en kost nn 25 ets. per pond, 5 ets. per ons PRIJSVRAAG G. Schiedamsche Courant, li d and ti i II mlraaA Vi dvette Inge srintjskaas, Abonneert 0 op de ScMeflamscjie Gonrant Casino Vai iéié. Weet je t al van Schellevis-Mie Telef. 3918. - Dir. M. Spree, J. MA.K. Romans, van Thérèse Hoven Er. N. 15. VAN HEFFEL. Tï Stationsplein, ROTTERDAM laatste I KsT sspreekt Uwe Plaatsen. SO cent per pond. J. F. DUPGRIT. Dr. J. ENDTZ, aris. ■r-jf e BEöïENLAm Hemengd Nieuws., Handel en Bedrijf. Magazijn „The Prince of Wales" MOEDERSCHAP. ZILVEREN RANDEN Dr, FRIDA. Markt ïoleioon 152. Bij de Firma ff. A. M ROELANTS, alhier, is verschenen: 11 m (Proeve van een Verklaring) Prijs 60 Ct. "Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren. l>ag:eliiks is, circa SU". uwr des namiddags, bfj de firma's M- Jma aEr DE HAAN, Breedstraat hoek Kethelstraat Broersveld 56, Hoofdstraat 125, Hoogstraat 4-6 twee cteirfcs per- miminer yerkrjjgbaar C. II. HINKELAAR, P. J. TAN HER REE, Firma 1 i. MALTHA, yuzeCourant ad f dooi Henriel te Bis tzer fRi -8860.170 Morgen, Zaterdag, ontvangen wij weder een partij van de bekende prima liwaliteit HOOGSTRAAT 18. TEL. 232. GROENELAAN 103. TEL.232. 8858 39 Het doel met deze Uitgave beoogd, is: Bij alle Boekhandelaren zijn proefnummers en prospectussen voorhanden. Lachen Lachen SOLSEJEfc - Ac ELESSE. h tel De arrestatie Tan den heer Schroder. Onderstaand aires is gisteren, telegrafisch aan den minister van justitie verzonden Ondergeteokenden, hoogleeraren aan de Universiteit van Amsterdam: in hun bewustzijn van Nederlanders trn- süg geschokt door de preventieve gevangen neming van den heer J. C Schroder, hoofd redacteur van het dagblad „De Telegraaf' ver on tv, .vuriigd over deze met hun ge MK-1 van recht strijdende daad; uchten hij deze tot Uwe Excellentie lie! dringend verzoek, haar invloed aan te wen den, ojfdat aan deze voor ons land he schuilende gevangenhouding ten spoedig ste een eind worde gemaakt. liet adres draagt do onderteekeningen van dr. R C. Boer, dr. ,T. T. de'Boei dr G, liondius Boldingh, dr. L. Bolk, dr. L. E J. Biouwci dr. II. Brugmans, dr. A Brui ning, dr. H Burger, dï. D van Embden nir. J, A. van flamel, mr. A. Kranen- hurg, dr. Yï J. Kühler, ilr. S. Mendes da Costa, Ir. J. C. B. de Meijere, dr. J van Rees. dr. ij. van Rijnberg, dr. P. Ruiter ga, dr. R Sissingh, dr. A. Smits, dr. 'Ih. J. Stomps, dr. M. Straub, dr. H. •Treub, dr. E Verschaffeit, dr. J. K. A. Wcrthemi Salomonson. In oen spoedvergadering van den Ilaar- lemscheji Journalistenkring is gisteravond een motie aangenomen, welke zich, inzake de arrestatie van den heer Schroder, om houdt van een oordeel over het geïncri mineerde couranten-artikel zelf, maar de mcening uitspieekt, dat het stellen in voor- loopige hechienis van den journalist, vóór dat de rechtbank een beslissing heeft ge nomen, of al dan niet het hei] oei de ar tikel van de Strafwel door den heer Schro der is overtreden, valt af te keuren, omdat dil inhoudt een belemmering van. de vrij heid, die elk journalist noodig heeft, om zijn meerling te kunnen uiten. Tevens werd besloten, er bij den minister van justitie op aan te dringen, den heer Schróder ten spoedigste uit de voorlooprge hechtenis te ontslaan. Bij het bestuur der Rotterdamsche Joar naJistenvereeniging is ingekomen een doo-r vijf leden onderteekend voorstel tot be legging van een spoedeischend algemeene ledenvergadering, in verband met de voor loooige gevangenneming van den heer J 0. Schroder, hoofdredacteur van .„De Te legraaf". t Het bestuur heef! gisternamiddag met algemeene stemmen besloten, aan heL ni- zoek te voldoen, doch den datum van de uit te schrijven vergadering afhankelijk te stellen van het Zaterdag door het Krmg- bostuur te nemen besluit, ten aanzien van het verzoek tot belegging van een Kring- vergadering. Xederland en de oorlog Geen demobilisatie. De „Nieuwe Ct." schrijft naar aanleidiar van de algemeene beschouwingen over de staatsbegrojting in de Tweede Kanier. De algemeene Ik: ra ad si a ging is van ochtend voortgezet, alsof er geen comité generaal van twee dagen tusschen lag Slechts aan de reletoaring van éénder sprekers, de heer De "V User, heeft men kunnen bemerken, hoe het met do geheime beraadslaging o>-er beperking der mobili satie zoo ongeveer is afgeloopcn. De regeering heeft blijkbaar tegenover de Kamer het standpunt weten te handhaven dat de intemataonaal-polilieke toestand ver lichting van den mobilisatie druk niet ge doogt. Ttedcnkt men hoe sterk de aandrang in tegenovergestelde richting is geweest, die zoowel in de pers als in de Kamer op haar geoefend is, dan moet men aannemen dat de regeering door een zeer krachtige houding het conuté-generaal overtuigd heeft van de juistheid harer inzichten Niets al thans in de beraadslaging van beden ciuidde op eenigen lust bij welke paiüjen ook. om haar door een motie of andere beslissing in de richting van ge heel e of gedeeltelijke demobilisatie te dringen Veeleer gaf de beer De Visser te kennen dat de samenstelling van het kabinet zelf voldoende waarboigen bood, dat kosten of lasten voor militaire doeleinden geen oogen- blik langer zouden waarden bestendigd dan met het oog op den btuterdandschen toe stand onvermijdelijk is. Wij hebben dal altijd zoo ingezien, wat men noemt „mili taristische neigingen" ku nnen in dit mini-,- tene niet o-verliec rechaud zijn Zelfs den tegetnvoordigen minister van oorlog zijn zij -vreemd. De lieer Bloshooni moet dus zeet krach tige argumenten in dc geheime vergade ring hebben gebezigd om de algeheeJe kalmte teweeg te ljlrengen. die ter zake van de mobilisatie m de Kamer is terugge keerd. Doet het ons Jeed dat een toestand moet voortduren die de schatkist dagelijks eenigc tonnen kost en tienduizenden man schappen oogenschijnfijk zonder nut aan hun werk en gezinnen blijft onttrekken, aan den anderen bant is het zeer be vredigend te mogen oonstateenen, althans met voldoenden grond supjioseeren, dat mi nister Bpsboom de moeilijkheden die een deel der Kamer geneigd scheen allengs op zijn weg te stapelen, is te boven ge komen en dat zijn posihe in het Kabinet liaar volle sterkte heeft herwonnen of liever behouden. Het is duïdeljk: liet comité-generaal heeft het ministerie in geen enkel opzicht verzwak t. Nederlandsc he werklieden in Engeland. Aan de „Nieuwe Ct." wordt gemeldi Volgens berichten uit Engeland zijn alle Nederkondsche en Belgische werklieden, werkzaam bij Je munitie-aanmaak aan de fabrieken van Vickers Ltd. in bet graafschap Kent, eenige dagen geleden ontslagen. De reden wordt nog met bekend gemaakt. De Hollandsthe werklieden zijn voor het grootste gedeelte pas eenige maanden gele den aangenomen, zoogenaamd voor werk zaamheid aan automobielfabrieken. Zij heb ben gedeeltelijk weer werk gevonden aan andere fabriek m, doch niet tegen het vroe gcre loon Een klein, gedeelte zal misschien trachtten naar Nederland terug te kfeeren. Buitsche invalide burgers uit Engeland. Men meldt uit Vlissingen d.d. gisteren: Met, de mailboot „Prinses Juliana" zijn hier heden 10-* Duitsdh® invalide burgers aangekomen, die in Engeland geïnterneerd zijn geweest Aan verscheidene- van hen was de invaliditeit niet zichtbaar. Wij spraken enkelen der mannen, di klaagden over de eentonigheid van het eten, over de open beukens, die wind en stof vrij toelaten, over die onbegaanbare wegen der kampen en over het werken van de Amerikaansche consuls m de kampten in DuitsehlanJ, terwijl zij zich van de gevan genen in Engeland niets aantrokken. De trein van 8 u 10 min. voerde de Dui tee here over Goch naar hun vaderland terug. Er waren mannen onder, die 10 en meer jaren in Engeland hebben gewoond. Gemobiliseerde artsen. Naar het ..Ifdbl." verneemt, heeft het hoofdbestuur der Maatschappij tot bevoi- dering vaar de geneeskunst zich tot de i i i-,-) regeering gewend, met verzoek spoedig aan klachten betreffende het te veel beslag leg gen op artsen door de mobilisatie, zonder dat daartoe noodzaak bestaat, tegemoet te komen. Rui tenlandselie paspoorten. De aandacht van. belanghebbenden wordt erop gevestigd, dat bij de aanvrage om een nieuw buibenlandsche paspoort het verval len paspoort ingeleverd moet worden. De aanvrager, die zijn vervollen paspoort niet lean overleggen, stelt zich aan weigering bloot De arrestatie te Leiden. Mem meldt uit Leiden aan heL „Hbl.": De arrestatie van den commies-deunvaai- der voor de buitengemeente te Leiden, Dins dagavond, staat inderdaad in verband mes de aanhouding van het schip met 400 vaten lijnolie onder Rilland Balie G. Kuiper, zoo heet de man, schijnt daarbj betrok ken te zijn geweest en in verband daar mede heeft hij er eeijjge dager vertoefd. 'Hij had, naar men ons mededeelde, verlof, zoodat hij van huis kon gaan zonder met zijn beroepsplichten in conflict te komen. Hij schijnt te Rillamd-Balh getracht te hebben een belastingambtenaar om te koo pen. Deze moet hem echter te slim af 'zijn geweest en de justitie hebben gewaar schuwd. Of K. lont heeft geroken is uiei te zeggen. Vermoedelijk echter wel, wanl hij1 kwam Dinsdag vnj onverwachts thu.s om spoedig daarna gearresteerd te worden. De burgemeester van Zoeterwoude K. woont even buiten de grens van Leidei in de Maria Gondastraat onder Zoeter woude kreeg Dinsdagavond telegrafisch last K. te arrestee ren. De arrestant heeft den nacht van Dinsdag op WoensJag door gebracht in het arrestantenlokaal te Lei den en is den volgenden morgen op transport gesteld naar Middelburg. Zijn huis wordt thans nog door de recherche bewaakt Luchtballon neergedaald Nabij de Lemmer is neergekomen een van roode zijde vervaardigde en met gummi geroerde luchtballon, omtrek 20 kub. M In de eveneens van gummi vervaardigd-" onder aan den ballon hangende mand lag een briefje met den volgenden inhoud: „Oostende, verzoeke opzending Com mandant Schulze, tegen vergoeding van 10 Mark." i Een zoel winstje. De N. V. „De Drie Haringen", te Ylaax- dingen, keert over het afgeloopen boekjaar behalve de verplichte 4 pCt nog een extra-dividend van 100 pCt. uit. Het saldo der exploitatierekening liet bovendien toe alle hypothecaire-sohulden af te doen. Met algemeene stemmen werd op de algemeen vergadering besloten tol den verkoop van alle loggers net toebehooren. Vorige ja ren liad de Maatschappij „slecht gevaren". WESTLAND, 8 Dec. Prijzen waren heden voor: uien f2.80 3.30 per zak; stoofperen f 1.20—-2.80, stoof appelen f 12.30 per kin; spruitkool fl.20 3.25, peen f0.351, kroten 40—75 ct. per zak; tafelperen 3—15 ct., tafel appelen 28 ct. per stuk; bloemkool le soort f814, 2e soort f37, witte kool f34 savoye kool fl.60per 100 stuks; kas druiven le soort f0.981.36 per kilo. NEWj-YORK, 8 December. Dec. Jan. Mei Tarwe: 125X Faillissementen. Uitgesproken J. V'. van Krogten, klecrbkeker, te Utrecht. Rechter-commissaris: jhr. mr. J. Schuurbeque iBtoeije; curator: mr.Flieringa. Geëindigd: P. A. Bi agenouts, schoenmaker, te Oud en Nieuw-Gastel, Vernietigd: N. Zwaluw, fabrikant van conferentie goederen, Amsterdam. Hoogwater te Schiedam. Dec. 10 vir, 017 om. 6.38 T 11 7.12 7.31 -12 8.09 8.28 Hoogte van het water op de rivieren. Berichten van 9 Dec KEULEN 11 u v ,n. 449 Gev 0.40 M KOBLIiNZ. 6 u. v m. Gev M HU ER, 9u Gev M JÜISBUhG, 8 u 'a morg. Gev. M LOÜITH, 11 u 13.66 Gew 0 01 M Zon en Maan. 'onsopg Dec. 11 8 2 voa. or.d.g. 3.45 nn 128.3 3.44 13 Dec. E. K. 21 Dec. V. M. 8850 50 lieerlljke Sfeculais is aföeslafen Abusievelijk werd gisteren opgenomen de naam van den heer TERVONDEREN, die zicih belastte met tat controleeren der étalage. Dit moöt echter zijn de heer X P. C. VAN VONDEREN, uien wij nogmaals hartelijk dank zeggen. 8857 12 Ingen. f 1.0O. Gebonden f 2.4©. Ingen. fl.90. Gebonden f 3.410 Ingen. fl.90. Gebonden Verkrijgbaar bij alle boekhandelaren of op ontvangst van postwissel bu den Uitgever H. A. M. ROELANTS, te Schiedam. Zooeven verstlienenaflcverlngl van VERRASSENDE UITKOMSTEN VAN 'S MENSCHEEN SPEURZIN EN VINDINGRIJK HEID, onder leiding van BOOR DESKUNDIGEN OP VER- SGIIILLEND GEBIED Met 70 0 k 7 5 0 illustraties, waar onder 2 6 prachtige prenten in kleuren. Twee honderd korte, boeiende, popu laire artikelen over hóógst belangwekkende onderwerpen; en een overvloed van prachtige, pakkende illustraties. Verschijnt in 24 afleveringen, h 45 cent per aflevering, die te zamen 2diklce deelen van 400 bladz. elk zullen vormen. 8175 35 I :t g ee! tesleven e o DOOK Bureau Lsaire laven So. 141 Chock Korte Haven) 'JD-j Jiamimfstrmff*. Uitgaaf van H. A. M. ROELANTS te Schiedam. Heden'verschijnt het Proefnummer van het Geïllustreerd Maandschrift (ME NEI iTRALITEIT Redactie: W. J. M. LINDEN, le Luit., der Inf., en Mr. W. NIERSTRASZ. Prijs per haif jaar f 1 20; per jaar f2.40. Groot 4°. formaat. Op kunstdrukpapier. „Het opwekken van sympathie voor or,te weermacht eu van het beset dat defeneie- „vraagatukken geen politieke, doch nationale vraagstukken i\jn." Abonnementen worden digcl||ka aanEenonen. (DirectieSOESMAN). COOLSIMfiEL. rottbbdah. TELEF. 8400. p I)ITB(J\»ir, 8UCCJB» van door het Ensemble C45 IPeraonen Directeur PIET HESSE GEWONE PRIJZEN. 1202 44- Plaatsbespreken.aanbevolen. j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1915 | | pagina 4