SI 3 Zeevisch. - De minister van landbouw, nijverheid en handel heef» ingesteld een Rijkscommissie an To -zicht, ais bedoeld in art. 6 der bij Kon. besluit van 11 November no. 3d goedgekeurde statuten van de (e UmuiJen gevestigde Zeevischvereemging. en 'ot leden de/ff com missie benoemd de hoerenmr I' 1 it A, Reekers, lid van de Ilerd-j Kruier, te Amsterdam: 1, F. Duymaervan 'lens1", lid van. de Tweede Kamer, tc'sGra cnluagemr. J H \V Q, lor Spill lil vin de 1 wee le K.unu" te 's Graven' nue en F. J. IL Schneiders, adminislra»eui van de os^ehershaveu te Uimuden. (Sï.eiA il a s. Naar het ,N. v. d. verneemt, heet. de rejeenug aan het Centrail Bureau uit Lel Nedeilandsche LandLomv-Coniite te En«chede. ongeveer 500 ton La Plata-mais verkocht- tegen den prijs van f 220 nor 2000 K.G. Geïnterneerden. Eij het legerbestuur rijn voorstel'en ain liangig, om het interneerngskamp te Old brock op te heffen en de ald:iar gein'cr neerden naar de» andere interneeringskam pen te verplaatsen. Uitwisseling van gewonden en Roode Kruis pers o neel Uit Vlissingen meldt men dd. gisteren Aan boord van de mailboot „Oninje Nassau", die hier hedennamiddag 4 uur is aangekomen, bevonden zich 45 gewonde Duitschers, onder wie een .officier, dia een schot door de longen had gehad, en G krankzinnigen, die in een afzonderlijke wa gen werden ondergebracht. Vrij velendeu gewonden moesten per brancard naar den trein worden vervoerd; een blinde moest worden geleid. Behalve deze ongelukkiger! kwamen e: nog GO man mee van het Roode Kruis, onder wie oen paar dokters. Allen nam'") plaats in rlen Roode Kruis-treïn, waar zij v rversciungen ontvingen van het Neder landscN-» Re-de Kruis. Deze trein vertrok te halfzeven over Esschen naa.r ïM4të. Ren was over de kwaliteit van hot voed sel in Engeland goed te spreken. Minister Pleyte De minister van koloniën, mr. Pieyte vertrekt hedenochtend tot herstel van cm oudheid naar het buitenland. Kif is voor nemens Zijn verlof in Zwitserland doo, te brengen. :>e lnbeclrienisnemlng Tan den heer Sebviidei Vier- ui-\ rcig journalisten van alle: Ie ■ichimgen hebben, ranr de „Tetegr" m« 1' aan het bestuur van Jen Ntxterlandsrhc Journalistonkrina verzmb' "en buitenge one a'gemeene vergadering uit te ,rhri en, ter !-espre'cing van de -i—estahe va s on ho'H'ir'dnftenr van TVegrnaf". houders het voor statutenwijziging ver- nschte aantal aandeetein niet vertegenwoor- ügd was. wordt een tweede buitengewone algemeen© vergadering bijeengeroepen op 23 Pecember a* s. LoonsTerhooglug: H. IJ. S 91 Re Directie der H IJ. S 31. heeft een irculaire verzonden aan haar personeel, waarin zijn opgenomen de voor dit perso- r el vas,gestelde loonsverhoog.ngen. Eea .lasteraar. v rtr. Trotlstra. Naar „Het Volk" meldt, blijkt uil een particulier schrijven, dat mr. Troelstra vooral in de laatste weken goed vooruit gaat. Hij 'heeft gegronde hoop, .lat deze voor uitgang blijvend zul zijn en zich geen tb- pressie meer zal voordoen. Gwnrernear d«r residentie. Rij Kon besluit van 7 dezer is, voor hel geval onfsfenteni-, ziekte of- afwezigheid van den gouverneur .Ier residentie, tot Je waarneming van diens betrokking aange wezen, de gen waal-majoor II. Kcmpai, in sperteur van he' mihtur ouderwijs. Twede Knner. Bij de beantwoording der sprek r b.j do algemeen© beschouwingen over d" staat-bc greeting, wees minister Cort van der Linden er op, dat de groepen, die degen de neutraliteitspo'itiek der Regenring waren, geen enkele stem in de Statcn-Gen"- ïaal vonden, wat wijst op den geringen invloed van dien groep. Neutrahteil isvooi ons volk voordeelig, maar ook noodig voer herstel van geschonden recht. Ren u'tte zijn sympathie voor welke ooFogvo"- rende partijen ook, maar zonder,cenig oor logvoerend volk te beLoed'gen. Ten aanzien van „de Telegraaf' 'zegt spr., dat onze pers vrij is, maar dat recht en wot worden toegepast zonder naar links of rechts t zien. Het vermogen der regeering tol b- eindiging van dem oorlog is zeer goring, waar men ons in de oorlogvoerende landen mistrouwt. Wij moeten afwachten tot b.j hen hef begrip is doorgedrongen dat rij moer gehaat zijn bij vredesonderhandeling! n dan bij voortzetting van üen oorlog, È»n conferentie van neutrale staten kan de regeering alleen bijeenroepen a's er geen verschil bij hen bestaat omtrent do oppor tuniteit-van zulk een conferentie, al wi' spr. niot 'zeggen, dat de wansch tot sa menwerking zou ontbreken. Het nagaan van de gi ondoorzaken acht spr. thans ontijdig liet echec, dat in normale tijden oen re geering nopen zou om heen te gaan. zou thans geen rede voor haar zijn haar taak neer te leggen, wat echter niot geldt vi rr do ministers individueel. Spr. komt er te genop dat, de heer Do Visser den passus in 3e'memorie van antwoord, betreffende het dreigend oorlogsgevaar, driedubbel on derstreepte. Zoo emsLig is de toestand niet, al blijft voortdurende waakzaamheid ge boden. t romtté-vnereal. In het comité-generaal der Tweede Kamer moeten ook langdurige besprekingen ge wijd Zijn aan de verhouding tussehen dén opperbe vel hobbe r van land- en zeemacht en den minister van oorlog en aan de positie welke in deze' tijden de legert:ommisde in neemt. Rotterd Bankvere iiffRrg Daar in de gistermorgen gehouden buiten gewone algemeen© vergadering van .aandeel- i LONDEN, S Dec. (Part) De Londensche i I'laden puUiceeren de vozende verklaring won de coiresponJenten te Londen van de j om,lamste Nederlandsche bladen: j De ondergeteekeuden, Londensche cor- 1 'spondenten van Ilcllandsche couranten, protcsteercn ernstig tegen de beschuldi- g ngon, d,o mr. v. d. Voer, conespi ruien; uur het Amsterdamsche blad „De Tele graaf" te Londen, in uw uitgave van he it n r.clit lol de Nederlandsche regeonng, de Nederlandsche O', er zee-trust en de Ne il srlandsche dagbladpers. Elk dezer beschuldigingen is geheel cn at ongegrond. Dat do Engelsche regeering of eenige audoro zich zou inlaten met de recht spraak van een onafliankehjken en souve- rc-ineu staat ten gunste van een beschul digd burger van dien staat, is natuurlijk ondenkbaar." Dr. P. Geill, Londensch corr. „N. Rott. Crt.". E. W. de Jong, Londensch corr. „Alg. ffandelsblad". J. H. van Stuwe, Lon densch corr. „Het Nieuws v. d. Dag". C'. Tliieme, Londensch corr. „De Nieuwe ourant". Financieel nieuws. C a I v D e 1 f t De iBjuitengevone Algemeen© Vergadering m' Aandeelbouders in de Neierl. N. V. franseh-Hollan Isehe Oliefabrieken Nou- caux Etablissemeuts Calvé-Delft. zalge- ouden worden op Donderdag 23 Decern lier, m de Vereerdgde Kantoorgebouwen te Bof van Delft. De punten van behandeling zijn: 1. Benoeming van een der aanwezig© Aandeel! ouders, b*>iast met lie vaststel ling dei notulen mn deze vergadering: 2 \oo.-s'e! ion Liiectie en Commissarissen >n uit fii't op rekening 1915 oiergebruchte «ïnsTaldo 1914 e, n bediog van 136.G29,31 o bestemmen, tot et doen ©ener ui.kee ling van f288." per oprichtersaandeel3. oorstel van Directie en Co..mus.«irissen 'ot aankoop der opiichtersaandeoten vol gens de voorwaarden vermeld onder nos 2 en 3 Van art 32. 4e lid, der Statuten', 1. bij aanneming van het voorstel sub 3 \oorstel vin Diie-Le en Commissarissen om hun op te drigen in een volgende ver- ta idermg nadere voorstallen te do-en om •rent de aanwending van Let voor dr thans opgeheven oprichtersaandeclen vastge-telde winstaandeel. VLAARDINGEN. 9 Doe. Bij Kon. besluit van 23 November is aan de gemeente Vlaardmgen verleend cen voorschot uit 's rijks kas tot een, bedrag van len hoog ste f 198.000, ten einde genoemde ge meente in staat (te stellen een voorschot van gelijk bedrag te verleen en aan do Douwveieeniging Samenwerking, ten be hoeve van den bouw van 96 arbeiders woningen, waaronder 3 met winkel, bene vens een volksbadhuis, op een van de gemeente in erfpacht te bekomen terrein. VLAARDINGEN, 9 Dart Door B. en W. is benoemd tot tijdelijk klerk ter secretarie dezer gemeente, Rej. J. R. P. Habraker van hier. VLAARDINGEN, 8 Dcc. Heden had al hier door Notaris D'. Boddeüs van Schie dam, de veiling plaats van: Dertig goed onderhouden Woningen met Erven, Open Grond en Straat, staande en gelegen te Vlaardmgen, aan de 4e Bier- -Jootsfceeg. Nos. 19, 5e Bierslooisteeg, NV-, 117, (oneven), en 21G (even), Gedempte Biersloot Nos. 37, 39, 41 en 43, alles bijeen gelegen, samen groot 14 Aren 27 Centiaren, aihteroonvo'pord f7G0, f810, f850, f910. f910, £900, f900 f950, f750, f700, f750, f900, f G00, f575, f570, f580, [575, f630. f580, f580, f590, fG85, f645, f660, f670, fCSO, f670, f670, f670, fC80. Een zeer gunstig gelegen Winkel- cn Woonhuis, met Bovenwoning, Bergplaats, Open Grond en Erven, aan de Iloogstiaat No. 218, te Vlaarclingen, op den hoek van cn achteruitgang hebbende in de Peper- steeg, groot 1 Are 8 Centiaren; f9000. Zes afzonderlijk te veilen, wel inge richte Woonhviizen, elk verdeeld in Be neden- en Bovenwoning met Tuin en Ach teruitgang, Erfpachtsrecht van den grond, te Vlaai-dingen, aan den Binnensingel, na bij de Ariaduot, Nos. 156 en 158, 160 en 162, samen groot 3 Aren 64 Centiaren, f5100 en f4600. De le Raaschboschstraat, nabij de Viaduct. Nos. 55 en 57, 59 en 61, samen aroot 2 Aren en 66 Centiaren, f4450 en f4500. Den Spodrsingal, nabij de Viaduct, Nos. 38 en 39, 40 en 41, samen groot 2 Aren 73 Centiaren f4000 en f4000. OVERSCIIJE, 8 Dec. Aan de Leidsche universiteit werd heden met gunstige n uit slag afgelegd het candidaats-examen in de ree li t s vete n seh ap pen door den heer P. Zeemv Jr., van hier. OVERSCHIE,* 9 Dec. Gisteravond kwam de koopman J. Aienson allhier, tot Je min der aangename ontdekking, dat, toen hij de verlofzaak van "Ws, Kind verliet, zijn zoo goed als nieuw rijwiel, dat hij op den stoep had laten staan, was verdwenen. STA1W*N1EPW8. Beschikbaarstelling tan erwten en hoonen. Vanwege het levensmiddelen-bureau al hier wordt medegedeeld, dat blijkens ingc- komen bericht, half December met de afla- ding der aangevraagde peulvruchten zal j worden aangevangen. I Beschikbaar gesteld zal wonden: Bruine j Boonen en Groene Erwten. Andere soorten "Worden niet geleverd. De regeerings-peulvruchten zullen ver kocht moeten worden voor de navolgende prijzien. Bruine Boonen 20 ets. per K.G. (10 ets. per pondj Groene Erwten 20 ets. per K G. (11 fats. per pondj. Hertlening wettelijke bepalingen omtrent de betaling Tas d-m accjjtta op het gedistilleerd. MEMORIE VAN ANTWOORD. Het was den minister van financiën aan genaam te ontwaren, dat met de strekking van het wetsontwerp instemming werd. be tuigd. i Het toekennen van eea delcredere aan de distillateurs, zal niet zonder meer kun nen geschieden, doch gepaard moeten gaan met afschaffing van "de tegemoetkoming, die hun thans in den vorm van kortingen wordt toegekend; eene afschaffing, welke ook in het vóórontwerp van 1911 is voor- g os leid, doch' welke ingrijpende wijzigingen in het stelsel der wet noodig maakt en mits dien ter gelegenheid eener partieel© her ziening kan worden doorgevoerd. Gaarne wil de minister echter de ver zekering geven, dat met de herziening der gedistilleerd-wetgeving niet langer zal wor den gewacht dan de omstandigheden noo dig maken. Enkele malen komt het voor, dat de verzending Van partijen gedistilleerd, waar voor reeds vervoorbiljetten zijn afgegeven, wordt uitgesteld, bijvoorbeeld ton gevolge van een stremming in het vervoer. Hel komt daarom bij nadere overweging juister ^rcor het te genieten crediet afhankelijk te maken van het tijdstip van uitslag der goederen, in plaats van, zooals was Voor gesteld, van dat, waarop het vervosrbiljet tot uitslag is afgegeveri Het wetsontwerp is 'dienovereenkomstig gewijzigd. Flort-BlMcoop. De Flora-Bioscoop geeft te beginnen me' morgen, Vrijdagavond, een programma, waarvan het hoofdnummer is „De erfenis van Ursula", "een schitterend melodrama in 4 acten van Honoré de Balsao. Verder verschillende interessante en ko mische films. Voor het variété-nummer treedt op d? heer de Wilde, een gevierd humorist-im! tateur. y St.-Iffcelaas. St Nicolaas, die dezer dagen afstapte in ,,'t Beertje", heeft zijn portret daar ach tergelaten en dit zal gedurende eenige dagen aan de bezoekers worden uitgereikt. Wij verwijzen dienaangaande naar de desbetref fende advertentie in dit nummer. Door Burgemeester en Wethouders zijn tot het verrichten van de doodenschouw, gedurende het jaar 1916 aangewezen, de hoeren dr. J. Endtz.en N. F. Elzevier Dom. De d'even, die een varkeu van Wi Harte- veld aan den Rotterdamschen dijk hebben gestolen, namen bij die gelegenheid, zoo als later bleek, ook een kruiwagen mede, die op het erf stond. Vermoedelijk hebben ze daarmede het varken vervoerd. Gistermiddag is met stoeien van een paar jongens op den stoep van den beelden- ivinkel van den heer Lóornan, aan de Hoog straat, een dier jongens door de ruit ge vallen, tehgevoige waarvan de winkelier een schade kreeg van t' 13. De jongens heb ben zich snel uit de voeten gemaakt. Op verzoek' vaa den burgemeester van Koudekerke heeft de politie van hier in beslag genomen een heerenrijwiel, dat in Koudekerke ontvreemd bleek te zijn. Van dien diefstal werd een militair verdacht. Van het in de Buitenhaven liggend schip „De vier gebroeders" zjjn gisteravond twee blouses met matrozenkraag ontvreemd. D" vrouw vim den schipper zag 2 jongens wogloopen. De politie stelt een onderzoo©k m. AGENDA. Vrijdag tot Dinsdag. Flora-Bioscoop, 8 u. Hoofdnummer: De erfenis van Ur sula. Variété-nummer: de heer De Wilde, humorist-imitateur. Heden en volgende dagen. Casino, 8 uur. Specaaliteiten-programma. Ensem ble Solser en Hesse. Heden en volgende dagen. Circus Schouw burg, 8 uur. Revue „Loop naar den duivel." 9 Dcc. Tivoli Schouwburg, 8 uur. De tante van Charley. 9 Dec. Groote Schouwburg, 8 uur. Toon.- Vereen. Heyermans. Op hoop van zegen. 9 Deo. Nutzaal Rotterdam, 8 uur. Kamer muziek-Vereen. 2e Avond-Conoort. 10 Dcc. Tivoli Schouwburg,'8 uur. Toumée de Comedie FrangaLse. Mon Behélir 11 Dcc. Lokaal K. Kerkstr. 3, 8 uur. N, C. G. 0. V. Gezellige samenkomst. 11 Doo. Groote Schouwburg, 8 uur. Opera Italiana Aïda. 11 Dec. Tivoli-Schouwburg, 8 uur. Totok en Indo. Rechtzaten. Valsche acten Het gerechtshof te 's Gravenhage.' uit spraak doende in de zaak tegen. P. V., 58 jaar, adjunctcounimies en D. A. A., 36 jaar, klerk bij de gemeentesecretarie te Rotterdam, door de rechtbank aldaar ver oordeeld tot rasp. 2 en 3 jaar gevange nisstraf, ter zak© van het plegen van valschheid in geschriften, het gebruik maken daarvan -en het zich laten omkoopen" als ambtenaar, heeft het hof het vonnis van bovengenoemde rechtbank vernietigd wegens onvolledige motiveering «n opnieuw rechtdoende be klaagden schuldig verklaard aan het a's ambtenaar aannemen van een gift. De eerste bdkl. is veroordeeld tot 6 maan den, de tweede tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, met vrij sprank - van, het geen niet ajs bewezen is aangenomen. i f 1135 boete. Een strooper uit Zandvoort kwam Woens dagmiddag voor het kantongerecht te Haar lem in (verzot tegen een reeks van57 vonnissen, waarbij hem een bedrag van f1135 aan boeten is opgelegd.* De ambtenaar vroeg bekrachtiging van de vonnissen. Beleediging. De advocaat-generaal bij bet Haagscbe Gerechtshof, heeft gisteren bevestiging ge vraagd van het vonnis van de rechtbank te Rotterdam, waarbij H. W. v. B. te Schie dam, gedelegeerd commissaris van de glas fabriek Uto a'daar, werd veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis ter zake van beleediging van den opzichter van den arbeid in het 3de district den heer QuispeL Bdkl. ontkende, dat 'hij de Woorden, als beleedigend beschouwd, in het verband er. in den zin, als in de dagvaarding gesteld, heeft geuit. De verdediger, mr. M. M. van Vel zen. pleitte vrijspraak «en deerde mfade, dat ei tussdhen beid. en den oprichter voornoemd een vee-te bestaat naar aanleiding van een vroeger conflict. Voorts meende pl., dat het nimmer de bedoeling is gewteest van bdkl. om den opzichter te beleedigen. **n HfSiöoi. Eenige predikanten, alten godsdienst leeraar aan een der rijkskweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen (te- Nij megen, Haarlem, Middelburg, Deventer, Gro ningen, Maastricht en Apeldoorn), liaddea gezamenlijk tot den Minister "van binnen landsdhe zaken het verzoek gericht, dat voo« het geven van godsdienstonderwijs aan deze scholen, eene bezoldiging wetef ingevoerd. Het billijke van inwilliging van dit verzoek hadden zij onder meer bepleit door op te merken,- dat zij, althans de moesten hunner, bij den veelal drukken cateohetischen at beid in een stadsgemeente, wekelijks in de vier klassen eener kweekschool, volgens den officieel vastgestelden rooster van les uien en niet op door henzelf gekozen tijdon en plaatsen, godsdienstonderwijs geven en alzoo voor een rijksinrichting van onder wijs, die als zoodanig ook buiten de kor kelijfce gemeente staat, onverplicht hun tijd beschikbaar stellen. De minister heeft, na van het desbetreffend rapport der in specteurs van het lager onderwijs kennis te hebben genomen, aan adressanten bericht, dat aan hun verzoek niet kan worden vol daan. Ned. Hkbv. Kerk. Bij de te Goriuchem gehouden stemming voor twee notabelen-hebben, «ie 'aftredende rechtzinnigen 285 en 288 stemmen behaald, de bedde eandidaten der vrijzinnigen 350 on 352, zoodat de laatsten met een Rinko meerderheid zijn gekozen. v j Beroepen te Gene (Geld.) ds. A. Prins te Doornspijk. Te Tholen (2e predikants plaats) ds. M, Jongebreur te Veen endaal. -r Te Oud- en Nieuwgastel de heer H. A. Boo zer, canxi te Sloierdijfc, die voor Stevens weert c.a. heeft bedankt. Oeret. Keuken, Beroepen, te Batavia ds. J. C. Rul!- maun, te Utredht. t Hoooer Gnderwijb. Universiteit van Amsterdam. Bevorderd tot (doctor in de Ned. letteren op proef schrift„De Romance poëzie in Noord-Ne •Ierland van 1780 tot 1830", de heer A Zijderveld, geboren te H.-I.-Ambaoht R.-j»Kerk. De namen van de nieuwe kardinalen zijn al eer genoemd. Het zijn Tonti, nuneius te Lissabon; Mistrangelo, aartsbisschop va,n Florence; Cagliero, nuncius in Middel-Am -- rika; Frühwirth, nuncius te Munchen- Scapinelli, nuncius je Weenem en Gusniini, aartsbisschop van Bologna. Jie paus hooit ia het consistorie de benoammg van cen zevenden kardinaal aangekondigd, maai den naam niet genoemd. Het Heilig Col lege bestaat nu uit 60 leden, 29 'Italianen en 31 vreemdelingen. L&ndbouw cn Veeteelt Mond- en klauwzeer. "Sedert de vorige opgave d.d. 1 dezer zijn gevallen p'an mond- en klauwzeer vastge steld: in Ncord-Brabant 1 geval in elk der g; meenten Engelen pn' Veldhoven; in Gelderland J2 gevallen te Bergh; in Zuid-Holland 1 geval in elk der ge meenten Bodegraven, Lekkerkerk, Oud-Al bias, Goudswaard, Stolwijk en Rozenburg; in Noord-Holland 1 geval te Weasper- karspel; in Zeeland 1 geval in elk der gemeenten Cadzand en IJzendijfce1 in Utrecht 1 geval in elk der gemeenten Snelrewaard, Linschoten en Wijteseop; in Friesland 1 geval in elk der gemeen ten Leeuwarden en W.ymbritseradeel in Overijssel 1 geval 'te Weerselo in Groningen 1 geval in elk der gemeen ten Aduard, Midwolda, Onstwedde en Bp- dum; i in Drenthe 1 geval te Meppel; in Limburg .2 gevallen in elk der ge meenten Heer pn Bocholtz en 1 geval in eik der gemeenten Maastricht, Eijsden, Ja- beek, Spaubeek, Schimmert, Limbricht, Maasbree, SimpelveH, Susteren en Kerk-- rade. - i De maatregelen weiden opgeheven te Hoerde. Sport Kegelen. Roti Kegelbond. De competitie van den Rolterdamschen Jegelbond is gisteravond voortgezet. R. O L. 1. hoeft nog steeds de leiding, hoe wei het verschil aan punten met Anti-Poedel niet meer zoo groot is. De Schiadanuuas"" liebben zich op. de .tweede plaats jgehanm haafd cn Recht naar 't Doel heeft ziöh van haar goede zijde doen kennen. Ove- 1 het algemeen heeft het ranglijstje weinig verandering ondergaan. Hot ziet er nu ials volgt uit: i ■5sSg58S2®88ïS5aS3 - 1® w2C522Hl55lSS05>O!Ot0lts te te 'I 2 - a50 J'l d :<§- 2 te-I NJ§ Het beste gemiddelde bieefl thans de heer B. Ingelse (Anti-Poedel) met 6.9. lit de Pers. i t 1 i i i Een vreem e eend in de bijt. Onder dit opschrift driestart „De Stan- daard": Keer op keer komt, tot ztelfs in de Staten-Generaal, de vraag aan d% oide of het nog langer kan toegelaten, dat vrjj, als Persorgaan, 's avonds en 's morgens, een blad uit Amsterdam het land, en ook het buitenland, ingaat, dat ons in moeite kon helpen. Ons gevoel blijft, dat men dezen doffer niet in de til moet opsluiten, maar vrij moet laten uitvliegen. Zeer juist Zag echter de heer Lohman in, dat officieel protest, door aanklacht bij den redhter, (gelijk dan nu ook geschied is) desniettemin niet alleen gewensöht, maar zelfs noodzakelijk is. Niet om het blad een vonnis te doen op- loopen. Dat zal wel bijna nimmer, althans niet dan hoog zelden, het .geval zjjn. En dat hoeft ook niet Maar wet is het eisoh van het oogenblik, dat men in het buiten land vast en zeker wiete, dat in elk geval de Regeering er niet achter rit, maar integendeel vierkant tegen dit drijven tot w neutraliteitsverzaking over staat. Zelfs ware het gewansdht, dat men ook hier de wetsbepaling had, dat zulk een M|^biad de aanklacht in rijn eigen kolommen moest opnemen. Ook kon de diplomatie di© onzie belan gen in den vreemde voorstaat, door offi* caëele communiqué's er zeer zeker toe medewerken, om steeds duidelijker in het buitenland te doen uitkomen, hoe een geheel vreemd gevogelte in de Nederland- sche bijt is. In hoeverre achter zulke persactia vreemd geld zit, is niet uit te maken. Slechts zij er steeds aan herinnerd, dat de Engelsche Regeering, blijkens de ook door ons indertijd gepubliceerde stukken, er wel terdege op uit bleek to zijn, om vreemde bladen, die zoogenaamd do En gelsche berichten -wilden opnemen, hier voor wel en warmpjes door haar agenten te doen betalen. Maar voor het overige blijft ons advies: Ook zulke wilde vogels vrij laten vliegen. Voorheen is op alle manier beproefd, do Pers aan banden te leggen, maar nieti heeft 't gebaat En acht men, dat in oorlogstijd, tef be vordering van 's lands veiligheid, kbrhvie- ben noodzakelijk is, laat er dan eten wets ontwerp ad hoe voor worden ingediend. In s taat van beleg kan veel, dat amxters niet kan. Waarom ook niet buiten beleg? Een abrestatM' De verantwoordelijk!© hoofdredacteur Hol- dort verklaart „dat de houding van „De Telegraaf" niet zal veranderen". Hij schrijft: „Ik verklaar hierbij ptregeallited te zijn en alles te zullen doen om de zaak der geallieerden te verdedigen." Naar aanleiding daarvan schrijft „De Nederlander". IS J Meent de heer Hol der t dat de vrijheid om dit te doen wordt aangerand? Gelu*- k'ig bestaat in ons land drukpersvrijheid. Doch „behoudens ieders verantwoorde» rijkheid volgens de wet"„ zooals art der Grondwet luidt.- Indien „De Telegraaf" niets tegen de wet heeft gedaan, zal haar hoofdredac teur vrij uitgaan, doch anders niet Wij mogen in ons land zoowel «a ""zaak der Geallieerden als die der tralen verdedigen. Maar wij mogen,®®* handelingen plegen het publiceer® van gedachten en feiten is oofc ©en han deling die ons land, tegen zjjn ,wn>. in den oorlog zouden kunnen betrek-, ken.. Wij mogen geen „misdrijven P*^ gen tegen de veiligheid van den Stapt Evenmin „tegen hoofden en vertegen woot'digers van bevrier.de S talen' onze wet zulke handelingen met strax» Éedreigt, zou het stilzitten der N®®®-, landsebe regeering. bij het plegen-ri»; zulke misdrijven door de bevriende bri; ton als een onvriendelijke" "daad I SS :P? ^"^CMCCOl>0^iOCOCOC£iiO t—I H H H tH "H T-IHH oa eu 1 tco t—i t—4 JgCO<3>C3H5--l^"e«Cf5"^«l>-ISO ö5QQ50ïoïC5C5C5C3C3C5ö5Q SS SS 3 - Er^ir-co-^i^-i—'50cxio5-r-icoeo S; Sqs®nc-ïo-sfcooi—«o® «J '®25i©ÏO>0'O>o>o»£5>oi£;-*!:3« P E fis O H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 2