Sl. Nicolaas-Cadeaux Henri Rebers, mm Crtu SPEELGOED Beddenmagazijn „DE OOIEVAAR", CF TOS. N. V. v/h F. J. BORST. ST.NICOLAAS-CADEAUX. Eost- en Inwoning, i HET GEESTESLEVEN I Nicolaas. .IS€1 Hl. 3# KI J ZEft groote sorieerim Gi ODPs Boekhandel, J.F.DÜPÖNT, Sin t- 9Ticolaas MPOSTPiPIER enz. enz. HHS RKBERS, X 1 1. IATDüE EI FEBIÜFT j C^asino Vaiiélé. Weet je 't al van Schelle vis- Mié Prachtige sorteering «ós* Mannpai tot 's awfls 12 nr. Aanstaanden Zondag GEOPEND. Specialiteit in Pelterijen, Groote sorteering Handschoenen, Ene vtemoi ie felle» es Zi;ta EraaEMemers ea Foulards. jongedame v00p het 8.s. St -Nieolaasfees t tlgaretten, Tabak Ie klas fabrikaat en kwaliteit. Louis Davids Henr. Davids Chr- de la Mar Rika Davids Rof Kapper Bigot Rido's Triomfale Revue. Br. N. G. VAN BUFFEL. Zondag". 2 uur ilflatihée. j Een praktisch St. Nicolaas-Cadeau is een goede Bril of Lorgnet Zondag 5 December tot 4 uur geopend. Sigareiipijpen. „CIRCUS SCHOUWBURG". Hoogstraat 231-233-35, Telef. 2524, N. Binnenweg, hoek Claes de Vrieselaan 265, Tel. 9831, ROTTERDAM. Gekleurde Overhemden, Dassen, Hoeden en"Petten. JLjSl. Ihl JEd Dr. J. ENDTZ, arts. Hoogstraat 23, Markt Telefoon 152. Voorhanden een* uitgebreide .sor- j teering nieuws te R o nadans, Jongens- en ^Meisjesboeken, Prentenboeken, Sc Lieurkalen ders, Luxe Postpapier, P. H. KNOL, Sigarenmagazijn, Hoogstraat 235. 303de M 11 Ongeëvenaard gesorteerd. J. F. DUPONT. ADVERTENTIES. Heden overleed te Leiden, tot onze diepe droefheid, na een kort, geduldig, doch smartelijk lijden, onzo geliefde Zoon, Broeder, Behuwd-Broeder en ATer- loofde, de Heer Gerardus Stokhof, op den leeftijd van 22 jaar. Wed. H. STOKHOF—Wessel. J. STOKHOF. A. STOKHOF—Semeyn. J. STAAL—Stokhof. W. J. STAAL. H. STOKHOF. 0. STOKHOF. J. TETTELAAR. Schiedam, 1 December 1915. Broers vest 37. De Begrafenis zal plaats hebben te Schiedam, Zaterdag as., 's voorm. 11 uur. voer Heeren, Bennen ea Kinderen, by alléén Hoogstraat 146. Teiefoon- agnner hook Zwaansteeg. 320. Op verlangen wordt steeds gaarne OPZICHT gezonden. 8816 25 Tc huur gevraagd: EEN circa ff 200.a f SAO.per jaar. Brieven met volledige inlichtingen onder letters G G aan het Bureau van dit Blad 8812 10 Het van ouds bekende Strooveer 16, b/li. Hofplein, Rotterdam, Heeft voor Reclame tot en roet 6 December, aan ieder kooper'een stuk speelgoed cadeau. Ziet hiervoor onze étalage 1 Zoolang de voorraad strekt bieden wjj nog aan, >oor onze bekende goedkoope pry- ven, een groote party wollen, molton en gewatteerde dekens, waarbij eenigszins vnll geworden en beschadigd. Verder groote sorteering bedden, matrassen, ledikanten, enz Naar buiten de stad franco zending. 8716 40 ZOXOA6 TOT A UUR «BOFEKD. Ruime sorteering voorradig in Gond, Zilver, Doublé en Nik tel. Vraagt mijn GLAS-PINCE-NEZ, SO EASEY, TOONEELKIJKERS, VERGROOTGLAZEN, KAMERTHERMOMETERS en BAROMETERS. Opnieuw ontvangenReuzen-Sorteering Scharen ea Zakmessen vanaf 25 ce*t. Alles HERDER-fabrikaat. 8770 50 Etalage bij L.M.PLUIJM, Hoogstraat 153. 'A s. Zondag is de winkel den geheelen dag geopend. vanaf de goedkoopste tot de meest fijne kwaliteiten. «Glacé, Castor, Wild Ieder, Snéde, Nappa, Gebreid, zijden en gevoerde Handschoenen. ONTVANGEN de LAATSTE NOUVEAUTÉ'S in: Paraplnie'8, "Wandelstokken, Jacht vesten, Trnien, Sporthemden, Bretelles, Manchet- en Colknoopen. saw i<n 8815 2 luxe verpakking en assortiment kisteD,- alsmede een keurige collectie in net gezin van P. G. 8811 7 Brieven onder Iett. H H aan het Bureau van dit BJad. By de Firma H. A. M ROELANTS, alhier, is verschenen: (Proeve van een Verklaring) Prijs 00 Ct. Yerkrygbaar by alle Beekhandelaren. Ontvangen een in luxe verpakking ZIE VOORAL ETALAGES. 8797 50 F.NTZ.;* KNZ. 8769 .50 Uitgaaf van H. A. M. RüELANTS te Schiedam. Heden verschijn het Proefnummer van het Geïllustreerd Maandschrift - Redactie: W. J. M. LINDEN, le Luit der Inf., en Mr. W. NIERSTRASZ. Prijs per half Jaar f 1 20; par jaar f2.40. Groot 4°. formaat. Op kunstdrukpapier. Het doel met deze Uitgave beoogd, is: Bij alle Boekhandelaren zijn proefnummers en prospectussen voorhanden. Men verzuime niet de Etalage te bezien. Aanbevelend, 8792 20 in doozen, Stationsplein. ROTTERDAM. Telefoon. 3918. Directeur M. SPREE. Oranjestraat I. 8813 76 8790; 20 MarJit Telefoon 1(52. Zooeven verschenen aflevering! van VERRASSENDE UITKOMSTEN- VAN *S MENSCHEN SPEURZIN EN YINDINGRUKi- hehx onder leiding van DOOR DESKUNDIGEN OP VER- SCHILLENDi GEBIED. Met 7 0 0 75 0 illustraties, - waan- onder 2 6prachtige prenten ia kleunen. Twee-honderd korte, boeiende, poon- 1 ar r earhkelenover hóógst belangwekkende onderwerpen; en een overvloed van prachtige, pakkende illustraties. - verschgnt in 24 afleveringen, 45 ce n t per aflevering, die .tezamen 2dikke deelen van 400 bladz. elk ,znllen vormen. -w .8175.35 (Directie: SOESMAN). COOLUlléEL, ROTTERDAM. TELEF. 8400. SPONTAAN SUCCES van het TJpg SOLiSJbaCt. HL-EiS6SE2-Ztüiie;©iiii>le, 45 Personen. Dir. PIET HESSE met 4U5 Personen': -Lachen JLachen - - Volksklucht m.t Zang en Dans in 3 bedrjjven van A SCflMlTZ. - Vooraf optreden van Specialiteiten. Aanvang 8 uur. ..GEWONE-'PRIJZEN. Einde 11.1» uu?\, Zaterdag 2 uur: St. Licolaas-Yoorstell ng. Zondag 2 uur.- Matinéè met „ScheJlevls-Jüe". Maandag 2 uur: Laatste St Nicolaas-Voorstelling. „.Ter gelegenheid der Zaterdag en Maandag Matinée's met speciaal-gekozen^:; Kinderprogramma, .gal St. Nleolaas weder aan alle Kinderen GE SCHENKEN «ittrelhen. .1202.70. L. S. -- Woendagmiddag moesten weder honderden kinderen en begeleiders worden,.: teruggestuurd. Voorziet u 'dus tjjdig van Plaatsbiljetten. Plaatsbespreking voor. Zaterdag, vanaf heden; voor Maandag vanaf Zaterdag, van 103 uur.. :'r v^-jasfe S8»4 jo DOOR ONZE NEUTRALITEIT „Het opwekkeu van sympathie voor onze weermacht en van het beaef, dat dofensle- „vraagstukken geen politieke, doch nationale vraagstukken iyn.M V/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 4