een vijandelijk pantserschip, dat de bocht van Saros en ae streek Kavak Keopru beschoot. Het pantserschip hield op met vuren en verwijderde zich. De artillerie dwong ook de torpedoboot tot vluchten Deze probeerde do eilanden in de bocht van Saros te naderen. Op dit front wed ijverden de laatste dagen onze v liesiers in schitterende prestaties. F,en door onzen vlie ger-luitenant Ali Riza bestuurd vliegtuig schoot bij Setl el-Bahr een vijandelijk vlieg tuig naai beneden en dwong door bommen te werpen een vijandelijk pantserschip, dat de gestrande torpedobool te hulp snelde te vluchten. Een torpedobool, die het pant- sersohip te hulp wilde komen, liep op den grond. Daarop opende onze vlieger machine geweervuur op de bemanning van het pant serschip. die op Irnl dek was en voorts op de torpedoboot. Het vliegtuig dwong door zijn vuur een vijandelijk vlmgfmg, dat on zen vliegei wilde aam allen, terug te k ve ren. Den 2en dezer viel dezelfde \liegei een vijai.delijken monitor aan. die onze stellingen beschoot en trof deze. zooals men kon vaststellen, met bommen. De moni tor zag zich gedwongen het vuren te staken. In Mesopotamia. Turks-che leger berichten. Het Turksche hoofdkwartier meldde Za terdag. Aan. het front in Irak poogt de vijand zich aan de vervolging van onze troepen te onttrekken, door de bescherming van zijn kanonneerbooten te zoeken. Iedere po ging van den vijand om halt te maken wordt door onze krachtige aanvallen door, de vlucht gevolgd. Een poging van de Engelschen op 1 Dec. bracht groote verliezen met zich; eenige honderden personen werden gevangen ge nomen, twee met levensmiddelen beladen schepen, een ander vaartuig, twee aknon- neerbooten, twee munitiewagens, en een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal vielen ons in handen. Onder de gevangenen, meerendeels En gelschen, bevinden zich een majoor, een kapitein, een vlieger-luitenant. De beide kanonneerbooten die buit werden gemaakt, zijn de- „Kemed", met 10 kanonnen, dei „Firikless" met vier kanonnen van 10.5 en 7,5 c.M. en drie mitrailleurs; de kanon nen zijn meerendeels in goeden toestand. Die van de „Firikless" werden reeds tegen den vijand' gebruikt. Onze van bet Noor den van Koet-el-Amara uitgezonden strijd macht grijpt de terugtrekkende Het legerberichl van gisteren luidt: Oxlz» troepen, die den Sen dezer vijf-en- twintig kilometer aflegden, zetten de ver volging van den vijand voort, die in wan orde terugtrekt De plaats Badhkole, ten Westen van Koet el- Amara, is door ons be zet Wij hebben daar een vijandelijke sleep boot en een met proviand en allerlei soort oorlogsmateriaal geladen, lidhter van 250 ton buitgemaakt en oenige krijgsgevangenen gemaakt Het aantal in eenige wieken ge- maaücfce krijgsgevangenen bedraagt acht offi cieren en 520 man. De kortgeleden buit gemaakte kanonneerboot Firik Lesze is tot Solman Pak verdoopt, omdat de Engelschen zes dienaren van het graf van dezen hei lige, dat bij de plaats van den zelfden naam ligt, gedood hebben. Engelsch legerbericht. In een officieel Engelsch communique, Zaterdag uitgegeven, wordt de - volgende lezing gegeven van den tegenslag door de Engelschen ondervonden Zooals reeds is medegedeeld, hieid ge neraal Townshend 'l slagveld bij Ktcsiphon bezet en sloeg hij alle tegenaanvallen af, tot de gewonden en de 1600 Tutksche krijgs gevangenen weggebracht waren. Toen nam hij met het oog op do geleden grooie ver liezen on de aankomst van Turksche ver sterkingen den terugtocht aan. In den nacht van 30 November leverde generaal Towns hend een achterhoedegevecht tegen een vee! sterkere krijgsmacht, waarin wij naar schat ting 150 man verloren en twee rivier, booten, die stukgeschoten waren en waar van wij de kanonnen cn machines onbruik baar hadden gemaakt. Generaal Townshend maakte in zijn rap port melding van de vastberadenheid der troepen en de goede orde, waarmede de te rugtocht werd volbracht. I Volgens de laatste berichten was de ge neraal op enkele mijLen van Koet el Amera, waarheen 'hij zijn legermacht terugtrok. Verder wordt in het rapport gezegd naar aanleiding van het Duitsche draad loos telegram, dat de Engelsche troepen nooU vaandels voeren in hel gevecht. (In oen Turksch telegram van 29 Nov. was ipl, be weerd, dat de Turken een vaandel hadden buitgemaakt. Red.) De duikboot- en mijnenoorlog. Uit Marseille werd gisteren geseind: Het stoomschip „Ville d'Alger" uit Tu rn's heeft 11 overlevenden van een getor pedeerd Engelsch stoomschip aangebracht. Het Italiaansche stoomschip „Bologna" is met 16 leden der ibemanning van het getorpedeerde Italiaansche „Trentino" aan gekomen. Uit Niorrköping: Het hier thuisbe- hporende stoomschip „Horvig", met een lading steenkool ivan Grimsby naar Stock holm onderweg, os op -een mijn gesfcoo- ten en vergaan. Veertien personen 'zijin ge red; wijf, waaronder de kapitein, zijn ver dronken. Het schip was voor '400.000 kro nen tegen oorlogsrisico verzekerd. Lloyds meldt d.d. Zaterdag: 1 Het Engelsche stoomschip „Middleton", (groot 2506 ton), is gezonken; 19 man van' de equipage zijn geland op Malta; een hunner is ernstig gekwetst. Vier man zijn gedood. Het Engelsche s.s. „Clan Mc. Leod" (groot 4796 ton) is gezonken, Diverse berichten. De v r e düsevp editie va 11 Ford De espeditie van den viedehevenden Amerikaan Fotd is gisteren met het stoom schip „Oscar II" vertrokken De passagier» lijst bevat de namen van 140 personen, waarvan 54 verslaggevers, drie Uncinate grafisten. maar geen enkele politica-, of op andei gebied bekende Amerikaan. Volgen» de New Yoiksche bladen is Bryan aan boord van de ..Oscar II" gegaan oin Ford goede rei» te gaan wenschen Dui zenden menschen stonden op de kade. Iemand »chiceuwde God moge hen straf feu' wat veel opwinding veroorzaakte. Toen de hum weggenomen weid, verscheen Ford aan de \er»chau»ing en de menigte zong het gezang, getiteld Voorwaart», christe lijke soldatenFord deelde mede een tele- giam ontvangen te hebben van den koning van Nooiwegen, waarin deze hem een waun welkom verzekerde. Iemand had een eekhorentje aan boord gesmokkeld, met het opschriftYo'hI het met noten. De eek horen werd als een gelukuanbrenger aan vaard. Duiven en de kleuren der stemrecht- vrouwen overheerschten nu de versiering Van het schip. B e r 1 ij nK o n s t a n t i n o ji e 1 Uil Konstantinopel wordt aan den ,,Lo- kal-Anzeiger" geseind Na een onderbreking van 16 maanden der rechtstrceksche spoorverbinding Ber lijnKonstantinopel zullen vermoedelijk de volgende week de eerste expres-treinen, die van beide eindpunten op denzelfden tijd zullen vertrekken, te Ternes var aankomen en daar feestelijk worden ingehaald. Ten einde den uitvoer van in Klein-Azië opgesta pelde grondstoffen en levensmiddelen mo gelijk, te maken, zullen ter uitbreiding van liet rollend materiaal van den Anatolischen spoorweg uit Duitschland tien locomotie ven en 200 goederenwagens worden ge zonden. BIJLES Lim A«4Untle>. De gewone audiëntie van de ministers van landbouw, nijverheid en handel, van oorlog en van financiën, zullen deze week niet plaats hebben. Twee» e hu 'ft. Vermoedelijk zal het comité-generaal van de Tweede Kamer, dat Dinsdag a.s. wordt voortgezet, dien dag nog geruimen tijd du ren. Wij meenen immers te weten, dat de behandeling van de aan de orde gestelde kwestie in eersten termijn is afgeloopen en Dinsdag de replieken zullen aanvangen. Het comité-generaal is bijgewoond door ambtenaren van den dienst der stenogra fie, doch niet door de ambtenaren van het tachvgrafisch ver»lag der Two -de Ka mer. Het Oranje Krols. De raad van bestuur van het Oranje Kiuis lieeft, naar „Het Reddingswezen" meldt, het volgende besloten- Jn aansluiting aan de verzamelde „Ge gevens op hel gebied van liet Reddings- vvezen en Eerste Hulp bij Ongelukken" zal voor alle gemeenten van Nederland een kaartensysieem ingevoerd worden, waarop, voor elke gemeente op een kaart aange- tcekend en bijgehouden zal worden, welk personeel en materieel op dit gebied aan wezig is. De bedoeling is, voor elke ge meente een kaart ia duplo aan te leggen en elk jaar een gedeelte der kaarten aan de betreffende gemeenten ter aanvulling, resp. verbetering toe te zenden „De Hanze". Woensdag houdt de 's-Gravenhaagscho It.-K. Middenstandsvereeniging ,.De Hanze'' een algemeene ledenvergadering, waarin een voorstel wordt'behandeld Ut goedkeu ring der overeenkomst met de N. 0. T. ler verkrijging van consent voor de leden om goederen uit het buitenland in te voeren onder gunstiger voorwaarden. Op deze ver gadering zal de heer IC I. B„ A. ide Coster, secretaris der Regeeringscommissie inzake het Middcnstandscrediel, een voordracht houden omtrent het doel en de werking dier Commissie. GedeaKoteen Marmelste'n. Zaterdagmiddag had op de Nieuwe Oos- tcrbegraafplaats de onthulling plaat» van den gedenksteen, namens bot Nederl. Jon gelingsverbond geplaatst op het graf van den 9 Maart j.I. overleden bestuurder van dien bond, Johan Philip Marmelstein.' Onder groote belangstelling nam ds. J. J. van Noort het woord. Spr. schetste de wijze, waarop de gelden voor dit gedenktoe- keti bijeengekomen waren. Alle beurzen, zoowel groote als kleine, waren in geheel het land hiervoor geopend geweest. Daar na huldigde spr. den beeldhouwer-kunste naar L. M. van Tetterode, die er in ge slaagd was, in dezen gedenksteen te ver tolken, wat Marmebtein's levensdoel was geweest. Na de rede van ds. Van Noort werd Go- zang 76 4e vers gezongen. Een zoon van den overledene dankte, voor de groote eer. zijn vader hier ge bracht. Het gedenkteeken stelt voor een beeld van den overledene, die een jongeling, ver diept in zijn lectuur, overredend de hand op den schouder legt en hem wijst op het stralende licht in het Oosten. Xt4wl«Ri e» 4» In sta.at van belejg. Verschillende gemeenten in de provinciën Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelder land. aan de zijde der Duitsche gvens. zijn in staat van beleg verklaard. De Telegraaf. De hoofdredacteur van het dagblad „De lelegraaf" is Zaterdagnamiddag te half zes door rechercheurs in hechtenis genomen, toen hij, van zijn bureau komende, zijn buis wilde binnen gaan. Hem werd nu gelegenheid gegeven zijn onderweg doorge regende jas te vervangen door een andere en om aan „De Telegraaf" zijn inhechte nisneming mede te deelen. De inhechtenisneming is geschied op grond van art. 100 van het Welb. van Stuif recht (gevaar voor de neutraliteit van den Staat), uit hoofde van gewichtige re denen van maat»ehappelijke veiligheid, t. w. \iees voor vlucht van den verdachte en mui herhaling van misdrijf. De reden der inhechtenisneming staat met in het hevel daartoe. Aan de Redac tie werd m antwoord op een vraag dien aangaande door den substituut-officier van Justitie gezegd, dat hij die reden onmogelijk kon opgeven, aangezien dit de verdere in structie zou kunnen bemoeilijken. De Redactie heeft Zaterdagavond den laadsman van den heer Schroder, mr. J. Kappeyne van de Coppeilo, gesproken. De heem Kappeyne kon haar aangaande de mo tieven der arrestatie weinig mededcelen. Wel gaf hij haar de verzekering, dat zij in verband stonden met een artikel over de regeering en den smokkelhandel, voor komende in „De Telegraaf" van 27 No vember j 1. De heer Schröder ontkent even wel dit artikel geschreven te hebben en moet zich bovendien beroepen hebben op het „verantwoordelijk-adviseurschap" van den heer H. C. M. Koldert, die zich dan ook tegenover de justitie als verantwoor delijk schrijver van het geïncrimineerde ar tikel moet opgeworpen hebben. Zooals hierboven gezegd, wordt den hoer Schröder ten laste gelegd overtreding van art. 100 van het Wetboek van Strafrecht, luidende: Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt gestraft: 1. hij die, ingeval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk eenige handeling verricht, waardoor de on zijdigheid van den staat wordt in gevaar ge bracht, of eenig bijzonder voorschrift tot handhaving der onzijdigheid van regeerings- wege gegeten en bekend gemaakt, opzette lijk overtreedt; 2. enz. De overtreding van art. 100, op grond waarvan rechtsingang werd verleend, Word in „De Telegraaf" van 3 December, och tendblad. als volgt meegedeeld: Het dozijn is vol! Tegen onzen hoofdredacteur is vvudciom een aanklacht ingediend. En wel op grond van het vólgende: In erm polemiek tegen de „Nieuwe Cou rant". in ons blad van 27 November j.l„ woidt o. in. gezegd „dat wij niet zullen ophouden een re geering en een medeplichtige pers te be strijden, die onder het mom van oen „waar dige neutraliteit" door een onverantwoor delijke uitvoerpoütiek Duitschland voorziet van de meest noodige levensbehoeften, het daardoor in slaat stelt den strijd vol te houden cn verraad pleegt aan het eigen vaderland niet alleen, maar ook aan de zaak der menschheid, die door een krachtige moreel hoogstaande regeering op geheel andere wijze zou gediend zijn." Deze zin heeft aanleiding tot do vervol ging gegeven. De gevangenneming geschiedde opgiond van art. 86 van het Wetboek van Straf vordering, waarin bepaald wordt, dat ge vangenneming bij het veiieanen van rechts ingang kan worden bevolen indien tegon het misdrijf als maximum eene gevange nisstraf van vier jaar of meer is bedreigd (het maximum van art 100 W. v. Str. is zes jaar;, doch alleen op grond, hetzij van gegronde vrees voor vlucht van den ver dachte, hetzij van eenige andere gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid (Als zoodanig /cvordt veelal aangenomen, vrees voor herhaling van misdrijf; dit zal ver moedelijk ook hier wel het geval zijn ge weest). Onder het opschrift „Aan onze leztrs", maakt de directeur der „Tel.", de heer H. M. C. Holdert, bekend, dat de houding van de „Tel." niet veranderen zal. ,,lk zal blijven verdedigen hetgeen ik dat goed cn rechtvaardig is, schrijft heer H. Ik verklaar hierbij pro-gealli- c »rl te zijn en alles te zullen doen om de zaak der geallieerden te verdedigen. Ik m -en hierdoor tevens, in tegenstelling met Men. Nederland een grooten dienst te bewijzen en zal voortgaan te werkten zooals ondei leiding van onzen bekwamen hoofd redacteur gewerkt is. De hoer Schröder is het slachtoffer van iets, dat mij zeer veel op willekeur schijnt te gelijken," Ver! of. De reden, waai om de landweerlichting 1909 17 dezer met vooiloopig (iklein) verlof huiswaarts kan v. orden gezonden, is, naar men ons meldt hierin gelegen, dat de eerst- ingelijfde landstormmannen thans voldoende geoefend zijn om in de bataljons te worden ingedeeld. Uitvoerverbod van haring. In Verband met den door de regeering btopgezotten liaiinguitvioer brachten wij een bezoek aan Vlaardingen, de plaats, die als voornaamste uitvoerplaats door dat ver bod het meeste getroffen wordt. In een onderhoud met den secretaris van de Ka mer van Koophandel, den heer J. H. van Linden van den Heuvell, deelde deze ons mede, dat het uitvoerverbod de Rolland- sche haringexport niet zoo erg zou, tref fen, wanneer niet juist de Noorsche ha ringvangst begonnen was, zoodat Duitsch land vanuit Noorwegen voorzien zou kim. nen worden. Dezer dagen hadden wellicht duizenden tonnen afgezet kunnen worden en nu levert Noorwegen ze misschien te gen lagere prijzen. Kct kwantum, dat in Holland afgezet wordt, is zeer miniem. De thans bestede prijzen zijn zeer hoog, omdat de vraag groot is Vóór den oorlog leverde Engeland veel h tnng aan Duitschland, wat nu natuur lijk niet het geval is. Dat haring in Hol land een volksvoedsel zou zijn. is een voor stelling, die volkomen onjuist is. De heer D. van der Heul, secretaris van de afdeeling' Vlaardingen der Ver. tot bevordering van de Visscherij, zag den toestand nomenteel niet zoo donker in, al is de stagnatie natuurlijk groot. Op hot oogenblik is de haringvisteherij afgdo pen, maar zelfs in den stillen tijd be draagt de export nog 10.000 vaten per week, met een arbeidsloon voor de men- schen, die bij het bedrijf betrokken zijn, van £10 000. De droog-kuiperijen staan op liet oogenblik toch vrijwel stil, maar de haringpakkers zijn zonder werk. Er wordt geen plaats zoo zeer geUo'fen als Vlaar dingen, omdat Vlaaidingcn «e i groo'sten exporthomlel heefi. Van Vrijdag of ligt de boot nu stil en ik schat dat ei een 60.000 vaten op export liggen te wachten. De schade komt geheel voor rekening van de verkoopers. Wanneer de stagnatie in het midden van het seizoen was gekomen^ zou men de \oilingen hebben kunnen stop zetten Men is d.iArom zoo ontevreden over de regeer.iigsmaatregelen, omdat de reederij- en zeiten in September al bij de regee ring geinfor-leerd hebben of ei rogeerings- maatregelen ten opzichte van liet artikel haring in de lucht hingen. Toen is te ver staan gegeven, dat er wel over gesproken was, maar dat de aanvraag naa,r het ar tikel haring niet zoo groot was. om maat regelen te wettigen. Het liaringverbruik in Holland bedraagt misschien 5pCt van de totale vangst. Al leen in Juni en Juli, wanneer de nieuwe Holl, maatjesharing aan de markt komt. is het verbruik wat grooter. Alsvolks voedsel is haring in ons land niet bekend. Wanneer we rekenen dat in ons land per jaar circa 30.000 vaten haring gebruikt worden dan is dat, gerekend „op oen vol wassen bevolking van 4 millioen zielen nog geen kilo per hoofd en per jaar. Dit wijst er toch met op, dat er met reden van volksvoedsel ge-proken kan worden. Het aanbod van de rceders om f 100.000 te fournceren, wanneer de deur weer- opengezet wordt, is zuiver belangeloos, want de reeders hebben afgerekend cn zij bob ben dus geen onmiddellijk belang. Ik twij fel er niet aan of de regeering zal dat aanbod accepteeren. Toch valt te betreu ren, ook al wordt het aanbod geaccepteerd, dat voortaan de Hollandsche liaringhandel met consenten te werkten zal hebben, heb welk' daarom zoo bezwarend is, omdat bij de tegenwoordige hooge prijzen niet steeds wagonladingen wonden verkocht, maar ook partijen van vijf a tien vaten tegelijk. (Binnen 8 dagen hoopt men, dat de ex port weer zal kunnen aanvangen. De scha de bepaalt zich dus tot de pakkers en de kooplieden, want de kwaliteiten der opge» legde haring blijven goed. Iniusschen heb- ben Verschillende kooplieden al uitstel van betaling moeten vragen en de schade zou zeker zeer omvangrijkworden, wjanneer het uitvoerverbod gehandhaaft bleef. (Tel.) M ij n e n. In November j.I. zijn op onze kust 47 mijnen aangespoeld, waarvan 28 Engelsche en 15 Duitsche, terwijl van het restant de oorspicng onbekend bleef. In bet geheel zijn thans op de Neder- landsche kust aangetroffen 727 mijnen, al dus verdeeld: Engelsche 381, Fransche 57, Duitsche 112, onbekende oorsprong 177. Dir. bel., Inr&err. en Ace. Bij Kon. Besluit van 9 Nov. is ingevolge de Burgerlijke Pensioenwet een pensioen verleend" aan J. IX Kooy, kommies 1ste klasse bij 's Rijks belastingen, f723; G. L. Versluis, kommies 1ste klasse bij 's Rijks belastingen, f701. VLAARDINGEN, 6 Dcc. Vanwege de ver- ecniging „Flardimga", is heden aan de ge zinnen van de 300 gehuwde gemobiiiseer- den bij gelegenheid van het St. Nicolaas- feest een pakje thuis gezonden, inhouden de: Sigaren, Speculaas en suikerwerken. STADSNIEUWS. Steuncomité 1914 Schiedam •Behalve de op kwitantie geïnde wekelijk- scbe en maandelijksche bijdragen zijn in den loop der maand November 1915 gif ten ontvangen van: A. v. N. £0.10; S. M. N. W. f 100de inwoners van de Gas- straat en omgeving f4.50; J. H. M. d. G. f 1; de werklieden der Firma Ingelse en Co. 1 pCt van hun loon over vier weken; eenige sluis- en brugwachters f2.56. Staatsloterij. Bij resolutie van den minister van finan ciën is met ingang van de 412de Staats loterij, benoemd tot c'ollectrice der Staats loterij te Schiedam', mevr. N. C. A. Drees, weduwe van A. P. Heg, te Leeuwarden. Gemeentelijke tUchverkoop. Aan de tentjes op het Wjlhebninaplein en ihet Oostmolenplein zal morgen, Dinsdag visclh verkocht worden. Schelvisdh k 14. cent per- pond, en kleine kabel jouw k 17 cent per pond. De vischverkoop zal te 5W uur beginnen. a Gisteren zijn door de politie aangehou den 2 personen, die gesignaleerd stonden respectievelijk voor flO boete of 5 dagen hechtenis, en £3 boete of 2 dagen hechtenis Beiden betaalden de boete. Hedenmorgen heeft een melkschippcr m de Noordvestgracht drijvende gevonden het lijk eener vrouw. Hij heeft dit met zijn haak opgevischt. Nadat het lijk naar de algemeene begraafplaats was gebracht, is het daar herkend als te zijn van vrouw G., alhier woonachtig. In den afgeloopen nacht is in of uil een in aanbouw zijnd pand aan da Piet Ham- Mi aal, twee stukken looJen waterleiding, huis ontvreemd; 1 stuk van 8 M. an oen stuk van M. lengte. In den afgeloopen nacht omstreeks 12U uur, weid op de Hoogstraat gearresteerd 22-jarig jongmensch, -lat even tevoren ,<en meisje had mishandeld. Hij is hedenmorgen na verhoor wider ontslagen. Door den hevigen storm is vannacht <le puntgevel van het pand BroersveM 114, recht afgebroken en op straat gevallen) zoodat nu een opening boven het restant gevel is gekomen in den vorm van een ge- lijfczijdigen driehoek, waarvan de zijden ruim 1 meter zijn. Geveilde en verkochte onroerende goederen Verkocht 4 December. NotarisMr. H. M. C. Poortman. Een pakhuis, genaamd „Kralingen", en Erve, "bevattende beneden: Pakhuis met plaats, 2 Zolders, Kantoor en Open Gang, staande en gelegen te Schiedam, aan 3en Buitenbavenweg 94, groot 565 vierkante ellen, in veiling £8500, verkocht voor f10200.— AGENDA. Vrijdag tot en met Dinsdag. Flora-Bios. coop, 8 uur. Hoofdnummer: De- tective Finn. Variété-nummer: Mr. Carter en Miss Corrina Heden en volgende dagen. Casino, 8 uur. Specialiteiten-programma. Ensem ble Solser en Hesse Heden en volgende dagen. Circus Schouw burg, 8 uur. Revue „Loop naar den duivel" Dec. Kerkgebouw Protestantenbond, 8u, Lezing van dr. Fred. v. Eed en. 7 Dec. Groote Schouwburg, 8 uur. Rotterd. Toon. Gez. Potasch cn Perlemoer. 8 Deo. Groote Schouwburg, 8 uur. Het Tooneel-Royaards. De Duivel in de Vrouw. 9 Dec. Groote Schouwburg, S uur. Toon.- Vereen. Heyermans. Op hoop van riegien. r Knnst en Wetenschap. W. A. Borger, -j- Wij meldden reeds het overlijden, op 40- jarigen leeftijd, van den heer W. A. Borger, arts, onder-directeur van het Instituut Pas tour te Weltevreden. Reuter seint onstlians uit Batavia, dat dr. Borger door de pest werd aangetast, terwijl hij bezig was met de leiding van proeven in verband met de postbestrijding. Kerk en Schoei. Iemand, die onbekend wenscht te blij ven, heeft voor de Evangelisatie aan het villa-dorp De 'B|ilt-station, onder zekere voorwaarde, een terrein geschonken, be nevens f 10.000 voor den bouw van een kerkje. Naar de „Ned." verneemt, bestaat bij het comité het voornemen een kapitaal bijeen te verzamelen, groot genoeg, om in de kosten van een geregelden morgen dienst te kunnen voorzien. Ned. Hkrv. Kebx, Beroepen te Middelhamis ds, H. H. van A me ide te Noord wijk' aan Zee. Aangenomen het beroep to Wijngaar den, de heer S. 0. v. Wijngaarden, cand. tie Zevenhuizen. Geret. Kerken, Beroepen to Marken de heer A. B. W. M. Kok, cand. te Rotterdam1. Aangenomen het beroep te Knijpt, de heer P. G. van Slogteren, prop. te Groningen. Ba pïisten-G emeente. Beroepen te Tweede Exloërmond ds. J. Jeronimus te Groningen. Hoouer Onderwijs. 'Tfe .Amsterdam zijn tot arts be vorderd, de heer K. P. Groot, geb. te Enk huizen, en mej. A. P. van Hoerden, geb. te Bethlehem (O. R. KJ. p Geslaagd, zijn voor het eerste gedeelte van hef arts-examen, de heer J. A. Noor- danus en mevrouw E. S. Ratu Langie- Houtman. Vrije Universiteit te Amsterdam. Dodo- raai examen in de theologie de heer A B. W. M. Kok. t 8porl; Voetbal. Ne d. Voetbal bond. Den Haag: QuickH. F. C. 0—1 Utrecht: HerculesH. V. V. 0—4 R'dam: V. 0. C.—U. V. V. 1-0 Dordrecht: D. F. C,—Sparta 9—6 Haarlem: HaarlemH. B. S. 4—1 2e klasse. A. R'dam: XerxesUnitas 0—1 3e klasse. A. R'dam: LeonidasGroen-Wit 1— JR'dam: Excelsior—Feijenoord 1 R'dam: C. V> V.Lycurgus. sch. n- o- 3e klasse. B. Schiedam.: HennesU. S. C. 1 1A Irln cqp

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 2