De oorlog. i 68"* Jaargang Maanddg-3 Januari 1916. n Jé NO 15028 u PurperenFijn Linnen, m mm 33 mm m in m m \n m fï tin Ja *s4i mpsvss DeW'courant verschaal d a g e I4rj k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pi§s por kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per-post fl.,1.65. Rrjjr per week; Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent AfsSnderiijfce nummers 2 cent Aroanementen worden dagelijks aangenomen. "'Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan bet Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad ver ten tiën: Von 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaate die' *9 innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan bet Bureau te bekomen. In de nummera die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Gasfabriek, Drinkwaterleiding en Eiectriciteitsbebrij f dtr gemeente Schiedam. 1Ltfveranders wonden dringend verzocht jhun vorderingen tot het einde van het 1915 in te dienen vóór 10 Januari e. k. - DE DIRECTEUR, BUITENLAND^ 7; Tin hét Westelijke front. Duitsch legerbericht. B§t Duitsche groote hoofdkwartier meldde gistermorgen In den nacht van den len Januari wer den pogingen van sterke Engelsche aidee- lingen, om onze stelling bij Frelinghem (ten Noord-Oosten van Armentières) binnen te dringen verijdeld. ,Ten Noord-Westen van Hulluch bezetten onze troepen, na met succes een mijn te hebben laten springen, den daardoor ont- tan en kuil. t Pij de verovering van een vijandelijke loopgraaf ten Zuiden van den Hartmanns- weilerkopf vielen ons meer dan 200 ge vangenen in handen. Fransch legerbericht. f (Het officieele Fransche communiqué van -gistermiddag luidt: A 'In Champagne bombardeerde onze artille rie met succes de vijandelijke tentenkam- ped ten Noorden van Bjouconville en in het Oosten van Malmaison. Een aanval der Duitschers met granaten op onze loopgraven bij den weg van Ta- hure naar de Somme werd- afgeslagen, j Engelsch legerbericht. Het Engelsche hoofdkwartier in Frank rijk. meldde gisteren: De gewone bedrijvigheid van de artille rie langs het heele front. De vijand heeft ten Oosten van Guinchy een mijn laten springen, maar deed geen pobV'j den trech ter te bezetten. Wij lieten drie mijnen sprin- ,Sen- Granaten in Nancy. i( Het Fransche communiqué van Zaterdag- ayond- deelde, behalve de vermelding van artilleriegeyechten, nog het volgende mede; ju,In ide Vogezen heeft in de streek van Mühlbach een vijandelijk kanon met groote schaotsverheid tien granaten in Nancy ge- Worpen. Twee bewoners zijn gedood, zeven •gewond. De stoffelijke schade is gering. Wij hebben het kanon onmiddellijk tot zwij gen gebracht. 1 naar bet EngelacK. raj jw door LILLIAS CAMPBELL DAVIDSON. 7- ,-,ïk'>hteb'slecjhts één betrekking open en wlehop het kantoor met de andere klerken en.op een salaris van dertig shillings per -.wfeek." Hij Meld weer weifelend op. -v ,Wynnstanley was benieuwd of zijn gretig -toebijten ook veel had van het happen ivs£n-een gulzigen visch naar een klomp t deeg. trachtte zich te bedwingen toen hij zijn bereidwilligheid te kennen gaf om het aan te nemen. s ~i j -Hij had den nacht in het Tehuis door- b gebracht en *s morgens met veel ijver brand- it hout gehakt Een man uit de koloniën staan de handen,niet verkeerd. Hij werd geprezen .wn rijn vlugheid. En toen hij zijn ontbijt van Warme koffie en brood had gehad en zich "voor zijn laatste dubbeltje had kuur toén' wassdhen en afborstelen, .wachtte hij met koortsachtig ongeduld, totdat de klok- ken <van de dty hem verkondigden dat hij I /zich .kon presenteeren op de werken van ..-'de' Breatite Company. 1 4 '?ïr 'Hij/had wel straatveger iwillen worden - en'idus begroette hij met vreugde da bo- 1 trekking van klerk en de dertig shillings -4 - per Week. Hij vond een eenvoudig, goedf- l. o koop lelies? in de, buurt, gaf zijn laatste .7 stuiver voor een postzegel pit en schreef L'?7 w©en> 'brief met een dringend vteraoek aan ra - engageeren, naar hij5 rneepdé, ansf. - Bilson. Naar aanleiding daarvan züu Kg Tan het Oostelijke front Duitsch legerbericht. Het groote hoofdkwartier meldt heden morgen: Op verscheidene plaatsen van het Root werden tamelijk zwakke cfdeelingen »ler Russen, die voorwaarts gingen, afgeslagen. Ten Noorden van het Dryswiatymeer was het een van deze afdeelingen gelukt tijde lijk tot in onze stellingen door Ie dringen. Oostenrijksch legerbericht. Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag: De vijand heeft nu ook het offensief togen het Bessarabiscbe front, waar het leger Pflauzer-Baltin staal, hervat Gedu rende den nacht van Nieuwjaar- beproefde hij tweemaal tevergeefs in onze stellingen binnen te dringen. In den voormiddag van Nieuwjaarsdag herhaalde hij die poging eveneens tweemaal en eveneens tever geefs. Daarna viel hij om 1 uur 's mid dags opnieuw met kracht aan op de ver schansingen bij Toporoutz; deze aanval wend door de dappere verdedigers in een handgemeen afgeslagen. Twee pren Tater drongen terzelfder plaatse zes Russische regimenten op, die voor het grootste deel werden teruggeworpen. Slechts in den sec tor van één bataljon is de strijd nog niet ten einde. De verliezen van den tegen stander zijn buitengewoon groot. Ook op ihet front pjgn de Slrypa ten Noordoosten van Badzacz heeft de vijand op Nieuwjaarsmoigfön. aangevallen. Deze aanval mislukte. Hetzielfde geschiedde met een aanval der Russen pp de sdhans ten Noordoosten van Burk&now. In de afge- loopen week wenden, in Oost Galiciië onge veer tegen de 3000 gevangenen gemaakt Ten Zuiden van Djoebno en bij Beres- tiani, in het gebied van de Kormin, zijn vrij zwakke afdeelingen van «ten vijand afge slagen. I Russisch legerbericht De groote Russische generale staf meldde Zaterdag: 1 1 i l Aan het front Van de Golf van Riga tot aan de streek! van de Pripet is er geen verandering. Ten Zuiden Van de Pripet duren de ge vechten met dezelfde hardnekkigheid, voort. In den sector van de Sityr, tusschen den spoorweg Kowel-Sarny en, Czartorysk, zijn wij naar den linkeroever van de Styr over gestoken en hebben wij ons meester ge maakt-van het dorp Cfmes. Verwoede tegen aanvallen Van den vijand, ondernomen met het doel oni ons weer op den rechteroever te drijven, wiaron Vruchteloos. Zoo ging het ook met de pogimgjen om ons lever- jagen uit de streek Van de kolonie Malasjef ten Zuidoosten van KoJJdi. Ten Noorden wan het station Olyk zijn wij gevorderd en hebben wij ons op hot veroverde gebied versterkt 1 Aan ihet front van (le Strym hebben wij 'twee linies loopgraven van den vijand bezet In de streek van Orossetsjko hebben wij den vijand op den pecfeferoovwr van do Dj nester teruggeworpen. toen verpandde hij zijn horloge, zijn kelM ting, 'zijn mancthetknoopen en met de res-i pectabele som, die hij daarvoor ontving, zette hij zich aan "t Werk, om zich die eerste, week van zijn plichten te kwijten. Als 'de Breatite Company ooit een be-! ambte had gehad, die meer nauwgezet zijn; werk deed dan hij, en meer verlangde te* voldoen, dan was dat niet in den tijd vanj den Cegettwlbioxfligen directWur, Norton's! vriend (geweest Mrs. Bilson's antwoord was ietwat go-' dwongen. IDe wijze waarop haar voormalige meester zich bij de opening van het sana torium had blootgegeven, had in de kamer van de huishoudster algemeene ergernis verwekt Het had om zoo te zeggen de fundamenten van den ouden eerbied oj) hot kasteel geschokt. Maar toch had zij irf haar vrouwenhart een teore plek voor Wynnstanley. Hij had de genegenheidge wonnen van al zijn ondergeschikten, door zijn welwillendheid, zijn vriendelijkheid^ zijn beleefdheid jegens hen. Mrs. Bilson was dus bereid het met de jonge persoon, pver wie mr. Wynnstanley 'jmd geschreven) te probeeren. Zij kon haar echter slechts op proef nemen. Haar brief eindigde plotseling met een jammerklacht Het leek alsof piles geheel anders zou worden met den nieuwen heir, die de plaats van jmr. Wynnstanley was komen innemen. Was het jwel heel zieker) dat er geen vergissing bestond. Zou, mr. Wynnstanley niet kunnen terugkomen? s Bet was inderdaad een geheel verslagen huishouding, die als versteend de grillen en buitensporigheden van Ehilip Wynnstan ley de Tweede gadesloeg. Bjj1 had met ge maakte gewichtigheid de bezitting aan vaard, toen de geërgerde Markham ia Tusscihm de Dn jester en de Eoemcensche grens hebben wij de prikkeldraadversper ring van den vijand bereikt en doorbroken en het veroverde terrein bevestigd. Do strijd nabij de Roeme,en sc.he grens. In oen bespreking van het krijgsbedrijf der Matste dagen constateert het Russische leger-orgaan „Roeski Invalid" op'grond van inlichtingen uit goede bron, dat op het heele, 260 werst lange front van dePripet tot de Raenreensche grens gevechten wor den geleverd, die'zich dikwerf door groote hardnekkigheid kenmerken. De bladen hebben nog geen bizonder- heden over deze operaties, maar reeds kan men op grond van de officieele Duitsche mededeelingen besluiten, dat de Russen op een zeer breed front het offensief heb ben genomen en daarbij een krachtige» druk oefenen op het front in Bessarabië en aan den Dnjestr, in het bizonder mde richting van Zalesczykï en Czernowitz.De „Roeski Invalid" is van meening, dat de strategische betoekenis van dezen sector berust op de onmiddellijke nabijheid van de grens van Roemenië, op welk land beide tegenstanders gelijkelijk indruk trachten te maken. Het blad zegt voorts, dat alle kwesties der Russen door een allerver- l-evenst petief initiatief gekenmerkt zijn, want op oen zeer breed front nemen zij heele linies vijandelijke loopgraven, oefenen zij oen druk uit op zijn spoorwegnetten cn slaan zij alle aanvallen der tegen standers af. Van het Balkanfront De arrestatie der consuls. Donderdagmorgen om tien uur, seint de .,Tnnes"-correspondent te Saloniki, vlogen drie aeroplanes over de stad, terwijl een andere tegen den middag verscheen. De aviateurs lieten eenige boonman vallen, een dezier moet op vijftig meter afstand van een Grieksöh generaal gevallen zijn. De oor logsschepen in de haven openden dadelijk het vuur met de voor den afweer van lucht aanvallen bestemde kanonnen, maar de machines waren ongeveer 10.000 voet hoog; blijkbaar werden zij niet getroffen. Een Grieksdhe boer werd hierbij gedood. Er ontstond natuurlijk onder dé bevol king groote opgewondenheid; de winkels liepen leeg, en weldra stonden Grieken en Joden op de hoeken* van de straten het ge val te bespreken. Ten gevolge van deafen raid werden on middellijk de maatregelen, welk© van te voren voor zulk een gebeurtenis waren over wogen, ten uitvoer gelegd. Do vijandelijke consuls en.vice-consuls met hun gezinnen en personeel werden onder escorte naar de haven gebracht, waar booten gereed lagen om hen naar een oorlogsschip te brengen. De toebereidselen voor deze plotselinge en krachtige actie waren uitstekend getroc- De staven der consuls werden volko-' men verrast, hun leger van spionnen ten spijt De Duitsche en Bulgaarsche consit laten weiden, zoodra de woningen ontruimd waren, bezet door Senegatoezen. Deze stap was een volkomen verrassing de dorpsherberg gevonden en het bericht gebracht had, dat hij de ware erfgenaam Van Revellywas. jffij had elke traditie van statig decorum in het oude huis met voe ten getreden, had lin de badiendenkamer afschuw verwekt en de bedienden van hon geren rang met walging vervuld. Mra. Bilson wist ,mog niet of zij; wiel bleef. Stokes had: dadelijk den dienst op gezegd. Niemand gevoelde zich zoo be- leedigd een meester boven zich te hébben, die niet van den waren stand was ais dié oude, eerste, vertrouwde bediende. Wynnstaniley, die Sylvia met haar be trekking als typiste-gezelschapsjuffrouw van de huishoudster te 'Revelly had gelukge- wenscht, had 'n brief, overvloeiende van dankbaarheid en vreugde terugontvangen. Bij droeg dien bij zich in zijn vestzak, totdal hij verkreukeld en versleten was van het vele lezen, Sylvia ging naar Revelly. Zij werd ©erst ©enigszins koel door-de huishoudster be handeld, tater werd de verhouding harte lijker en eind'(!ijk was de huishoudster uiterst voldaan. Mms Martin was de dame, dat was gemakkelijk te zien; tot den wer kelijk voornamen stand behoorden, zij, naie in dezen tijd al het werk an de wereld deden zoo scheen het ton minste. Vóórdat Sylvia veertien dagen onder het dak van Revelly had doorgebracht, noem de mrs. Bilson haar „mijn lieve" en deed haar allerlei confidenties uit de huishoud- kamer. Sylvia hoorde, dat die arme mr. Wynnstanley zijn plaats had moeten af staan aan dien heer wel men moest nu eenmaal zijn meester een heer noe men die meer had van een ruziemaker in oen .kroeg, diari van iemand, die gerech- tigd'waa .yoe^ Manen hét ^ewpe je- i y 5. ,x, s voor de bevolking van Saloniki; in den loop van den middag was het feit nog niet eens overal bekend.* De onder verdenking van spionnage gevangengenomen consuls tellen met het personeel 62 personen Vol gens de laatste berichten heeft men den Bulgaarscfoen consul niet kunnen vinden, zoodat deze niet is gevangen genomen. Protesten van Griekenland. De Grieksdhe regeering heef; een uota aan Diujtsdhiand gezonden, om te protestveren tegen het feit, dat een Dnttech vlfegei over Grieksöh gebied is gevlogen en er een bom heeft geworpen, Hie een Griek.-,dhen herder heeft gedood. Ook heeft Griekenland g-qirotestrerd te gen do gevangenneming der consuls te Sa loniki, welke het beschouwt als oen scIk-ji- ding van zijn souvereine rechten. 1 Aan de Dardanelles Turksch legerbericht Aan het Dardanellenfront, bij Sed-ebBjahr hebben in den nacht van 31 December levendige bommengevechten plaats gehad op den rechtervleugel. In het centrum duur- den het hevige artillerie gevecht en bom- menwerpen voort tot den morgen. Des na middags lieten wij aan den linkervleugel twéé mijnen ontploffen. Daarna beschoot de vijandelijke artillerie onder meewerking van twee vijandelijke kruisers, onze loop graven in het centrum. Wij beantwoord den het vuur krachtdadig. Onze batterijen in de zeeëngte beschoten do landingsplaats van Sed-el-Babr ©nhet nabijgelegen kamp. Hel pantserschip ,,Suf- fren" beantwoordde, met steun van vijf torpedobbjoten en met behulp van een vlieg tuig, dit vuur zonder succes. Een van onze watervliegtuigen deed een aanval op een vijandelijk! vliegtuig, dat waarnemingen walde doen, verhinderde het "deze waarnemingen voort te zetten en nood zaakte het te vluchten. In Egypte. De strijd in West-Egypte. Reuter seinde Zaterdag nog het volgen de over de gevechten bij Matroeh: „TJit verdere bijzonderheden over het ge vecht op len Kerstdag blijkt, dat de ver liezen van den vijand grooter waren dan eerst gemeld is. De Engelschen hebben de stelling van den vijand in een kamp ten W. van Mersa Matroeh bezet. De Arabieren vluchtten ijlings en in wan orde en verloren 400 dooden en 82 gevan genen. Een geroot aantal kranéeten en scha pen werden buitgemaakt en een hoeveel heid munitie en voorraden vernietigd. Een van de kanonnen van den vijand is door ons artillerie-vuur ontredderd. De terugtocht was zoo haastig, dat de' commandant Dzjaiaar-pasja zijn bureau en particuliere papieren in onze handen liet. Onze verliezen waren 10 dcoden en 4 officieren en 49 man gewond. Op den avond van 28 December brak een nieuwe kolonne uit Matroeh op om, samenscholende vijandelijke Bedoeïenen bij ft ft" bied van. liet kasteel te zetten. Terzelfder tijd ontving Wynuslanley zrjh tweeden brief van Sylvia. „Ik heb behoefte u te schrijven en te vertellen, hoe gelukkig ik hier ben en hoe innig dankbaar ik er u altijd voor zal zijd, dat u mij dezte betrekking heeft bezorgd.' Ik kon het niet aangenamer hebben of beter af zijn. Mrs. Bilson is zjoo bijzonder vrien delijk en. zij zijn allen goed voor mij. Wat, is het hier prachtig I Hot was vreeselijk vöor u om hier vandaan te moeten Geen 'render, dat u het zoo voelde. Het lijkt mij toe, dat iemand er meer ,van moet gaan -houden dan jan eenig ander Jandgoed, dat ik ooit gezien heb. Maar dit is veel mooder dan, ©enig ander waar ik ooit ben geweest, behalve misschien Windsor Castle.- Wij zijn daar eens met een excursie ge weest 1 Ik ten tot de ontdekking van iels heel vreemds gekomen en ik vond, dat ik u dat moest meedeelen. Weet u wel, dal do oude man, die het landgoed placht te bezitten, do mr. Whitney, die het aan u naliet, zooals u meende (dat was geheel Sylvia's kiesche manier om zijn gevoelens te spa ren) mijn vader was Bij was het die mijn moeder zoo wreed behandelde. Dal is de reden, vermoed ik, waarom hij mij niets wilde nalaten, want hij wou zelfs haar naam niet hooren noemen. De meeste men: schen wisten zelfs niets van dal huwelijk af. Zelfs mr. Barclay heeft altijd gedacht dat er iets niet mee in den haak was. Na tuurlijk, omdat mijn moeder er geen be wijzen van had.. Schijnt het niet zonder ling, dat ik op hetzelfde landgoed moest komen, dat hij heeft gekocht en waar hij woonde l Het is zoo moed, dat hel hem vriendelijker bad inoeten xnakeq 1" Sajed Hm oen, 18 K.M. naar bet zuidoos ten, te vei strooien. De vijand verspreidde zich echter gedurende den nacht en trok naar Spxst terug. Het kamp van den vijand werd bezet en zijn watervoorraad ver- meesterd." Een officieel telegram uit Kaïro d.d. gis teren meldt Onze troepen, die uit Matroeh waren opgerukt om het kamp te Haroen te ver meesteren. vonden hot verlaten. De vijWnd was inderhaast weggetrokken, met achter lating van mondkost voor maanden, 400 -aliapen, 30 kameelen en 200 tenten. De buit. na het gevecht bij Madzid ge maakt, bestond uit 12,000 patronen, 300 schapen, 84 kameelen en 5 ton gerst. Bo vendien werden deer geschutvuur 60 ka meelen gedood. In Mesopotamia. Engelsch legerb.e.r.i.c,h.t Generaal Townshend meldde Donderdag: De Turkten hebben van twee Loog len een rost op den rechteroever van de Tigris "genover Koot-el Arnara fel met geweer- uur bestookt Overigens is er niet ge schoten. De vijand heeft een wapenschorsing van vier uur gevraagd om zijn talrijke dooden en gewonden, die voor bet fort liggen, het welk zij op Kerstmis hebben aangevallen, weg te lralen. De verliezen der Engelschen in de ge vechten op Kerstmis bedragen in het geheel 71 dooden en 309 gewonden.. Genera,al Von der G o.l.tiz. Een telegram uit Btagdad dd. 31 Decem- ior meldt, dat generaal Von der Goltz pasja daar is aangekomen. Ter Zee. De .„Persia" getorpe.d.e.e.r.d. Dondeivlag pi. zijn wederom circa 400 11 ion schen het slachtoffer van don duik- hcotoortog geworden. Ditmaal was het de Engelsche mailboot „Persia", die in het instel ijk deel der Middelbmdsche Zoed oor een onverwacht torpedo-schot getroffen, met Jet grootst© deel der opvarenden naar de diepte vtendwenen. Wp laten hieronder de over deze ramp ontvangen telegrammen volgen,. De Peninsular and Oriental Navigation Co. te Londen ontving van de 'Britscbe- admiraliteit d®" mededeeling!, dat de „Per- s'V' (groot 7974 ton) getorpedeerd is. Het Lloydsagentschap deelt mede, dat de paketboot „Porsia," van de „Peninsular and Oriental Steam Navigation Co." den 30sten Decern lor tot zinken is gebracht ter hoogte van Kreta. De „Persia" was op weg naar Bombay. Volgens Inricht uit Kaïro is de „Persia" /onder waarschuwing getorpedeerd en bin nen enkele mi anten gezonken. Do .Persia" werd onx 1.10 u. na den middag aan bakboordzijde getroffen cn was 0111 1.15 u. volslagen verdwenen. De brief viel Wynuslanley luit de hand. Hij zat daar mot open mond. Toen hij dien halverwege had gelezen, had zich met on stuimig geweld de .herinnering taan de schrijftafel in het kleine studeervertrek aan hem opgedrongen, aan de geheime laden, het papier, dat hij daarachter had bekneld gevonden. De liuwelijksacte van den ouden Whitney, die hij zoo Beer giewenscht had to zien verbranden, eer hij stierf, dat be- wijs van zijn huwelijk, dat op zoo'n zon derlinge wijze aan het .vuur en de totale vernietiging was ontkomen. En dat had den zijn handen moeten vinden. De we gen van het leven zijn inderdaad wonder baarlijk 1 Er was geen twijfel, geen zweem van dralenden twijfel in zijn gemoed, terwijl h|j daarzat, door en door overtuigd. Hel bij toeval bewaarde papier, de huwelijks- acte, was het bewijs tvan hel huwelijk van den ouden Whitney met Sylvia's moeder. Hij was zoo gelukkig geweest, dat te vin den. Hij kon haar die ter hand stellen en zeggen: „Zie uw moeder is von alle blaam ge zuiverd en gerechtvaardigd. Hier is het Ivnvijs. U hebt recht op uw vaders naam rn op een plaats au do wereld, zelfs al heeft hij u uit boosaardigheid en wraak bij zijn dood geen .cent na gelaten." Kleine Sylvia 1 Hoe zou zij zich Ver- heugeni Hoe zou zij het bericht opnemen! 'Het was een soort teruggave van zqjn kant voor al haar onschatbare milddadigheid je gens hem, voor al hetgeen zij hem had ge geven. 1 (Wordt vtrvoloi). b ,w| ypa z /AS m 'K, -m '.y-il Jte If 'Jfcj te i| sff *'ïn.yZ 3lïWBSpl^«f«^k<^KfiS^PSOT^^^%-A Tjr a **jï ■£^*.1. -«a®sfêa5ae»ssp, 4. -> «9/ SCHiEDAMSCHE COURANT m ft 62) I, Bi y%v I w, *>.L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1