SLAVENBURG Co. oath. 0. mm, iffeoten, Incasso; Deposito. Flora-1 oscoop Dienstmeisje. PRIJSVRAAG HET GEESTESLEVEN Sehiedamschd Handelsdrukkerij KLEIJVE iDVERTENTïËN. Casino 'Variété. Weet je 't al. van Schellevis- Mie net Meisje, JG. ijwiel-lndustrie Hoogstr. 117. Tel. int. 436. ■roeH 8ii weegt D Jurgens Planta, Comm. Bankvereen g ng IJs- en ffielksalon (Lunchroom) mTGüt eens proef met ons Vraag exlra prijzen voor den handel. VERKAAIK WelICxPiDiterefl, Nederl. FntestaileiM iESTVEST 12. TELEF. 381. ,,'T BEERTJE". blijvende herinnering' Dr. S. VAK HÜÏFEL. ifpieen beter adres M. A. Persoon, i j fijne Wit- en Tarwebrood. Oogst 1915. ffl. OOSTEffEEüHEL, Han del en Bed rij f. Algemeen e Vergadering 13 s UK'-' I?- x. Kornelfa Pielen, el In Miurierhoud. Gevestigd alhier: Leerares Eiigelsch M. 0., Opleiding voor akte L 0. en handels correspondentie. Cursuslessen bij vol doendedeelname; ook hulp bij hniswerk lterliagen H. B. 8. en Gymnasium. Heden nacht ten 3 uur is ST. NI- COLA AS ^en zijn KNECHT naar Spanje vertrokken en brengt hij langs dezen weg zijn vriende- lijken dank aan het geachte Schiedamsche publiek, in het bjjzonder aan de' lieve kin deren, die zoo veelvuldig met hem persoonlijk hebben kennis gemaakt in de bekende En spreekt •hij den wensch uit ook het "volgende jaar de GAST te mogen worden van 'T BEERTJE". Want in '-T BEERTJE" moet je wezen In ,,'T BEERTJE" moet "je zijn, Dat had ik zeifin de Courant gelezen, Daar is alles not en fijn, SINT NIC0LAAS heeft un achtergelaten in den vorm van een Fotografie. leder b zoeherontv nat van af h'eden tot en met Zondag a.s., die 'T BEERTJE" bo zo* kt.-dali "rati zijn portret, o - - n. Namens St. NICOLAAS, aanbevelend, -u'ltis-Ba Jksaloa(luüclifoöfii) ,,'T BEERTJE". Hoogstr. 123,SCHIEDAM, TM. No. 465. 8T8Ö6 50 Iedereen moet dit WERELD PROGRAMMA zien! Magazijn „The Prince of Wales" 394 ARTIKELEN, Prijs per half jaar fl 20, per jaar f2.40. Groot 4°. formaat. Op kunstdrukpapier. Het doei niet deze Uitgave beoogd, is: B'j al!e Boekhandelaren zijn proefnummers en prospectussen voorhanden^ Bij de Firma H. A. M ROELANTS, alhier, is verschenen: (Proeve "van. eon "Verklaring-) Dr. X BNDTZ, arts. Prijs 60 Ct. V< rkrygbaar by alle Boekhandelaren. VISITEKAARTJES, Ncta's, QuitantiBS, Enveloppen. Briefpapier, Provinciale Overijsselsche Zwolsche Courant. Dienstbode, Dienstmeisje Kanarievogels. Dien-tbodp, Jongen Te Huur. I Lachen JLachOn SOLSEfi -Sc ÖLESSE. J. F. QUPOfüT. Markt H, Telefoon 152. fIf Koloniale Waren, f oor f 10 au lom wordt 20 ct. terugbetaal! !l| WITBROOD en TARWEBROOD. Halt, hier Is alles wat je verlangt. Pracht-Ry wielen met pr ma garantie. Banden, binnen- en buiten, in alle maten, tegen niterst concurreerende prijzen. Reuzen sorteering op gebied van wielen, sturen tasschen, zadels, pompen, bettings, pedalen en alle voorkomende rijwiel- onderdeden. Alle soorten electr. Zwakstroom-artikelen, Zaklantaarns, Batterijen, Elementen, Schellen, Draaddrnk- knoppen enz. Verder alle Huishoudelijke artikelen, ijzer waren en gereedschappen. Electrische Broodbakkerij. Fa, F. J. SMIT, J j)S Tleeschhonwei y [sAj >It Machinale jft#iWorstbereiding en Handel in Rookvleesch. ABRIKOZEN verscüillende soorten BUSGROENTEN Korte Dam 7._ Werkster.. Dienstbode, Dienstaanbiedingen, Dienstaan vragen, enz., Tarwe. NE1V-Y0RK£ 7 Dec. Dec. Jan. Mei 12534 Faillissementen. Uitgesproken: M Voormolen, feJuwe A. Koovman, zon der beroep te NieuwpoorL Rechter gommis fn-mr. 31 Havelaar, curatormr. F. Femlioat te Gorinchem \V Boon, aannemer en betonwerker, ge woond hebbende te Amsterdam en gehau dcld hebbende onder 'den naam W Boon Co. Rechtercommissaris: mr. J. van Birisij/ngen, curator: iar. V. G. A. Boel. V Maul, caféhouder, Amsterdam. Rech ter conimissai is en curator alsvoren. 0 Reisiger (eigenlijk genaamd Rei singer), Amsterdam. RechAer-commissarib en curator alsvoren. 1 De Vereemgmg Algemeen? Melksl ij ters bon j, Amsterdam. Recihter-commissans mr. J. van Bmsbergencurator: mr. G. J SaJm. De Naamlooze Vennootschap Fabnek In dustna, thans in liquidatie Rechter-com missaris: mr. J. van Bmsbeigon; curator mr. E. Polak. Verni etigd,: J. A. Tenten, aannemer te Lichtenvoorde Geëindigd; F V. van Leeuwen te 's Gravenhage. J Ousters, landbouwer, vroeger wonrnde te Meerssen. Jhr. E J. C Grevcn te "s Gravenhagj* A de Bruyn, schipper en winkelier, vroe ger te Bodegraven. Hoogwater te Schiedam. Dec. 9 vi»5,32 nm 5.46 >40 t 617 1 6.38 t 11 7.12 7.31 lloogto van het w iter op da rivieren. Berichten van 7 Dec KEULEN 11 i, vm 4 89 «ew 0,09 V LOBiTH, 11 u 13.65 Gew 0 60 M Zon en Maan. Zoneopg. Dec. 10 8 1 <>>dg. 3 45 11 - 8.2 3 45 13 Dec E. K. 21 Dec. V e BUITENGEWONE an AANDEELHOUDERS in de N. V. Fabriek van Chemische Producten te Schiedam, op Zaterdag 18 Dec. 1915, te 4.15 in het Stationsgebouw te Schiedam. 8848 20 Aandeelhouders, welke de vergadering wenschen bij te wonen, worden verzocht hunne aandeelen ten kantore der Vennoot schap op de Von delingenplaat, tegen reij.u, uiterlijk vóór 11 December tussclien 9 en 5 uur te deponecren. Agenda: Machtiging overdracht onroerende goe deren. Vondelingenpiaat, 8 December 1915. DE DIRECTIE. S852 15 Heden overleed tot onze diepe droef heid na een langdurig lijden, zacht en kalm, onze innig gehelde Dochter, Nicht en Verloofde, Mejuffrouw m den ouderdom van 25 jaar De diepbedroefde Ouders, J. MINDERHOUD E. H. MINDERHOUD— Weeda Schiedam, 8 December 1915. Prins Mauritss'raat lGboven. 8853 17 M88AV8TBAAT 36. 8710 12 Vlaardingsche Dijk. Schiedam. Directie- LUGIEN. Van Vrjjdag 10 tot en met Dinsdag 14 Decern bei 1915 Aanvang 8 uur. Bureau 7 uur Schil terend Pathé-Programma. Als hoofdnummerDe ISrfenla van Uraula, (L* Héritage d'Ursuie) Schitterend Melodrama in 4 acten van den beroemden schrijver Honoré de IBalsac. Opgevoerd door beroemde Ar ti sten. Verder nog: JAPANSCHE SPORT, Hoogst interessantSCHILDERACH TIG TJIPANAS (Java) prachtige na tuuropname. 'MAX .UNDER ALS KAPPER UIT LIEFDE, Om te gieren I DE LOTGEVALLEN VAN EEN MIN NAAR, Comedie-Lachsuccès. HET LEVEN VAN DEN MIJNWER KER, Biuiteng. Onderwijsfilm. Variété-nummer- Optreden .van Mr. DE WJLDE, Gev.erd Humorisi-Irnita- leur. Overal reusachtig suoces 11 f Rekende EntréeprijzenIe Rang 50 cent, 2e Rang 40 cent en 3e Rang 25 cent. Aanbevelend, DE DIRECTIE. Plaatsbespreken bes'.ist aanbevolen. 8854 30 Zoekt per 1 Januari Me«rouw Ingenieur BRUINS, Tuin- laan 4. 8850 6 i HOOGSTRAAT 40. Vooraf een woord van dank1 aan allen, die dojor hun inzendingen ae door mij uitgeschreven prijsvraag tot een volkomen succes hebben gemaakt. Het aantal inge komen" oplossingen was overstelpend, en bedroeg honderden. De heer Cl JANSE wees op mijn ver zoek den heer TERVONDEREN als derde jurylid aan, en het was geen gemakke lijke taak, door de heeren ondernomen, daar zij zich door een waren papierberg hadden heen te werken. Ik breng dezen heeren openlijk! nijn dank voor hunne be reidwilligheid. De jury stelde vast, dat er zich in de etalage bevpnden: En Wees als eerste prijswinnaars aan: P. VAN DER ENDE, Rotterdaonsche Dijk 144b; ABRAHAM VERKADE G.zn., Korte Kerkstraat 10; welke heeren respectief 392 en 396 aangegeven hadden. Deze heeren verzoek ik zich ten mijnent te veiVjoegen, ten einde om, den eersten en twieeden prijs te loten. B|ij de overige inzendingen, welke een prijs verwierven, bevinden zich tal van ge lijke oplossingen, vooral het cijfer 400 was druk vertegenwoordigd. De toewijzing aer prijzen vjond door loting plaats."Deze is als volgt: 3de prijs (f2.50), A. VAN DER ENDE, Rotterdamsche Dijk 144b; 4de prijs, A.DE GROOT, Nieuwstraat 16; 5de prijs, L. VIS- B|EEK, Fabristraat 36; 6de prijs, wed A.P. JEUP, Grofbaan 2512; 7de prijs, mej. A. VERKADE, Korte Kerkstraat 10; 8ste prij,, M. JONKERS;, Nieuwsticht 7; en verzo..k ik deze dames en heeren hunne prijzen in ontvangst te komen nemen. De beslissing omtrent de berijmde op lossingen was zeer moeilijk! Zeer veel (geestige gedichten werden ingezonden, o.a. Zelfs Ministère-, Kamerleden, Moesten zich daar eens gaan kleeden, Met zop'n Prince van Wales hoedje Kregen ze een schrander snoetje! Maar geen gedicht was zoo af, en zoo doorwerkt, als dat van den heer John. Meyer, Schie 6; aan wien dan ook den prijs '-or beste berijmde oplossing zal wor den uitgereikt. 8855 G5 Uitgaaf van IT. A M. ROELANTS te Schiedam. Heden verschijnt liet Piocfnummer van het Geïllustreerd Maandschrift Redactie: W. J. M. LINDEN, Ie Luit der Inf., en Mr. W. NIERSTRASZ. „liet opwekken xnn e\mjntbie voor onze Weermacht en van het besef, dat defensie- „vrmgstukken geen politieke, doch nationale vrmgstukken zijn.1* DOOR 9 Telefoon 455. Branderssteeg prima uitgevoerd, in rui ne keuze voorhui den, tegen speciaal tarM. 8611 15 enz., enz tegen concurreerende prqzen. EN Hoewei er aan den inhoud kosten noch moeite worden gespaard, is de abonnements prijs slechts lO cents per week; ze is daardoor het meest gelezen dagblad in Over ijssel en omgeving. Prjjs der Advertentiën 20 cents per regel bjj verbinding, in-een jaar tijds, voor 6 adv van één firma 15 ets., 12 adv. 10 ets,, o! ook 250 i egels 15 ets., 500 regels 42tyg ets. 1000 regels 10 ets. Mej. VAN REE, Hoogstraat 178, rraagt een nette, flinke niet beneden 18 jaar. Een fatsoenlyk biedt zich aan voor dag en nacbt. Er zal meer op goede behan deling dan op salaris gelet worden. Brieven franco ondci lett- P P aan het Bureau v. d. blad- Eigenteelt 1915, met geslo ten voetring. Bekroond met eere en eerste prijzen te Rotterdam, Den Haag. Utrecht en Venlo. Mannen vanaf 6 gulden. A. G. HEINECKE, Lusthof straat 99, Café, Rotterdam. Mevrouw J. G. Otto-Brandt Broersvcst 43, vraagt met 1 Januari een nette voor heele da_.cn of voor dag en jacht. Zich aan te melden 's avonds tusschen 7 en 9 uur. Een flinke gevraagd. BODE VER KA DE, Boterstr 33boven. r Een mooie mime SUITE, chic gemeubileerd, op eersten stand zonder pension, 80 Gld per maand, ook met pension te hnren, bei evens mooie Zit en Slaapkamer. Adres aan het Bureau tan dit Blad. (DirectieSOESMAN). COOLSIKGEL, BOITERDAJI. TELEF. 8400. UITBUNDIG SUCCES van dooi hel Ensemble <45 Persenen Directeur PIET HESSE GEWONE PRIJZEN. 1202 44 Plaatsbespreken aanbevolen. Gevraagd een voor heele dagen niet ouder dan 46 jaar. Zich persoonlijk aan te melden tusschen 8 eo 9 uur nam., Singel 2105. 8851 8 Zooeven verschenen afleverlngl van VERRASSENDE UITKOMSTEN VAN •SMENSCHEN SPEURZIN EN VINDINGRIJK HEID, onder leiding van DOOR DESKUNDIGEN OP VER SCHILLEND GEBIED. Met 700 k 7 5 0 illustraties, waan- 1 onaer 2 6 prachtige prenten in kleuren. Twee honderd korte, boeiende, popu laire artikelen over hóógst belangwekkende onderwerpen; en een overvloed van prachtige, pakkende illustraties. Verschijnt in 24 afleveringen, 45 cent per aflevering, die te zamen 2dikke deelen van 400 bladz. elk zullen vormen. 8175 35 IK5SEI VOOR HFT HL 4I voor [J CIrs, Porselein en wLwl Aardewerk, dan A. BIJLOO, Xreupelstr; A. J. BULOO, Singel, en m F». As. BLJLOO, Zalm straathoek Groenelaan. ,L De beste qualiteit. Machinale Broodbakker^. V laar ding er straat 3. Telefoon 12. Ö-JAJ' 'iHoogitr.94 Het beste anrea voor Corsetten in alle maten. Buikbanden, 4 Ruggen-, Bustehouders. Eenig adres voor de Royal Worcester Corsetten Goedkoopst Magazyn van Garen, Band, Mode-Artikelen, Sterke Sehoolkousen, Grootesor leering Dames-en Kla derkousen; flee rensokken v .enz het P Broersveld 15. Bultentmvenwcj 164 Telefoon Intercommunaal 492. Filiaal Bromweratrauat 18. Telefoonnr. 318. PRACHTIGE Telet. nr. 389. Hoogstraat 41 PRIMAKWALITEIT Roomboter tn fijne Melange, dageiyke verech. 8 pCt. 3 pCt. agaiQa j,Het A*R®r" Hoogstr. 48, Tel. 233, Groenelaan 103, Tel.232, is het beste adres Kruideniers- en Grutters waren. Prima kwal. en tegpnae concurreerendste prezen. jVoor f 40 bons ontv. men 30 ct. terug. Prjjscourant gratis verkrijgt®8** JaMAK^ St. Tacobs-GasthuiB. Gevraagd een flinke Gevraagd een flinke voor halve dagen. AdreB Hoogstraat 16. Afd. SCHIEDAM van den De Godsdienstoefening op Zondag 12 Deo, 's morgei; 10 Va «ar, zal gehonden worden door den Heer D. ROOK. Adverteert in deze rubriek 40 Cent bij vooruitbetaling. «Pt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 4