$0} De oorlog. Vrijdag 10 December 1915. No. 15010 ftirperen F ij d L i n n e n gtpsjaargang gat; V; - Kennisgeving. JT.\' Jacht. &J BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Van het Zuidelijke front. Van het Servische front. Ter Zee. In den ilnitsclien Rijksdag. scitIiiedjlImsche couri it. op 'gCD6 («ten IK, iiBg. Bex coamnt verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25 franco pet post fi. 1-65. Pais,oar ,wcek: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverteatiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag? vóór «en jar'ain het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. Hl (hoek Korte Ilaven). Prijs der Ad ver ten tien: Van 1C regels fl. 0 92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letter» naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag. Donderdag- en Zate i d a;a vond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij oor ui tb daling aan het Bureau te vo'.drrm. Intercommunale Telefoon No. 103. adv. v Of ets. ten Inrichtingen welke gevaar, schade of ..hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en JVjothoado.n van Schio dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeeme kennis, dat op den -Hen December 1915, vergunning is -reddend aan: I®''!. D. VOGELIJ en zijne rechtverkrij genden, tot het uitbreiden zijner smederij lm de- Noordwest 7779, kadaster Sectie A, so. 1414, met twee electromotoren van 2 P/K.; go. S. VERLOO en zijne rechtverkrijgen den,-tot het oprichten van eene broodbak- terrj met heeteluchtovens in het pand Maria straat 64, kadaster Sectie M, no. 2364 3o,-L; VAN PELT en zijne redhtverk rij gaden,-tot het oprichten voor den proeftijd van iéén jaar, van eene fabriek voor het bereiden en drogen van groenten en vruch ten in-het pand Lange Niöuwstraat 147, iadaster' Sectie L, no. 477, tast een elec tromotor van 10 P. K., drijvende diverse snijmachines en een locomobiel van 90 P.K. met-90 M2.' rerwarmingsoppervlak, drijven de ztes" exhausters. Schiedam, 10 December 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, <- y AL L. HONNERLAGE GRETE, 1 De Secretaris, V. SIGKENGA. *-n De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Bolland, Gfesien bet besluit van Gedeputeerde Sfafen t. dier provincie dd. 30 November 1915fno. 150; Gelet op art 11 der Wet van 13 Juni 18!^ (Staatsblad no. 87); Bjrengt'ter kennis van belanghebbenden, dat?:-hij' bovengenoemd besluit van üede putóordeStaten de jacht op klein wild, met uitzondering van die op houtsnippen, in 'dat'gedeelte dezer provincie, waar zij opdrï' -is,. wordt gesloten op Vrijdag 31 December e.K. met zonsondcr gadg, -blijvende in evengenoemd gedeelte hot'-'jschieten van houtsnippen en het in urfcdlö, sujb -Iitt. g dier wet bedoeld jacht bedrijf, van het vangen van houtsnippen inet-laa,V War- of valflouwen, toegelaten tot- en met 31 Januari 1916. Deze 'kennisgeving zal, in plano gedrukt, wxdenafgekondigd en aangeplakt waar atftfe "te doen gebruikelijk is, alsmede in leti „Provinciaal Bjlad" en in de „Neder- landsdhe Staatscourant" worden geplaatst 'aGiuvenhage, 3 December -1915. J'nDe Commissaris der Koningin - voornoemd, SWEERTS. naar het EngelscK. I -•>; i .'i doèr I vLlLLLASCAMPBELL DAVIDSON. -e/ - - p-/ - XXIIL ki\ i- i> - I i u.wFfArin bestaat de, waarde van iets?" R. 'Cambridge. v ./.Dan,'.' zei Bjelversdale, terwijl hij haar roekeen-,soort grimmig© .wanhoop op arms- lengte>;vajiziph hield, waarom laat je 'iiyMan .begaan? Als je het eigendom van jOeflTander bent, dan. hadt je mij moeten mij niet;,op het terrein tc wagen. Je Wjeet, dat je niet in ernst spréric!. "tSttMUld Jekondt hot meest van don vanden ander. Kom er voor uiL 23 h«t? Dit is de laatste maal, dat ik ®$zï>&ppr .kruipendenaar je too kom'. \%av°et meteen oprecht antwoord geven. "%J©.-wm-.pian dien kerel te nemen opn .^SniÖoje,. zooals,, je zegt,je zelf hebt jehem zijn congé geven y - eav>|*nb dom hals,„schuiven Als jc meer tïoqdl {Lan .van mij, dan zeg ik yaajwe].,,Ie zult r.ooit jf Jeea; Kans r.,lieb!bfen als nu. Ik ben ïiry^jÖ^Pljidal Bk, je, zoo,don stok bij de dat; kian.inij .niet schelen v<%:niet, .anders .handelen. Zend mij nooit weer vragen, .'vvien yap óns bon je J$Wh, tetojuwen - i0f-.ls.td !t.(, - r.. Fransch legerbericbt. Het officieele Fransohe communiqué van gistermiddag luidt: In Champagne heeft de Frarscbe artillerie in den loop van den nacht de beschieting van de Duitsche stellingen voortgezet en een munitiebergplaats in de lucht doen springen. Ten Zuiden van St. Couplet en ten Oosten van den heuvel van Souain blijven de Fran- schen voortgaan met het terugdringen van den vijand door hun tegenaanvallen. De vijand handhaaft zich nog maar in een deel van de geheel ontredderde voor uitgeschoven loopgraaf. De Fransche batte rijen beletten bem, door hun onafgebroken beschieting, er zich te nestelen. In Argonne hebben de Franschea met goed gevolg twee mijnen tot ontploffing gebracht in de streek .van Haute Chevau cbée. Oostenrijksch leger be rich t. Het Oostenrijksdie hoofdkwartier meldde gistermiddag: De Italianen zetten tevergeefs hun aan varende ondernemingen tegen enkele sec toren van ons front voort. i In het gebied van Görz zijn aanvallen bij Oslavia, tegen den Atonte San Michele en bij San Martino algeslagen. Bij Dolje (ten N.W. van Tolmein) hebben onze troepen hun stellingen verbeterd door verovering van ©en vijandelijk frontstuk. In Zuid-Tirol beschiet de vijandelijke ar tillerie enkele stellingen 'in onze versterkte sectoren van Lardaro en Riva. ©ostenrijksch legerbericbt Het Oostenrijksehe hoofdkwartier meldde gistermiddag Op de hoogten ten zuiden Van Plewlje ziin Montenegrijosche benden verstrooid. «In het grensgebied ten noorden Van Be- rane hebben wij den linkervleugel der Mon- ienegrijnen tot den terugtocht gedwongen, öbk 'de gevechten tegen den rechtervleugel nemen ten gunsiigen loop. •Op de hoogten ten Westen van Ipdc heb ban wij de Servische achterhoeden terug geslagen. 'Gisteren zijn 2 officieren en 1000 man als gevangenen ingeleverd. Engelsoh legerbericht Het Britsche ministerie van oorlog deeï- dp gisteren mede: De Bulgaren hebben den Gen dezer, na een hevige beschieting, ohze troepen ten vesten van het meer van Dbiran .aangevallen. Kleine Rrigaavsche af- deelingien drongen onze vooruitgeschoven loopgraven binnen, mlaar werden onrniddcl lijk met de bajonet weer verdreven. Den volgenden irwngen herhaalden de Bul garen hun aanval en wisten door hun over- niadht onze troepen uit hun stellingen te verdrijven. Onder bescherming d©r duistcr- „0 Regigy, iga niet heenIk zou het niet kunnen verdragen!" Haar zacht gefluister kwam dicht hij zijn hals terwijl hij haar nog altijd van zich afhield, hoewel met verslappende kracht en zij steeds meer dichterbij kroop ,;Als je ©ons wist, hoe het is geweest I Altijd japonnen Van het vorige jaar en liond sriiapenvleesch hu! wat heb ik een hekel aan dat eten! Waarom zijn ei ooit schapen uitgevonden? Ze zijn zoo wollig en smakeloos! Maai ondanks dat kan ik je niet voor goed laten gaan. Ik wi niet met dien ploert trouwen. Blijf en help m,e er door bij mama! Je weet ni.t Wal ik nofl toi- wli.lle van. jou moet door- makien!" 5 Het Idonk. goed en gaf haar een houding nu zij toogaf. Op stuk van zaken was liet niet waarschijnlijk', dat airs. Bel vers- dale ©enig bezwaar zou maken, zoo'ang Haar eigen comfort verzekerd was. „En je wilt met mij naar Indië ?.a,an?" Haar gezicht betrok, terwijl zij haar lurnfd tegen zijn schouder drukte en Jiaar oogen tot de zijne opsloeg. „Indië! Nu! In dit weer! Hoe zoniearuil door de Ronde Zee kunnen gaan zonder te slikken Je moet wezenlijk billijk we- zen', üevb." „Wij gaan natuurlijk' niet voor October. Zeg. dat je m!ij niet alleen zult laten gaan." 1 „ik dacht, dat* de nieuwe landvoogd én zijn' gevolg en lady BSrdsley 'allen zouden gaan! Je moest meer dan gezelscliap g[e- ntteg. hebjhen." - nis werden onze troepen naar een nieuwe linie teruggebracht. Berichten over onzie verliezen zijn nog niet on Wangen. Den 8en sloegen de Britsche troepen met goed gevolg alle aanvallen af en werden 's avonds op nieuwe stellingen teruggetrok ken, die beter aansloten bij de algemeene linie. I De duikboot- en mijnoorlog. Lloyds meldt dd. gisteren, dat het En- gelsche s.s. „Veria" (groot 3229 ton) en het s.s. „Goulandis" gezonken zijn. In de Adriatasche Zee. De Oostenrijksehe marinestaf meldt: Een onzer duikbooten heeft op 7 Decem ber in de golf van Drin een Albaneesch motor-zeilschip, met 30 met geweren gewa pende Servische militaire vluchtelingen, vier kanonnen en munitie aan boord, aangehou den en naar Cattaro opgebracht. De rede van den rijkskan selie r. Het Rijksdaggebouw was gisteren lang voor het begin der zitting reeds overvol. (Zelfs in de hofloge en in de diplomaten loge, waar vertegenwoordigers van de ver bonden en neutrale mogendheden zitten, was geen plaats onbezet. in de regceringsbank zaten alle ministers en staalssecrelarissen, thans in Berlijn aan wezig, met een staf van medewerkers. Ook minister Tirpitz was aanwezig. De Bonds raad was nagenoeg voltallig. Onmiddellijk na de opening van de zit ting nam de kanseher het woond om een overzicht, te geven van de oorlogsgebeur tenissen sedert Augustus. Hij las de rede voering voor, hetgeen anders niet zijn ge woonte is en met een stem, die lichamelijke indispositie vermoeden deed. Zijn overzicht omtrent de toetreding van Bulgarije, de on derwerping van Servië en do verbinding mfet Turkije, waardoor grootere hulp aan het Turksehe leger mogelijk wordt en een hechte brug is in vredestijd tusschen Cen- traal-Europa en de Ballfcanstaten, werd met applaus ontvangen, evenals de zeer scherpe boutade tegen Engeland, welks masker als beschermer der kleine staten afgerukt is door de gebeurtenissen in Griekenland. jAan dezen feilen aanval tegen Engeland ontLxmen we het volgende Wij wonen nu het belangwekkende too nvel bij, dat de bestrijders van hot Prui sische militairisme, de overheerschende 'macht der Engelsche vloot als een bru taal dreigmiddel aanwenden, om de Grieksche regeering te dwingen lot schen ding van baar plicht als neutrale staat. Eerst weid de verzekering van welwil lende neutraliteit afgeperst, en toen men de verzokering van het beginsel had, werd dat uitgelegd. Van Griekenland eischtc men de terugtrekking van alle Grieksche troepen uit Saloniki en omgeving, de vrije 1 beschikking over de havenstad voor dc inrichting van militaire verdedigingswer- „Jo weet wel, wat ik' bedoel en je weet waarom ik dat verlang. Tk wil je niet in Engeland achterlaten opdat die gek daar 1 tover, in Rovelly zich weer meester van jé maakt"- Zij barstte uit in een welluidend gelach. Rosamund's lach haid iete zeer aantrek- kelijikB, „Je spreekt alsof de arme stumper ren weerwolf ware! Hij' is ztxv bang voor mij. dat hij zijn congé mei onderworpenheid zal opnenten, dat verzeker ik je. Hij zal nieenen, dat liet iets heel gowo >ns i; in de wereld Iwharto© hij' tracht te belmoren jo'n ongeJufdkiige, noodlottige pogin'jt arme kérel! Hij' z!al het niet op mij ver halen!" Hooger en hooger de steile trippen op met hijgenden adomi en zonder iels Ie zien door het jagen van liet bloed, dal klopte in hoofd en borst; met wren, die nog brokstukken opvingen van de woorden beneden hemt mót oogen, verbiind door verbijstering, met vosten die strompelden en "stroikfelden op de oneffen afgesloten steenen, stflieen Wynnstanley wel iemand, die te veel had gedronken, toen hij liet bovenste vlakke terrein op waggelde. Haar diepe verachting voor hem klonk hemnog Sn de ooron en deed hem pijn alsof scherp© pijlen heaw troffen. Haar stem die isterrï die stem die een en al muziek was en hem ploert had genoemd lachte" bem' uit Deliefde, die zij hem had voorgehuicheïd,'was slechts bedrog, illusie, '.éét- ïeiigen geweest Hij bereikte ken, de overlating van Grieksche spoor- en straatwegen van Sasoniki naar degicn zen voor militaire transporten, de vrijhei»! voor militaire maatregelen van allerlei soort in de Grieksche territoriale wate ren Dat verstaat de Entente onder welwil lende neutraliteit! En verder: Het was de „Times", die het eetst er kende, dat België niet de roden «4 waarom Engeland aan den oorlog deel nam; maar des te krachtiger hield Enge land er aan vast, ons voor de neutrale wereld als verdragschenders en heersch- zuclifigen voor te stellen, die de wereld met geweld onder hun militarisme wilden brengen, en die vernietigd moeten worden. Wie echter een geweld-politiek voert, als thans de Entente volgt tegenover Grie kenland, die kan niet langer den schijn heilige spelen(Levendigen bijval Dat zullen wij zoo vaak voor de wereld herhalen, als Engeland beproeft ac.lit >r laster zijn waar gezicht te verbergen Ove rigens schijnt Engeland te beginnen dd zelf in te zien. De „Westminister Gazette" bekende in ©en artikel van 30 Novembri openlijk, dat Engeland tegen Duitscblau 1 de wapens opnam, omdat Duitsrhland au ders niet had kunnen worden ond-r worpen. Thans weet de wereld tenminste waas- om op Engelands lieve! neze volkeren moord wordt voortgezet. In T militaire exposé, dat derijkskan=oliei gaf, is van belang, dalde Duitsche leger» in Rusland bereid zijn lot hernieuwd optie hm en dat in het nfislukte Fransche offensief in Champagne aan Fransdie zijde gevoch ten is door evenveel soldaten als Duilsch land op de been bracht in den oorlog van zeventig. Do rijkskanselier besloot zijn rede n ld lis In economisch opzidit hebben wij guio-g levensmiddelen, wanneer wij ze naar hein n ren verdeden. Dat is een vaststaand feit De vijand betaalt voor de noodzakelijkst levensmiddelen hoogcre prijzen dan wij. Onze tegenstanders trekken uil onzen mi lilairen en economisdien toestand de con clusie, dal wij vlak voor de ineenstorting staan; het bedelen om vrede speelt ©en groote rol. Von Rulöw in Zwitserlandmi nister dr. Solf in Den Haag; prins Max van Baden in Stockholm; kardinaal Ilartmami in Rome; allen wend een opdracht toege schreven om den vrede voort te bereiden Daarlusschen werden ook nog an<]"iv troeven uitgespeeld. Na onze Servische suc cessen heette het: de keizer zou Koustan tinopel binnentrekken on vandaar den vrecl© voorschrijven. Van deze nraaljos is geen woord wair (hoort, hoort). Dozc perscampagne begon toen de ententepolitiek op den Balkan dreigde te mislukken en do vijandelijke pogingen tot doorbraak op het westfrunf faalden. Ik poogde den toestand 'op de oorlogs tooneeten kalm en nuchter voor te stellen. de kleine ]xx>rt en ging die binnen. Tom blij die sloot,- sloot hij zich zelf in sche mering, terwijl do wind opstak en liet Iwigon te regenen). Hij liep de stille, ver laten gangen door, dicri avond nog moor verlaten en stiller dan hij ze tot dusver had gekend, ofsclroon de in kracht toene mende wind buiten huilde en gierde. Hij liad haar vertrouwd en zij had hem verraden. Dat Was de eenigo pijnigende ge daohto, die hemi Vervulde. Zij had hem doen gclooven, dat zij om hem gaf, h©m gelokt ja,, zij had hem gelokt! Hij wil de niets weten van eenig excuus, van ver zuchtende omstandigheden. Zij had h-mi als haar weiddtuig gebruikt, dat haar bij haar plannen van dienst moest zijn. En hij? Hij Was een dwaas geweest, dal hij haar niet had doorzien. Hoe had hij zich zoo kunnen laten beetnemen en gclooven, dal zij hemi am hem zelf begeerd'1 ©u niet om Revlelly. Zijn monsterachtige zelf misleiding dieed hem, denken 'a.an een b'.on gevuld met lucht die bij een prik hvm schrompelt. Hij Was een dwaas ja een duva.' Wie kon van hfenni houden? Wie zou hen in dieze wereld, Wtiarin hij zich een weg had gebaand, ooit liefde schenken? 11 n zou den schijn daarvan kunnen k opm met ReVeily. Er zouden zeker vee! vivm wen zijn, die Verstandig genoeg waren hem niet al te duidelijk! to laten merken, we'k-; plaats zij hem in haar achting toekenden zij zouden haat gehuichol in hot huwelijk tot aan het bittere einde kunnen vplhou- Tegen de macht der taal. die de feiten spreken, vermogen onze vijanden niete. In onze rekening is geen duister punt, geeu onzekere factor, die ons rotsvast venrou wen zou Ivunnen schokken. Als onze vijanden ook tlnns non zich voor de feiten niet wil len bukken, zullen zij het later moeten doen. Het Duiteche volk, ongeschokt in 'ijn vei'li nmveti op zijn kracht, is onbuigbaar. M< n beleedigt ons, als men het geloof wil doen ontstaan, dat wij, die de eene over winning op de andere stapelden, die ver -n het vijandelijk land staan, zouden achter staan bij onze vijanden, die nog over de overwinning droomen, m volhardingsver mogen, in arbeidskracht, in innerlijke mo reel© kracht. Noen. wij laten ons door woor den niet buigen, wij zullen vastbesloten den strijd voortzetten, dien onze vijanden ge wild hebben, om te verkrijgen wat DuiUch- land's toekomst van ons oischt' De spreker eindigde onder de stormach tige toejuichingen van het Huis. De vt ode s i u t©r ]ie Ia t ie De hoofdzaak der zitting was de inter- pollutie dei socialisten, of dc kanrelb-r geneigd was mode te doelen ondei welke ioerwaarden de regeering onderhaivk'lqn w ilde Scliei.lcmann motinvide de interpel latie zi-ci waardig kalm en zakelpk onder ,<>!le .aandacht van hol Hui? iti het bui- lenbmd mag men Duitschlaud Ji-isid zijn lot onderhandelen uitloggen, al» embowi|s v.ui zwakte- wie onlxn-wifooideoid is moet inzien, da! Dmtscldandb poutiede sterkste s militair en econonusidi. In alle hinden s em innig verlangen naar vrede; de inachtsverdei'ling is zoi. d.it g en pnl'jde andere \olknnen ondei de knie kan kiijg.-n. Wanneer nu Duitschlaud dat gebleken is Ie te fikste to zijn en dit me! uit (©hon geren is d«' hand tot oud") han leien rejki, dan heeft hol de sympathie van de heele wereld. -Xclieidennnn prut -te 'eide tegen d - leuze van vernietiging van Lel Diiitech© militai risme Daaronder veiv-vtam wij iets anders lan onze vijanden /.ei hij, dat is voor ons ©en binnenl.uulsclic aangelegenheid, /ovals hel Fransche mihtairi-me voor de i'tunschen en het Engelsche rnarini-»me voor Jö Engelschen is. Sc hei den 11 tin eprak o:ik over de national© zelfbestemming en Duitsdiland's nationale kracht als argumen ten legen veroveringen. Hu© hoofscrtu!tuur een volk lxv.it dcslemeor zal liet verlan gen naar hervatting van tiet cultuurwerk. Dit hel antwoord van den kanselier bleek duidelijk dat de Duilsche regeeiin» er niet aan denkt hei eerst mei vred"svo uwhdten aan te kioitnc-n. Von Betlunami zei. dut het indienen van deze interpellatie alleen al voldoende ge- wi- st Was om liij den vijand lun»jivolk'4c- te deus te wekken. De motiveer in g va.11 SfliK-idemann zal die hoop vernicligd lioh- ben en teleurstelling \©ioorzaken. De vro- deskhuikrn, 111 het InnleuLmd geuit. Juvlr- Im'ii goo.11 iugii.ng gevonden en ten gevolge gehad, dat opnieuw als leus uitgesproken werd: vernietiging van Duitsehland. Nu, den. Maar \v'at gaf hij om zulk oen liefde? Hielde? Men ontheiligde haar naam zelfs door liet Zoo to noemen. Het was Ktdvrek kige, ordin.iaro bcjgeenglieid en tiij was de prijs dien zij vtoor Reve-lly moesten lw- talon. Dat was de jdaats die hij hij de bo- rek'ing innam. Hij begaf zich instinctmatig naar hot kleine studeervertrek Dair Leerde hij het uilgehouwdo raam den rug toe Waarvoor de gordijnen nolg niet waren did it ge trok ken, ofschoon liet licht onderschept werd door de dreigen. 1© wolken. Ei was oen vuurtje in den haard, een smeulend vuurtje met een rooien gl<»I iu hel midden. Ifct was aangelegd lom do kille, met regen' bezwangerde Wind was opgestoken, want het kon ui deze vei trekken met hun oude, dikke muren dikwijls tegen den avond koud worden. Neervallend in den stoel, die er raast Stond, ginig hij er vvw>r zitten en zijn som bere, droevige oogen tuurden naar de gloeiende Koten. Hij was ivtoer (eruggekoeid tol verveling en tmosteloozc verLatenJieid - - d riem'int erger dan eertijds, (level ly vvas nu zo» leeg géworden a.'s het nooit Was geweest. Hot leven daar kkvatn' hem ^11- mogelijk vroor hopeloos, donker. Hij had 'zijn kinstcel van, zand gebouwd en 'het Was ineengestort. Do golven bedek ten do plaats Waar hpt had gestaan. Ren .'©brokten man met een hart vol leed nam do plaats vian den heer Van Reveily in, waarvtor hij ItereïdwiHag zijn eer en rijn vvtiarhcKlsliefdo hajd vferikochl. (Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 1