedragen jaan een Maat schappij, de gemeente kan die beet yoor eigen rekening nemen. Voor spr. is de meening der brandweer lieden wel wat waard, daar er .onder zijn, die door hun voorstel minder worden, vdoch die om reden van billijkheid, zich daarbij toch hebben aangestoten*- i j i j l 0 en W«. zeggen dat de uitkeering niet mag stijgen boven het loon dat «le menschen verdienen. Men is er als de kippen bij om een moedige daad te beloonen. Welnu, als een brandweerman nu een moediae iluaj verricht en dmrbtj ©en ongeluk krijgt, Jan zal het een mooie belooning rijn als zijn toekomst ol die van zijn nagelaten gerii' \erzekerd is Spr. gelooft niet dat die uit gaaf voor de Gemeente zoo groot is. Daarom zou spr. zeggenlaten xvedoon zooals de (menschen vragen, daarmede wor« 11 aan e«en billijk verzoek verdaan. Den heer Koopmans doet het ook leed «dat het College niet tegemoet ge komen is aan het verzoek der braai we ir lieden. Ook spr. vindt het niet billijk J d, wie een zelfde Werk doen en oen zelf le risi-.o loopen, een verschillende uitkeering b«j ongeluk zulten krijgen. En w xnneer men dan bedenkt dat, als een werklooze, tic bij de brandweer dient, een ongeluk krijgt geen uitkeering zal krijgen, dan voelt uien dat de regeling niet goed is. Spr. is van meening;, dat wie ©enzelrd werk doen met een zelfde risico, een zelf Je verzekering moeten hebben. Den heer mr. Kavelaars bomt hef \oor dat bet voorstel der brandweerlieilcu vrijwel onaannemebjk' is, waar zij willm dri. f 14 zou wiorden uitgekeerd aan iemaui. die misscluen f 10 a f 12 verdient. Hij meent dat «Bj en W|. kunnen nagaan of J* uitkeering zal geschieden naar f14 per 1 eek. zoodat de man 70 pCt van 114 /pl ontvangen bij blijvende ongeschiktheid, lei wijl de weduwe 30 pCt zal ontvangen var die f700 per jaar. Voor die regeling i- -vat te zeggen en deze zou door ca W. ovenvogen «kunnea wordea. M.-iar wat de 'B| rand «-«eerlieden vragen i- z.i. onaannemelijk. De (Voorzitter merkt op dat de heer Dinkelaar in het begin zijner rede heeft gesproken over simulatie, maar spr. \\i hem er op wijzen dat nergens in tie stuk ken uitgegaan van Bj en W., Jat wooi.J gebruikt is, en ook in bet advies niet voorkomt. Wel kunnen bij besprekingen zulke vragen wel eens rijzen, maar Bi, en Wt hebben betere motieven voor hun stand punt In hun advies hebben Bt en W. aan gegeven dat niet de gevaarlijkheid le maat staf is voor de vergoeding maar le ge leden schade. Wat kan men meer ver langen dan dat men bij een ongeluk de vol ledigè schade vergoed krijgt Blij risico-verzekering moet men toch al tijd het loan van den verzekerde «opgeven En nu vragen de brandweerlieden wel een bedrag van f14 te stellen, maar eigenlijk bedoelen zij «een inkomen van f1000; zij nemen immers een weekloon van f 20 aan, waarvan 70 pCt het bedrag van 114 is Dat wordt door «Bi, en Wt verworpen. De maatstaf moet zijn de schade >5ie geteden wordt en niet de risico «lie geloopen wordt. De risico kan alleen beschikking hebben op de premie. Dit als vast staande aangenomen, kan alleen nog ;esproken worden over de vraag of «ie Raad meer wil doen dan onkel de 70 eCt uitkeeren. Misschien kan dat worden gedaan, maar de basis moet zijn het loon, dit verdiend wordt In de laatste circulaire wordt door ae brandweerlieden ook gewezen op het ge val van een werklooze die een ongeluk krijgt; maag de bedoeling is natuurlijk dat het loon dat in "normale tijden verdient wordt, als maatstaf zal géiden. (Voorts zegt de heer Dïnklelaar: vroeger werd een huismiddeltje toegepast «en wi Jaarmede nu maar weer doorgaan. Dat kan natuurlijk, maar in elk toeval moet de «uitkeeringi gebaseerd zijn op het loon Aan den heer Koopmans, die het niet billijk vindt aan menschen, die een zelfde werk doen en risico loopen een verschillen de uitkeering toe te kennen, wil spr. vra gen: Hoe denkt u dan over het versch'l 'usschen de rangen in een korps? Acht gij het dan billijk- in die verschillende rangen niet de schade te vergoeden die elk lijdt? De heer Krijger b.v., die mis schien een inkomen heeft van f50 per week spr. weet het niet uit het hoofd kan toch niet afgescheept worden met een uitkeering van f20. Men moet teke ning houden met de verschillende rangen en inkomsten. Nog wil spr. op één ding wijzen. De brandweerlieden begrijpen blijkbaar de zaak niet goed. Zij hebben in hun cir culaire een voorbeeld genoemd, waarbij een hooger loon werd gesteld bij de sectie commandanten. Dit is geschied omdat dit voor hen whs om de premie te berekenen voor de pensioeneering. Dat was dus hun nerzijds geen argument,'omdat die aanha ling geen hout snjjdt." Dat zijn inkomsten die geschat worden. Dat staat geheel bui ten deze regeling. Laten we de zaak royaal behandelen, maar niet verder gaan dan de menschen verzekeren naar wat ze- steedsvecriiénd hebben. De heer Koopmans wil voorop stel ten dat hij niemand wil terug stellen. De Voorzitter heeft echter zjjn bezwaar niet ontzenuwd. Als de menschen in dienst der gemeente zijn, loopen ze dezelfde risico bij het verrichten van hetzelfde werk en nu is het z. i. niet billijk als ze bij een ongeluk, een verschillende uitkeering krij ger. Men moet hier niet vragen: wat is hij buiten zijn functie aan de brandweer. De Voorzitter: ïk hèb er op ge wezen dat er rangen zijn. Zou de heer Koopmans willen dat de commandanten «dezelfde uitkeering krijgen als de lagere brandweerlieden?. De .heer Koopmans: Ze doen niet allen hetzelfde werk; er zijn pjjpleiders, slangenleggers, enz. De Voorzitter: Neem nu de sectiei commandanten. Als eon brandwacht die misschien £11 of f 12 verdient, een 0& geval krijgt, zou die dan een zelfde uit keering moeten krijgen als een sectie-com mandant, die misscmen tg5 inkomen heeft? Laten we daarom de werkelijke verdien sten nemen als basis voor de berewJ der uukeeringen. Van de Risico-Vereeniging is door B on W. een schrijven ontvangen, waarin va! zegd wordt: „Wij hopen binnenkort een concept-reglement voor de verzekering vim brandweerlieden voor te kunnen leggen" Wie weet hoe goede regeling wij dan jam' gen. J Op het oogenbhk is de risico der Ge meeate nog met gedekt; de Gemeente draagt die risico nog zelf. Laten we voorloop» de voorgestelde regeling aanvaarden. De heer Koopmans: Dan kunnen wc Je adressen beter aanhouden. De V oor zittcr- Gelooft u niet Jat het beter is. de verzekering, zooals die na s, te behouden en af te wachten wat van de risico-vereerd ging te verwachten is? Besluit de Raad daartoe dan kan hel adres ook worden algewezen. Den heer Koopmans lijkt het toch beter het adres aan te houden. De heer Dinkelaar vraagt waarover au zal moeten worden gestemd. De Voorzitter: B. en W. stellen \oor de regeling, zooals die nu bestaat te continuo©ren en op de zaak terngie nomen als B. en W. uit een «pader scha ven van de Risico-Vereeniging daartoe aan, ioiding vinden; met afwijzing van de ver- ooken der belanghebbenden. De heer Dinkelaar: Als ik het goed 'icgrijp, dan beslissen we dus daanneae dat Je meening van Bt en W. juist is. In beginsel geeft de Raad dus Bt en W. gelijk? jolijt? De Voorzitter: Juist! De heer Goslinga wil er toch even op wijzen dat het meest elementaire be ginsel van verzekeren is, het vergoeden van te lijden schade. Spr. gelooft niet dat het schrijven der Risico vereeniging in di| standpunt ©enige wijziging zal brengen. Nie mand, die ©enig beigrip van verzekering heeft, zal van dit standpunt afwijken. (Vroeger was er geen regeling omtrent uiikeeringen bij ongelukken. Toen hebben de brandweerlieden daarom gevraagd, ca die is ook gegeven, waarvoor zij toen erg dankbaar waren. De menschen kunnea nu zelf berekenen op welke uitkeering terecht hebben. Nu prefereert de heer Dinkelaar' terug te keeren tot den vroegeren toestand,, teen ze moesten afwachten wat de Raad zou goed vinden, voor hen te bepalen.Vin.lt de heer Dinkelaar dat zooveel beter? Spr. meende dat de heer Dinkelaar en aienr partijgjenooten juist apm. een geregelde rechte- positie de voorkeur gaven. 1 VVpt de brandweerlieden nu vragen is ia ftagranten strijd met het meest elementaire begrip van verzekering. Als de te loopen risico de maatstaf moest zijn, dan zou voor alle gemeente werklieden een wijziging in de regeli*^ moeten gébracht worden. Spr. wil Wigzen op de boomenomhaksers, op de weidsheden aan de gasfabriek, opliet personeel werk/aam bij de verschillende gemeentediensten, in welke groepen vin werklieden overal verschillen in de loonen bestaan. Relatief is bat leven vam hem oie bet meeste verdient, het meest kostbare. Als men z-egt, bij een zelfde werk kopt men een zelfde risico, dan begaat uren reeds een fout (Voor een afdoende regeling zou spr. wel te vinden rijn en hij is er ook vóór geweest dat de menschen verzekerd rijn vaneen uitkeering bij ongeluk, niet alleen zij zeiven, maar ook hun weduwen e«n weezen, zoelat -e niet afhankelijk zijn van de ©ogenblik kelijke stemming van den Raad. Het moet vast staan wat ze zullen krijgen, wanneet hun een ongeluk overkomt Missschien zou de bestaande regeling nog kunnen worden aangevuld met een lepaJing dat ze bij tijdelijke ooigeschiktbeid geenren- do «eenigen tijd hun volle loon zullen krijgen. Spr. wil gaarne meewerken dat tonrege ling wordt verkregen die zoo nautvkeung mogelijk de schade vergoedt aie -Je men schen lijden. Door den heer Dinkelaar is het volkomen juist begrepen dat, als de Raad met bot voorstel van Bi. en Wt. meegaat,v erèemi wordt dat het standpunt van het CoUe# juist is. j De heer Di nkelaar ontkent te hebb® aezegd dat het beter was toen er* g®6® regeling Was zooals vroeger. Hij heeft 1 zeadAls de Rijksverzekeringbank 70pCt uitkeert kan do Gemeente daar nog wel iv of 20 pCt op brengen of de uitkeering tot 100 pC«t brengen. Hij nïeende datJe toest&nt vroeger zóó was dat het volle loon werd uitgekeerd, en dat vond bij heter dap tegenwoordige regeling; bij heeft daar nog - bijgevoegd «dat de toenmalige toestand- W - ©en verordening kon worden vastgelegd. Spr. vraagt: moeten we thans spre®8 - over de verordening of over de priaapw®8 kWestie? De Voorzitter zegt, dat nu moet te slist worden over het principe, om te slissen over de conclusie zooals die ,st&8t in het advi©3 op het verzoek der brandweer: lieden-vereenigmg. Als later een nader plan wordt «ontvangen t van de Risico-vereeniging, dan zuheaf en W- overwegen of rij rich daanneldk®?." men vereenigen, en «een voorstel bij den Kaaa zulten inidienein. J De heer Koopmans wil nog op®®" ken «dat, els menschen in voorUurew*» dienst der gemeente rijn, bij het ,n»t p® heer Goslinga eens is, maar nier staaflfflw.. f .1... 111,11.., I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 2