De oorlog. Laatste Nieavs, Rechtzaken. r I Ge-fiieiieö ft'Ieuw*, Handel en Bedrijf Hert en School. Ned. Herv. Kerk. jg Christ, Geref. Kerk. l'V -Jl Van hot Westelijke front,. Tan het SerTlsclie front. Aan de Dardanellen. Griekenland en do Entente. Diverse berichten. Bnrgeriyke Stand. BEURS VAN AMSTERDAM Da^el'lkfich fienrshericht. voor een bijzonder geval. Deze mansdhen doen betzelMe werk voor hetzelfde geld in gemeentedienst en daarom moeten ze z. 1. Link verzekerd ,zijn. Dooidat ze zeer kort in oen gevaarlijk» Dositie verkeeren, krijgt gnen verschil in Steering en dat is z i niet zuiver De Voorzitter merkt op, dat de Raad in April 1915, waarschijnlijk met algemeens stemmen, de verordening foeoft vastgesteld en na blijft de vraag: zijn er overwegende motieven om op hej. toen genomen besluit tong te komen Waarom moet van de toon vastgestelde regeling afgeweken w or Jen Het is geen -manier van verzekeren, wat de brandweerlieden willen, p 1. het bepalen van een gefingeeni loon Spr. kan niet an ders dan voorstellen: aan adressanten te berichten, dat niet aan hun verzoek kan worden voldaan. De heer Post vraagt of het de bedoahng js om wanneer een plan inkomt tot ver- hóoging der uitkeering, bij den Raad daar toe een voorstel dn te dienen De Voorzitter: Wij -zullen eerst af wachten wat de Risico-vereeniging doet Wig willen de menschen helpen, maar laat men 'het principe ongemoeid laten. <Ce heer mr. Kavelaars merkt op, dat volgens art. 253 van het Wetk v. K. ide uitkeering eener verzekering pieit hooger 'mag zijn dan de geleden schade. Spr. leest dat artikel voor, waarvan de eerste alinea luidt:- Verzekering, welke het beloop van de waarde of het wezenlijk belang te boven gaat, is alleen geldig tot het beloop va,u hetrielve." De Voorzitter zegt, dat dit ook het geval is bij verzekering van panden. Wan neer eep huis f 10.000 waard is, krijgt, men, wanneer dit verbrandt, piet meer uitgekeerd dan f 10.000, ook al ware het voer het dubbele verzekerd. De heer Dinkelaar: (Een mensch is geen huis. i (Gelach). Het-vooisbei van B. en W. ip stemming gebracht wordt aangenomen met 13 tegen 5 -stemmen. Vóór stemmen de heeren Scheffers, Post, Schreuder, mr. Kavelaars, Evers, Houtman, r. <L Tempel, v. d. SdhaJk, Lagerweij, v Westendorp, Goelinga, Beukers en v. d. Zee Tegen stemmen de heeren van Pelt, v d. Hoek, Kóopmans, Dinkelaar en KorpeL Vertilde en verkochte onroerende goederen. Geveild: 3 December. NotarisMr. H. M. C. Poortman. Een pakhuis, genaamd „Rralingen", en Erve, bevattende beneden: Pakhuis met plaats, 2 Zolders, Kantoor en Open Gang, staande en gelegen te Schiedam, aan 'den Buitenhavenweg 94, groot 565 vierkante ellen, f8500. AGENDA. Vrijdag tot en met Dinsdag. Flora-Bios coop, 8 uur. Hoofdnummer: D-o- tective Finn. Variété-nummer: Mr. Carter en Miss Corrina, Heden en volgende dagen. Casino, 8 uur. Specialiteiten-programma, Ensem ble Solser en Besse. Zondag 2 uur I Matinée. Heden en volgende dagen. Circus Schouw burg, 8 uur. Revue „Loop naar den duivel." Zondag 2 uur Ma tinée. 3 Dec. Groote Schouwburg, 6.45 uur. Düit- sche opera te Elbcrfeld. Tann hduser. 3 en 4 Deo. Tivoli Schouwburg,8 uur. Die Haghe Spelers. De Magiër. 4 Dec. Lokaal der N- C. G. O. V., Korte Kerkstraat 3, 8 uur. Gezellige sa menkomst 4 en 5 Deo Tivoli Schouwburg, 2 uur. Ti voli Matinée Rolrert en Bertram, de listige vagebonden. 4 Dec. Groote Schouwburg, 8 uur. Opera Jtaliana Carmen 5 Dec. Groote Schouwburg, 8 uur. Rolt Toon.-Gez. De roepstem (van het leven. 5 Dee. Tivoli Schouwburg, 8 uur. Die Haghe Spelers. Het plan van Fran- ?oise. 7 Dec. Kerkgebouw Protestantenbond, 8u Lezing van dr. Fred. v. Eeden. 8 Deo. Groote -Schouwburg, 8 uur. Het Tooneel-Royaards. De Duivel in de Vrouw. De Haag sche rechtbank veroordeelde gis teren G. -A. G. B., tuinder, te Oiverschie, ter zake vaji rijwiel ve rdui sterjn gtot 1 week gevangenisstraf. Homoeophaat of Homoeopaath. De kantonrechter te Utrecht lerooi'iei! >e heden den zich noemenden „Homoeooha-it" R. Haverhoek, overeenkomstig den eisc'u tot f200 boete subs 40 dagen hechteaia. *3^ den (als hulpprediker) de heer J. R. Gorb cand. te Watergraafsmeer. Hoog er Onderwijs. Universiteit te Leiden. Eindexamen Ind adtn. dienst de heer H. D. van Work int. Te Groningen zijn lievorderd tol arts, t heeien J W. Napjus en L. P. Koilenuj Jiden geboren te Stedum. Universiteit van Amsterdam. D oraal examen in de wis en natuurkunde J - heer Hellingman. Dc vergiftiging te Alkmaar. Het „Hbld." meldt, dat bij het schei kundig onderzoek door het Centraal Labora torium te Utrecht naar eventueel® schade lijke beslanddee'en in du versdhd lende eet waren, door de Alkmaarsche soldaten go- oruikt op 18 en 21 Novmetsj is gevonden, met name geen vluchtige vrgiftigings stof fen. zware metaalverbindingen, a•nteuiïi of aleakuden. Door e enpatrouille beschoten. Gisteravond Werd aan het LLesbosch al hier op een auto ge-schoten door oen un itaire patrom le, omdat de auto op bev-i niet stopte. De inzittenden, de heer v. Dijk en kapelaan Melis uit Teteringen, werden aan het hoofd en den schouder getroffen cn zijn ter verpleging opgenomen in het gesticht -„St. Lucia". De derde, de heer .Smionia, -uit RaamsAouksveer, bleaf onge deerd. Doodgevallen Gisteravond stond de 56-jaiige hootwer Ler M. W. B aan boord van het sa. „Noor dam" der Holland Amerikahja, Lij het open ruim I. Eensklaps raakte een touw van de lier verward in zijn voorsclioot, wwjooi bij het evenwicht verloor en ir het IS meter diepe ruim viel. De genee-sk'nnai»©, wiens hulp was ingeroepen, kon slec'ds den dood constateeren. Ln November is, blijkens een officieel© opgave, het verlies bfekend geworden van 35 Engelsche zeilschepen, metende 4977 ton, waarbij 6 man omkwamen, en van 53 En gelsche stoomschepen, metende 61072 ton, waarbij 646 man omkwamen Van de stoom schepen zijn er 20 metende *18 500 ton, door Deutsche oorlogsschepen :n eten grond geboord, 10, metende 4654 ton, cp mijnen gestooten Tan één is de oorzaak nn La vergaan onbekend gebleven Door den keizer van Oostenrijk, Frins Jozef, is ©en eigenhandig schtrjien gericht aan generaal von Mackensen, waarin hij hem, in verband met de successen loer den generaal in den Balkan Irshaald xe bnllanten -bij bet kruis le klasse met de oorlogsonderscheiding verleent en aan de bevelhebbers van de onder hem <lnj Ion Je legers von GaSlwitz en von Kovess Let kruis voor militaire verdiensten le klasse met de oorlogsdecoratie. I Maandag zijn te Londen de nieuwe drank- bepalingen in werking getreden In plaats van 19Va uur per dag, zooah vóór den oor log, mag er nu nog maar 5Va uur sterke drank worden verkocht, en wel van 12 tot 2% uur smiddags en van 6Va tot 9% uur 's avonds. Alleen zijn pr ten behoeve van de havenwerkers, naar men weet, 's och tends vroeg nog een pdar drank-uren toe gelaten En er zal in den namiddag tus- sohen drieën en zessen nog ©en uitzonde ring worden gemaakt voor marktpersoneel Naar do „Times" uit Petersburg ver neemt, meldt de Wladiwostofcsdhe corres pondent van het „Nowoje Wremja", dat de Chineesclie regeering Duitse]re reserve-offi cieren in dienst neemt De redactie schrijft, dat de entente daar wel een stokje voor zal steken. Beurs van Schiedam. VRIJDAG, 8 December. Officieel* noteering ven de Commissie uit de Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWUNf 2150 per JL.L., contant zonder fust en zonder belasting. ROGGE: Geen opgave. GERST: Geen opgave. MAfS: Geen opgave. Namens de Comm. voor de noteering, B. A J. W1TTKA.MPF Inbraak Hedennacht is ingebroken in de goud- smadswinkel van den heer Mandersloot, wonende aan de Oude Gracht, te Utrecht. De dueven hebbp. zich toegang verschaft door een belendend perceel, wat leeg stond en vervolgens in de élalagekast voo-r «enige duizenden guldens aan gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Niettegenstaande de familie Mandersloot slaapt boven het ma gazijn en een waakhond ih huis heeft, heeft men niets van den diefstal gemerkt. De politie stelt met behulp van politiehon den een onderzoek in. De heer Mander sloot is tegen inbraak verzekerd. Verdronken. Te Bergen op Zoom is gisteren hot lijk gevonden van den 81-jarigen P. W,, die des nachts de sluis (achter de spiritusfabriek moest gaan openen. (Waarschijnlijk is hij daarbij uitgegleden en (zoo te water geraakt. Heden werd te De Steeg uit de.i IJssoJ opgeviseht het lijk van een man. I-ij o.nlc zoek bleek liet de 66-jarige arbeider L van Wijk uit Rheden te rijn. Hij was Woensdagmorgen naar Giesbeek gegaan doch keeide des avonds niet terug. Daoi hij het voornemen had te kennen gegevei om op de kribben levens wat teene.i te zullen snijden, ligt hel vermoeden veel de hand, dat hij bij die bezigheden te vat-" is geraakt en verdronken. Aan den grond gevaren. Men feeint ons van hedennacht uit Rot terdam Het gisteravond binnengekomen Zweed sche stoomschip „Murjok" is tijdens de i mist te Iloek van HoLland aan den Zuil- v, al, even boven de Berghaven, aan den grond gevaren. 1 Doodgedrukt Te Tilburg is ln de fabriek der firma Aaloai de 14-jarige draadmaker Janssen met het hoofd tusschen de spinmachine geraakt. De dood trad onmiddellijk in Noodweer Storm en onweer»-heeft de kust van Weit- Sussex en Worthing. Engeland, gelasterd ■V in il van huizen is het Jak afgelicht. 1k>j i zijn in groote getalen ont.vorlo'd eikw i -©vegen gestremd. Beroepen te Bleiswijk de heer i J 'Ij Timmer, cand. te Utrecht, fj Beroepen te Stetfui.i, Gr, (tojz)ds j| G. de (Fries te Amstelveen (N -H.). ^Biedankt voor het beroep te Asperer,. ds.tu Steenbeek 'te Scherpenis>e. j Bedankt voor het beroep te Jfselmui /Ij ds. ,P. Kruijt te Gouderakte Spijkc j js, .uisse (toez.) ds. C. D. van Noppen te f| Nieuwe-Pefcela. Beroepen te Maassluis ris N. Rijde aa3'; to Maarsseri. f. - Geref. Kirren. fs fit <t Beroepen te Marken de heer A B W. fK' k' cand. te Rotterdam; re B'okzij! £-^uto Helmond de lieer W. Fteuneuberg. g cand. te IJselmuiden. Bedankt voor het beroep te Locuwar- 1 «V1h|| i Oorlogsvaria. In Westfalen gaan de landbouwers, nu er gebrek aan mannelijk personeel is, zich meer van vrouwelijke werkkrachten bedie nen. Door bemiddeling van de kamer var landbouw hebben zich reeds 600 vrouwen voor het verrichten van arbeid bij landbou wers beschikbaar gesteld. *f u Gok Wilhelmshavem zaJ oerstelaags een gedenkbeeken uit hout fen ijzer gpstolien. Hot meer dan leven sgroote beeld stelt den groot-admiraal von Tirpitz Voor, die daar voor vele malen, geposeerd heeft voor den B 'riijnscben beeldhouwer Oswald Schitn- melpfenning. Het gedenkteeken weegt on geveer 1500 Kilogram en bied plaats aim voor 250.000 spijkers. Blijkens een verklaring van Tennar.t h het Lagerhuis, zijn er op -lit oogmblik .or aeveer 32000 krijgsgevangenen "an he' Fr gelsche leger en 1050 van 'te vlo-ot in Üuitschland. 1 Blijkens de *Engelsche verlies!ijs/m vu, 26 November, zijn 12 officieren ae-meuvelu, 14 gewond. 2 vermist Bovendien wordm 395 manschappen als gesneuveld ^wond ot opgegeven. j 'Van dc vloot is 1 officier gewond. Duitsch legerbericht. B|ERLIJN, 3 Dec Het groote hoofdkwrr- tier meldt hedenmorgen: Twee vijandelijke monitors beschoten zon der uitslag de streek ten zuiden via Lom bardzijde. iBtj Nicuwpoort werd een Fransche po»t veroverd Eenige gevangenen vielen in onze handen- Overigens toonen de gevecli ts-at ti ,'ijiten vergeleken met de vorige dagen geeuver- andering. Ten westen van Roojen moest een En gelsche tweedekker door het viur onz-r nfdeeling landen De inzittenden, twee offi cieren, werden gevangen genomen. PARIJS, 2 December Officieel ■>,fon! communiqué In Ailois nam de artilleiieslnjd in hevig heid toe; daarbij is met luchttorpe-lo's ge werkt De Duitschers hebben Atrecht ge bombardeerd Zuidelijk van ,ie Somme bij Eparges, mangevechten. LONDEN, 3 December Do „Times" ont vangt een telegram u t Athene, meldende, dat de stiJ Monastu gevallen i3. Franseh legei bericht. PARIJS, 2 Dec. Officieel avondcot urn ï- niqué Op 1 December hadden Je Sen ïêrs Mo i.astir nog in handen SOI'IA, 3 Dec. Het officieele Bulgaarsche communiqué van 30 Nov. meldt: Ju het gebergte ten zuidwesten van Mi trowilza speelden zich succesvolle gevecli- ten af met afzonderlijke vijandelijke afdee- lingen. Hierbij werden 1200 Serviërs ge vangen genomen. i PARIJS. 2 Dec. Officieel avondcoiiiuri- niqué: Hevige artillerie actie aan de Dar knel len De Tuiksche verdedigingswerken wer den zwaar beschadigd. LONDEN, 2 Dec. De „Times" verneemt uit Athene, dat men gisteren tot geen be slissing is gekomen op de vergadering van leden van de regeering en, den chef van den generalen slai. De koning presideerde de beraadslaging, die twee uur heeft geduurd. De Entente- mogendheden hechten groot belang aan de inwilliging van haar eischen en schijnen besloten te zijn, zoo noodig dwang uit te oefenen. De regeering ontkent, dat de geallieerden reeds begonnen zijn, te Saloniki een begin te maken met de uitvoering van militaire maatregelen. Uit Roemenië. LONDEN, 3 Dec. De „Times" verneemt uit BpekarestDe Roemeensche lettering opent alle stations aan de Eukaarsche grens voor den in- -en uitvoer van ^r,ia,i. Men verwacht, dat de opgehoopte graanvoor raden binnen een week uitgeput zullen zijn (Tel.) De oorlogsbelasting in België. Van de grens wordt bericht: In hunne geheime -zittingen van Jezo week ihebben de Provinciale Staten der ver- srihillrinde Belgische Provincies besloten het Duitsche bestuur mede tie deden, dat Delgic onmogelijk 40 millioea francs oor- logsbelasting per maand betalen kam. D» Daitsc'hers schijnen thans gedreigd te li-eb ben het dubbele te eischen. Noteering der Vereeniging „Bond van Dis tillateurs", gevestigd te Botterdam. MOUTWIJN: f24 50 per JUL. JENEVER: f28 50 per HL. A.MST PROEF: f30 per ILL. Namens de Comm. voor de noteering. MOUTWIJNbtemming willig SPOELING-, f2 20. SPIRITUS: f40—f50 RUWE SPIRITUS: f 19— f2030 WES1LAND (Centrum), 1 December Veilingen der Vereeniging Westlutd Puj zeil: uien f3.20—3.40 per zak; siodp.i a 1—1 70, stoofappelen f 1 202 ló p spiuitkool fl4 20, peen f 0 600 30 kroten f0.450.CQ per zak, a fel per, u 4— 22 ct, halelappelen 210 ct., i s u'. bloemkool le soort f 814 2e soart f2- 6, roode kool f 3.408, v, itte kool f 3 savoye kool fl.504, per 100 stik k t* diuiven le soort f0 661.28 per k' Beveren, 23 jaar. Daniël \an der Vu 26 jaar en Dirkje Boomsma, 20 jaar Jacob Maarleveld, 29 jaar en Johanna D, op, 27 jaar. Teums Eigenraam, 24 jaa: en Johanna Storm, 22 jaar Hendnk Juli- ams Oudshoorn, 27 jaar en Anna Berve- ling, 20 jaar Geboren- 29 Nov Cornelia JoUtum d v J. leJoiigb n K \an Haren, liU-iiutiaat. Petio- nella Johanna, d v VU- an der Ster en M. E. rfut.be ij, Liesi el lsr be]a,*ui Ju co ba, d v. A de Groot <-n 3. Dot Nieuw- andst-eeg Johanna Geeitruida d. v. Willebrant en J. Je ILian Binnensingel. Hendrik, z v, A. Hopman en M. Woens- iiedit Gedempte Bier-loot 30 Nov. Neehje, d. v. J K Ouwens en lr >|jarrelioorn, Kom Speehnanstraat 1 Dec. Iz,-iak, z v C A de Gelder en C Bikt 2e Maaslvufh-tr. Joost Jacobus, 7 v D A. LkiahaM en B. AL van den Pi 'v.'jen, Gedempte Biersloot O rerJeden: 2fl Nov. Johannes Jacobus van Bruggen. 7 maanden. Hoogstraat '10 Nov Cornells Riedijk. 48 jaar, echt genoot van C. Neelemaat. Falckstraat. NEVV-fORK, 2 Dec. Tarwe: 1183/4 1 Dec.: llöi/a Faillissementen. Uitgesproken J. Van der Lande, timmerman, be Haar lom. Rechter-commissarismr P. J. G. Van der Muelen; curator: mr. G. H. J. van der Meuten. J. Mekkes. te Geesburg, gem. Oosterhe- selen. Rechter-coinmissaris mr G. M Doornbos, curatoimr. W. C,, Boelkeiq te Emmen. Mej. P. H. E. Kersten, wed iwe van G. B Smi', pensioenhoucLsterte Ainst-r dam Rechter tomnrb-saiis mi G. W F.e" hout, curator- mr. W J. P de Lille Ho ger.waarcL H. Schreuder, groothandelaar m. melk en zuivelproducten, te Buiksloot. Rechter ooinmissar.is en curator als voren. .Geëindigd: A. de Haan, landgebruiker, te -Traan gen). Leek. B. S. Lam, te Utrecht. Uitlotingen. ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG-LOTEN. Trekking van 1 December 1915 Serie 1753 No 33 f1000; serie 93 No 23 en serie 773 No 84 £125; sene 2881 No 14 en sene 3613 No 80 £50, serie 2677 No 2: en sene 2780 No 23 elk f25, sene 2026 No 36 en serie 3241 No. 73 elk f12 50, sern 1317 No 23, sene 2477 No 28 en sene 3293 No. 3 elk £10, sene 1149 Ne 84, sene lfal No. 15 en sene 1731 No. 60 elk £5 Voorts werden uitgeloot 25 nummers rede- met £2 50. Ter aflossing werden uitgeloot de series 1187 2321, 2611, 2814 en 3474. OOSTENRIJKSCHE STAATLOTEN van 1864 Hoofdprijs, serie 2710 No 38 Kr. (500000 serie 3215 No 47 Kr. 40 000; serie 3135No 1 Kr 20 000, sene 3408 Nos. 5 en 16 elk Kr 10 000. Scheepvaart. SCHIEDAM, 3 Dec. Zeilklaar zeetjalk Fiederika, kapt. W. Salomons, geladen met ledige ficsschen voor Londen. Hoogwater te Schiedam. Dec. 3 ().'22 nm. 1.01 4 1.24 b 150 5 2.09 2.31 iloop;ré van het water op de rivieren Berichten van 2 Dec KUiLhN - 11 v- v o 1 06 'Jew 0 05 KORLEN/. 6u. vm. Gev nti ER, o - Gev V UUI-SBU- G, 8 u merg, *»ev. -W LDB'TU, H n 9,62 Gev 0.01 M Zor en Maan. o >-opi Dec 4 7 52 vm r d g. 3 47 5 7 53 3 47 i 6 W N V. 13 Dec E. K SCHIEDAM. Ondertrouwd: 2 Dec. W. Krul, 23 j. en M. Roes, 18 j., J. rnn Nielen, 26 j. en C. Wessel, .27 ij. B. van, Vliét, 22 j. ex\ J. M. van Drejen, 17 j. N. van Zetten, 22 j. en W. Giesselbach, 21 J. J. Vogelezang. 27 j. ©n H van der BeriÜ, 25 j. A. van der Schalk, 26 j. en C. LecfUang1, 28 j. Gehuwd: Dec. J. M. P. Jonas, 23 j en E. H. Bo mer, 26 j. J. Montfoorl, 22 j. cu .T Verhaar, 21 j. W. van Wingerden, 30 j en C. J. Jansen, van Jorksveld, 39 j. -- A. li, de Bondt, 40 j. en A. E. Backer 38 j. A. C. Móhring, 26 j. en F. Bon gers, 24 j. Geboren: 1 Dec. Maria Catharina, d. v. H. J van Vliet en M. Leenderts, Louronslr. 2 Dec. Lambertus Petrus Casparus Ala ria, z. v. M. A, van Noort en S. II. We ber, Singel. VLAARDINGEN. Gehuwd: 1 Dec. Arie Verweij, 25 ja;fr en Jaapje Boender, 24 jaar. Jan den Boer, 20 jaar en Camelia Folgaidina Bredius, 21 jaar, Arife v.'esterdijk, 28 jaar en Nee!tje Riodijk, 27 jaar. Johannes Drop, 25 jaar en Adriana Paulina van Dijk, 24 jaar. Pie- ter Johannes Paauw, 21 jaar en Jacobs, van na*' dn Otficioete Prijsnolseong van d« Vereeniging voor den Effeclenbandot 3 D 'cerober 1915. STAATSLEENINGEN V K LK '.021'8 102 l/s iOHVis lOlfl/jr, sm/n so H K. loiu'm OÖl/i «9%'4 8!»(4 100%rn luo%« lOOT/, IOOV4 B u i 10 n 1 a n d. Ara B Sug C. \g. A 051/8 American Can Co Cert t. gew A 61 Am Car F C v. A 76 Am Hide C v p A 5D'b Am Sur A R C A 98Tj A'iaeoniCopp MCvA. 16«H'xc BethJeh. Sl^ei C v. A 4IS Cenlr Leoth g A 07% "land. Milt C g. A 79 Stud Corp C e A. 150 Un Ci?ar C v, A 1710 U. S Steel C C g A to' in «7/a 1 flB)/v 1*12 -)7'/3 791/s Nederland \nd W S Obl. (kt) 6 \nd W S Obl. (gr.) f- ,\-«j IV S öbüg 3',. Ned W S Oblig. 8 69)V,8 «»1/o Ned W S Cerüt 3 09'-/, BB) ,\fd W S Ceriif 21/2 «H/n 61 ÖoiUb <116. Obhg 191S (kl6 Oblig. 19X5 (gr 6 Rusland. Iwan. Domb. G. R. 625 6l/o 857/a Ob a. iuu Nic. Sp. '67—«9. 4 61 - ObL Gecons. R. 025 *60 4 57'/: BSVt Ob! Zuidweel 625 571/g 57Li Cons. GR. 625 '69 4 57% Obl -Sa-» Hope 625 4 50 591'j W W nen. Sp 325 "90 4 6-21/, Roth '94 6e Em O 4 57 58*% - Turkije Obl 1911 fr 800 2500 4 50 China. Gondl Ru«s Gar 1895 4 80 Japan Oblig Ie Bvr k, 100 4l/g SÜfe Mexico s> 100 irx» Afl Obl ...5 23V)« tW} Bra ill i 6 Piinrt mi k 20—100 5 7115e PROV. EN S1 tl). bbXM.VIJN Nederla nd. Am-lnrdara 18» 6 1011', )0il/4 INDIESTR. GNDERNESHNGEIf. OSS/s BS)/lg 751/» l81/8 921/s IfiU/l 5*-1/2 )4ft Srë/g 7S»w MIJNIïOU W 0NDI.RN LM ING EN. Ncdnria n*l «n Koionifln, Cuvana Ootid grw A. 2ii»/8 2!lq Knialioin Mi'nb.' pr A. 20Vi Palelnb Mijnb g A IS PETROLEUM ONDrRNTSIiNGEN K M l E. P«t br A 51] 512 l'nrlak Petr, M. A i7'/, -'V'in Z Perlak P pr A 67 671/4 RUBBER-M AATSC HA PP! J EN Nedorla nd en KoloiiiSn. Amstcrd. Rubber A 1925/., J0S Dell Batavia Rb A. 122 125 Java Caoulch Cy. A... 69 70 TABAK ONDERNEMINGEN. Nedorla nd-en Koloniën. Am»b Doll Co A 235 Deli Maatschappij A 4-621 fe Padang Tabak M]j A. 24. Rnf-r-l DeliMJ, A. 165 DIVERSEN. Buitenland. Max». L. G. ReaL Rl SPOORWEGEN. Nede rland. HoM. IJ Sp-M. A 7»l"Vi8 N B BoxL-W. lh 0 *1/2 Idem 2e h. O .6 17 Amerika. Atch T. AS FS C. v. g A Denver Rio C v A Erie Spw. gew. A Kans C. Sooth A Kansas le h. 03 Mies, K. Tex C. v. A N.-Y. Ont A West A South. Pac. g A. Southern Rail». Cy. Vot Tr. Or. gew. A. Union Pac. Rr C v.g.A. PREMI ELLEN TN GEN. Nederland. Pal. v Volksvl "07 80 Pal. v. Volksvl '69 t 1.55 Witte Kruia ...A, 08 België. Antwerpen 1887 Sl/j 01% Hongarije. Theise. Rig Ges. 18» 4 115 Afrika. Congo lolen 1888 27 50 Pn longatio 5181/a 195 128 71V* 234 4821/j 808/4 61 79% 103/4 104% 104 18% 15V* 407/g 398/it 308/s - 8811/16 68% Ttk 71 he "I Vw »iv« 983/s 958/, 221/4 - 1341/3 1381/4 Wit to 065/a 1341/4 imxtcrdam, 3 Dec. Dc Tnarkt was flauw, behalve alleen Marmowaarden, die zeer willig en klimmen de v\ aren. Seheepv.-aand. gevoelig logen. Sew- YorKscbe Beun. Noteeriug van: Atch. Tope ka Car en Foundry D-Uiieh. St Corp. Denver and R. G. Erio Kansas City S. Miss K. en T. Miss Pac. NY. Ontario en West Rock lal. R,w„ South Pm 1 South R.W. Union Pac. U. S. Steel Corp. Amer. Can. Co. Un. Cigax SO Nov. 1 Dieet 2 Djoö, lOGVa 106% 106% 813/4 80% 79 159 458 450 15 16 15% 433/4 433/s 42% 318/4' 311/4 30% TV* 7Vs 68/4 61/2 -6% 58/4' 303/4 29% 291/s 19% 19% 193/4' 101% 101 100% 23% 23%' 23 140% 138% 137% 868/4 86 84"/k 63 63% 60% öOVz 6Q 6Q

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 3