Laatste Nieuws. 11 \)v. 8taaLs!olerij. w öenicnzd Nieuw». I %f« jjp» e Vfi.ti h«*{ Westelfjkti ftoni Van het Oostelijke front. Van het Znidelijke front. Van het Servische front. lu .V.i sopotoniio. Aan de DamiauelleB. In Zaid-Arabië. Dherse berichien. tianuel eu Bedril BEURS VAN AMSTEHDAj%1 Burgeriïjke He,a?ï<:; - - - 'to to. loto in, •to'/ie mte 115 es •tu - li-to-Ctl «l'ejirHtorti'frtllï. löVa 437/a 32% 71/4 5% 30% 159 l'JO 549 820 1155 1193 1368 1438 1494 1496 1758 f814 I860 2384 2470 3201 ;037 3779 3785 3864 4049 4252 4570 4578 1691 49G0 5178 5261 5365 54,77 7221 7434"* 7613 7632 7881 8249 9008 9635 9659 9790 10015 10319 10379 10479 10484 10490 10541 10640 10973 11027 11316 11527 11533 12443 12913 12920 13374 13694 13728 13816 14588 15172 16275 15542 15550 15647 15681 15728 15884 16278 16348 16462 16744 16855 1706? 17371 17562 17637 17794 17811 17878 18082 18192 184G5 18895 194PJ 19170 19187 19930 20145 20211 20406 20511 20515 20560 J2049. 4' 1 tof rs - 0- >g „De „De i IJT. an- moeten worden bescihoaWd. De Regeering is daarom,, meer no® danan- 4^vierpli<sb.t de wet te handhaven. Bat wij bier met feiten le doen heb bm -waarop ztotare straffen staan, is dui- delpl; want anders kon er niet voorloo Plae aanhouding hebben plaats gehad Of strafbare tóten gepleegd zijn, za! de rechter uitmaken. Wij hebben dat rustig af te wachten, maar laten ons door de grootse woorden van mannen die zich gaarne voordoen als mar te! aan, voor een schoone zaaK, niet van het rechte spoor leiden. Vrijheid van drukpers, heel mooi. MUar pjji de Staat der Nederlanden heeft zjjn rechten. Lijnolie aangehouden. Omtrent hel schip met lijnolie, te Uit land Batli aangehouden, meldt men d.d. 7 'Den aan „De Tel.": Het motorschip „Limburgia" is reeds gi.v terrriidiiag aangehouden te "Path. Het hul 375 vaten lijnolie ter waarde van £63.030 aan bcord. De autoriteiten wisten, dat hJ schip van Vlissingen moest komen en lagm op de loer. Gearresteerd werd de onderne mer De Mooy, uit Amsterdam, als verdacht ja de sniokkelgeschiedenis te zijn betrokken en een 'commies der belastingen, die Kui- I pgIS genoemd wordt en uit Amsterdam oi Ledden afkomstig was. Zaterdagavond is deze reeds te Bath gesignaleerd, waar hij getracht heeft "onopgemerkt té blijven. Yo' - Jaag mij gedane mededeeling heeft hij toen dén commies Verhoek te Bath f2000 aan geboden, wanneer deze het schip zou door laten, waarop Verhoek schijnbaar inging. Gistermiddag heeft deze getracht het schip door te brengen. Commies Walraven, m oen marinesloep, bomand met C matrova n hield het echter aan. De bemanning meet aan bcord blijven en wordt streng be waakt; de schildwachten hebben, naar men zegt, last lien neer te schieten, die po gingen aanwenden tot ontsnapping. De of."i cier van justitie le Middelburg heeft de zaak jn handen. De betrokken commies bood den vracht rijder Kok te Bath een hoqge som, indien deze hem kon doen wegkomen, doch werd gearresteerd vóór de vrachtrijder ingespan nen had. Hij moet eerst weer losgelaten "doch later opnieuw gearresteerd zijn. Ook - 'zegt men, dat zekere Wichen, eèn Du.l scher, bij de zaak is betrokken en otimai- dellijk maar Antwerpen zon vertrekken a's de doorvaart gelukt, was. Naar men zegt, is de Duitsehe regeering" bij een en ander .betrokken. \Der bemanning waren boog.' sommen beloofd, als de zaak gelukte. Nader wordt nog gemeld aan de „N. R. Ct": l Op last van den officier van just, tic te Mddelburg beeft de burgemeester van "Zoeterwoude gisteren gearresteerd den com miiesdeurwaarder bij de directe belastin- - gen te Leiden G. K., wonende te Zoe-ler- .woude. F5 hen adellijke oplichter. Ter beschikking van de justitie le Am 1 sterdam is gisteren gesteld een koopman, verdacht Man oplichting. De man, een ba- is ron, was met een Rotterdamse lie firma in relatie getreden, om aan deze eenige vaten olie te leveren. Hij kreeg daarvoor f 1C0.) in voorschot. De olie werd niet geleverd ",f Toen de Rotterdammer op leveling bij den •C. adellijken koopman Sand rong, wist Iaats.1- genoemde hem over te halen, nog een hoeveelheid odie te koopen, waarvan hij oen monster bij zich had. De Rotterdam- - i sche firma deponeerde fSOOO bij de Roe- teidamsche Bank, in afwachting van deze J. levering der olie. Hier kwam echter weer niets van. Nu werd de zaak verdacht ge- vonden en de firma" dead bij da po! ito 4 aangifte, dat zij opgelicht was voor f1003. I Langen tijd was de koopman zoek, gls- ter-en weid hij echter door een politie agent in de „Kroon" gearresteerd. (Mhl.) St. Nicolaasfeest in h»t vlwhtdo'p ü'iien* l Men schrijft aan de „Tel": Oorverdoovend was het gejuich van de Belgische vluchtelingetjes op liet oogenblik r dat de goede Sin', gevolgd door 4 zwarte j knechts Maandag zijn intrede deed io do teestzaaLFanfaros en gezang wisselden el- Lander af, en ik had ztoo, het idee, dat (St Nicolaas zfelf, even verbaasd Was ovsr de onlangst als de kindertjes, voor wie hij zijne goede gaven kwam brengen. Nadat 'met eenige moeite stilte was veifcregen, 1 hield hij een toespraak, waarin hij begon er de kinderen van dit vluchtoord op te T wijzen,dat zij alles wat hun heden zou J Worden aangeboden te danken hadden aan 1 ie Nederland scbo kindertjes die hem ge I '.zegd hadden, wij hebben toch zooveel, geef tvan onzen overvloed veel, -zeer veel aan onre ongiukkige staro verwan-* j'vs, diejn h< t *f -Vludhtoord Uden vertoeven. f* Ontlioudt dat goed kindertjes en blijf - ar altijd dankbaar voor. Veerüonl ondeixl kleuers hebben g- n~ton van speculaas en chocolade, terwijl noj t.f'. aan ieder een Klein-ger-c'enk ei een nut -%s tig Kleedingstuk (wollen das) kon w> d~n Vb vemtrek-t.'. Eere aan do commis-ie, dm dat beeft georganiseerd en dankaan do j velen, die haar in de gelegenheid hol*!,en tjf-w 8®3teM het op die wijze to kunnen uit vporén. Nóg een aankluc' l. vjlv v'®«heer D. sPolak, te Almelo, greasier ^koloniale waren, {vetten en oliën, be- inricht ons/dat hij op grond van oen stuk „De Telegraaf", d.d. 22 -October 1915, opder het motto: Heler en steler, betrek- hebber.de op een verkoop van 100.000 M-traV lijnolie, bij den officier van justitie de'rechlMnk te Amrterdam,.. togen den tóteekenaar van dat stuk, den heer H. Hold-art, een klacht heeft ingediend, V. („N. R, (Ct.") SÊ&SW «1 1 A Vergiftiging 1 ,J^NieU™n ^kere D- H- onder ver dachte verschijnselen, vermoedelijk vergif tiging, overleden. Het lijk is naar het ana tomisch ziekenhuis te Leiden vervoerd om gerechtelijk te worden geschouwd. Wandkutenders 19 i 6. V oor het jaar 1916 ontvingen wij van de Machine, Rijwiel- en Automobielfubrtek ,,oxmp,ex f| to Amsterdam) den nieuweai kalender. De kalender is, evenals de vorige, weder versierd niet fraaie Foto-reproduc ties uit verschillende provincies van ons land. De rand is door Daan Hoeiksenia geestig verlucht met afbeeldingen van voort brengselen uit de „Simptex"-labriek. Abon nees van ons blad kunnen tegen overmaking van 25 ets. aan de fabriek te 'Amsterdalm, zoolang de voorraad strekt, franco een exemplaar verkrijgen. Ite opbrengst zal, na aftrek van de verzendingskosten, in haai geheel worden afgestaan aan het Koninklijk Nationaal Steuncomité. Le II. A. V.-Bank alhier, zond oen in k,oek formaat ui.gavce.d-en nuan-lka^nd* welke aan den wand een duidelijke^vraag baak zal zijn. Ook de kalender van „De Crtob>", loven-,- verzeker.ugs- on ong-o! ukken-v o r .ekc-ri ng-, maatschappij te 's-Gravcnliage, zij het ook van wat geringer afmetingen, mag er zijn. Ongelukken Dinsdagmiddag waren twee ariisten, acre baten uit Amsterdam, bg een water bij Zeeburg aan het jagen. Er werd een vog-e. aangeschoten, die in het water viel. Toon oen der mannen m oen bootje stapte, waar in de geweren Jagen, trapte iiij op den haan. met liet gevolg, dat hij de volle laag m den buik kreeg. De man was dad-dijk dood. Het hjk werd naar het Wilkelnunn gasthuis overgebracht (HblJ.j Gisteren is uit de vaart te Bestrum oj gehaald het lijk van den 41-jarigen land houwer U. B. te Kootsternlte, die Din.,da.'- avond, door de duisterms misleid te wat is geraakt Oorlogsvaria. Er werken thans 1081 persont-n op lie' bureau van den Engeisdhen censor. Daa van zijn er 235 vreemdeLngen, meerende-'s echter tot de e n ten te-m ogon.di i-c-den brheo rende. Er is in Engeland een commissie b" noemd, die tot taak heeft, het beste rnid-d"' aan te geven, om er dï arbeidende klasre toe te brengen, op de oorlogsleeningen in te schrijven. Krachtens de munitie-wet zijn weer 333 fabrieken in Engeland onder toezicht van de regeenng geplaatst. In het geheel rijn er nu 2026 van die fabrieken. Blijkens de Engelsche verlieslijsten -van 7 Dec. zijn 4 officieren gesneuveld, 20 ge wond of vermist. Bovendien worden d.d. 28 Nov. 427 manschappen als gesneuveld, g wohd of vermist opgegeven. Het huwelijkscijfer in Engeland bedraagt voor het kwartaal, eindigende 30 Sep tem b-er 1915, 21.8 per duizend: Dat is volgens een rapport van den Register-general, het hoogste cijfer dat ooit werd bereikt sedert de invoering van de burgerlijke registiatie Het daarop volgend cijfer, 21.4, werd m 1865 bereikt. 7Te«nrfenTRct>tS:,B. Verwachting tot den avond van" Vrijdag 10 dezer: Toenemende'tot matige of krachtige Zui Oostelijke tot Zuid-V.Wtelijkrt wind; betrek ken met kans op regen; later wellicht op klarend; Aanvankelijk veel zachter. i Hofberichten. Van bevoegde zijde Verzoekt men ons te melden, dat Hare Majesteit de Koningin gedurende dezien winter niet voornemens is groote Hoffeesten te geven. Door H. M. de Koningin weid wederom aan een aantal vereenigiagcii een gift g schenken uit bet Sophinfonds, ter lie cl ik king ran H M. gesteld door wijten II. K. 11. de Groot Herto-gin van .Saksen \V-timar, Prinses der Nederlanden, Een belangrijke gift ontving daarbij het fonds, opgericht door het Hoofdbestuurder ^Vereenigirig „Onze Vloot", met hel doe! "in bijzondere gevallen gelde',ijken s'enn ie verleenen ann gezinnen van in endoor den dienst omgekomen schepelingen. Onze ministers. De Minister van Oorlog begaf zich heden ochtend vroeg, vergezeld van twee offi cieren van zijn Departement, per auLouavr het depót der Duitsehe geïnterneerden to Blorgen. l)e Minister van Koloniën, Mr. P toy te, heeft zich hedenochtend voor veischei dene weken naar het buitenland begeven. Duitsch legerbericht. BERLIJN, 9 Dcc. Het groote hoofdkw.u tier meldt hedenmorgen Op verschillende plaatsen in Vlaanderen levendige artillerie gevechten. Fransoh legerbericht PARIJS, 8 Dee. Het officii:de communi qué van hedenavond luidt: Ee dag is betrektelijlk ka'm rar'.oopen. In Artois en vooral in Champagne hai-ien artillerie-acties plaats. Wij hebben in een gevecht mot granaten terrein gewonnen ten oosten ran Souain. Tusschen dfi* Argonnen dn die Maas bij Betincoari, hebben osize batterijen een re servoir voor bedwelmende- gassen vernield. Een Fransehe vlieger heeft op em hoogte van 10000 voet een Duitsehe -vliegmachine beschoten op een afstand van 20 yards. Het Duitsehe vliegtuig raakte in brand en ont plofte Da beide inziltmden vielen binnen onze linie. i_ Duitsch legerbericht BERLIJN, 9 Dec. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen Op het Oostelijk oorlcgstooncel is niets bijzonders voorgevallen. Russisch legcrberich-t. PETERSjB|URG, 8 Dec. De groote gene rale staf meldt heden De vijand deed een poging om over een zijtak van de Duna te trekken, om het «land ten zuiden van Uxkull te bereiken, doch Weid door ons geweervuur ver dreven. Een Duitsch vliegtuig werd bij Merzen- dorf, ten noorden van Baldon, door een onzer zware batterijen gedwongen te lan den. Toen de batterij bleef doorvuren, volgde een hevige ontploffing. Vermoede lijk doordat het vliegtuig werd vernield of doordat .een gashouder werd getroffen. Op hel overige front is slechts zelden en maar op enkele plaatsen geschoten. Op het Kaukasisch front is de toestand onveranderd. Italiaansch legerbericht. ROME, 8 Dc-c. (Officieel.). Oostenrijk- sehe infanterie deed, na een krachtige Mitillerievoorbereiding, een aanval op de ItaJiaansdh© posities in de Ledro- en Ter- ragnolo valleien. De aanval werd echter teruggeslagen. t Onze infanterie zet op het Karstplateau baar offensief Voort. Wij maakten gisteren in een schitterend gevecht op het Noorde lijk gedeelte rian de Monte San Michele 146 man gevangen en materiaal buit en ver overden een groote en sterk verdedigde stelling. Duitsch legerbericht BERLIJN, 9 Dec. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen De gevechten worden voortgezet bij Ipek. Djakowa (in Montenegro), Krusja 'aan de Albaneesche grens, ten Z O. van Dja- kova) en Odhri-da zijn door de Bulgaren bezet. De gevechten aan de Wardar duren voort. Biulgaarsche legerberichten. SOFIA, 8 Dec. Het offieiëele Bulgaarsche communiqué van 7 dezer luidt: De vervolging der Franschen aan beide zijden vqn de Wanlar wrordt voortgezet. Wij bezetten het spoorwegstation van Demii Kapoe en staan reeds op 12 K.M. van deze plaats. Onze troepen [hebben hot dorp Growica van drie zijden omsingeld. Er had daar een hevig gevecht plaats dat tot middernacht duurde. Een onzer afdeeiingon viel bij het dorp Petroz ten zuiden van Iludovo een Fransrh bataljon met de bajonet aan. Het Fransehe kamp werd veroverd. Ten zuiden va)n Strtoeaniiitza (aan do Waidarj nikken .wij voonvaarts zuidelijk van Kosturina. Wij vallen de Fransdien en Engehchen over het geheele front aan. Er wordt ver bitterd gevochten. 114 Engelsche gevange nen, twee kanonnen, twre Caissons met munitie en een machinegeweer vielen in onze handen. Onze van Kitsjewo en Monastic naar Ochrida oprukkende troepen, zlijn in de Ochrida-vlakte afgedaald en hebben Ochrida bezet. Aan de Serviseh-Montencgrijnsche grens worden nog steeds geweldige hoeveelheden buit verzameld. Bij Djakowa weiden 18 ka nonnen, 100 munitiewagens, 15 automo bielen en 4 wagens met oorlogsmateriaal buitgemaakt Naar Albanië. LONDEN, 8 Dec. De „Times" verneemt uit Saloniki, dat het terugtrekkende Ser vische leger langs den Oostelijken rand van het Ochrida-moer is getrokken en in Albanië is aangekomen. De Britsehe en Fransehe departementen van oorLog, hebben besloten om deze dappere, doch uitgeputte troepen goed te proviandeeren. De eerste tending levensmiddelen is reeds eenige dagen geleden in Albanië aangekomen. Turksch legerbericht. K0N3TANTINOPEL, 8 Dcc.* Het groote hoofdkwartier meldt beden; In Irak brengen wij 'den vijand, die Koet- el-Amara verdedigt, zeer in het nauw. Lenige vijandelijke colonnes, die wilden vluchten, leden zware verliezen. Wij maak ten 300 lastkameelen. buit. Onze vooruitgeschoven troep.'n, die aan de flank voonvaarts rukten tot Seheik Saad belemmerden den terugtocht van den vijand. t Turksch legerbericht. KONSTANTINOPEL. 8 Dec. Het groote hoofdktvartier meldt lijeden: Aan de Dar-danellen bij Anaforta heeft onze artillerie lievig vijandelijke troepen., batterijen en transportschepen beschoten. De vijand leed zware verliezen en werd genoodzaakt zijn transportschepen terug te trekken. Bi j An Boernoe verd een gedekte schuil plaats voor ^vijandelijke reserves door onze artillerie gedeeltelijk vernield. Den 7en December werden twee vijandelijke mijnen op den rechtervleugel door een Tuik'schen mijn vernield. (Bjij Sedtó-Bahr werden een vijandelijke monitor en twee vijandelijke kruisers, die Paioemtslik beschoten, door onze artillerie gedwongen zich op 7 December terug te- trekken. Ben vijandelijke monitor en een kruis'-r, die Kaba Tepe beschoten, 11 es'en e\ miecn-» terugtrekken. Op het Kaïikasische [ronhadden to cbU gevechten plaats tus-chcn veikennings.if- deelingen. KONSTANTINOPEL, 8 Dec Het ->oil igs jiciskw.'utim meldt, dat da gevechten d, van Juli lot October tussChen Lahadi en Aden plaats liatoden, een gunstig iesultut voor de Turken opleverdm, de Tinken rukken 'op naar Aden en Sjeik Oilman. Vereen Staten en Oostenrijk. NEW-YORK, 8 Dcc. Aan de „Cvmum Post" woi-dt uit Waslungton bericht De pareiriptóire no.a aan Oost ntijk om trent de .Amona" (het bij tombe ge'or pedectde Itatiaanstli-- mail-whip,;, /al in.it men verwacht, moigen door ton ambi-> i deur te Wee non, aan de rer"unj aht.iu overhandied worden In dez - not t \u »toi geéischt, dat het m tien gi-on i h"i "i van het schip ten volle /ai v-, m den afeek'-uid, dat de oom i>j" la-i" ra - ondeizeeer gastiaft vordt, dit 11 .1 f i nulies van de Anienkaainto: sui\i t- h volledige schadelooustellirg /,.l c. 1 ii verleend en dat verzakenn, i w.i (ton g- geven, dat deigelijke zaken zmh n et ,.u.l herhalen. WASHINGTON 9 Dec. Urn bei-ch' m de „Evening Post" over de no a a »u Oos tennjk betreffende de „Anco.na", v,«ndt officieel lieves'igd. E.en gomdKwes tie. WASHINGTON, 9 Dev. De B itsci e ,.-u b.issade heeft aan het Btit-cbi jïepüita ment van buitenlatiJsclie zaken me l-ilee ling gedaan omtrent den go- den naamwm een New-Yoiksche banklirma die een uil hoen dollars goudgeld icrec-h -opto voei Rotterdam, aan btxwd van d* Noor 1 hu". die thans door de iB|ritoclw autoii ej -i wordt aangehouden. De kwestie io het gaaf is deze, of goud. dat contoibin is. van het eeue rieu ra'c hind nan lid andere kan worden overgebracht hr. rli tons den normalen gang ian zak n ia liet intfernationale wisselbadrjf, indien er reden is te veronJermel!en dal dï! g^ul tenslotte Dtutscbland zal bel eiken, ten g' hng van de handelsbalans. Amerik-iansch sciiip opgebracht. WASHINGTON, 8 Dec. De Amenk-ar-s In- gezant tte Rome seint aan -bet unni-.t -ne van bnitenlandsolie zaken, dat da ,ioti muinpaw" Van de Stan-daaxl Oil ('omp. jn beslag is genomen en naar onbekende lurven opgebracht. Beur» van Schiedam. DONDERDAG, 9 Doel Officiede noteering van de Commisw uit Jc Kamer van Koophandel aan da Beurs MOUTWIJN: f21.50 l>er HL., conto-.' zonder fust en zonder belasting. ROGGE: Geen opgave. GERST: Geen opgave. MAïS: Geen opgave. Namens de Comm. voor de noteering, D. A. J. WITÏKAMPF caar d# OJUciee!» Pnj«noteer{ag nan d» Versenigtaf vc^r dm ElfectenlmndeL 9 December 1915. STAA1SLEEX1NGEN. Noleering der Vereeniging Bond van JJis- tillateiLrs", gevestigd te Rotterdam. MOUTWIJN: f24.50 per RL. JENEVER: f28.50 per RL. AMST. PROEF: f30 ;per II.L. Namens de Comm. voor de notcering, MOUTWIJNStemming prijshoudend SPOELING :*f 2.20. SPIRITUS: f40—£52. RUWE SPIRITUS: fl9-f20a0. DELFT, 9 December. Graanmarkt. Tarwe 112 50—LU25, bruine boonon 1" 2024, groene erwten 22--24, gerst f 14.6014.75, Mixed man f 12 12.50, korte haver £13.2514. |D|>ter f 63 a f68, per i/i vat van 40 K.G. Aanv'oer: 104 achtste, 32 zestiende, wegende samen 2403 K.G. Lijiikloeken f 16.50 a £17. Yccmark'. Volte koeien le kw. £250— 425, 2e kw. f150250; kalfkoe-ien le kw. f250425, 2e Kw. £150250; vaarkoeien le kw. f 180—325, 2e kw. f 100—180; ratte kalveren le kw. f80115, 2e kw. f 50--S0 vette lammeren 12632; magere varto-ns £18—74, biggen £718, nuchtere kalveren le k'vv. f 15-'31, paarden f 50375. Rundvloesch [1.05 ii 10.92 a £0 80, vel kalfsvteesch £1.15 af 1.05 u f0.95. Aanvoer: 241 runderen, 500 schapen of j lam,neren, 13 paarden, 186 varkens 6 vette Ld veren 392 biggen, 86 in tgere kal vi ren, 9 geiten of bokken. SCHIEDAM. Geboren: 7 Dec. Hendrik, a.v. D. Opschoor en G. Fontijne, Vriendsdhapstraat Adranu, 1 Joliannes, z. v. A. Korpcl cn II. Burkij, Dwarsstraat Overleden: 6 Dcc. Co melis Houtop, oud 47 jan- 6 maanden, Nieuwe Haven. ('or, Houtman, oud 4 maanden, Hocfds'ia„l 7 Deo. KJazina G-eerinlc, oud 42 jaar en 7 maanden, Hoofdstraat 8 Deö. Maria Groenendaal, oul 87 jaar en 5 maanden, wed. van Andries Rijke, Kreu- pelstraat en lis JC e d e r I a r i d V K. L.K H BL Ned \V S OW. (kl) 101^'j lor,/a 10i»/4 Ned \V S Obi. (fff) 5 io ns JOU'2 Ned W b Oblig >1'? soi 2 tol. NVd \Y S Vbhe 3 i O-li. io s Ned Wit oriif «4 OSte Ned W S Ctr4if. n 11/3 6 0/2 i.l*s O o a t-I n d i 5. Oblig 10.5 (kl)5 loms-j lü)"4 100 Rusland. a\\4 Iwan Dotab G. R *\j K'r Ob L 1 rj \ir Sj) *676 tij Ob! (iccon8 R. C23 *fcO 6T1 2 O bi Ztidue-»t RfiO 4 rjÓ* 551 Con GR 625 4 5C OU 8'JHope <525 4 vy \V WVn Sp 62j 90 4 iUl s "bi Ce Em 0 4 07^ i T u r k ij e O 1 1JU Ir 5 >j 2ó i0 .4 50 C lil na €1 Goot'l Ru-s Gar. 1895 4 .T iptin OM/ le K(r k, 100 4l/2 to',, Mexico WR 0) Afl OM - 5 Brazilië I t 1 1 11 2"i~10!> 5 71 7ifw PROV LX SI LR 1.1 rxiNv.I A N U i r 1 a n d. A 1 i •am i .5 lm INDLMK ONDERNEMI \Öl Buitenland Am B bus C \g. A Of, A mt.ru u*i Can Co C» rL i g» w A om j. Am Car F C v A 'tol, 18 75-*s A »n liute C v p A Si sn/4 Am Sin R C A «3 74 i *j Aui-uni 4Co,»p MCvt insv, ibTl/rt B'thleh blee! C v. A •ui Lentr Le«tb g A j- - 4 51) 5tR 4 -Mud Mill C e A 7% 771'3ö Mad Corp C g A. 101% iOI 3fl5 Un Cigar C v A K f U b Steel. C C g A. to",, v,)Vs fcU'4 .MIJNUOIJVV O.NDLK.tovAilN'toW K e 4 v r 1 ti n u en K o 1 o ti i n. tiujanu Ootd gtw A ZV t 4 K hilio n Mijnb. pr A, '2« i I'iittf h Mijnb g A 4 I Tl H OLEUM O \D P f< X L M f A 0 k *s IC M t I\t br A 0' A Ml iorak J'tflr Al A '7* K» A 1'trUk 1' \r A oV KLBULll M IbCJlAl'PlJLN. Ntdtila nd cn Koloniën. Anifdir' Hilber A .91 UM Rb A \2J Ji J>\a. Caoi t h C> A... 7! 74 'JAJ3AK OARER \J MI.VfrLN Nedt rl i nd en Kolon ën Am-I. Relt Co A 2 Mi 2 - 1 1) h Man.!-' Inppij A {*-1. i adnn6 iaffil Mij A "22 U l-ri Dl Mij. A. Uit Mt&EN R u U t u I a n A Mavw L u R<st sl0 s0' 6PuOK\\XGC.\. N». c - i a n d. 5 rs +;i/j 081/2 te 81/, li 81 to vna '6'', 1 A A iiri ij sp ma." A (I Muil W 11] Jl'o Idciii ie h O ti Anitnlsa Al h T i b 1> C f A non\c-r H10 C V A I ,ie Spir £,m K.ine C hunll, A Kansas lo h (j Mim. k Tl\ 1: V V Oiil t Wet. -nn'lï Pac f A ^utillAtn Itnihv. Cy. Vol I r Or. new A I j ion Pac l{r C v g A I'tlEMIl LLllto.MGEN Koderlnnd. Pill, v Voiliavl (17 P,u. v Vulk.vl '89 I Will» Krms A. 13 eg i 6. A) litrrptn P';? 3l(', II o n g n r ij a. I I---, It.g Get, li-'Ot Afrika Cong 1 lolon 1' longnLie Si) m/H - to <'w •171/8 2') 131 80 i.&n 68 l.-to4 +m/4 16% 401', ®Vl8 fil I860 a? 5« 3 AmatTiJnin, ft Pec. De markt was weder lusteloos. •Atoll, en Russen zwak. Ook Fiansche ren ten lager. j In locale fondsen was alfeen leven in clam is, 'Wo-tersuiker en lloll. bra-l. Amei-ik. (waaiden ook lusteloos en wei nig veranderd. Noteering van: A trh. Toncka ('ar en houndry Bethleh. St Corp. Denver and R G. Ene Kansas City S. Miss K. en T. Miss Pac. N.-Y. On[ario*cn West Rock 1st. R w South Pac. South RW. Union Pac. U. S. Stoel Coip Amer, Can. Co. Un. Cigar Co. 6 Dcc. IO61/2 821/g 468 15 443/8 32 5% 31.1/2 193/4 1021/8 23% 1391/s .86 Va 61% 63% 7 Dec. 1071/a 81% 193% 10 lï/8 233/8 IBS'/a 803% 613/4 61 TWEEDE KLASSE. Trekking van 9 December I915,„ No. 1967 £1000. No. 9351 £400. Nas 13006, 19927 ieder £100. Prijzen van S SO. f t jtot. —a up. -wf m n 3. «,4 j.d "C v»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 3