f r 9e oorlog. Jaargang Donderdag 9 December 1915 No. 15009 I;- Purperen Fijn Linnen, Deze courant vei schijnt dagelijks, mrl uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs por kwartaal: Voor Schiedam en Viaardingen fl. 1.25, franco spar post fl- 1-65. Prijs per Week: Voor Schiedam en Viaardingen 10 Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. cent Advertentién voor hel eerstvolgend nummer moeten des middags vóór uur aan het Bureau bezoigd rijn. Bureau: Lange Haven No. Ill (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentién: Van 16 regels fl. 0 92, iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op \oordeehge oorwaarden, faneven hiervan zijn gratis aan bet Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentién opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitiietaJing aan het Bureau ta voldoen Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. - Burgemeester en Hjetho idees van Sehie dam'; Gezien het verzoek' van de N. V. „TEGELFABRIEK SCHIEDAM", om ver- ^gunning tot liet oprichten van een tegel fabriek, gedreven door 7 electromoloren van totaal 25 P.K., in het pond Noord restsingel 141, kadaster Sectie H no. 701 Gelet op de bepalingen der Hinderwet; 1 Doen te weten: dat voormeld verzoek1 met de bijlagen op de secretarie der gemeente is terrine gelegd; i dat? op Donderdag, den 23st,en '.December a.s., des voormiddags ten ID/ü ure, ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren iegjen he. toestaan Van dat verzoek in te brengen én. die mondeling of schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre- s tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie 'niet tot beroep op een beslissing ingevolge - de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hun bezwa ren mondeling toe te lichten. Schiedami, 9 December 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETEy De Secretaris, V„ SICKENGA". <Te Schiedam vaceert de betrekking van I Isten keurmeester van het vleesch. w. Aan de betrekking is ©en jaarwedde ver ^.'bonden van f750.terwijl aan denvnri gen titularis de behandeling van de lp paarden der Gemeente legen abonnement was opgedragen. Sollicitanten gelieven zich onder over- DJegging van diploma veearts, vóór 1 Januari „l *1916, schriftelijk te richten tot Bnrgenieestei en .Wethouders. g< U UITEN LAM). n-, Tan het Oostelijke front. q' 'Oostenrijkschlegerbenchl ,_Het Oostenrijksche hoofdkwartier mdldc gistermiddag: - 4 1 Ten noorden van Czartorysc wenden vrij '.sterke Russische verKmninpdetachementen v naar het Engelsch. iZdoor V LILLIAS CAMPBELL DAVIDSON. 43) Toen oj>eens terwijl zij daar zoo in gc 'dachten stond en de mantel, dien zij had ^Sé-^Pd^slagen, daar zij het koud had in de atrriosfee- van haar- schouder; gl el, bewegen tusrohen het kreupel- en. de struiken, waarmede de hcl- ;V|an de gracht was begroeid. '^toand klom naar beven. Klom naar dat oude. o-de, steile pal, langi geleden, in di dag;n Itunnei Modeljaren gebruikten o:i clk iar tot k au '°it te dagen. Wie kon dat zijn? \Y: ta 'daarven afweten, durfde dat op to ■nunien? Kwamen de dorpsjongens Imgs ^t~g?iie[lne paadje naar vogelnestje"; k'j i ifi®? 2ïj keek met starende oogen naar de beweende struiken, totdat zich d ar- een worstelende gedaante een .-— vertoonde en.iemand haar naam .deinsde zij achteruit, hevig ontsteld - yfiriming; die veel van vrees h~d"en ^hewtegiiig had Wynnsianley zijn schie vodbaas ten om b!j haar. te k> 'gfïVouwde haar handen over haar >doch liet ze o.k, weer vallen sen >rsc" e.;d, onbewegelijk 1 om* door Oostenrijksdhe landweer verdreven Overigens niets nieuws. Van hot Zuidelijke front. OostenrijkscKlegerberichc. Het Oostenrijksdie hoofdkwartier meldde gistermiddag: De artilleriegeviedh-ten aan liet Isonzo- front zijn gister' heviger geweest dan voor tgaande dagen. *s Namiddags ging de vijand 1 tot oen aanval op het noordelijk deel der hoogvlakte van Doberdo over. Tegen den Monte San Miahele liep Italiaansche infan terie in dichte gelederen storm. Het gelukte haar op de helling van den berg een deel ,van onze stellingen binnen te dringen, doch onze troepen wisten door oen tegenaanval na verwoede k gevechten van man tegen man hun loopgraven alle te heroveren. Voor 't overige zijn de vijandelijke aan vallen reeds door ons vuur onder zware verliezen (Voor de Italianen afgeslagen. Ook in den sector van San Martrno zijn verscheidene vijandelijke aanvallen mislukt Gisteravond is Sistiana door verschei dene Italiaansche torpedovaarluigen be schoten. Tan het Servische front. Öostenr ij ksch* legerbericht. Het Oostenrijksdhe hoofdkwartier meldde gistermiddag Onze aanvallen tegen de Montenegrijn- sche stellingen ten noorden van Rerane hebben succes. Wjij „hebben op verschei dene punten de vijandelijke linies stor menderhand genomen. Ipek is van vijan den gezuiverd. Onze troepen hebben 80 kanonnen, 160 munitiewagens, 40 auto's, 12 rijdende veldkeukens, ©enige duizenden ge weren en veel ander oorlogstuig buit ge maakt. Het aantal gevangenen, gisteren door het leger van generaal Van Ko&Vesis inge leverd, is wederom meer dan 2000; onder hen zijn 300 Montenegrijnen. (Beiuma en. Ipek zijn met Djakova de voornaamste plaatsen in Zuidoostelijk Mon tenegro. Red.; Albaaeezen hebben overal deelgenomen aan de gevechten tegen de óverschotten van het Servische legier. 1 Bulgaarsch legerbericht Het offieiëele Bulgaarsche communiqué van 6 dezer luidt: De vervolging yan de Franschen op beide oeyers van de .Wordar wOidit onverpoosd door onze troepen voortgezet. De van O sjewo tegen. (Ochrlda oprukkende kofonne lieeft de linie .TsnernawodaPesotsan WolLna (7,5 K.M. ten noorden van het meer van jOchrida) bereikt. 1 In Monastir zijn onze troepen feestelijk ontvangen. De geheele bevolking was uitg •- loopen, om w met geestdriftige uitroepen te begroeten. Ito buit te Monastir bedraagt twee opslagplaatsen met geweren, oorlogs tuig en handbommen, en opslagplaa s met uniformen, dekens, auto's, - benzine en veel ander materiaal. In Dibra zijn 1000 geweren, 120 kisten patronen en 22 kisten rookloos kruit buit gemaakt en 750 man gevangen genomen. In Dibra is ook een kamp met Oostenrijkscli Hongaarscihe krijgsgevangenen aapgetroffen die sedert 10 dagen göen brood ha,Idea gekregentadhtig hunner Waren halfdood Er is dadelijk' bevolen, hun geneeskundige hulp en voedsel te vicasdhaöen. Toon de man, die door het kreunelhout was gdklommen, zich met veel geknjak doar de laatste struiken hoenwerkte, zijn lianden naar den rand van de borstwering uitstrekte en zich daarover heen wierp, ontving zij hem met oen hal [spottend la-h je. „IleggyGij! Ik had wel kunnen weten, dat niemand anders zulk een idioot zo wezen dat pad te nemen, terwijl men to. aan de deur "kan loopen zonder een a Ier breuk te krijgen. Waarom kom je niet een maal in je leven als een gewoon mcnsch doen?" „Omdat ik het oude pad wenschte te nemen, dal ons beiden placht toe te be toeren. Ik wou iiiij weer in vroeger Jij den verplaatsen." Hij keek haar aan, een weining .hijgend. Da.t was hem niet kfWalijk te nemen na zulk een steile en moeilijks klimpartij. Hij was eon jong 'man van l\aar leeflijd en knap van uiterlijk, met zijn mooi haar, ïn'p i teint en good gevormde ledematen, al was liij Ook wat klein en vierkant Zoo a'szij daar stonden, bestond er oenige gelijke: i3 tusschen hen. ,,Waar kom, je zoo onverwacht van daan?" i Zij sprak op luobtigen toon en hij kon niet weten, dat zij inwendig beefde, j j „Jk kom uit do stad. 'k Ben' gekomen om met jou te spreken, 'k Heb go-d nieuws en jij moet dat vóór iemand and ors we ten. Bfirdsley heeft mij een baantje aan- Montenegrijnsch legerbericht Het Montenegrijnsche communiqué van 6 Deo. luidt: Onze troepen hebben een krachtigen te genaanval op den vijand gedaan in de rich ting JaboekaMataroge. Wij sloegen den vijand in voorposbenge- evditen in alle richtingen terug tot achter zijn stellingen. t t i j j In Zuid-Servi Reuter seinde Dinsdag uit SaJoniki: De Bulgaren beschoten gisteren de geheele Engelsdhe linie aan de Stroemitsa; een in- fanterie-aanval volgde, die echter werd afgeslagen. De Engelsdhe verliezen waren gering. Het gevecht wend heden hervat. Uit Athene meldt een Reuter-telegram dd. gisteren: Uit Grieksdhe offieiëele bron wordt 1» n&h't, dat een üuitsch cn een Bulgaarsch regiment gisteren Monastir zijn binnenge rukt. Wij vernemen uit dezelfde bron, dat de Engelsch-Fransche troepen him tenig- tocibt in de richting van de Grieksche grens voortzetten. Griekenland en de Entente. Zooals reeds gemeld, zal de Engelsch© minister van oorlog, Rallis, m bijzonder- heden met den Fralnsdhian opperbevel hebber in Zuid-Serviè, Sarraü, den toe stand bespreken. Daarna zullen officiëJe samenkomsten worden gehouden van de Grieksdhe en Fransche militaire commissies. Naar "Reuter meldt, zijn reeds twee offi- aeien van den Griekschen generalen staf uit Athene te Saloniki aangekomen om met Je Engelsdh-Fransehe militaire autoritïiten de bizonderheden te regelen ten aanzien van het vergelijk tussdhen de entente en Griekenland. Aan de Dardanelles Turksch legerbericht Het Turksche hoofdkwartier meldde d.d. gisteren: Bij Anaforta beschoot de vijand ons mei medewerking van ,zijn schepen bij tusschen- pcozen uit yerschiilende richtingen. Onze artillerie nam Jaar op een Jsamp, loopgra ven en transporten krachtig onder vuur, pij Ari Boemoe een vrij hevig gevecht met bommenwerpers en artillerie. - Onze artillerie bracht een deel der vijandelijke batterijen Lot zwijgen, verdreef oen kruiser, die Ari Roernoe trachtte te naderen, ver nielde vijandelijke je opgraven en vernietig de een deel van een "afdeeling bommen werpers. Bij Sed-el-Bahr .vrij hevig kanonvuur, bommen en luchttorpedo's. Ouze artillerie bracht het yuur lot zwijgen. Van andere plaatsen valt niets te ver melden. In M 'sopotamfe. Turksch legerbericht. Het Turksche hoofdkwartier meldde d.cl. gisteren: Aan het Irakfront beletten onze troepen den vijand gisteravond door krachtige aan vallen zich geheel en al in te richten in zijn .versterkte stellingen bij Koet-el- Amara. i Op 6 December kwamen onze troepen door een bevigen aanval, die zes uren duurde, tot dicht bij de hoofdstelling van den vijand. Baj dit gevecht maakten w.ij geboden Ibij zijn staf in Indië. Hij wenschl dat ik met hem zal meegaan als zijn ai- de de camp." „Lord Bjirdsloyl Men heeft hem, juist tot gouverneur van de Punjab benoemd, nietwaar?" „Ja, Zoonis je weet is hij mijn peetoom. Hij daclit, dat mij dat wel een handje zou helpen en dat zal het natuurlijk, ook. Hij zegt, dat liet bijna tot alle betrekkin gen kan lesden, nu hij mij kan jxmseeren. Het voornaamste is, dat ik! nu niet meer zoo'n bedroefd arme drommel ben ik lean mijn salaris dadelijk trokken en hij heeft hot daarmee buitengewoon goed ge maajk't, vrij wat beter dan hij aan iemand anders in dezelfde betrekking zou geven. Ik zal tusschen de een en twee duizend krijgen. Roos van de wereld I Zou dat vol doende voor onè zijn óm op te trouwen? Zeg, dat je mlet mij paar Indië wilt gaan. Je weet dat je altijd heb gezegd, dat dat alteen je weerhield om het t© doen, omdat wij todh niet tonden teven van een torst brood zooals vogels in de lucht. Nu is er boter vloar do kfjrsf. "wil je mij die helpen opeten? 0, Roos mijn mooie beste Roos, wil je mot mij meegaan Hij stapte plotseling dicht op haar toe en in hetzelfde oogenblik had hij haar omvat en lag zij aan zijn borst. Dat gebeurde op het oogenblik, dat Wynn- s'antey, toen hij van achter het kreupel hout in de vtij© open ruimte van het laagste terras kwarn, ben in 't gezicht machinegeweren buit en schoten wij een vijandelijk transportschip in brand Wij tol den constateeren, dat de vijand na zijn nederlaag bij Selman Pak, een menig Ie or- logsmateriaai onder den grond verborg en kanonnen, geweren eh munitie m de Tigris, had geworpen. De Engelsche verliezen. Minister Chamberlain doekte gisteren m het Engelsche Lagerhuis mode, dat ie r liezen der Engeisohen m het gevecht bij Ktesiphon bedroegen: 643 g«sneri^ftoi. 3330 gewonden en 594 man, van vndv men het lot nog niet kent Voiguis .le jongste berichten bedroegen de v-rh >z ui op den terugtocht minder dan 300 man. Chamljcrlain liet zich zeer waardeeiend uit over de houding der troepm. Ter Zee. De duikboot- en mijnenoorlog. Volgens een Lloydsber.cht zijn het Ita liaansche stoomschip ,,Dimis" en het IU- liaaosche zeilsdiip f,P:etii Lofaro" tol zin ken gebracht De bemanningen zijn gered. Nog meldt pen Reuterberichl, dat het s.s „Tunis" in Jen grond is geboord. Een rectificatie. Naar aanleiding .van het Oostenrijkscli vlootbericht van 7 dezer omtrent de ope raties in de Middellandsche Zee, deelt de Britsche admirahteil jnjede, dat het vol gende bericht uit Rome is ontvangen: Twee kleine stoomschepen werden in den groiid geboord het eene had een inhoud van 390 ton en ook eenige kleine zeilsche pen. i Het bericht omtrent de kanonnen aan den wal, jnoet als van zeer twyfolachügen aard worden beschouwd. De Fransche onderzeeër „Fresnol"' wcrcl aangevallen, terwijl hij aan den grónd zat. Het jongste Oostenrijksche bulkdui spreekt ook yan een groot moLor-zeiisclup, dat op 23 Nov. in den grond zou zijn gc- booi^L Het bedoelde schip was du „Gul- lnvara", groot 30 ton. Diverse berielitru. In Perzië. Volgens een te Konstantinopel ontvangen telegram uit Bagdad, maakten nmi n Turksch bevel staande (roepen tuswlu" Kci-mansdhah en Sirma m Pel zié drie im trailteurs buit, tcnvijl zij 300 kozakk m ondci bevel van eon ofiioigr krijgsg'W.in gen maakten. In Mexico. Volgens telegrammen uit San Antorno (Texas) ontving Carranza's consulaat daar bericht, dat Zondag vijftien Mexicaanse!w vrouwen te Casas grandes als spioim"n waren doodgeschoten door de volgelingen van generaal Villa. BINNENLAND. Z. K. 11. de Prins heeft gisteravond ton koninklijke polei ze don nieuwbenoemden gezant van de republiek Columbia bij het Nederlandsche hof, den generaal Don PeJro Nel Ospina, in audiëntie ontvangen. Pestgerallen op JaTd- Regeeringstelegram betreffende pestgeval len op Java van 5 tot en ntet 18 Nov. j.l. kroeg. Om haar te bereiken moest hij op zijn schreden terugkoeren .en een weinig dwalen. In plaats daarvan bleef hij plot- sneling als aan den grond genageld en stom van verbazing staan. De eenige gewaarwording, die Rosamund vervulde, terwijl zij in de armen lag van den man die hgar beminde, Was madito- loo&o woede, wrok!, verbittering. Dat dit nu te laat moest komen! Haar neet Reggy en zij hadden van hun kinderjaren af veel van elkaar gehouden. Zij hadden nooit ge dacht, dat een van beiden met een ander zou trouwen. Dal was zoo doorgegaan tot dat zij schoolmeisje en hij ©en kostschool jongen te Eton was. Toen was de krach, de schipbreuk g> tomen. Oom Arthur stierf en Revelly kwam in andere handen. Zij hadden altijd de hoop gekoesterd, dat hij Reggy ten minste het geld van de opbrengst van het land goed zooi nalaten. Reggy was wel geen neef van oom Arthur; hij was niet m het minst familie van hem. Maar hij w s altijd een lieveling van hem geweest cu er was niemand anders. De schulden hal den echter alles verzwolgen. Reggy he/, t bezat evenmin iets als de Blolversdalei Er was een heftige scène geweest, waarvan nooit iemand, behalve de twee heten.: hebbenden, iets had afgeweten. Hoe kon men trouwen met niets in het verschiet dan honger en het werhuis? En nu was hij weer terug Reggy, van wien zjj meende voor goed afscheid te Kediri 40 nieuwe gevallen. 39 dooden; J'aree 81 niei^jve gevallen 77 dooden; Ber- bek 3 nieuwe gevallen, 4 doodenBlitar 3 nieuwe gevallen, 2 doodenSoerakaiia 192 nieuwe gevallen, 182 dooden; Soakoardjo 1 nieuw geval, geen dooden; Malang 8, Toeloengagosng 6, Soerabaja (stad) 1, Soe- ralaja (afd.) 1, Modjokerto 2, Klatm 2, Sragcn 1, en Karanganjaa* 1 doodelijk geval. Hierbij wordt aangeteekend dat de totaal cijfers over bovenbedoeld tijdvak zijn 342 gevallen, 326 dooden, en dat zij ore- het nagenoeg overeenkomstige 14-daagsche tijd vak van het vorige jaar (4 tot cn met 17 Nov. 1914) bedroegen 538 gevallen en 471 dooden. Depart van Koloniën Bij Kon. besluit van 8 dezer is: lo. "aan den m mstcr van koloniën ver lof verleend tot herstel van gezondheid, met vergunning om, desver'.angd, dit ver- lef m het buitenland door te brengen, en 2o. de minister van marine, gvdttr-nte bedoeld ver.c-f, belast met de wnirueming van liet beheer van hel departement van koloniën. i Nederland en de oorlog Maatregel i"aen .ton smokkel handel Het lil van de Tvreel Kamer mr, do Meestei, beefi den Gdon da/er ,1» volgende schriftelijke vraag ingezonden In het Ochtendblad B. der „Nieuv Rot lerdanisdw Courant" van 3 Decentb r j 1. is aan een Reuter telegram onfeend, lat Cecil, ondcrmimstor van biulenlm Ischii zaken, m het Lagerhuis in antwoord op •teil Viaag vail IXüziel, naar de vvrking i.in )e X. O. L o. in. hoefl gez-gl. d.ri de -v. one in Neierkunl genomen vooivoi-ss- maatregclen op verzede de; Dri.sche le- geering zijn versihnji en ei tv. sciurp'te maatregelen tog -n den smokkc/han Iel wor den getroffen. Naar aanleiding van dal brricbt heb ik lo eer Zijne Excellentie J »n minister van buitonlandsche zaken bó't >cf 1 te verzoo'^ kon mede te doelen, of ea.iig verzoek van le Britsche icgernng aanleiding heeft ge geven lot het nem in dezerzijds van sclmr- 'i maatregelen legen den smokkelliandol, u-cer in het bijzondei tot de samen steil mg en indiening van liet wotsont' wji nopens Lijdelijke Lepalmgon betreffend"' het venotr en de nedeiiag" van goederen. Do minister van buitenlandsohe zaken, dc heer Loudon, heeft daarop gis'eie.i ge antwoord: Het nemen door de NaJeriandsolic re- goenng van scherpere maatregelen tegen den smokkelhandel, meer in het bij/on der door samenstelling en indiening van tot wetsontwerp nopens tijdelijke bepalingen, betreffende liet vervoei en de nedcrlago van goederen is met ingevolge ".enig ver zoek van de Brilsdhe regcermg ge^chiol. Overigens is uit de bont htg'".ing van Ilarer Maje-,toils gezant to Londen en uit hel verslag der zitting van hel Lagerhuis in „The Times" van 3 DooombT j 1. ge bleken, dat lord Robert Geril met geen "a-* kei wooid van zoodanig verzoek toeft ge rept en dat hel desbetreffend Reuter-tele gram, afgedrukt in de Nederlandsche lila Jen van 3 December, derhalve onjuist wis. hebben genomen, was terug. Voor een oogenblik gaf zij zich aan de onstuimige vreugde van die ontmoeting over ©n liet het toe, dat hij haar kuste. De man op het terras stond er, zonder gezien te wor den, naar te kijken. Eindelijk keerde hij zich om en begon haastig de treden op te gaan. Maar die waren hoog en steil, het geluid klonk naar boven Hij kon niet zoo snel Ontsnappen of luj m xte. hoorem wat zij zeiden j— de vrouw, die den vorigen avond had beloord met bom te trouwen* en de man, door wien zij zich zonder te genstreven liet kussen. „Ik kan niet! Ik kan niet! Ik heb den man aan wien Revelly toebehoort, beloofd, met hem te trouwen. Een vroeselijke ploert een man, dien ik anders met geen hooi vork zou aangeraakt hebben, maar men doet al wat als men den duivel aan boord heelt. O. Reggy, waarom hoeft oom Ar thur je niets nagelaten? Zolts van dit In dische baantje kunnen wij niet levien, dat weet je ook wol. Ik zou nooit oude ja ponnen kunnen diaken, zooals andere vrou wen noch toud schapen vleesch en kool kunnen eten en beweren, dat ild het lekker vond. Ik kan niet mat ©en armenman trouwen! Zelfs al houd ild van hem en je weet, dat ik! Van je iuoud. Ik zou nooit van iemand anders kjünnen houden 't Is mijn schuld niet I'to t (Wordt vervolgd,) SCHIEDAMSCHE ECIURANT ,c t jfio**- "Ci rev» ""X, é5 1 J >a i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 1