Laatste Nieuws. U0e Staatsloterij. rSTlan-CnV. V. II w. n. öpL Gemengd Nieuws, Van liet Westelijke front. Van het Oostelijke front. Van het Servische front. Diverse berichten. j Handel en Bedrijf Da^eltjksch Beursbericht. Bnrgerlljke Sfcasiti. No. No. No. No. No. No. Vos. £100. 13285 7511 12J1 7582 14815 14788 f20.000. £5000. f2000. £1500. f1000. £400. 1679, 1931, 5440, 6098 iedgr BEURS VAN AWSTERDAfV. Prijzen van f SO. 34 76 S5 109 180 352 373 424 518 554 577 649 750 751 799 800 810 943 959 969 1119 1200 1211 1233 1237 1331 1342 1352 1374 1469 1638 1644 1652 1662 1673 1692 1699 1795 1798 1800 1863 1948 1987 2007 2030 2081 2179 2186 2258 2311 2419 2-133 2572 2G85 2732 2800 2848 2925 2968 2973 3006 3022 3025 3046 3113 3169 3181 3182 3213 3286 3313 3319 3384 3386 3388 3399 3141 3514 3519 3599 3643 3733 3789 4003 4016 4066 4110 4117 4144 4241 4259 4399 4407 4412 4464 4490 4491 4542 4655 4716 4770 4782 4930 4900 4902 4911 4955 4967 5007 5015 52'Jl 5295 5329 5398 5447 5575 5577 5657 5716 5792 5825 5891 5919 5945 5997 5999 600Ö G051 6112 6129 6160 0196 6200 6208 6231 6243 6271 6124 6512 6554 G576 GG01 6621 6715 6727 6739 G74S 07-19 6787 6857 G89C 6934 6955 7055 7060 7096 7101 7102 7105 7160' 7216 7255 7261 7266 7322 7433 7466 7457 7523 7689 7693 7700 7702 7774 7781 7811 7816 7869 7874 7908 7952 7961 7991 8037 8081 8082 8156 8171 820O 8218 8275 8278 8297 8313.8419 8482 8435 8491 8526 8530 8573 8375 8594 8741 8758 8763 8871 8873 8888 8934 8958 9023 9030 9019 9067 9077 9083 9183 9187. 9275 9883 9412 9123 9130 945S 9543 9618 9735 9823 9842 9868 9877 9897 9919 9930 9993 10001 10032 10072 10079 10094 10217 10248 10350 10338 10361 10374 10417 10436 10448 10491 10543 10550 10612 10054 10680 10687 10721 10724 10963 SG04 8669 11021 11109 JUGu 11253 11375 11390 11539 11563 11575 11630 11713 11729 11801 11804 11806 11834 11841 11861 11936 11991 11997 J2036 12046 12100 12143 12177 12241 12244 1229G 12332 12334 12387 12392 12428 12455 12479 12548 12691 12717 12727 12748 12757, 12796 12804 12813 12830 12849 12872 12881 12919 12974 12993 13014 13018 13095 13124 13)87 13192 13224 13232 13287 13382 13433 13556 13557 13604 13670 13688 13693 13741' >3807 13896 14002 14040 14092 14210 14287 14341 14345 14352 14374 14401 14454 14549 14083 14715 14722 14751 14790 15013 15083 13129 15157 15196 15206 15222 15216 15317 15326 15353 15370 15374 15461 15481 15494 15678 15684 15687 15745 15811 15821 15859 15916 15998 16079 16111 16220 16240 16249 16264 16344 16351 16357 16363 10427 16501 16581 1600Ö 16646 16660 16679 10757 16761 16769 16857 16896 17031 17073 17156 17234 17348 17362 17409 17432 17449 1746S 17618 17700 17735 17779 17833 17850 17855 17871 17927 17953 17980 17981 17982 17988 18096 18162 18164 18204 18213 1827C 18285 18292 18378 18409 18574 18587 18612 IS710 18815 18835 '18849 18898 18911 19101 19125 19135 19143 19176 19200 19223 19316 19339 19341 19348 19408 19481 19484 19506 19521 19522 19553 19562 1962S 19636 19722 19747 19801 19822 19889 19911 19917 19843 20016 20027 20064 20087 20116 202Z3 20320 20376 20382 20647 20705 20713 20746 20771 20784 20875 i 20887 20926 "20984 Rott. Voetbalbond. De uitslagen van de gisteren gespeelde G«tZwa^VJ" F. C. 4—2 onder protest 2de kkis.se. G (j C-C. V. V. III 1-1 pró PalriaTransvalia II 0 -2 Fnrtuua III—Het Zuiden 5—0 Wit B. S. G. J. ,-6 Steeds Hooger II—-F. V. V 0-7 Het Oosten—Hel Westen II o—1 ró, Rapiditaan—Rood Groen 2—0 vac. V-R. S, G. V. III 4-1 Transvalia IIID. H. S. 22 4de klasse. Rood Groen II—G. G. C. III 7-0 Mercurius IIHet Westen III 22 De Bioscoop-contró/e, Vier van de vijf te Rotterdam beslaande bioscoopdirecties hebben aan BI en W. bekend geiraakt dat zij ingaande 3 Dec 1915 geen gebruik rneer zullen maken an de gelegenlieid de goedkeuring van B, en IV, te verkrijgen op hun lichibeeldenver- toaningen ten einde personen beneden de 16 jaar te kunnen toelaten. Zij zullen nu in tot geheel geen kinderen meer onder de 16 jaar toelaten, ook niet op middagvoor stellingen. Tot dat besluit verklaren zij ge- tornen te zijn door de ondervonden incon sequenties van de door Bj en W, in ge.-, tol de bioscoopcommissie, die films van ge heel gelijken aard en slrekking nu goed-. dan afkeurde Geen carnaval. De Gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft, op voorstel van jhr. mr. Schudt van Westrum, met 19 tegen 1 stem be sloten in 1910 geen carnaval te doen hou den. De auto-beschieting Men meldt uit Breda aan do „Msb.": De toestand der slachtoffers van de auto- beschieting is niet onbevredigend. Kapelaan Melsen heeft een vrij hooge temperatuur. De heer Van Dijk is nog al /wak door bloedverlies. Hoog water. Dc Maas te Maastricht is ontrus tb arend aan het cvassen; in de laatste 24 uur 69 e.M. en bereikte gisteren een hoogte vaji 3.05 M. of 45.06 hoven N. A. P. De Uiter waarden en een gedeelte van hel stads park staan onder water. De Mans is voor Grave dermate gewas- jen, dat de laaggelegen Uiterwaarden zijn ondergeloopen en men genoodzaakt was de verschillende loosingssluizen voor het pol derwater te sluiten. De peilschaal te Grave teekende Zaterdag 9.01 M, -j- N. A. P. Storm. In den nacht van Zaterdag op Zondag is te Rotterdam tijdens stormweer een groo- ten steiger, geplaatst op het terrein voor het nieuwe stadhuis, omgewaaid en ge deeltelijk terecht gekomen op het dak van pand no. 17 aan de Raamstraat. In denzelfden nacht is een schutting, ge plaatst op de Delftschevaai't bij de brug over het Stokviswater aldaar, geheel om gewaaid en gedeeltelijk in het water terecht gekomen. v Gisternacht is bij hevige storm het hou ten tjalkschip van den Harlinger schipper Pascal in de Zuiderzee vergaan. Het vaar tuig was geladen mei mais en kwam van Amsterdam met bestemming voor Fries land. Het schip zeilde in het Krabbersgat voor Enkhuizen en botste hevig tegen liet klipperschip ,,IIendrika", van Eerkes, te Wildervank. De opvarenden, onder wie de schippersvrouw en twee volwassen doch ters, worden na eenige moeite door Eer kes gered en te Enkhuizen aangebracht. Het schip dreef voor den storm weg en zonk geheel bij de hofstede. Het vaartuig was niet verzekerd, de lading wel. (N. R. Ct.) Ongelukken. I Te Dedemsvaart is Zaterdag, doordat een spiritusslel, bij een keelaandoening, omviel, bet kind van den Imcr A. M., in brand ge raakt en aan de brandwonden overleden. Fabrieksbrand. Zondagmorgen is te Eindhoven brand ont man in ide militaire wacht in de Sigaren- fabriek van de firma Luhrmans te Eindho- We!k'° grootendeels door militairen in gebruik is genomen. In het wachtlokaal Was slechts een soldaat aanwezig, die ziek bed lag. Deze werd bewusteloos uit het Brandende gebouw gebracht. De schade aan meubilair, dekens enz'., is aanzienlijk. - Een mooie vangst. De beide mannen, welke Vrijdagavond te Amsterdam zijn gearresteerd, zoomede de Koopmen met wien zij het gestoten© tracht- te verhandelen, zijn gisteravond door Commissaris van het Bureau aan do stadhouderskade, aan de Commissaris van Utrecht overgeleverd, om daar ter S^duuckinig io worden gesteOld ivjap de' weohtsche Justitie. De beide vrouwen w©nden aangehouden, zijfci weer op knJ15 ^'^e}'en; Upsteld. Een van deze, welke minderjarig was, is naar haar ouders weggezonden. i v^mventariseeriiig van de gestolen voor- weipen is gebleken, dat hun gezamenlijke Wrdecnóet ver. beneden £20.000 blijft. Doodgeschoten. De jachtopziener D. uit Micilo schoot bisteren in het jachtveld aldaar den be kenden sliooper (J. Vemmlst, uit Stratum toen deze hm hazenpa.1 wilde kiez -n een kogej in den buik Na eerst in het gasthuis te bratum te zijn opgenomen geveest, werd luj gisteravond per aut,brancard naai het gaslhuis tn Eindhoven ter JvdnndrUn" over gebracht. Hedennacht is C. V oveilcden. (leden- middag iiad het gereJitolijke intfeslagne- imng van hel lijk plaats. Botsing. Bij de Spanjaaidstraat ia vanmorgen om streeks liali acht een tram van do R. E. T. I., lijn 8, in botsing gekomen niet een vrachtwagen van tien vrachtrijder v. Linmm Schiedam, met het gevolg, dat een paard gedood en een zwaar verwond weid. Zij zijn per as naar Schiedam vervoerd. Moord. Men seint ons uit Roermond Hedennacht is in de Kapperlaan liet lijk gevonden van den 27-jarigen arbeider J. Hou ben uit Me lik. Het lijk vettoonde eenige messteken, zoodat waarschijnlijk een twis! den moord is voorafgegaan, in verband hiermede zijn als vermoedelijke daders aan- gehouden, zekere N. en zijn twee zoons en een iBplg. Hoe ondankbaar. Te Reuver, op de Limb. Duitsche grens, arriveerde dezer dagen 's avonds om tien uur een verhuiswagen bespannen mei twee paarden. De wagen verliet daar Jen hoofd Weg .en reet! een wteg op in de richting van de grens. Ten slotte werd ook deze weg verlaten, en een veldweg gevolgd. Maar zoo gemakkelijk zou de lading van 3000 K.G. tarwebloem niet de grens over komen. Elet gevaarte verzakte in denslap pen bodem En toen zat er we! niet anders op dan te ontladen. Een moeizaam werk} wenl het. om zak voor zak over de grens te dragen. Toch, het kwam in orde. Maar nu was het de Duitsche grenswacht, die eens niet de liand over het hart streek'. Het meel werd geconfisqueerd. Twee zoons van den koopman T. uit Reuver werden „verhaftot", wijl ze zonder pas de grens passeerden. En 't zelfde iot deelde een begeleidend heerschap, dat wel aandeel in de onderneming scheen te hebben. Te Reu ver vindt men de Duitschers erg ondank baar. Oorlogsvaria. Ook het Weensche Correspondenti-ïbureau verspreidt thans een tegenspraak van het bericht van de „Times", volgens hetwelk in Hongarije tweeduizend Russische krijgs gevangenen omgebracht zijn. „Natuurlijk" zoo zegt het bureau „heeft men met een verzinsel te doen." En het voegt er aan toe. „Talrijke Russische krijgsgevangenen m Hongarije zijn gelijk uit de officiéél© epidemie-berichten bekend is, aan cholera gestorven, voor man er in geslaagd was. die door de Russische gevangenen zei ven in hof land gebrachte ziekte te beleugeten." Te Kopenhagen bestaat sedert o mi gen tijd e..n Genootschap tot Onderzoek van de Maatschappelijke Gevolgen van den Oorlog. Het legt daartoe oen verzameling aan van al wat er in fel de EuropeescJhe talen over den oorlog is geschreven; zal deze bouw stoffen ordenen, teneinde er de wetenschap» pelijke bewerking van te verlichten, en zal die bouwstoffen zelf bewerken. Weersverwachting. Verwachting tot den avond van 7 Dec. Stormachtige, zuidelijke, later tijdelijke ruimende en afnemende windbetrokken tot zwaai bewolktwaarschijnlijk nog re genbuien; aanvankelijk kouder. Onze ministers. De Minister van Koloniën, Mr. Pleyte, werkt nog niet geregeld aan zijn Departe ment, maar doet tehuis eenige werkzaam heden af. Bet slagveld aan de Lonzo. Volgens een telegram aan het „Berliner Tageblatt" heeft aari«hm.'og Joseph aan een oorlogscorrespondent in het Oosten- rij'ksche perskwartier het volgende geschre ven De nog niet geëindigde strijd om het bruggehoofd van Görz is de zwaarste, ver- bitterste en bloedigste var den gebeden Italiaanschen veldtocht. Om de beide draai punten van de dubbele poort naar Görz, om de Monte San Michaele als zuidelijk draaipunt en om de Podgora-hoogte als noordelijk, wordt onafgebroken gewor steld met een ontzaggelijke opoffering van munitie en menschen. De vijand houdt beile bergtoppen met groole overmacht van uit liet zuiden, westen en noorden omvat en tegelijkertijd trommelt zijn zwaar geschut op de Oostenrijk-Hofigaarsche stelling op den kam. Onder bescherming van dezen moordenden vuurwand hebben de Italiaan- schen stormcolonnes het ondernomen de noordelijke helling van de Podgora-stelling bij het dorpje Oslawia door te breken en daardoor boven de stad Görz de Isonzo te bereiken. Onder het vernietigend tegen vuur van de Oostenrijk-Hongaarsche artil lerie zijn deze aanvallen meestal reeds in hot" voorterrein mislukt. Eenige storm colonnes kwamen tot aan de Ooslcnrijfc-IIon- gaarsche loopgraven door de vernielde hin- demissen heen. Hier werden zij echter in handgemeen met bajonet en Iiandgranaat overwonnen. 'Meer dan duizend do ode Ita lianen liggen voor 0s!awia. De Oostenrijk- Hongaarsche artillerie nam nu ook een voorstelling onder vuur, die de Italianen reeds vroeger genomen hadden en die zij buitengewoon sterk hadden aangelegd. De uitwerking van dit bombardement schokte de vijandelijke voorstelling zoodanig, dal een compagnie van een regiment uit Lai- bach haar kon Tienion. Andere gedeelten (van de stelling werden weer door andere troe pen bestormd. Den volgenden ochtend om half drie probeerden de Italianen de voor stellingen weer terug te' nemen, maar zij kwamen niet door den vuurgwdel heen. In den derden en vierden "slag aan de Isonzo spelen de vliegers een groote rol. Met de ervaringen van de Fjanschen ver rijkt, hebben de Italianen aan dit wapen kort voor hel uitbreken van den oorlog bijzondere aandacht gewijd. Als nieuw lype hebben zij hun groote gevechtsvliegtuigen. Aan liet Isonzo-fronl en in het Wippachdal kan men, zoodra het weer opklaart, hun geweldige dertig meter lange vliegtuigen zien. Zij zijn gepantserd en met drie mo toren en twee of drie machinegeweren voorzien. Het Italiaansche legerbestuur hoeft daarmede gedurende den derden slag aan de Isonzo nog niet eens genoegen genomen, maar voor de voornaamste geveditsdagen ook nog Fransdhe vliegers te hulp geroepen. Een van de Fransdhe vliegtuigen is naar beneden geschoten. Thans echter ziet men aan'het Isonzo-front geen Fransehen meer. Zoodra in de laatste dagen de bora ©enigs zins is gaan liggen, verschijnen ©Ik ©ogen blik Italiaansche vliegtuigen boven de ge- vecihtslmie aan den hemel. Zij hebben alle bommen van verschillende grootte bij zicb, die, als ze boven onze stellingen en kwar tieren komen, naar beneden .worden ge worpen. Daar onze militaire inrichtingen buitengewoon goed gedekt zijn, veroorzaken zfj meestal geen militaire schade, maar treffen zij slechts de verblijven van de be volking. Vaak leveren heel© luchteskaders gevochten met elkaar. I D u i t s c h 1 e g e r b e r d c h t. BERLIJN, 6 Dec. (Officieel.) Op verschil lende plaatsen hebben artillerie-, mijn- en handgranaat-gevechten plaats gehad. In de streek van Berone worden 2 En- gelsehe vliegtuigen neergeschoten Dc in zittenden werden gedood. F rans c h leger b e r i c h l. PARIJS, 5 Dec. (Officieel.). De Bulga ren hebben, den linkervleugel van do En gel se hc posities aan hef Stroemitza-fronl beschoten, maar werden tot zwijgen ge bracht. Duitsch leger bericht. BERLIJN, 5 Dec. (Officieel.) In de mor genschemering mislukte een aanval der Rus sen ten zuiden van Badik, ten westen van Riga. onder groote verliezen, voor onze linie. Door Russisch artillerievuur van uit zee is een Duitsch vliegtuig getroffen en bij Markgraven aan de Koerlandsolio kust met zijn bemanning geborgen. Ten zuiden van Simika ten noordwesten van Ipek, werden Montenegrijnsche en Ser vische nideelingen teruggeworpen. G eneraai J offre. PARIJS, 5 Dec. Generaal Joffre, comman dant van de Fransche noorderlegers, is, zooals reeds werd medegedeeld, lot com mandant-generaal van alle Fransche legers benoemd. Door deze benoeming wilde de regeering in de handen van een enkelen chef. de eenheid van de leiding verzekeren. De expe ditie naar "Saloniki toonde de noodzake lijkheid van een volledige samenwerking voor de middelen van actie van alle geal lieerden. Zij deed tevens de noodzakelijk heid uitkomen van een nauveren band tusschen hetgeen aan het Fransche front geschiedt en de bestrijding van den vijand in het oosten. De kwestie der legersLerkte cn van liet materieel zullen daardoor af hankelijk worden van een enkelen chef. De Balkan-oorlog zal daardoor worden een deel van het geheel; want de expedities naar Saloniki 'en de Dardanellen zijn geen afzonderlijke oorlogen, 'zij moesten geen afzonderlijke strategische opvatting hebben, maar een algemeen© en gelijke gedragslijn moet daarbij worden gevolgd. i De vredesbeweging. In de Engelsche peis worden kortweg de Duitsche vredesdenkbcelden teruggewe zen. De bladen wijzen er op, dat Italiè's toetreden tot dc Londensche overeenkomst toont, dat de geallieerden vast besloten zijn den vrede volgens hun eigen voorwaar den voor te schrijven. O o s t e u r ij k s c h e p r o a g an d a. j NEW-YORK, 6 Dec. Na een onderzoek dat maanden in beslag heeft genomen, heb ben de met dat onderzoek belaste ambte naren een uitvoerig rapport gezonden aan het departement van buitenlandsche zaken, waaruit de groole omvang blijkt van de Oostenrijksch-Duitsche propaganda; in' fld Ver. Staten. De uitgaven hiervoor beliepen meer dan 27 millioen dollars. Het groot ste deel hiervan, 12 millioen, werd besteed ter bevordering van een revolutie van Huerta in Mexico. Men hoopte aldus de Ver. Staten te dwingen tusschonbeideti te komen, zoodat ze zelf de munitie, die nu naar de geallieerden wordt vervoerd, zou den noodig hebben. In het rapport worden verschillende Oostenrijksche en Duitsche ambtenaren en consuls beschuldigd, o. a, von Boyed en von Papen. 1 Beurs van Schiedam. 1 MAANDAG, 6 December. Officieele noteering ven de Commissie uit dt Earner van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: f21.50 per H.L., contant zonder fust en zonder belasting. Nament de Comm. voor de noteering, ïïj, A, Jj (WITTKAMPF, Noteering der Vereeniging „Bond van Dis tillateurs", gevestigd te Rotterdam. MOUTWIJN- f24.50 per ILL. JENEVER: f28 50 per ILL. AMST. PROEF: f30 per H.L Namens de Comm. voor de noteering. MOUTWIJN- Stemming v<e>; SPOEÜNG: f 2.20. SPiRJTlS f40-f 51. RUWE SPIRITUSf 19f 20 50. ROTTERDAM, 6 Der. Op di» veemarkt te Rotterdam waren lieden aangevoeld 378 vette runderen, 73 vette kalveren, 3817 schapen, 969 vaiken» Besteed weid voor. Koeien le kw. 103 ct2e kw. 92 ct.. 3e kw. 88 et.; ossen le kw. 102 cl., 2e kw. 90 ct.. 3e kw. 86 ct.; kalveren le kw. 115 ct.. 2e kw. 105 ct3e kw100, sfhapen le kw80 ct., 2e kw, 74 ct., 3e kw. 70 ct lammeren 90—92 ct.; varkens le kw. 88 ct., 2ekw. 84 ct 3e kw. 28 ct lit hl soort 6276 ct., alles pe r,kilo. Handel in koeien, ossen, stieren en kal vei en matig; m schapen, lammeren, var kens en licht soort redelijk. Aardappelen. Zoeuwsdh© blauw f3.25 f3.60, Zeeuwsche bonte f 3.10f 3.50, Zeeuwsche Eigenheimers f2.75—f3. Spui settó Eigenheimers f—f3.20. BrrelscliKia ten f3.20f3.25. Bravo's f3—£3.50, Red Star f2 50—f2.70, Footers f2—f2.50. Zaden Lijnzaad f 40f 45. Eieren. Zeeuwsche f8 50—f9.50. Over- maassche f 9 50—f 10.50. Vlas. In 't land was weinig handel we gens groote voorraad. Ook de markt ken merkte zich door flauwe kooplust en dien tengevolge lage prijzen. De kwaliteit blijft prima, zoowel schoon als half schoon. Sommige partijen werden zelfs goedkooper verkocht. Men noteer Ivoor Blauw half gezwingeld 5060 st., schoon 80140 st., Groningsen 110—140 st.. Geel 80—140 st., en Wit 100120 st. per steen. Aangevoerd was 9080 st. blauw, half ge zwingeld, 9470 st. schoon; 1200 Gioningscli 2390 Geel en 2150 Wit Zaden. Lijnzaad f4050. Ajuin. Aangevoerd 3000 HL. Brij» £6.50 pr-r K.G. Publieke veiling. 190 000 ko. ge/. La Pla ta Gerst werd verkocht voor £249, '150.000 kilo jarige Zeeuwwsche Gerst f 255Vc256. TABAKjONDERNEMINGEN. Nederland en K oio al In. AssiL DeJl Co. A 234 D«l!-M»*iaehapp(j A485% Padang Tabak Mfl A St Rctt-r! Dy]: Mij. A. Tflfll/g DIVKRSEJf. Buit«nland. M&iw. L G Re«t 80S/4 SPOQRWKGEX. Xoderlaad. Holt U Sp.M. A N -B Box» -W. 1 b O. tt'. 14«m S* W. O. 6 *8t St ïaffUj sr. is 7»!1.3 »0S;$ IS", 79®IS Am «rik». Alch T. ft S Ft. C. r. I A:03a/ie 1031/a Donvor Rio C. r. A lSt't 13 181/» Eri. Spw. g«w A_ 403/r tl Kan» C. Sooth. A. S97/8 893/» Kana*» 1® h. OS 663/» 09'hio Mi**. K Tex. C. r. A. 81/u 8V* 8Vt Ü..Y O al t W«®t A 3 U's 313, Sooth. P»c g A97 8C3'< 97 SquïImwïï Rallw. Cy. Vol. Tr Or. g»w. A22/, IToJon P*c. Br C. r.g.A. 18*% 23t"t 13t«'. PREMIELEENINGEM. N' ®d*r]»nd. Pal. t. Volk»*] '«7 80 Pai. r. Volland. '99 t 1.85 Wilt® Krat» A. 68 Belg II. An'werpen 1887 t pj BUl/u HongarO*. Thei«. Rrg Goa. ljSO t 115 Afrika. Congo loten 1886 27.60 ProIoigaU® S—33' Amsterdam, 4 Dec. D© markt was zeer stil, behalve in Iïoll. fondsen, waarvan zeer veel buitenlandsche aanvoer was, waardoor de prijzen lager waren. Jn cleanis Kori. St.boot, weid met groo- tcn omzet tot f31 a f38 verhandeld. Ame rikaanse-;] ie fondsen prijshoudend. WESTLAND, (Centrum). 3 December. Heden waren de prijzen voor: uien f2.85 -f3 pje|r zak, stoofperen f 1.10f2.10, stoofappelen f120—f2.30 per kin; spruit- koo! fl—f3 40, poen f0.7010.95, kroten fO.50—£0.65 per zak, tafelperen 321 ct-. tafelappelen 2—9 ct., per stuk; bloemkool le soort f6, 2c soort £2f5, per 100, rood© kool £3f 6.50, vitte f2f4, sa- j voye f2— f6 per 100 stuks; kasdruiven le soort f0 62—f 1.34 per kilo. Kevr-ïorkscha He «nu Noteering van: 3Dec. Atch. Topeka. 106 Car en Foundry 79% Beihteh. St. Corp. 470 Denver and R. G. 14 Erio 4$% Kansas City S. 31% Miss K. en T, 7 Miss Pac. 5VS N.-Y. Ontario en West 30% Rock Isi. R.w. l95/8 South Pac. 101 South R.W, 233/8 Union Pac. 138% U. S, Stoel Corp. 86 Amer. Can. Co 61 Lin. Cigar Co. 61 4 Dec. 106% 81 468 14 43% 313/2 61/3 30 19% 101% 23% 138 863 i 6IY2 62 TWEEDE KLASSE. Trekking van 6 December 115. NEW-YORK. 4 Deo. Dec. Jan. T a r w Mei 1243'.. SCHIEDAM- Geb oren: 4 Dec. Cornells Herman, z. v. E. Harre- man en NV. Visser, Buitenhavenweg. 0 verleden: 3 Dec. Cornelia Klaasse, oud 2 j. cn 1 mnd., Poklerstr. n**r d» öfnclwlo Pnj.nuifaring raa d® Ver®®aig1tif 1 roor den Effectenhandel 0 December 1915. STAATSLEENINGEN. Nederland. V.Bh L K. H.K. N«L W S. OM. (kl) 5 1021/, «01S/, Ned W. S Obl. (gr) 6 101Uftg 1015/8 101'/, Ned W, S Obllg. 8l/g 60 80 8OI/5 N«L - W. S Oblig. ...8 «SS/, «Ol/, 69 Ned. W. S. CerU!. S 699/ia 691/g 663/, Ned. W. S. CerÜf. 81/j. 81 l/e 61V, 62 O0t-Io dl®. Obllg. 1916 (kl) 6 10015/m lOOifia Oblig 1916 (p 6 100S1003/, R u I a n d. Iwan. Domb. G. R. 895 1 Vï 6 Oh. Jt 100 NIc Sp. '87'69. 4 l-l/o Olj/j, Obl. Gecone. R 885 '60 4 SSlfe 581/, Ob!. Zuldwwl. #86 4 551/2 60 Com. GR. m '89 4 687/„ 59l/j Obl '69-60 Hop® #85 4 5» W. Ween 5tp 095 V0 4 52% Roth '94 O» Em- O 4 88'/g Turkija. Obl. 1911 fr, 600 8600 4 50 China. Goud) Rus®. G*r. 1595 4 S0 Japan. Oblig. 1® »er. fc 100 4l/g 84'/s - Mexico. J 1001CX» Af! Obl. 23% 21 - Brelllil. Fund 1914 A, 90—100 t 71%® PROY. EN STED. LEEN ING fcü. Nederland. Amkterdam 1915 S 101% 101% INDUSTR. ONDERNEMINGEN. Buitenland. Am, B. Sag. C. vg. A. «6 07 American Can. C» Cert. T. gew. A601% Am. Car 4 F. C. r. A. 745% 751/, 75% Am. Hide C r. p. A. 52% 511/, 62 Am. Sn», ft R. C. v. A. 93 93% Anacoad t, Copp. M C.t.A. 168'/, 164 167 cxd Eethleb, Steel. C t. A. 418 Cenlr Leotb g A. 591/, 60% Stand. Mill. C. g. A. 79 Slud. Corp C- g. A. 148'/, 164 154% Un. Cigar, C. y. A. J67/8 57'/, 58 3. Steel. C. C. g. A. 80% 805% s.0'% MUNBOUW-ONDERNEM3NOEN. Nederla nd en Kolonltn. Guyana Good. ge». A. 32 22% Ketahoen Mijnb, pr. A, 16% Paieleh Mijnb. g. A. 18 171/, PETROLEUM.ONDERNEMINOEN. K. Sf. t E. Pet br. A. SIfil/, 611% Perlak Petr. M. A. 47% Z. Perlak P. pr. A. 67-% #7% RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nederla nd en Kolonlin. Ameterd. Rubber A. 195% 195 196 Dei! Batavia Rb. A. 135 126 Java Caoutch. Cy. A.... 72 73

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 3