Dinsdag 7 December 6. 1. Rotterdam BERICHT Groote Halfjaarlij ksche MAISON MfDERNI'S TaMeüen LEZING ScMïdamsche landelsdruklierij, Wed. J. KOOIMAN, ton. Battkterg. SLlVölllRtJ Co., HET GEESTESLEVEN Casino 1 ariéfé. Weet je 't al van Schellevis-Mie Pension. m Dr. Frederik van Eeden. Br. N. UN HDFFEL. Hoogstraat 347, hoek Spui. 6.® L >m V BESCHIKBAAR, De Rooker Afdeeling Schiedam v. d. Ned, Protestantenbond. neemt aan: Dr. J. BNDTZ, akts. VISITEKAARTJES, Gemengd Nieuws. Handel en Bedrijf. IDVEHTENTIEN. Terstond een gevraagd l>esrint de J. F. OUPOftlT. Mariit Telefoon 15£5. van MANTELS, COSTUMES, enz., bij IMnsdlsag^ 7 December begint de (vroeger Noord blaak) thans KORTE HOOGSTRAAT 10, tegenover do Passage, Rotterdam. De geheele voorraad Mantels, Mantel-CostlIIlies, gekJecde Japonnen, Blouses, Rokken. Peignoirs, en Pelterijen, wordt tegen ongekend lage prijzen finaal uitverkocht. 8338 80 DINS9AG 7 DECEMBER 1915. DE VROUWENWERELD Moie-Tiltalinfi Ml aitiemeadkeia. ücta's, Quitanties, Enveloppen. Briefpapier, De Bank geeft uit 4i/2 »k Oblig-atiën, groot f 1000.tegen een koers van -92i/2 »/o- 8840 30 Verkrijgbaar ten kantore der die mede alle gewenschte inlichtingen verschaft. Bij de Firma H. A. M ROELANTS, alhier, is verschenen: (Proeve van een. Verklaring) Prijs &0 Ot. Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren. (•eietto t®o JLachen JLacheu Smokkelen. Eon Correspondent, nan de {Oostgrens schrijft aan hot „tlbkl.": De regeering noemt thans uitschrei-de ou strenge maatregelen, om het smokllfcdH aan de Oostgrens va:n Owrijsol met. all kracht tegen te gaan. liet krioelt er in J« verschillende grensplaatsen van militairen en militaire wielrijders, die dag en nacht de grenzen bewaken wti nog dagelijks ko nion er meer manschappen aan, ti navijl de' vroegere grensbewakers de landweer mannen meer en meer voor zoogenaamd.? binnendiensten worden gein-nikt. De smok ke!handel krijgt liet mi dan ook zwaar t verantwoorden en de uitgebreide vertak kingen van een groot Twent.sc.li smokkelaars complot, zullen nu wel worden afgesneden. Daarbij komt, zooals we reeds meldden, dat. sinds Zaterdag j.l. alle smokkelaars uit het grensgebied van Hannover onmiddellijk wor den teruggezonden door de grensbewakers. Voor de smokkelaars is <lus West falen nog het operatiegebied. Donderdag werden zes tien smokkelaars, die het i Ia on oversell! gebied nabij Westfalcn waren binnengedron gen, door de Duitschc grenswacht terug gedreven naar de grens. Deze bende, na tuurlijk beducht voor een terugkeer op Xeeriands grondgebied, wist nog te ontko men door te vluchten naar de provincie Vestfalen. Daar was hun smokkelwaar als altijd zeer welkom. Nader is ons gebleken, dat het. verbod tegen de smokkelaars in bet. gebied van liet 10e Arrneekor|« (Hannover,) zijn oor zaak hierin -vindt, dat. lal van grensbewa kers als tussohenpersonen tusschcn smokke laars en Duitsche opkoop-ers dienst deden en op die wijze dagelijks een aardig winstje maakten. Deze grensbewakers, allen be- hooren.de tot het 10e land weerba tal jon, zijn dan ook reeds gedeeltelijk naar Solfau ver- ■plaatst en door andere militairen vervangen. Kras. Een lezer van de „N. Ut." toonde bet blad een foto van de voorplecht van Hr. Ms. „Noord-Brabant", waarop een Nederlandse!! niatroos staat, met twee; handvlaggen seinen gevend aan een duidelijk zichtbar,' No-Ier- landsdhe duikboot op eenigen afstand. De foto is niet lang geleden als illustratie in „De Prins" verschenen. Dezelfde foto vindt men nu ais voorplaat over de geiiecle eerste bladzijde van „Uebcr Land und Mehr" (jaargang 58 no. IJ met het volgende onderschrift „Hollündsche Küstenwache signal isierl einem herannahenden englischen Un- terseeboot, dasz es sich in neutralen Gewas- sera befindet." Zoo is aan een heel gewoon manoeuvre- prentje, alleen voor Nederlanders van be lang, een internationale he teekenis gegeven. In dit geval tamelijk onschuldig, maar toch alweer een bewijs dat. fotografiebu reau suit winstbejag of biiitenlandsche week bladen ter wille van de reclame degen ver. valsching en misleiding van het publiek niet opzien. Faillissementen. Uitgesproken A. Gaasbeek, sigarenmaker en winkelier, te Maarsscn. Reehter-commissarisjhr. ror, J. Schuurfoeque Boeije; curator: jhr. mr. de Milly. R de Haan, groentehandelaar, te Hinde- ioopen. Reehter-commissaris: pir. P. C. J. A. Boeles; curator: mr. Horns tra. D. Visser, schipper,, te Leeuwarden. Reeh ter-commissarismr. P. C. .T. A. Boeles; curator: mr. T. Homstra. L. Baron, timmerman en koopman, te blaften Rechter-cornmissarismr. A. S- itueb; curator: mr \V. F. van Ercrdingen. J. lil. II. Reekers, gewezen. directeur der commissie van aan- en verkoop van den Limburgschen Landbouwbond, Ie Hulsberg. Reehter-commissarismr. P. Bauduiri; cu- rator: mr Fernand Tripels. Geëindigd: K. Spiekstra, timmerman, te Huizum. C. de Groot, timnierman, te Leeuwar den, handelende onder 'de firma K. Spiek stra en C. de Groot. H, Bredius, te Groningen. 3.16 4.07 4.59 rivieren. Hoogwater te Schiedam. Dec. 8 vn2. 4 ma 7 3 48 8 4.44 Hoogte van het water op do Berichten van 4 Dec KEULEN 11 u v n. 1.71 Jew 0.52 M KOBLENZ, 3 u. v.m. Gev - M TRIER, 9 u -- Gev M DÜISBUKG, 8 u 'smorg. Gev, M LOB1TH, 4! u 9.93 Gev 0.34 M Zon en Maan. Zonzopg. Dec. 7 7.57 vm. o- d.g, 3.46 om f 87.59 j 3.46 Dec N. M. 43 Dec. E. K. lager flink. loon. 8842 9 G.-C. VAN NOORT, Kreupelstraat 10. Net J0NGMENSCH zoekt Slaapkamer met Pension, leger pi, ra. f 7.50 per week. Geen bei oepskosthuis. Brieven onder letter M M aan het Bureau van dit blad. Bij acte. op den lGden November 1915 voor den No; iris It. A. IV. WKYE, rtSlce- rende 1e ttoUerilam. gepasseerd op liei ontwerp waarvan de Koninklijke bewilli ging is verleend bij besluit van den G.lon November 1915. No. 15. is opgericht eene Naiuidooze Ven noot .s<-hap onder den naam va ij 5J gevestigd to Dc haar gepln Schieda.nl. is, onder volgnummer acte is, onder volgnummer 907, in geheel, met. de Koninklijke bewilliging alst; in hei bijvoegsel tot dB Nederiand- sche Staatscourant van 4 December 1915. No. 281. 8839 19 Zoocven vcrschenenalleverlngl van VERRASSENDE UITKOMSTEN VAN •S MENSCHEN SPEURZIN EN VINDINGRIJK HEID, onder leiding van E00R DESKUNDIGEN OP VER SCHILLEND GEBIED. Met 70 0 a 750 illustraties, waar onder 2 6 prachtige prenten in kleuren. Twee honderd korte, boeiende, popu laire artikelen over hóógst belangwekkende onderwerpenen een overvloed van prachtige, pakkende illustraties. Verschijnt in 24 afleveringen, h 4 5 cent per aflevering, die te zamen 2dikke deelen van 400 bladz. elk zullen vormen. 8175 35 Opruiming .8837 174 Eerste klas instelling he?ft voor le hypotheek zonder afslaltcommlssle. Rente 5 u ö'/a o/0. Bedrijfskapitaal en Voorschotten op korten of langen termijn tegen peisoonlijke en zakeljjke zekerheid. Brieven onder letter L L, Bureau dezer Courant. 883 '- 12 U1TV1II I P VAN Men bezichtige de spotkoopjes in de groote Etalages van MAlSOSf 1MOBEB1VE, Korte Hoogstraat 10, Rotterdam. heeft vaak la4 van «ra prikkelend gevoel I» 4e keel na hel rocken, en d!i wordi dikwijl» door keelonhieking gevolgd. ihml evenwel vrijwaren daarvoer aU geen tweede middel. Behalve dat zij aangenaam van smaak zï|n, hebben zij ook een oplossende en dorstlesschende uitwerking en zuiveren en verfris* scfaen daarbij de mondholte en den adem. Verkrijgbaar 60 cent per doos bij alle apolhekers en drogisten De firma Dr. H, C Dr. P. Gelger te 51. Ludwig 1. EU. zendt graiis en franco eene prachtige bonbonnlere van AJpocca* zilver aan «en leder, die haar 20 bons toezendt, zooals een daarvan zich In elke doos WyberMobldlen bevindt OP avonds 8 ure, docr Onderwerp: ï.evcu na Sterven. (Nitt-leden kunnen 's avonds aan de kerk te, en vergoeding van 25 cents toegangs bewijzen bekomen. 8796 23 Telefoon 46S. Brandersslccg. prima uitgevoerd, in ruime keuze voorbin den, tegen speciaal tarief. 8G11 15 enz», enz tegen concurreerende prezen. Bofterdanuche dyk 6 1237 10 a o t DOOR (DirectieSOESMAN). ClOOIJINeBL. BOTTHBDitn. TELEF. 8400, BPÖWTAABf SUCCJES van het SOL8ER Sc H.E8SE-ïfinsemble, 4A Personen. Dir. PIET HESSE met 45 Personen Volksklucht met Zang en Dans in 3 bedrijven van A. SCHM1TZ Vooraf optreden van fipectalltelten. Aanvang 8 uur. GEWONE PRIJZEN. Einde 11.1# uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 4