De oorlog. 68"* Jaargang Maandag 6 December I9t5. No. 15006 Purperen Fijn Linnen, Uennivgeving. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Yan het Oostelijke front. Van het Zuidelijke front. Van het Servische front. Aan de Dardanellen. SCHIEDAMSCHE COURANT Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fi. 1.25 franco per post fl. 1.65. Prijs pm- week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentie» voor het eerstvolgend nummer moeten de= middags vóór een nur aan hel Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven Xo. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der A d r e r t en t i n Van 1—fi regels fl. 0 92; iedere regel meer 15 cent*. Reclames 30 ..ent p'-r icgel. Groote letter-, naar de piaaL die zij innemen. Adveitentiên hij abonnement op voordeeüge vonwaarden. Tarieven liienan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de numnwis die Dinsdag-, Donderdag- cn Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine ndvertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon Xo. 103. 9 De Burgemeester van Schiedam nutakl be kend, dat, behoudens nadere wijziging, in de maand December voor de artikelen, in de lijst hieronder genoemd de volgende maximumprijzen zullen gelden GRQOTH.V NDELPR IJZEN. Per 100 KG. Begeeringstarvvemeel (bij verkoop op meel kaart) f 13.50 Tarwebloem (gebuild inlandscli; 18.25 Tarwemeel (ongebuild) 15.25 Per KG. Boter (bij verpakking in wit fust van 50 K.G.) (1) 1 50 Boter (bij verpakking in wit fust van 25 K.G.i (1) 131 Boter (bij verpakking in Delftsch of leidsch fust van 20 K.G.'i (1; - 1.55 Boter (bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 10 K.G., (1) 1.56 Per 50 K.G. Volvette Goudsche Meikaas met Rijks- merk (1) f.30.— Volvette Goudsche Meikaas (11 48.—- Edammer Meikaas (40 -f-) (1) J7 Volvette'jonge Goudsche cn Edammer kaas met Rijksmcrk 1 1 „42.— Volvette jonge Goudsche kaas (1; „40,-— Jonge Edammerkaas (40 -f) (1) -pa jonge Goudsche kaas (40 -(-) (1) 38.— Edammer en Goudsche kaas (30 ~f-j (1) 33. Edammer en Goudsche kaas (20 (1) „28.— Magere Edammer- en Goudsche kaas „18.-— Leidsche en Delflscbe komijnekaas (1; „42.— Friesche nagelkaas (1) „21,— Hijst (Grofmiddel Bassein of Ran goon) lo hand-condities 9.75 Rijst (\3wJo#p- Bassein of Rangoon le band-condities 10.30 Rijst (Grof voorloop Bassein of Ran goon) le hand-conddties 11. Per 100 K G. Havermout f 22.50 Suiker (witte geraffineerde"' „51. Margarine (2) Peekoffie 31.— Cichoreij 26.— Kaapolie (3) 57.50 Zeep (zaehte, groene of gele (4) Per 50 K.G. Kleine schelvisch f 9. Wijting 7.50 Kleine gul 12.— Kleine poon en pieterman 8. Horsmakreel 6. Kleine schol 12.— (1) Deze pnjzen zijn niet van toepassing op room- en lunchkaas en kaas bereid onder rab. fcinaal toezicht. Onder kaas gemerkt 40-j-, 30 -j- of 20 -j-, wordt kaas verstaan, welke respectievelijk 40 pCt. of meer, 30 pCt. of meer, of 20 pCt. of meer vel in de droge stof bevat. -* Exporteurs zijn^ verplicht, op last van de Rijkscommissie van Toezicht op de Kaasver- ceniging, aan bij de Kaasvereeniging ingeschre ven grossiers kaas te leveren tegen f2.— bo neden den maximumprijs voor verkoop in het groot. Bij verkoop van kaas aan detailhandelaren naar het Engelsch. door LILLIAS CAMPBELL DAVIDSON. 4(1; t XXI. „Vertrouw haar niet, zij steekt den draak met u". Longfellow. „Als ik trouw Hij stiet die woorden uit als een ingehou den ademhaling, die plotseling een vrijen weg vindt. Rosamund hield haar oogen nog op de blinkende schoengespen gevestigd. „Ja, U is toch, naar ik veronderstel, van plan te trouwen. U wilt-toch niet leven en sterven als een oude jonggezel. Wal een verspilling van goed materiaal I Ik had ge dacht had gedacht dat u daar in Re- v<% gaarne een vrouw zou hebben. Het is bepaald een huis waar een vrouw moet jnjöf vindt u niet? U gebruikt nooit de sa lons of bet boudoir of of iets anders?" -|H: ja natuurlijk, ik zou gaarne ixou- Jen- Maar de moeilijkheid is de \rouw - wouw. Iemand die ik begeerde, zou, niet nabr mij omkijken. Ik zou ïxet niet durven vragen." •f Toen weiden haar oogleden voor den duur Ta?,een seconde opgeslagen, haar oogen worden zich' in de zijne en zeiden zoo iets onmogelijks, iets zoo wonderbaarlijks, aoo hoven alle nudhtere verstand, dat Wypn- .f rfiey ©en gewaarwording' kreeg, alsof nernand hem met een gloeiende stang had kan f2.— liovcn den maximumprijs voor ver koop in het groot in rekening worden gebracht, indien de hoeveelheden ten hoogste 30 KG. per zending en per week aan ttanzelfden af nemer bedragen. Opgemerkt wordt nog dat de v orenbedoelJe prijzen slechts betrekking hebben op boter en kaas, bestemd voor verbruik in Nederland, Voor boter bereid onder rabbinaal toert»' t kan door de Rijkscommissie van Toezicht - de Boterverocniging, in overleg met de betro'k ken handelaren of boterbereiders, een verhoog de prijs worden toegestaan. Voor speciaal vcr- pakje boter zal .geen vergunning tot pnjsverlioo- ging meer worden verleend. (2) Van de grootste margarinefabneken is de verzekering ontvangen, dat voorloopig de piij zen der bekende merken niet zullen verhoogd worden; mede met het oog op de onderling uitecnloopende prijzen der verschillende mer ken wordt derhahe vooralsnog eenvoudigheids- halve geen maximumprijs vastgesteld. (3) Deze pnjs geldt voor den duur der dis tributie van raapolie door bemiddeling van het Centraal Administratiekantoor voor de distri butie van Levensmiddelen. (4) Voor dit artikel wordt voorloopig geen maximumprijs vastgesteld. GROSSIERSPRIJZEN'. .Per K.G. Kleine schelvisch f 0.22 Wijting „0.19 Kleine gul 0 28 Kleine poon en pieterman 0.20 Horsmakreel 0 16 Kleine schol - „0.28 K L EIN" 11A N' D E L P ïi IJZEN'. Per KG. Regeeringsbrood (bij verkoop op brood kaart) f 0.12 Tarwe-waterbrood (gebuild 0.225 Tarwo-waterbrood (gebuild) (gebakken ouder rabbinaal toezicht) 0.235 Tarwebrood (ongebuild, bruinbrood") ,,019 Roggebrood (1) Regecringstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) 0.16 Tarwebloem (gebuild, inlandsehl ,,0.23 Tarwemeel, (ongebuild) 0.19 Per bi K.G. Boter (2j f O.S., Volvette Goudsche Meikaas (met Rijks- merk (2* 0.625 Volvette Goudsche Meikaas (2) „0.60 Edammer Meikaas (40 -}-) (2) 0.60 Volvette jonge Goudsche en Edammer kaas met Rijksmerfe (2) „0 575 Volvette jonge Goudsche kaas (2) „0 55 Jonge Edammerkaas (40 -f-) (2) 0.53 Jonge Goudsche kaas (10 ~j-) (2) „0.50 Edammer en Goudsche kaas (30 -4-) (2) 0.425 Edammer en Goudsche kaas (20 -j-) (2) 0.375 Magere Edammer en Goudsche kaas (2) 0,21b Leidsche en Delftsche komijnekaas (2) 0.55 Friesche nagelkaas (2) 0.30 Rijst (grofmiddel Bassein of Rangoon) 0.11 Rijst (voorloop Bassein &l of Rangoon) 0.12 Rijst (grof voorloop Bassein S of Ran goon) „0.13 Havermout 0.14 Suiker (witte geraffineerde) 0.27^ Margarine (3) Koffie (Santos) 0.60 Per 0 1 K.G. Peekoffie (in pakjes'1 f 0.01 Cichorei (in pakjes) 0.035 Per L. Raapolie (41 f0.65 Per K.G. Zout f0.09 Zeep (zachte, witte of gele) (,5; Soda (5) geslagen. Hij werd er duizelig van. Was het mogelijk, dat zij -- dat zij Maar neen, dat (was te ongerijmd, 'dat was buiten alle kwes tie. Zij en hij t Toen begon de zac'hte, lage, trillende stem te spreken en luisterend, was het hem werkelijk alsof de hemel was ingevallen. „Waarom zou zij niet willen? Heb je 't haar ooit gevraagd? Ik zie niet in waarom waarom1 zij, als zij een verstandige vromv is, onvriendelijk jegens u ztou wezen." Het was geschied. Zij had hem den roei riem toegestoken om er mi» tegen den wal op te klimmen. Als hij dien niet greep en naar haar toe kwam klauteren, dan was hij inderdaad een sukkel, een uilskuiken, een idioot. Wynnstanley was niets van dat alles. Een oogenblik scheen het hem toe, dat hun beider ademhalingen zoo luid klonken, dat niemand zich daardoor niet verstaanbaar zou hebben kunnen maken. Toen klonk hem ook zijn eigen stem in de ooren, die on zeker zei: „Meent gij' dat? Meent gij dat werkelijk? Maar natuurlijk, dat kunt gij niet." „Waarom kan ik dat niet? Ik verzeker u, dat heel weinig dingen voor mij onmogelijk zijn." En toen,-toen eindelijk begreep hij de onmogelijke waarheid, dat zij hem aan moedigde haar te vragen, den wieg voor hem baande, vrij en onbevangen, de deur opende en wijd voor hem openwierp. En hij hij stond als een sukkel nog buiten en aarzelde. I Met één stap was hij uit zijn stoel, en naast haar. „Rosamund f Je meent het niet je meent het niet." t Maar toen zij haar hoofd omdraaide en kalm tegen hem glimlachte, wist hij, dat IVtrnleuin Kleine schelvisch Wijting Kleme gut Kleine poon en pieterman Horsmakreel Kleine schol Per L f0.ll Per K.G f0 30 0 27 „0 36 „0.28 „0 24 ,0 36 De h-erhoven vermelde prijzen geiden voor de maand December, behoudens vroegere ver ranging. Klachten over met inachtneming \ai» boxen- vermelde maxima, alsmede vvenschen om voor bepaalde, op de hjst niet vermelde artikelen maxima vast le stellen, of «el om met het oog op plaatselijke omslandigiieden voor een bepaalde gemeente wijziging m de maxima te brengen, behooren gericht te norden tol den Burgemeester. (1) Een uniforme prijs \oor roggebiood, gel dend vooi het geheel© land, kan m verhand mei de zoo uiteonloopende bereidingswijze in de verschillende provincies met wordpn vast gesteld Daarom zal zulks voor elke provincie afzonderlijk gesclnelen. in overleg mei de pro vinciale rogge commissies (2> Zio noot 1 onder „groolhandelprijzen' (3) Van de grootste margannefabrioken is de verzekering ontvangen, dat voorloopig de prij zen der bekende merken niet. zuilen verhoogd worden; mede met hel oog op de onderling uiteenlooiionde prijzen der verschillende mer ken wordt derhalve vooralsnog eenvoudigheids- halve geen maximumprijs vastgesteld. (4) Zie noot 3 onder „groot handel prijzen". (5; Voor deze artikelen wordt voorloopig geen maximumprijs vastgesteld. De Burgemeester voornoemd, M. L. IIONNFRLAGE GKETE Schiedam, 4 December 1915 i Dotoestand. Zoowel de Duilsche als Franselie tegerbe- richlen van gisteren noemen den toestand op hot Westelijk oorlogslooneel onveran derd. De toestand. Ook in lie* Oosten is geen gebeurtenis van belang voorgevallen, gelijk de commu nique's, door de drie oorlogvoerende par tijen, gisteren uitgegeven, eenstemmig ge tuigen. Een rectificatie, liet Duitsche groole hoofdkwartier meldt nog: De reeds in het Duitsche legerberichl var, 2 December gedeeltelijk verbeterde Russi sche melding van 20 Nov., is ook overi gens onjuist. Bij den Russischon overval op Newel (Z.W, van Pinsk), welke slechts mogelijk was onder de leiding van aanvoer ders uil de streek zelve, die volkomen ver trouwd waren met heL moeras- on bosch- terrein, viel de divisiecomnmndnnl. den vijand in handen. Andere officieren wor den niet vermist. Dat bij Koslince en Tsjar- lorysk Duitsche of O.-H. troepen hebben moeten terugtrekken is niet waar'. zij het wel meende, llij had zelfs in dat oogenbük van verbazing en onwerkelijk heid haar handen gevat. Hij was zich be wust, dat zij als satijn aanvoelden, dat zij koel waren en krachtig, en haar z'acht over eind trekkend, kuste hij haar op haar voorhoofd, tusschen de kleine, moedwillig zwaaiende krulletjes. Die eerste kus, dien hij ooit aan een vrouw had gegeven, scheen hom een soort van wijding, een soort van sacrament. „Rosamund. Je meent het niet, je 'houdt niet van mij." En met haar hoofd tegen zijn schouder, haar kalme oogen glinsterend, van voldoe ning, gaf zij haar antwoord in een voor hem zalig gefluister: „Waarom kan ik dat niet? Indien jo meent, dat ik niet met je wil trouwen en ge bruik maken van de rookkamer, dan heb je het totaal mis." Het was zoo verbazingwekkend, zoo on- gelooCijk, niet te begrijpen. Na dien eersten kus 'had hij haar weer losgelaten. Niets in zijn binnenste vroeg om meer zalig heid, al de verbijsterende aandoeningen; die hem bestormden, dreigden hem reeds te overmannen. Hij liet haar weer in haar stoel tórpgglijden en ging toen ztelf togen den schoorsteenmantel staan met zijn oude koperen kandelahres en zijn kristallen va zen vol rozen en anjelieren en staarde haar aan. Zij had haar kostelijke bedaardheid be houden, zelfs in dat wonderbaarlijke oogen blik. Voorzichtig trok zij het gouden ket tinkje met het medaillon, dat door zijn omhelzing van de plaats was geraakt, weer om haar hals terecht. Het zien van haar kalmte had een bedarenden invloed op het De slrij'd aan de .Styr. Fit het Ooslenrijksebe oorl jgsp.-r-bu- reau wordt gemeld In het ofticieele Russische communiqué van 29 November wordt aan het slot ver klaard, dat wij aan den linker rityr-oever bij Kozlinczy en Tsarlorysk gedwongen wa ren m westelijke richting, terug te trek ken. Deze bewering is geheel verzonnen. Daar onbeduidende patrouillegeveehtan aan den linker Styr-oever. bij Tsarlorysk en andere plaatsen herhaaldelijk den Russen aanleiding hebben gegeven tot bel versprei den van onware berichten over gro>te suc cessen, zij het volgende geconstateerd A lie plaatsen aan den Imker Styr-oever van Tsarlorysk stroomafwaarts zijn plat gebrand en met den grond gelijkgemaakt. De wintervoorraden der Russen, die daar geborgen waren, zijn door ons te voren weggevoerd. Onze stellingen bevinden .zich op de hoogten aan den linkeroever van do Styr die het dal beheer schen. Daar de Styr voor de stollingen op vele plaatsen gemakkelijk doorwaadbaar m, en bij sterke vorst hoegenaamd geen moeilijk heden biedt, zal hot voor de Russische yor- kmrnersafdeelingcn steeds mogelijk zijn bij donker weer naar den» linkeroever te ko men. Dat. hot Russische legercoinmando zulke onbeduidende ondernemingen, die door ons geregeld verijdeld worden, tot successen opblaast, kan er eveneens een bewijs voor zijn, hoe noodzakelijk liet is de tanende ooi- logsstenuning in Rusland ten koste van de waarheid te doen rijzon. Oostenrijksch leger bericht. Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag Gisteren bepaalden de Italianm zidh aan het Isonzo front tot een kanonvuur- van wis selende hevigheid. Slechts bij Oslavia be proefden ze liij dag krachtige aanvallen, die alle weiden afgeslagen. Aan het Tiroolsche front ontwikkelde de vijandelijke artillerie oen groo'xr werkzaam heid tegen het versterkte gebied van Lnr- daro. ltaliaansch 1 egerber i ch t. Hot officiëele Ilaliaansehe communiqué van gisteren deelt mede, dal er behalve de actie der artillerie eu gevochten tus schen kleine detachementen niets bijzon ders voorviel. Duitsch Iegerbericht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meldde gistermorgen In zegevierende gevechten hij Plevlje en in het gebergte ten Noordoosten van Ipek zijn ©enige honderden gevangenen gemaakt. Do Bulgaarsche troepen hebben ten zuid westen van Prizrend den terugkeerenden vijand tot slaan gebracht en verslagen en moer dan 100 kanonnen, een groote hoe veelheid oorlogsmateriaal en 200 auto's op hom buit gemaakt. In ihet Jama-gebergte (ten O. van Diibra) cn halverwege tusschen Kroesevo on Ochri- da, zijn Servische achterhoeden -terugge worpen. T Duitsche en Bulgaarsche afjee)ing"n zijn oproer van gemengde aandoeningen in zijn binnenste, j Wat was zij toch mooi I Zoo mooiEn zij was afgedaald tot een man zooals hij liet was niet te gelooven! Iels spoorde hem aan 0111 ondoordacht en onhandig te zeggen: ,,lk weet nog niet zeker of ik u mag laten begaan! Maar hoe het ook zij. ik kan n Revcliy geven." i En zij naai- hem opkijkend met dat min zame lachje-, waarin half haar bekoorlijk heid voor hem bestond, omdat, hoe hij er ook over peinsde, hij nooit de bcteekenis kon vatten, die er achter zal, zei op lie ven toon: „Ja, je kunt tnij Ilevelly geven Dat dier bare Revelly Het wrijven van inrs. Beivcrsdale's hand scheen dien middag veel tijd weg te nemen. Zij kwam met weer bij hem terug. Wynn stanley wist uicts van den tijd af, totdat de zilveren tonen van een spelend klokje achter hen tlialf acht verkondigde. Hij stond nu diep ademhalend op, als iemand die onder narcose is geweest, i „Ik moet gaan. Ik wist niet, dat het zoo laat was. Je moeder zal, naar ik ver moed, wel niet terugkomen. Zal ik zal ik in den loop van den morgen komen om piet haar te spreken? Wanneer zou zij mij kunnen ontvangen?" „Moet je mama zoo bepaald spreken? Of zou ik even goed zijn? Want als dat zoo is, zal ik op theetijd thuis wezen." Haar biik was ironisch half geamu seerd, half spottend. Wynnstanley deed eèn stap naar haar toe. Monaslir binnengerukt en door overheid cn bevolking met vreugde begroet O o s 1 e li r ij ks c h 1 e ge r b e r i c h t Het Oostenrijk-eb-" hoofdkwartier meldde gistermiddag Bij Tselebits is het onlangs tot een groot gevecht gekomen. De Montaitcgrijnen werden door von Foca aan de grens teruggewor pen. Ten Zuiden van Plevlje hebben onze troep-en heftige tegenaanvallen van de Mon- tenegrijnen afgeslagen. Onder het in Plevlje buitgemaakte oor logsmateriaal zijn een millioen infanterie patronen, honderd kisten met artillerie-mu nitie. Ten Zuiden van Nowi Bazar zijn gis teren wederom zeshonderd gevangenen aan gevoerd. •Bulgaarschdegerbericht Het offieieele communiqué van den Rui- gaarsehen goneralen staf van 3 dezer luidt Na de verstrooiing van de Serviërs op 29 November bij Prizrend, trokken de res ten van het Servische leger naar Dzjakova en langs de Beli-Drin naar Dibra en Skoo- tari. Onze troepen hebben de vervolging der Serviërs in beide genoemde richtingen voort gezet. Op 3 dezer hebben onze langs de Beii-Drin vervolgende colonnes de Serviërs in de stelling aan den linkeroever van de Ljoema ingehaald, ze krachtig aangevallen, verstrooid en tot den terugtocht gedwon gen, welke ontaardde in een wilde vlucht. Hier hebben do Serviërs 100 veldka nonnen en houwitsers, 200 auto's, een reus achtige hoeveelheid oorlogstuig, 180 wa gens van de trein en zoodanige hoeveel heid uniformen en uitrustingsstukken ach tergelaten dat. de wcig langs Bieli-Drit) tot aan Koela Ljoema versperd is. In de rich ting van DzjakWa hebben zich de Ser- riscteMontencgrijnsche' troepen bij het ver schijnen van onze strijdkrachten terugge trokken en Dzjakowa ontruimd. Zij hebben daarbij 6 houwitsers in den steek gelaten. Onze cavalerie heeft hen naar Dzjaklowu vervölgd. Bjlijkens verkla ringen van gevangenen, moest koning Pe ter' op een draagbaar worden getorst, om dat de tocht langs den Beli-IMn. ten Wes ten van Koela Ljoema zelfs voor paarden onmogelijk was. Turkse li legerberichl. Hel Turksche hoofdkwartier meldde gis teren: Het gewone vuur van den vijand was, dank zij het antwoord van onze artillerie, te water zonder resultaat. Bij lvemikli Liman is oen door onze granaten getroffen vijan delijk transporlschip gestrand, terwijl een. torpedoboot de vlucht nam. Bij Sed-el-Bahr had in den nacht van 2 oj) 3 December oen hevig homgevecht plaats. De vijand slingerde talrijke lucht- torpedo's naar ons centrum en linkervleu gel Onze artillerie trof met vier granaten „Natuurlijk, je begrijpt wat ik het liefst wil. Maar ik moet hel haar toch zeggen, niet waar? En vragen of zij er iets tegen heeft. Misschien wil zij je niet aan mij geven I". Rosamund trok een gezicht aL eet ver wend kind. „0, mama doet wat ik wenseh. Zij is een zeer geschikte moeder. Ik geloof niet, dat je hang voor haar behoeft te wezen. Als ik ja zeg. dan heb je alles wat je noodig heb." Wynnstanley, die, naar huis gaande, nau welijks wist of hij op zijn hoofd dan wel op zijn voeten liep, wiens gohceie wezen juichte en oen en al verwondering en ver bijstering was, trad een nieuwe wereld bin nen, waar zelfs de meest bekende voor werpen plotseling hun vertrouwd aanzien luidden verleren. Hij had haar bij het weggaan weer ge kust. Ditmaal op de wang cn daarna op de lippen, waarbij zich een eigenaardige bedeesdheid van hem had meester -gemaakt. Zij was zoo aanbiddelijk, zulk een tcere, koninklijke verschijning, dai hij ter nau- wemood had gedurfd, ter nauwer- nood! En toch had zij beloofd de zjjne te zullen zijn. Ilij klom de reeks steenen tredon van liet terras op, waarvan het groe ne mostapijt door zijn veelvuldige voet stappen was afgesleten. i (Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 1