Be oorlog. Laatsi.Q Nieuws. Gemengd Nieuws. Tan het Westelijke front Van het Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. Van het Servisehe front. In Mosopotainie Aan de Unrdanellen. Ter Zee. Uiverse berieiiirn. Handel en Bedrij 1' "BEURS VAN AMSTERDAM Burgerlijke Stand. moinn - 5xV> - -- - Üagelijkseii Beursbvrioht. het mooi© van het vrije woord •«•er'pf, en het ware niet waard- cr* te streden. Schetteren en schelden t fodereen; het veneisclit geen talent, 1 Trêen moed. De vrijheid van meenïngs SiL wordt een hoog goed, omdat zij ver- tvitoidelijlchieid en zelfbeheersching ver- ^derstelt, en daarin haar grondslag indt. SLd kan pas blijken, wanneer men voor l „jfjnaen ter verantwoording wordt ge pen en dan ook1 daarvoor wil staan J «o mian, en de wettige gevolgen van am daad dragen. Me daad ioeft de officier van justiira ja overtreding van art 100 Swb. gezien het in gevaar brengen van de onzijdig des lands, niet het partij-kiezen voor «a der oorlogvoerenden; de rechtbank heeft „voldoende aanwijzing omtrent den van het feit, dat hetzelve is gepleegd en ran de schuld van den verdachte" aan tredg geacht Zij kunnen hierin gedwnaj1 hebben. Wij beoordeelen dit niet al jouden wij dit hier te lande ongcstraf hpjjnen doen in vormen en termen, dh ens in het klassieke land der vrijheid Engeland, achter slot en grendel zond a hangen. Heeft de rechtbank gedwaald, dar. heeft de "gevangenneming van den hee. Sclfföder de gevallen van onschuldig on dergane voorloopige Ireehtenis, die leg-.V zijn, nog weer met één vermeerderd. Di is hard" zeer hard mogelijk, doch ri harder, dan in menig ander geval. Ik* js bekend, dat tot redres voor zulke har 1 heden reeds sinxL jaren een middel gezcrah wordt Met de vrijheid, zijn meenina te* nitea, heeft dit intusschen niets temaken Eindstatistiek hanngvisscherij Bit de eindstatistiek der haiingvissoheri* orer het seizoen 1915 blijkt, dat de total.* aanvoer bedraagt 589.383 tonnen tegen 497.166 tonnen in' 1914, 766.711 tonnen in 1913, 524.673 tonnen in 1912, 638.587 tonnen in 1911, 758.089 tonnen m 1910 755.133 tonnen in 1909, 659.478 "tonnen in 1908, 796.937 tonnen in 1907 en 717.529 tonnen in 1906. Door 173 loggers of stoomloggers ui Gaardingen vleiden aangevoerd 165.47.fe tonnen; door 101 loggers of stoomloggers nit Maassluis 66.878 tonnen277 loggers, stoomloggers of bommen uit Scheveningen 213.276 tonnen; 126 loggers, stoomloggers of bommen uit Katwijk aan Zee 94.503 tonnen; 2 loggers uit Noord wijk aan Zee 1722-tonnen; 33 loggers of stoomloggers uit Umaiden 44.837 tonnen; 4 loggers uit Mid delbands 1204 tonnen; 2 loggers uit Erik huizen 1491 tonnen. Schandelijke verwaarloozing Men schrijft uit Sappe meer aan „Hel Volk": In een gezin op den Winkelhoek was voor acht jaren een meisje opgenomen uit bet werkhuis te Hoogezand. Controle over de behandeling is echter nooit uitgeoefend. De vader uit 't werkhuis kwam uil belang stelling eens een enkelen keer kijken, maai* 't meisje was dan quasie altijd mil of op 't land, Dezer dagen echter is <ze 'door de politie met een rijluig weggehaald. Ze was .zeer slecht gekleed en zat onder 't vuil, handen en voeten waren gezwollen m in 't uitgeleerde lichaam waren gaten. Het half verwilderde wezen was in de acht jaar versuft. In 't werkhuis te Hoogezand werd ze gereinigd en gevoed. Hel Burger lijk Armbestuur zai wel een harde noot le kraken krijgen. De burgemeester van Hoo gezand is tevens voorzitter van het Arm bestuur. De bevolking heeft uiting aan de gevoe lens ten opzichte der „pleegouders" goge ven, door een groote serenade met ketelmu ziek te houden en alle ramen stuk te i U Oorlogtvaria. Blijkens de Engelsche verlieslijsten van 8 Dec. zjjn 3 officieren gesneuveld, 15 ge wond of vermist. Bovendien worden d.d. 29 Nov. 479 manschappen als gesneuveld, gewond of vermist opgegeven. Van de vloot is 1 officier gewond. i De Romeiosche oorrespondent van de „Daily Telegraph" seint langs een omweg mtj (Konstanlino-pel te hebben vernomen, dateer thans een grool Duitsch-Turksch leger-v/ordt gevormd om op Rritsch-Indië aan te rukken.'Het zou beslaan uit 500.000 man, "400.000 Turken en 100.000 Duit- scbgrs, onder bevel van maarschalk Von der Qoltz, di'e volgens een bericht in ons vorig avondblad het leger in Mesopotamia zou/aanvoeren. Te Konslantinopel zijn vol gens den „Telegraph"-correspondent tal van öuitsche officieren aangekomen. De expe rt1® zal, voorspelt hij, in- hol vooraar worden ondernomen. De voorgenomen expe- ''eriiaar Egypte zou zijn opgegeven. '.Vjdgens den correspondent ie Genève van, - de „Daily (Express", wondt uit Boe- gemeld, dat |drie Biu'gaarsche sluden- kortelings ie Sofia Werden jgearires- s~ in- verband piot een complot van 'aanslag pp het leven van koning Fer- nd, schuldig zijn bevonden en Zondag ®el,r;icbt- ^teliaansche generaal Yittorio TroiMa 13 lp 06,1 aanval ©P Görz gesneuveld. f -borden uitEngeland geen prentbrief- taarten ,latèn. - meer naar onzijdige landen doorge- 7 1 Hothenburg wordt gemeld, dat het ojp S(be stoomschip „Swend", dat den iiVfv ^oven|l}er met een lading steenkool .'L* ff®8eland naar Malmö vertrok, tot dus- Bestemming niet heeft bereikt. Men ïSïfet-* ,Bet .schip, 't welk een. beman ning van 25 koppen had, op een mijn is geloopen en gezonken. i De uitwisseling teschen Frankrijk en Duitschiand van zwaar gewonde, voorver- deren militairen dienst ongeschikte krijlgs gevangenen, gaat geregeld door. Den 6den December is te Konslanz een trein mei Duitsehe gewonden aangekomen. Daaiinwa ren bovendien een Duitsehe en 16 Oos- tenrijksch-lfongaarsche burgers, die bij 't began van den oorlog in Amerika en Spanje verlooiden en op de terugreis door de Franschen gevangen waren gienomen. De ervaring, die de „Manchester Guar dian in Manchester heeft opgedaan, bij oen onderzoek naar de verkwisting onder den werkenden stand, is anders dan die van do „Daily Newsin Birmingham. Er wordt mei den munitie-aanmaak jnderdaad veel verdiendenkele bekwame en handige bank werkers brengen liet tul zestig gulden iu de week, maar verre de meesten blijven daar aanmerkelijk onder. Verkwist won!I er zeker, maar het rneerendeel treft da' verwijt niet. Er woiden nuttige dingen ge kocht en ook wordt er gespaard. Hel is opmerkelijk, zegt liet blad, dal de grootste van «alle oorlogen en wat het magerste van «ille jaren had behooren te zrjn nocdig ld *- ken om de arbeiders zooveel vordienyj te brengen, dat zij zich al het nccdigi kunnen aanschaffen en bovendien eenige passende geriefelijkheden. Een artikel, dat ui Manchester in ruime mate verkocht is. zijn naaimachines. Een bekende winkel heeft er in het eerste kwartaal van dit jaar meer tegen gereed geld verkocht dan in beo] 1914; en in 1915 zullen het er meer zijn dan in de vijf vorige jaren. De vele spoorwegwerkers, die in het onderzochte deel van Manchester wonen, hebben niet voel te verkwisten. Getrouwde mannen hebben een toeslag van drie gu'- den, die nauwelijks opwegen tegen de ver- TTeei tie rwathtlag. Verwachting tot den avond van Zaterdag 11 dezer Matige, later vellicht toenemende zuid westelijke tot zuidelijke wind; meest he wolkt of betrokkenwaarschijnlijk regen buien; aanvankelijk koeler. Hofberichte». Z. K. II. de Prins, Beschermheer van het Nationale Comité tot aanbieding van een ambularicetrein aan Ilarer Majesteit'» Regeering. is voornemens tegenwoordig te- zijn bij de installatie van voornoemd comité op 15 dezer te Amsterdam. Z. K. II. zal zich daarna begeven naar de Aula der Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam in de Oudemanixuispcort, om aldaar het Congres voor Waterspari to ope nen. Tijdelijk gezant fcfj den Pane. Hr. Ms. gezant in buitengewone en lij delijke zending bij den Pauselijken Stoel, jhr. mr. 0. Van Nispen lot Sevenaer, ver trekt morgen naar Nijmegen ten einde zich later, vermoedelijk kort vóór of na hei Kerstfeest, vandaar naar zijn post bij het Vaticaan te begeven. De nieuwe Gouverneur Generaal. De nieuwbenoemde b juverneur-generaal van Ned.-Indië, graaf van Limburg Stirum legde bezoeken ter kennismaking af bij de ministers, hoofden der departementen van Algemeen Bestuur. Een monumentMeuwpen. De redactie van iiet blad „Winkeliers- en Handelsbelangen", heeft zich op veler ver langen bereid verklaard, liet initiatief te iw men, tot het doen verrijzen van een momi ment ter nagedachtenis van den lieer Memv- sen en zet in het nummer van heden haai denkbeelden idaaromtrenit uiteen in een ar tikel onderteekend „De Vise©." De eerste vraag is echter of er voldoende sympathie voor de zaak nestaat en daarom noodigt de rodaolie ieder die sympathie voor het plan koestert uit, vóór Kerstmis a. s. daarvan Wijk te geven, door het zenden van zijn naamkaarlje, of op andere wijze van zijn adres «aan don voorzitter der Re dactie-commissie, den hoer R. J- Ivoop- meiners, Hoogstraat 248, Rotterdam, «vaar- mede men zich overigens nog tot niets verbindt. JDuitsoh legerbe richt BERLIJN, 10 Dec. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen Fransehe handgranaten-aanvallen tegen onze nieuwe stelling op hoogte 194, ten N.O. van Souain, werden afgeslagen. Overigens is niets bijzonders voor gevallen. i Fr.ansch© legerberichten. PARIJS, 9 Dec. Het officieele commu niqué van hedenavond luidt: Op het westelijke front hebben met tus- schenpoozen op verscheidene punten ar tillerie-acties p'.aals gehad. PARIJS, 10 Dec. Het officieele commu niqué van hedenmiddag 3 uur luidt: In Champagne duurde de strijd met hand granaten gisteren voort De vijand werd verdreven van den heuveltop ten Z van St. Soupiet Engolsch legerhericht LONDEN, 9 Dec. Generaal French rap porteert: Tengevolge van het slechte weer is de activiteit der -vliegers belemmerd, maar toch waren zij in de gelegenheid nuttig werk te doen. Een kleine vlucht ten zui den van Atrecht had tot resultaat, dat een afdeeling. eon Duitsehe loopgraaf kon bin nendringen en bommen ivierp mder - de bezetting, en zich daarna terugtrok. Ten westen van Fricouxt is ©en zivare mijn tot ontploffing gebracht. Een Daitsche mijn heeft gisteren bij Givenchy twee van onze mannen bedolven, maar zij konden evenwel gered worden. Twee Vliegers, die den Óen Decern lx*r een verkenningstocht deden, zijn niet te ruggekeerd. De vernieling van de vijandelijke borst- wer.ngen en versperringen door onze artil lerie op verschillende punten duurt voort. In antwoord op een welgeslaagd bombar dement van een vijandelijke telling bij Pil ken op 8 Dec. heeft de vijand Y peren en do streek ten noorden van Yperen bescho ten. Noemenswaardige schade werd even- we! niet aangericht. jDuilsch logerb© richt. BERLIJN. 10 Dec. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen Op liet Oostelijk oorlogdoonec») niets nieuws. Russisch legerhericht. PETERSBURG. 9 Dcc. De groote gene rale staf meldt heden: Op enkele punten ran het Rigafionl tritd onze artillerie met succes legen de vijandelijke batterijen op, welke t>t zvq gen werden gebracht. Ten zuiden van Ikskoel verspreidden de Duitschers verstikkende gassen in onze loopgraven. Op het front bij Dana,burg poogden de Duitschers verscheidene malen uit hun loopgraven te komen, doch zij werden door ons geweervuur teruggedreven. Op het overige gedeelte van het Bonts niets nieuws. Italiaansch legerhericht. ROME, 9 Dec. (Officieel;. Bij de Monte- tenero zijn vijandelijke afdeelingen onder bescherming van den mist onze loopgraven binnengedrongen, maar werden dadelijk weer daaruit verdreven. Op de Cnivario- hoogte hebben wij een vijandelijke schuil plaats bezet, waarbij wij 80 geweien en ammunitie hebben buit gemaakt. Bij klei nere gevechten op de Monte San Michele maakten wij 71 krijgsgevangenen. iDuitsch legerbe richt. BEBL1JN, 10 Deo. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen: Het leger van von Kóvess bracht de laat ste dagen ongeveer 1200 gevangenen binnen. Bulgaarsche Hoepen onljiamm den Engel sehen bij Stroemitza 10 kanonnen. Fransehelegerbe ri c hten PARIJS, 9 Dcc. Het officieele commu niqué van hedenavond luidt: De .Bulgaren hebben op verschillende punten van ons front hevige aanvallen ge daan. Zij weiden overal .onder zware ver liezen afgeslagen. De strijd voor het li rug- gehoofd van Grawesj aan de Warder duurt voort u PARIJS, 10 Dcc. Het officieele communi qué van hedenmiddag 3 uur meldt: Sedert het laatste communiqué werden op verschillende punten van ons fiont hevi ge aanvallen gedaan, welke alle weiden «if- geslagcn onder groote verliezen oor den vijand. Be strijd duurt voort tegen onze brugge- hoofden bij Gradec, aan de Wardar. Hevige aaanvalle» op de troe pen der Entente. PARIJS, 10 Dec. De correspondent van de „"Petit Parisien" meldt van liet Servi sche front, dat de Bulgaren met («alrijke strijdmachten, vermoedelijk gesteund door Duitsehe artillerie, mei buitengewone hevig heid den linkervleugel der Engelschen heb ben aangevallen. De zware Fransehe artillerie en de Bplgische artillerie hebben, gesteund door overstelpend macbinegew eprvuur, de aanvallen der Blulgaren gestuil en de En gclschen in slaat gesteld ophun tweede linie terug te trekken. De Franschen hebben in uitstekende orde het noo.delrkie deel ran Derail* Ka poe on trui rnd. De plantten der Entente. LONDEN, 10 Dec. Do „Times" meldt uit Parijs1 Er zijn redenen aan te nomen, dat de oorlogsraad der geallieerden uitgemaakt heeft, dat er geen sprake kan van zijn de expeditie naar Saloniki op te geven. Turksdh 1 egerberichl KONSTANITNOPEL, 9 Dect Het groote hoofdkwartier meldt: Aan het Jrakfront vermindert do tegen stand van den vijand merkbaar. Onze troo pen hebben Engelsche uitvallen afgeslagen Wij hebben zes vliegmachines, wtelke door ons veroverd werden, hersteld en aange wend tegen den vijand. Turksch legerhericht. K 0 N STA N T1 NO PÉL, 9 Dec. Het gioate hoofdkwartier meldt heden: 01] Anafiort.il hoeft de vijand van de land. en de zeezijde in verschillende rich tingen de besoma'.ing geopend, welke d.-oi Onze artillerie werd beantwoord.De vijan delijke troepenconcentraties werden door ons vuur uiteengedreven en transportsche pen weiden gedwongen na«ar ondiepe pl.iat sen in de KimMilimon-baai terug te trek ken. (Blij Ari Boernoe hevige strijd met bommen op den rechtervleugel, waaraan ook o«*n vijandelijke kruiser, een panlser.-chip, nioai tors en torpedobooten deelnamen, di.* lie1 vuur in verschillende richtingen openden Onze' artillerie, die antwoordde, heefteen deel - van de vijandelijke loopgraven ver nield ren den monitor gedwongen zicli te verwijderen. fijlj Sedrel-Bahr hadden de gewone ar'jl leriegevechten plaats-. Een monitor heeft op onzen lihkjervleugel het vuur geopend. Onze artillerie heeft door hevig vuur eenige bommen- en andore munitiedepots van den vijand vernield. Op 8 December heeft onze artillerie een Engelsch vliegtuig beschadigd, dat bij Ak- hach verbrandde. Ook de vlieger is inde L mmen omgekun e.i. Tegenspra ak. BERLIJN. 10 Dec. (OfficieelHet pinken van de volgende Duitsehe oorlogsschepen, waarvan in berichten van Engelsclra zijde molding is gemaakt, kan met beslisthe.d w orden tegengesproken le. Van do pantserkruiser „Derfflmger" 2e. van den kleinen kruiser,, Frauenlob'' 3e. van een 3000 tons krui-er voor Windnu 4e. van twee dir.kbooten in de Mraat van Gibraltar. Verder k.an worden tegengesproken de vernieling van een duikboot door een En golsch vliegtuig en van 20 duikboot >n door Engelsche kruisers bij Fiatnboroughl: al, en het opbrengen van een groot* pa-, t Stettin van shape! geloopm duikboot dun de Engelschen. De rede van den rijks k.an selie r. BERLIJN, 10 Dec. De geheele jvusceef: uiteinikkking «aan volkomen oveieras -* n iniug met de rede van den rijkskan-rar-r en wijst er o-p hoe ras'ig nauwgezet en eeilijk de kanselier de poli rake. in'l! ur«> en economische positie lmclt uiteengezel De „LokaJ Anzeiger" zegt: De k.tnse im geeft met duidelijke woorden li* kennen, dat Duitschiand, zooals von- den onmg. oik Ihans hcrci.l is ted den vrede en I ot* e*i der hoe liever den virale z.iu /ien kom n. Al- hij ons geeft, wat weonvooi wanrdelijk noo dig hebben, dan kan er geen twijfel be sm,a.!i dat de stemming van liet Duit-ebt* volk zelf geen andere is. t De „Vus-i ,che Zeilung" wijst op d< uiting van den kanseliei. dat lioe l.ingei en verbitterder de vijand den strijd za' voeren des te meer waarborgen zullei moeten worden geèischt. De conservatieve bladen, als „Tages/ei tung" en „Kreuzzeitung", noemen de rede. vooral een door alle goede Duitschers vc langd krachtig antwoord, op de vooibang' vredespra«aljes. liet orgaan van het centrum de „Genua nia" zegt: Duitsehland's onveranderd* eet lijke geneigdheid tot den vrede, men /nv zelfs kunnen zeggen bereidw ïlligheal to den vrede, is door de woorden van dei» kanselier nog eens duidelijk in het licht gesteld. Het Duitsehe volk is één met d< regeering in de opvatting van oorlog en vr'de. in Pc rzi TEHERAN, 9 December. (Pet. Tel Ag. Door de Russische troopen werd liet d ml Sultan (Boelas bezet, waar de gendai m i< en Duitsehe huurlingen zich onder lei-tin' van Duitsdie en Turksche offuieren vei sterken. De Weg naar Ramadan is ll au vrij. De Russen joegen den vijand,op d, vlucht en achtervolgden hen. In de Vereen. St.a ten. RICHMOND, (Virginia;, 9 Dcc (Officii *1) Bijna de geiieele plaats Hopewell, waai <b nieuwe kruitfabrieken van üupont gevestigd zijn. is door brand vernield. De fab:raken zijn gespaard gebleven. De regeering zond tioepen om hulp te verleenen. Dicht bij de kruitfabrieken zijn twee pwrsonen gc.u rc.-tcerd, die ontploffingsitriddeleu in hui. bezit hadden. Men vermoedt, d«d hel Duit sclie agenten zijn. Bcnrs van Schiedam. VRIJDAG, 10 Dec. Officieele noteering van de Commissie uit dc Kamer van Koophandel aan dc Beuis, MOUTWIJN: f'22.25 por ILL., contant zonder fust en zonder belasting. ROGGE* Geen opgave. GEREICecri opgave. MAïSGeen opgave. Namens de Comm. voor da noteering, B. A. J. WITTKAMPF. Noicering der Vereeniging „Bond van Dis tillateurs", gevestigd ta Botterdam. MOUTWIJN: £25 per II.L. JENEVER: f29 per ILL. AMST. PROEF: f,30.50 por II.L. Namens de Comm. voor da noicering. MOUTWIJNStemming willig. SPOELING: f2.20. SPIRITUS: f40—f51. i RUWE SPIRITUS: f 19—f21. Overleden: 8 December: Komelia Pieternella Minder- houd, oud 25 jaar, Prins Maurits-trant. MAASSLUIS. Ondertrouwd: L, P. Buitelaar mi 'L. B ran Gendt. G eh u wd: D. van den ,B-?rg en 'A. Moerman. P. Bergwerf en van 'dar En-1. L Wuijster en A. JL Mooldijk. Geboren: Adrianus, z. v. A. van 't "Wout en II. WjILi.o i- -- N,-oaia 7. v,*.n G. v *n «ter Kooij en A. J. van Etten. Jolianna Mana IVilhelmina, d- ,v. J. Dijk en J. M. van der Graaf. O VERSCHIE. Geh u wd: C. Rijke, 22 j. en W. v. d. Hoek, '23 j. Geboren: Gétwlruida Joimnna d. ,v. J. Granne- man en L. f. (Mack. laar do Offieu-elo PrijmioterrlnS van d» Veracmglnf \«ur de» Et[eclsnliandeL 10 December 1915, STAATSU.EN1XGEN Nederland. Ned W S Ob!. (kl Ned W S Ob!- (gr) Ned W S OliliR Ned W S Qbhff Nul W S Certif. Ned W S Certif Ouelln dift. V. K. L K. 6 ',oiu/ja :on(8 5 oi9,1b ;ni> 3 Va «o Vio -"''/k 8 «"-»/, 3 uS! i 21/® «Hó fi*-., BHq li. ft. ïoi'te BSlf, Bk5,8 «te/s Scheepvaart. SCHIEDAM, 10 Dcc. Aangekomen ketter se hip Waterploeg, kapt. II. S loots. Ie Jig van Rotterdam, om hier fiesse.lmn te laden. Zeilklaar kottersrhip Vitesse, kapt L. Pot, geladen met ledige flesschen voor Lon den. t SCHIEDAM. 0 ndrertrouwd: 9 Decern lier: G. Koenderman 25 „ut- ei- C. van der Velden, 24 jaar. C.Bis'i an, '25 jaar en M. H. A. van Gerven. 21 j,mi- Gehuwd: 9 Doc-ember: E. Plooy, 24 jaar en J. Zwarts, 23 jaar. J. F. Schoffer, 2.1 ja ai en G. Kant, 25 jaar. J. N. Touw, 20 jaar en G. den Hartog, 19 jaar. N. in 't Veld, 23 jaar en C. A. van Gogh 22 jaar. P. van der Windt. 22 jaar en M. van Loenen, 22 jiaar. Geboren: 8 December: Maurits, z. van Al. Noten boom en H. van Gpah, Konijneabuurt Oblig 1816 (kl6 01 lig 1916 (gr 6 1005/8 IOÖ^j Rusland. 81% lwan Domb. G. It. 625 Ofg fll> i, 100 Nic Sp. 63 Di- OM Gecons. R. 625 'e0 1 37 Vs GO I 57 55l'-> Con«. GR. 625 *89 4 58 OM 89—fcO llupo 623 4 59% W Ween Sp 625 '90 4 «2% tilth '94 6e Ent O 4 5/3/, T u r k IJ o. Obl 1911 fr 600 £500 4 50 China. Goudl. Ru»6 Gar. 1895 4 81 J npa n Obhg. le Bcr J. 100 4l/g Mexico. fc. 10) lvöJ ATI Obl. 6 2 2^12 R r a z 111 B uil i nu t 20—too 5 7H/h 7U/i l'KOV. EN si LR LLL\LMjiN N e d e r 1 a n d. A n-urdam 15 101 1NDUSTH ONDEHNEiMINCLN Buitenland. Am. li Sng C \g A. j M.i'4 Anurican C.»n Co Ctrl, v gift A h i 3 M 1(i Am Car A F 0 V. A 7'1 )c 7 HU Am Hide C v p A 1 i ..1) 5010 A in Sn» it C A Ti Aniir indCopp M C v A 1 <»71 'h IMS 107 Bcthieh. Óteot C v. A ■j U Centr Lealh g A 5 5'! Stand ^1 ill C g A 77 \n Stud. Corp C. ff A 1 CU/- ">8 L'n Ciffttr C. v. A 5S7/ri U. S Stoel C. C g A «1 81 MIJNBOUW ONDhïlNOIÏNGFN. Ncdcilrt n<t «n Kolonifln (iu\anu Gold gew A. 2Jl/j 23 Kttahuin Mijnb. pr A. 21R/4 PileMi Mijnb g A lsP4 PETROLCUM ONDERNEMINGEN. k .31 t r; Pel hr A 512 510 I'rrlak IJoIr M A 4>V» 47 1/iq Z. Perlak P pr A >*hi ns,/2 1UJJ 13rU MAATSCHAPPIJEN. Ne(1 er11 nd en Kolon iQn. Aiiiblord. Kuhbor A HM 192 lüJl/2 Dc'i Bitavia Rb A 120 UD'/i Jua CaouDh Ci A 74 TABAK ONDERNEMINGEN. Nodcrla nd en Ko 1 onln Amst. Doll Co A 2 i'ï Deli ManUchappij A 4-Si Pada/ig Tabak Mtf A. 22 211/4 Hotkrd Dili Mij. A. 100^4 170 1701/t DIVERSEN. B u 11 o n 1 a n d. Maxw. L G. Rest 80% SPOORWEGEN. Nodcrland Holl. IJ Sp -M. A. 80 N R Boxt-W. Ih O. 4l/o 90-l/g tdem 2a li O. A m o r 1 It a. Atrh. T. S Fé 1011% Douver Rio C. v A 167/10 151/4 Erie Spw. gow. A •10% ïWVi PB/I Kan» C. South A. 30'./,0 Kausua lo li. 03 605/g Miss. K Tex C. v. A. 8 77/« 81/m N..Y. Out. 4 Wont A 3S 3VVi 071/8 00 Southern Raihv. Cy. Vol Tr. Or. gew A 227/s Union Pac. Rr C. v.g A. 134 1337 fH PREM1ELEENINGEN Nodtrland. Pal. v. Volkivl. '07 80 76 Pal. v. Volksvï '60 f 1.55 S8 68 B c 1 ff 1 oiu/ie II on gar IJo. TheJö8. Heg Gce. I860 4 116 Afrika* 27.80 3 Amsterdani, tO Hee. Markt algemeen flauw en zeer lus tel oos. Russi c'© Oostenri k-c' e en Fr n cl.e fond- *-en Jager, in verband met de wisse!koer sen. In A me rik/ui ging bijna niets om. Lokale fondsen lusteloos, alcen wallian- del in claims, God en Wcstsuikër. New-ïorkschi Rears. Noteering van: 7Dcc. A tel). Topeka 107 Car en Foundry 8134 Bcüileh. St. Corp. 4674 Denver and R. G. 15/4 Eric 437/8 Kansas City S. 32i/ö Miss IL en T. 7i/t Miss Pac. ö-j/j N.-Y. Ontario en West 3Ö5/s Rock Isl. R.w. 193/i Sou tli Pac. 101i/8' South R.W. 233/g Union Pac, 138J/2 U. S. Steel Corp. 86»/t Amer. Cao. Co. 6I8/4 Un. Cjgtr Co, 61 8 Dec. 1063/i' 81% 471 lo hg, 43% 321/s 71/8 5% 30% 19% 101% 23% 138%' 87% 61%' 61

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 3