Divert) berichten. BlflNENLAiSD, STADSNIEUWS. Kunst en Wetenschap- RecMzafcen. lerk uk lit de Pers. V na de jongste gebeurtenissen in den'Balkan, wordt dit n vg dui tel ijker gezegd dan. vroe ger en z)et de Entente nog minder in, dat het spel \oor kaar verloren is. oor Duitsch land kan geen root'ef bestaan om de hand tot verz.>en.ng te reiken en voorwaarden te precis-eeren. Zoolang de Entente nog Duitsch gebied verlangt weigert deregee ring de cruntv o rJelijkiieid te drogen vtxr den langoren duur van dort oiriog. Ale! s'emrerLeffntg -egt de kanselier dat echter hoe langer de strijd duurt, des t.' v u uuder deeisc! en ouden zijn.die Duiböh land stellen moes t, ook ui verband met het turner Je gebied in E)olgió en Rusland. Deze medei ©cling werd door de burger lijke partijen met applaus logroet. Deze oculog is uwe Duitsohlaud een verdedi gingstKirlog nnar waarborgen, dat Duitsch land met opnieuw aangevallen w >rdt, zijn noodzakelijk. De (juintessens van de redevoering is alias de itjerlijnsche coirespandentvan Let ,ltbl."_ <iat we nu verder van vied es onderhandelingen zijn d:ui ooit; dat Duitsch land aheen wil onderhandelen, wanneer lie: verzoek daartoe van den vijand uitgaat Na deze redevoering ontstond door een in is vei stand groote opwinding. Spahn vei- klaarde namens de burgerlijke partijen het eens te zijn met den kanselier en stelde voor de zitting to verdagen. Protest bij de socialisten, zich uitende in schreeuwen en levendige gebaren, dat wel een kwartier duurde. Landsberg moest nog het woord hebben, die zich eerst had laten schrappen, toen weer op de lijst zetten, wat de 'burger lijke partijen niet wisten. Toen het mis verstand opgehelderd vas, werd het Voor stel tot verdaging ingetrokken en kreeg Landsberg het woord, die kalm en zakelijk zijn tevredenheid betuigde met de verkla ring van don kanselier, dat de regeering te alle tijde bereid was op welgemeende on derhandelingen te reageeren. Liebknecht in de uniform van land stormman (hij is wegens overspanning mi verlof) vond het gewenscht herliaaldeij'; door interrupties de woede of lachlust van het Huis en het publiek op te wekken. 'Er werd verder geen notitie van hom genomen De stemmi g der sociaal democraten. Onmiddellijk na de zitting van den Rijks dag vergaderde de sooalistisehs Rijksdag groep ter bespreking van de rede van den rijkskanselier. De Korrespondenz Norden" verneemt uit betrouwbare bron, dat de grrote meerderheid der groep over het ge h'-el g .-nomen door het antwoord van de. rijcskanselier op de vr^desinterpellati - is b vredïgd, omdat daaruit duidelijk bïijlJ dat de regeering geen imperialistische an- n-xatiepolitiek wil doordrijven en de rijks kanselier het standpunt van de annexatie- uocde van de grootindustrie en van der gelijke organisaties m'et deelt. Dienteng*. vuige heeft de meerderheid der groep, on danks de afwijzing van haar interpellatie, geen aanwijzing gevonden om haar hou ding, die zij tot dusver tegenover de rc- gecring heeft, te veranderen, vcoral niei, zoolang do vijanden van Duitsehland onaf gebroken vérstrekkende annexatieplannen verkondigden. De socialistische partij ste t zich, zooals dit ook door den woordvoer der van de groep Landsberg op den voor grond was gesteld, op het standpunt, dat Elzas-Lotharingen Duitsch grondgebied is en blijven moet. I u Tripolis. Naar de Konstantinopelsehe b'aden van geloofwaardige zijde zeggen te vernemen, hebben goed georganiseerde strijJkrachten der Senoessi's en Tripolitaansche inboorlin gen het gelicele wilajet Tripoli bezet. Zij hebben hun hoofdkwartier gevestigd te Soek-el-Dsjoema, op anderhalf uur van de stad Tripoli, en zijn ook tot in Syrt doir- gedrongen, waar de Italianen 8000 man aan dooden hebben achtergelaten. Zeer vel wapens en munitie zijn den inboorlingen in handen gevallen. In Perzië. Het Russische gezantschap le Teheran heeft naar het Petersbuigsch Teiegraaf- agentschap meldt bericht ontvangen van een overwinning, door de Russische troe pen in de richting van Hamadar bchaa'J, waar de vijand, ten getale Van 5000 man ruiters en voetvolk, gendarmen en opstan delingen, en ongeveer 1200 Duitschc en Turksche huurlingen, gewapend -met ka nonnen en machinegeweren, is teruggewor pen, na verlies van een groot aantal gesneu velden en gewonden. De Russische troe pen hebben een belangrijke stelling bïj do stad bezet, van waaruit zij hun .aanval voortzetten. Tweede Kamer. D'uurtetoeslag. Be heer Ketelaar heeft in de zitting van heden, mede namens de heeren de Aleester, Tydeman, Teenstra en de .Tong, een motie ingediend, waarbij de Kamer als haar oordeel uitspreekt, dat de tegenwoor dige tijdsomstandigheden een toeslag op liet salaris der lagere ambtenaren noodzakelijk maakt en de Regeering uitnoodigt, maat regelen te nemen, om tot toekenning van zoodanigen duurtetoeslag te geraken. Kolen distributie. De Minister van Landbouw enz., deelde, heden in de Kamer mede, dat, tengevolge van de tegen het kolen-bureau gevoerde agitatie, dit bureau niet zal worden gecon tinueerd, maar de Regeering nu zelf de zaak ter hand moet nemen, al kan hij zich over de nieuwe regeling niet uitlaten. RechterlQhe macht. De arrondissemenls-rechtbank te Zierik- zee heeft ter vervulling van een vacature van rechter in haar college, de volgende 'alphabetische lijst van aanbeveling opge haakt: inr. L Boon Jr., substituut-griffier bij de arrondissements-rechtbank te Amsterdam mr. dr. N. Alullor, substituut-griffier bij het geiei htshM te Amsterdam mr. dr. B. I. Zijlsfr.i, substituut-griffier lij de anondissements-rechthank te Rot terdam. Air. A. N. L. Otten, griffier bij het kan tongerecht en plaats vei vangend griffier bij den raad van beroep (O.), te Almelo, is inet het lot afgevallen tegen een van bo vengenoemde candidaten. Twee Ie Kumer-verfalcz'ng. Vair de verkiezing van een lid van de Pweede Kamer zijn hij de R.-K. Kiesier- eeriiging ..Recht voir Allen" te Nijmegen, op de candidatcnlijst geplaatst de heeren mr. A I", Bj Arts te Hinniken; P. T. H. AI. üohbelntann te Nijmegen; A H. J. Engels te Leiden; mr. AI C. J. Af. Kolk man te 's-Gravenhage en AV. C. J. Pastoors te Ginneken. Een aadgbeslnit In zake j&SddenstandBcredlet •vernietigd. Ged. Staten van Overijsel hebben ge weigerd goed te keuren he! besluit van den Gemeenteraad van Deventer lot rege ling van het AliddenstandskieJiet. in aan sluiting op de regeerings regeling. Het bezwaar van God. Staten is ge legen in hot feit dat de gemeente het olie risico draagt. Erger dan laster. In ons nummer van gisteren is melding gemaakt van het protest door de London- sehe correspondenten van Nieuwe Rottsrd. Courant", „Handelsblad", „Nieuws v. d. Dag" en „Nieuwe Courant", gericht tegen een ingezonden stuk van John C. van dei- Veer in de „Daily Chronicle". Wij hebben reads iets uit het „Hbld." overgenomen, over den vei achteljfken laster door dezenNederlander geuit in een interview met oen „Daily Maii"-verslagge- viT. Het ergste daaruit deelden, het reeds ti ede. Uit dit stuk in do „Daily Chronicle" \ermeWe het. nu slechts, dat di tkleine ij- and je van zijn vaderland aldus Je En gri st-he regeering smeekt om zijn blad en zijn hoofdredacteur tegen de NoJorlandsche le- geering te beschermen „Wij („De Telegraaf"; zijn hij onze ka nonnen blijven staan, bleven trouw1 aan de 'aak der geallieerden eri gingen voor! ons volle vertrouwen in do emrlelijke overwin ning der geallieerden uit te sproken. Vlo gen wij dan, nu, in het uur van onzen inood, niet vertrouwen dat do geallieerden ons en onzen hoofdredacteur zulten helpen?" Zoo iets laat een viezen smaak in den mond. „Herstelling van erne fout." „De Telegraaf" schrijft onder dit op schrift „Wij heli ben met eenige verwondering kennis genomen van sommige woorden en zinswendingen in het ingezonden stuk van onzen Londenschen coi-respondent J. Cl van der Veer, gepubliceerd in de „Daily Mail". „Wij zijn overtuigd dat het niet in de bedoeling van onzen correspondent kan liggen, om uit naam van de hoofdredactie van „De Telegraaf" te spreken, waartoe bij ook nimmer de opdracht gekregen heeft. Verder, dat hij in de hitte van het gevecht on de verontwaardiging, di'" hij voelde tegen de inhechtenisneming van zijn persoonlijken vriend, den hieelr J. O. Schroder, dingen heeft gezegd, die hij later, tot rust en kalmte gekomen, zelf het meest zal betreuren. „Onze correspondent heeft ten onrechte gesproken „van onzen nood", alsof wij in Nederland a'Iéén stonden in deze moeilijke dagen. Ook zijn uitroep: „dat de geallieer den ons en onzen .hoofdredacteur moesten helpen", is totaal verkeerd. „Nog eens: wij kennen onzen correspon dent als een impulsief, al te impulsief me use h, die zijn woorden niet steeds op een goudschaaltje weegt. „Wij ^.ledzockeu voo,r dfj door onzen correspondent J.' C. van der Veer gebezigde woorden eerlijk verontschuldiging. Deze woorden, die hij uit eigen naam schreef, worden thans door de vijanden van „Do Telegraaf' misbruikt en uitgespeeld." Nederland en de oorlog. Haring. In de vergadering van de Roedersvcreeni- ging to Vlaardingen is, naar het „Vad." meldt, besloten de f 100.000, die de minis ter van landbouw gevraagd heeft, in ver band met het uitvoerverbod van haring, te verstrekken. De readers zullen daarin als volgt bijdragenf 200 voor iedcren stoomlogger, f150 voor lederen zeilloger en f 100 voor iedere bomschuit. Verder verneemt het blad, dat behalve voor haring, die vóór 27 Nov. verkocht is, ook consenten uitgegeven worden voor par tijen, die na dien datum verhandeld zijn, mits tegen een vergoeding van i/s pCt. per f1000. OVEllSCHIE, 9 Dec. Door de politic is hier opgespoord een werkhond, die sedert Vrijdag j.l. van den groentenkoopman P. Groenendijk uit de Bloklandstraat te Rot terdam was weggeloopen en den volgenden dag door een 'bewoner van hier te Rot terdam van een hem bekend persoon was gekocht. Genu enfelijk Kolenbnrcau Sehledam. Uitgifte van Eierkolen. In de week van 2025 December a.s. wordt een aanvang gemaakt met de uit gifte van Eierkolen tegen den prijs van: 1 H.L. (74i/2 K.G.) f 1.25; i/2 H.L. (37 K.G.) f 0.621/2. Hierbij lis het bezorgloon inbe grepen, doch per verdieping moet 1 cent extra worden betaald. De bestaande regeling voor de uitgifte van cokes zal alsdan vervallen. Afnemers van eierkolen kunnen echter om de andere week een H.L. cokes verkrijgen tegen den prijs van 6 2 oents per H.L. i'plus 1 cent extra bezorgloon per verdieping). Wie dus geen eierkolen betrekt, kan ook geen cokes verkrijgen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat cieikolen en cokes dooreengemengd een uitstekende brandstof vormen. Een geheel nieuw e uitschrijving moet nu pkuds hebben. In het belang eener goede icgeling vrngc mer. spoedig een nieuw formulier aan, dat veikrijgbaar is alle werk dagen van 912 uur voormiddag en van 25 uur namiddag. De kolen zijn verkrijgbaar: le. voor hoofden van gezinnen die niet zijn aangeslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen; 2e. voor hoofden van gezinnen, die wel in bovengenoemde belasting zijn aangesla gen tot hoogstens in de 8e klasse. Neder!, hulp aan de krijgsge vangenen van alle oorlogvoerende state*. Op verzoek van het Hoofdcomité te 's-Gravenhoge, heeft zich tot bovenstaand doel te dezer stede een plaatselijk comité gevormd, bestaande uit de dames: mevr. Honnerlage Grete, mevr. Lagerweij, mevr. v. Westendorp, mevr. Goslinga en mevr. Sickenga. De bedoeling is te trachten door een aantal kleine giften oen groote som gelds bijeen te krijgen, waarvoor .vol gens de behoeften der verschillende landen zooveel mogelijk goederen in natura aan gekocht zullen worden, een internationale hulp dus aan alle krijgsgevangenen, die lijden door koude en door ballingschap. Daartoe zal een z.g. sneeuwbal door geheel Nederland aan het rollen gebracht worden, en zullen bovengenoemde Dames ook hier ter stede pogingen daartoe aanwenden. Vriendelijk wordt verzocht om medewerking opdat ook in deze gemeente door eendrach tig samenwerken een goed resultaat moge bereikt worden. Belgische vluchtelingen. Krachtens het Besluit-wet van den Gei November 1915, zijn de in den vreemd* erblijveri.Je Belgen (geboren lusschen dm _len Januari 1890 en den 31en Decern bei 1896) geroepen om deel uit te maken van de militielichting voor 1915. De Btelgen woonachtig in de arrondisse menten van Rotterdam en 's Gravenhag" (kantons vanAlphen, den Blriel, Delft, Gouda, den Iiaag. Leiden, Rotterdam, Schie dam, Schoonhoven en Sommelsdijk) moe ton zic-b, voorzien han hunne eenzelvig heidsstukken, den 13en December 1915 ter Kanselarij van het Consulaat-Generaal van België te Rotterdam, Wijnhaven 43 aan bieden, Waar bun de noodige ophelderingen zullen verschaft worden. Aioeten zich niet aanmelden de hier boven bedoelde Buigen, die werkelijk tot het leger zouden behoord hebben; noch tans zijn de vrijwilligers voor den duui van den oorlog, wier dienstverbintenis wvrl opgezegd sedert het bogjn der vijandelijk Steden, verplicht zich aan te bieden. Diegene, welke te 's Gravenhage (Schfe- versingen) woonachtig zijn, moeten xi-'h aanmelden van den lOen tot den 20en December 1915 ter Kanselarij van hetBfö'. gisch Gezantschap, r.ange Vijverberg 12, te 's-Gravenhnge. Hedenmiddag omsti mks lVa uur waren eenige meisjes bezig met het springen van ten schip op den kant on van den kant op oen schip, dat ligt voor de aulogarago aan de Lange Haven, ff et gevolg daarvan was, dat een dier meisjes missprong en tusschen den kant en hét schip te water raakte. De vriendinnetjes liepen dadelijk naar do bewoners in de nabijheid, terwijl ook een paar voorbijgangers toesnelden. Een der laatste deed het meisje, dat in doods angst verkeerde, zijn regenjas grijpen, ter wijl inmiddels uit de garage een ladder weid. gehaald, waarmede vervolgens het meisje op den kant werd getrokken. Bij een der bewoners binnengebracht, wonl daar het herig verschrikte meisje de noo- dige hulp verleend. Uit een goot lusschen 2 pakhuizen, staan de in het Klein Groenendal, is volgens aan gifte een hoeveelheid lood ontvreemd van ongeveer 6 K.G. Een onderzoek wordt in gesteld. Gisteravond is door de politie gearres teerd een militair, wiens opsporing en opzonding was verzocht. Tevens werden nog 2 andere militairen gearresteerd, om dat dezeu de arrestatie hierboven genoemd' trachtten te beletten. De eerste ij; naar zijn garnizoen Harderwijk over gebracht, terwijl de Weide anderen na ver hoor weer werden ontslagen. Door de politie werd gistermiddag aan gehouden een meisje, verdacht van oplich ting van een banketbakker door hel doen van een valsche bestelling, waarvan een gedeelte door haar werd medegenomen. Na verhoor zij weder ontslagen. AGENDA. Vrijdag tot Dinsdag. Flora-Bioscoop, 8 u. Hoofdnummer: De erfenis van Ur sula. Vaxiété-nummer: de heer De Wilde, hum o ri st-iinitateur. Heden en volgende dagen. Casino, 8 uur. Specialiteiten-programma, Enseax- i bie Solser en Hesee. Heden en volgende dagen. Circus Schouw burg, 8 uur. Revue „Loop naar dsn du£veL" 10 en 14 Dec. Groote Schouwburg, 8 uur. Rolterd. Toon-Gez. Raffles de Gentlernandief. 10 Deo. Tivoli Schouwburg, 8 uur. Toumée de Comedie F ram; ai.se. Mon IBabélIf 11 Dec. Lokaal K. Kerkstr. 3, 8 uur. N. C. G, O. ,V. Gezellige samenkomst 11 Deo. Groote Schouwburg, 8 uur. Opera Italiana Aïda. 11 Dec. Tivodi-Schouwburg, 8 uur. Totok en Indo. 12 Dec. Groote Schouwburg 2 Va uur. 2 populair Middagconcert, EruJiii Musica. Residentie Orkest. 12 Dec. Groote Schouwburg, 8 uur. De Ned. Opera. De Herbergprinses. 12 Dec. Tivoli-Sohouwburg, 2 uur. De Dui vel. 12 en 16 Dcc. Tivoli-Schouwburg. 8 uur. Alea Culpa. 13 Dec. Lokaal K. Kerkstr. 3, 8 uur. N. C. G. 0. y. Lodenvergadering. De Nobelprijs. CHIUSTiANIA, 10 Dcc. Het Nobeteomm uit Üe Noorsdhe Storthing besloot de no oeiprys voor 1911 met uu te lemen, ma.i volgens ait. 5 van hel logement !>e-lu ie Notie.--i;ehtmg liet bodiag toe te wij/.t aan een bijzonder fonds van het eomili Aal den Nobel vredesprijs voot l'Jiö i>. reft, besloot het comité den pnjs met u re reiken zoodat Jeze prijs krachtens o bepalingen van het reglement blijft geieset .t-orJ vooi het volgende jaar Koperuitvoer. liet Gerechtshof ba 's-Giavenhage neef gisteren een beklaagde, die vervolgd werf ter zake van poging tot verboden uitvet t van omstreeks 120.000 K.G. koper en die door de rechtbank te Rotterdam veroordeeld was, vrijgesproken en de teruggave van In- in beslag genomen koper gelast, 'i Ni®. Hzrv. KeüiZ. Bedankt voor het beroep te Bruchem en Kerkwijk de heer J. J. Timmer, cand. to Utrecht. Beroepen te De Krirn de heer J. J. Stam, cand. te Zwolle. Bedankt voor het beroep te Wezep de heer J. J. Timmer, cand. te Utrecht. Gkrif. Kbuien. De kerkeraden der gemeenten Aalst en Zuilichem hebben in onderling overleg me' de lidmaten der gemeenten besloten een predikant te beroepen voor beide gemeen ten gezamenlijk. Beroepen te Brouwershaven de lieer W. Steunenberg, cand. te IJselmuiden; te 's-Gravenhage ds. J. Douma te Water graafsmeer. Hoooer Oia-Eïvwira. Universiteit le Leiden. Doctoraal examen rechten moj, H. Nooijten. Universiteit te Leiden. Examen vcor den Indischen rechterlijken dienst de heer mr. D. J. Geurse. De inhechtenisneming Van onzes HOOFD.iEDACTEUB. Te „Van Dag tot Dag" schrijver van „Het Handelsblad"", de heer Charles Boissevaln, wijdt ook een artikel aan de inhechtenisne ming van den heer Schroder. Wat Fransche en Engelschia dagbla-le.i omtrent de inhechtenisneming van den hoofdredacteur van „De Telegraaf" opmer ken, toont aan, dat zij" niet goed ingelicht zijn. i Een ding staat vast: niet omdat, hij partij trok voor de geallieerden wordt de hoofdredacteur «aa „De Telegraaf" vervolgd; de vraag f hij dit zóó heeft gedaan, dat 'hij er d utraliteit van ons- land mode in gev - bracht. Dp réchte is die het volle verw^uwen van ons volk waardig zijn, zullen uitmaken of hij straf bare feiten gepleegd heeft. Alaar of zijn vc-orloopige inhechtenisne ming noodig was en wenschelijk, wordt zieer sterk door mij betwijfeld, i Het schijnt mij ondenkkbaar, dat er in deze vrees kon bestaan, dat hij vluchten zou. Zijn inhechtenisneming is do mooiste reclame voor hom die denkbaar is. Hij Wondt tot martelaar gemaakt en als zooda nig met gewuif en gejuirih begroet in Lon den, Parijs en ook door lanrigenooten. En tot zijn inhechtenisneming behoeft ook niei besloten le zijn om te beletten, dat op zijn uitdagende en hoonende manier zou voort gegaan worden met schrijven. Voor dil soort van geschrijf zijn, dunM mijl, gemak kelijk genoeg jpcnnevoeitcters te vinden, die 'kunnen Zeggen jwat mien Wensoht dat ge 2egd wordt Ik behoef niet te herhalen aldus de heer Boisscvain wat onze hoofd redactie reeds zeide omtrent da oj.vpor- tuniteit van den maatregel en de keuze van het oogeablik van de arrestatie. Ook omdat de vrijheidsberooving van den heer Schroder ons toeschijfnt een fout te zijn, hoop ik, dat er spoedig een einde aan ,zal komen. Het grieft en ergert mij een journalist in de gevangenis te weten, vooral zcolang de rechters hem neg niet schuldig bevon den hebben. Laat men hem vragen te beloven het land niet te zullen verlaten, en dan de rechters zoo spoedig mogelijk in de gele genheid stellen zijn zaak; te behandelen. In het slot van zijn artikel richt de hteer Boisscvain zich tot. dr. Kuyper, wiens insi nuatie wij reeds miadede&Men Maar tot verdediging van de eer van onze pens, moet ik nog deze opmerking toevoegen aan wat ik schreef, i Op de Jneest besliste wïjZe protesteer ik tegen wat dr. A. Kuyper over de inhech tenisneming „driestaxt" in de „Stan- daard." v Hij schrijft over het optreden van den lieer Schröder in „De Telegraaf": „In hoeverre achter zulke persactië vreemd geld zit, is niet uit te maken." Deze insinuatie verooideelen wij op de ernstigste wijze. Onze Neclerlandsche journalisten voeren een onbesmet blazoen van onomkoopbaar heid. Ik heb gedurende mijn journalis tieke loopbaan ,van inear dan oen halve eeuw nooit ©enig bewijs, nooit eenige aanduiding gevonden, dat de Nederland- sche journalisten zoo eervergeten en mis- 'Jadig waren, dat ze voor geld vreemde mogendheden dienden. Alen mag niet vooronderstellen, dat er geld achter do pereactie ran „Do Telegraaf" zit en dr. Kuyper mag het niet insinueerem door te zeggen, „dat het niet is uit te maken." Ik protesteer als een oude journalist, die zijn mooi beroep -lief heeft, tegen deze woorden. De „Nieuwe Courant" is van oordeel, dat van veel belang is de mededeeling van den Amsteidamschen correspondent der „N. R. CL" in het ochtendblad van Zondag, dat hij van den raadsman van den gearresteerde, Inr. J. Kappeyne van de Coppello, zou heb ben vernomen, dat de heer Schröder ontkent het'geïncrimineerde artikel te hebben ge- schreven en zich bovendien beroepen heeft op het „verantwoordelijk adviseurschap", van den heer II. M. C. Holdert, die z'ioh 'dan ook reeds tegenover de justitie zou hebben opgeworpen ais verantwoordelijk schrijver van het artikel. Is de heer Schröder de schrijver niet, dan vervalt voor de voorloopige hechtenis de reden van „gegronde vrees voor her haling", die in het rechterlijke bevelschrift tot gevangenneming wordt genoemd (de „vrees voor vlucht", mede daarin ver meld, komt ons ten aanzien van iemand in de positie van den hoofdredacteur van „De Telegraaf' Zeer weinig „gegrond"' voor). Is hij het wél, dan kan over de opportu niteit van den maatregel, vooral uit staat kundig oogpunt, verschillend worden ge dacht zsooais reeds bleek uit de uiteen- loopende redevoeringen van de heeren De Savornin Lobman en DeBaufort verleden week in de Kamfer en dan staan wij in dezen aan de zijde van laatstgenoemde. Maar dan is het groote belang van de drukpersvrijheid bij de voorloopige aan houding niet méér betrokken dan bijt de strafvervolging ep evetntueele veroordee- 'Jing en blijft voor de handhaving van den eerstgenoemden maatregel de vraag den doorslag geven of die eenigen waarborg biedt dat het landsgevaarlijke drijven van „De Telegraaf" zal worden gestaakt Daar wij niet gedooven dat dit van den heer Schröder afhangt, komt ons de voort during van zijn vrijheidsberooving onnoo- dig voor en «hopen 'wij dat er spoedig een eind aan zal komen. De „N. R. O.'' heeft een artikel gewijd aan „het vrije woord in de Pers'', naai aanleiding van de inhechtenisneming van den hoofdredacteur der „Telegraaf", over welkfe inhechtenisneming men zijn oordeel grootendeels moest opschorten,' omdat tot nu toe zoo goed als elk gegeven ontbreekt om dit feit te kunnen beoordeelen of ver- oordeelen. Het blad betoogt dat nog niet vaststaat wie de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de artikelen in dat blad draagt: de hoofdredacteur Schröder, de. „veraptwoor. delijke adviseur" Holdert. een nieuw element in de journalistiek!, of de technische directeur Holdert. Het blad acht het mogelijk dat de heer Schröder een martelaar is. Of hij een mar telaar is Van het recht of van de recbb hank niet van de regeering, al tracht men ook' haar hier -weer in te mengen; doch de rechtbank! beeft in volle-vrijheid, van de regeering volstrekt onafhankelijk, moeten beslissen of slachtoffer van de directie van de „Telegraaf", valt niet uit to maken. De mogelijkheid is niet uitge sloten, dat de verontwaardiging zich in een verkeerde richting aan het uiten is. Aleer kan men thans niét zeggen. Is nu de vrije meeningsuiting door de inhechtenisneming te kort gedaan? AATjeis er, die het in oprechtheid gelooft? De „Telegraaf" heeft tal van particulieren be- scliimpt, zij 'heeft de regeering voor ver raders uitgemaakt, den- minister van ko loniën voor een knoeier, en den minister van landbouw, in omfloerste termen, voor een schavuit. Het hoogtepunt is bereikt in het ochtendblad van 28 November, toen de Nederlanders „het «.uitschot, het drab, het vies bezinksel van de Europeesche vol keren", en „Nederland de faiecaliën-emmer van Europa" zijn gedecreteerd. Dat isnog al iets van vrije meeningsuiting ge sprokén. Daags na de inhechtenisneming van den heer Schröder heeft de hear Hol dert verzekerd, dat de affair® op den ouden voet zou worden voortgezet. Dat is zijn recht; en dit recht is in geen enkel opzicht geschonden. Laten wij de zakten toch niet overdrij ven. De vrijheid van het woord is in ons land zoo veilig, .als ergens elders, veiliger op het oogenblik, dan, met name, in Enge land, dat wel als de bakermat van alle vrijheden geldt Tot uitoefening yan de vrij heid van spreken is maar één ding noodig: dat men véJ^twotordelijkj jvjil zijn naarfcbS gemeen© recht D;t is de eenige rem, die aan do vrije' meeningsuiting is aangelegd nu, gelijk voorheen en in het vervolg. 2ij - ligt in het aan allen békende recht; niet in eenige verb'ongen handeling van recht- bank of regeering. De vrijheid van spreken/' plaatst niet de mensdhen huiten of boven hot gemeene recht dat is jal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 2