De oorlog. 68"° Jaargang Dinsdag 4 Januari 1916 No 15029 'Ptnrperen Fijn Linnen, D«e courant verschijnt dagelijks, mat uitzondering van Zon- en Feestdagen, fóga .psar,kwartaal: Voor Schiedam ©u Vlaardiagen ft. 1.25, franco per post Jbfatpei>rweék: Voor Schiedam en Vla'ardingen 10 cent Afconderlyke nummers 2 cent Abonnementen worden dagehjks aangenomen. Aèweirtéötiefi voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur «an :het Bureau bezorgd zijn. Bureau;. Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs dear Advertentiën: Van 16 regels fi. 0,92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, 1 'orden zoogenaamde" kleine advertentiën opgenomen tot den pnjs van 40 oents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. rfSchoasg-,^ „26.—' Raapolie (3) „57.50 {Zeep (zachte, groen» of gele) (4) Xletoe schelvisch f 9.—; Wijting 7.60 4öce^-^gul! „12. Kleine poon en pieterman .Ifófitoakreei (Kleine schol (1) Deze prijzen zjjn niet van toepassing op t "ow bet Engolsch. - door M LJLI1AS CAMPBELL DAVIDSON. -.Hij rou, dadelijk "aan haar schrijven om het 'haar,.-mee te dieelen. Doch toen hij het velletje r blauw papier met den naam en ,het -adres van -de firma aan 't boveneind ,er. op - gestempeld naar zich toetrok, bef dacht'hij zióh en aarzelde. Hoe zou zij het ding kunnen vinden? Niem-inid die dien ""kunstgreep niet kende, zou die laden aan den achterkant van de schrijftafel kunnen openkrijgen. Hij kende dien, wijl hij der- geigfeejrmeubels als jongen in Canada had ^gezien. Maar tenzij iemand het geheim wiat,zou men eeuwig kunnen zoeken. En r de lessenaar stond in het kleine studeer-1 a-vertak, Slechts wie daar toegang had, kon die openen zonder van een misdaad j, .verdacht „te worden. W,at moest hij doen1? Maar; toen bedacht hg, dat hetgeen er t «géfUtam moest worden, zeer eenvoudig .was ;ren-daarvoor slechts één middel liestond. Hij moest zelf naar Revelly teruggaan en Sylvia toonen, - hoe het - papier te vinden was en haar daarmee halpen of zoovéél ujjVSfffiouiwiea,. in mïs. EjUson stelten, dat hij .v haar.^yabëedcte er naar te zoeken., f^óè.^ear het hem ook tegen de'borét .gtait^ei'jnaar Revelly terug,te keeren, hóe <mmogel(jk.'!hiet hem ook leek,weer met sV^en^s^sel$kea PhilipWy nnstanley incon- «.tacf te..kótüen na* heigeen er was gebeurd, Het was 'de 'SyJvja 'seeraan fit.sog» moesthg toch eenj^a manier, "Wja^rop haar rechten kon helpen, baar en liaar overleden moeder recht kon doen weder varen. Het wa4 niet moeilijk daarvoor een ge- legenheïd te vinden. Het was nu Dins dag. Hij zou Sylvia met de avondpost schrijven, er den hal ven vrijen Zaterdag voor nemen om zich naar de plaats te spoeden, die hij gedacht had nooit weer te zulten zien en die hij ook liever in zijn leven niet had willen terugzien. Hij begon langzaam en angstvallig'iets op zijde te leggen voor zijn terugkeer naar Canada. Dat ging langzaam: in zijn werk door de geheime hoop, die hij koesterde en die hem opwond. Als hij het oud© teven daar ginds weer opnam, moest het met nieuwe bezieling zijn, iets moest hem er weer bovenop helpen en vooruit doen komen, hem kracht geven om te strijden, zijn arm stalen om den hamer te zwaaien, die de deuren van bet succes moest open- beukeru Ais Sylvia eens met hem terug ging! Hg durfde dit nauwelijks; droomen en toch droomde hij er van. Wie va*n ons' zou zonder den gouden gloed der droomen kracht of moed vinden om steeds zwoegende verder te gaan'? Maar eerst moest hg het gedane kwaad herstellen. En hij nam weer het velletje papieren schreef er zijn brief op-. Hij viel dadelijk met tcte deur in huts. „Hartelijk' dank voor uw briefi Hetirar- heugf mij zoo, te weten, dat u het te Re velly prettig vind ca dénkt, dat u er ge lukkig zult zgn. Mrs. Bplson is een -, goede oude ziel. Ik! wist wiel,* dat zij goed voor u zou wezen. Wat u mij omtrent denoudén Whitney hebt geschreven, dat hij uw yja- der is, yerbaapt mjj ten hoogste. iwet Vorderingen Burgerlek Arm bestuur. Zij, die vorderingen ovier 1915 op het Burgerlijk Armbestuur hebben, worden ver zocht hun rekening vóór 15 Januari a.s. in te leveren, bij den Voorzitter v. h. Burgerlijk Armbestuur J. VAN KATWIJK). te meer, daar ik toevallig ©cn huwelijks akte heb gevonden toon ik vpor 't eerst te Revelly kwami. Heette uw) moeder An nabel Morisson, toen. zij' met hem trouw de? Als dat zoo is, dan is 't de acte van haar huwelijk met den ouden Whit ney Laat mij! dat zoo spoedig mogelijk weten. Ik kom in dat gev'al over en Iwiijs u, waar do acte is verborgen. U zoudt die niet kunnen vinden, tenzij ik u de plaats aanwees Ik hoop, dat het do goede aoto is, ik?' houd het er wel voor. Als dat 200 is. dan zal die alles voor n goed maken." Jhj aarzelde ho© hij zich zou onüertoe- kenen. Zij had gezet: „Uw oprechte vrien din" en toen hij naar de vriendelijke woor den keek, hield hij met schrijven open drukte zijn lippen tegen hot beschreven papier. 'Hg mocht toch zeker wel rëtten: „de uwe met innige toewijding". Hij waajg- He het er in elk geval maar op. Hg had per on%ajande een antwoord van haar verwiadit In plaats daarVan, het vlas plas don volgenden nvofrgjen en zg moest juist in het, bezit van zijn brief zijn, ifcwiajm iemand" hij zijn lessenaar en deelde hetm mee, dat hij door de telefoon in de gang was opgebeld. 'Hij trad de glazen feast bin- pen en sloot die achter zich bij voorhajat weds hovend. Toen haar stem ia zijn oor klonk werd dat beven sterker. ",,ls u het? Mr. WynnSfcanley? Het is Syl via Martin. 0, hoe lief van u om te schrij ven.. Ik' kan het,nauwelijks gelooven. Ja, ja! Mijn moeder's naam was Annabel, Haar eerste man" heette Morisson. Het is de ech te acte zij moet dat zgn. O, ik ben zoo blij 1 sop blij! Nu zal zij in de dogen van <te menadban, die ha<w niet wilden BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch legerbericht Het officie©'e Fransche communiqué "in gistermiddag luidt: In Champagne, bij den weg van Tohure naar Sommepy, werd een Duitsche aan val met handgranaten afgeslagen. In do Argonne, bij Four de Paris, bad een afdoend vuur der Fransche loopgraaf kanonnen plaats op de werken van den vijand. De Duitschers, die uil hun schuil plaatsen vluchtten, werden onder vuur ge nomen door de Fransche kanonnen van 75 m.M, Engelsch legerbericht. Het Engelsche hoofdkwartier m Frank rijk meldt: In den afgeloopen nacht deed een klem detachement een welgeslaagden bommen aanval. Overigens alleen artillerie-activiteit Tan het Oostelijke front. Oostenr^ksch legerbericht "pet Oostenrijksche hoofdkwartier meld de gistermiddag: Aan bet" Bessarabisdh© front is orde gis teren den geheelen dag verwoed gevochten. De vijand had er alles op geztet om in den sector van Toporoetz door onze linies been te breken, maar al zijn pogingen zgn door den tegenstand onzer dappere troepen mis lukt 1 Het aantal ingeleverde gevangenen is 3 officieren en 850 man. Aan den mond van de Seieth, aan de bteneden^strypa, de Kormyn-beek «sn de Styr zijn hi©r en daar op zidh zelf staande Russische aanvallen afgeslagen. Op taJ' van punten heeft de vijandelijke artillerie het N,0. deel van ons front be sdhoten. 1 1 Tegensp raak. Uit het Oostenrijksche oorlogsperskwar tier wordt bericht: Pet Russische legerbericibt van 1 Jan. meldt, dat 'de Russen tusscken Cz;u ton's.k en het spoorwegtraject Kowel—Sarney aan den linkeroever over de Styr zijn getrek ken en Brusk hebben genomen en dat onze krachtige tegenaanvallen zonder sue-' ces 'waren gebleven. Naar aanleiding van dit bericht zg op gemerkt dat er reeds geruimen tijd met bijzonder sterke Russische troepen in de bocht van de Styr lagen, daar de Ooston- rijkseh-Pongaarscihe troepen van den be ginne af 8e meer achterwaarts gelegen hoogte tol stelling hadden gekozen. Die vijandelijke troepen \verden den 31st«n De cember overvallen en teruggosjlagon. Een plaats Brusk komt op geen enkele kaari voor. gelooven, gerechtvaardigd worden. Komt u Zaterdag hier? Dat is goed. 'k Zal het mrs Bij-son zeggen. Zg zal het heerlijk vinden als u blijft zoo lang u kan, dat weet ik. Zal ik haar ook vertellen, waarvoor u komt? Heel goed, dat zal ik doen 0, hoe goed van ul hoe goed! Ik heb een gevoel alsof jk u nooit genoeg kan danken." Toen zweeg de heldere, lieve stem en Wynnstanley hing met een slraiendenglim laéh den gieltijdopnemer op, alsof hg iets levends was., Hij was benieuwd of hij zich wel zou kunnen inhouden als zij elkaar weer onl moetten Of zon hg haar verraden, hoe zeer hij naai' haar verlangde? Zou het fair irijn te spreken, oer hjj haar tenminste kon zeggen, dat hij het vooruitzicht had naa,r Canada te kunnen torugkeeren? H'J had nooit in zijn geheele leven naar iels zoo verlangd als nu naar den Zaterdagen de ontmoeting met haar. Het verlangen naar haar was sterker geworden en nog toegenomen sinds zij bij de deuren van bet nachtverblijf van elkaar waren geschei den. Zg was zoo opmerkbaar in zijn Je ven ingegroeid, zachte ranken, die hom en haar verbonden, hadden zich zoo 0111 zgn jhart geslingerd, dat het hem nu voor kwam alsof het leren hem niets hoed ij kers kon schenken, dan zich, te mogen ver- lustigen jn het aanschouwen van haar. i l 1 I f I XXXIII. De lente had voreleringen, gemaakt sigds dien noodlottigen dag, wa,arop Wynnsta Ptev»lly zgn Eng teefeetde en het ebt Van het Balkanfront. O0stearijksch legerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier meld de gistermiddag: Bij Mojkawasj werd een Montenegrijnsch detachement, dal zioh tot aan den noorde lijken oever van de Tara had gewaagd, op i|e vlucht gedreven. De toestand is dezelfde gebleven. j In Saloniki. Uit Athene werd gisteren naar Parijs bericht. Naar aanleiding van den luchtaanval der Duitschers op Saloniki nemen de geal lieerden bijzondere maatregelen, teneinde herhaling van dergelijke pogingen te voor komen. Duitsche cavalerie is gesignaleerd ten noorden van'do Grieksche grens. t Het is waarschgnlijk, dat de Servische generale staf zich naar Saloniki zal wege- ven, teneinde met de geallieerden te over leggen op welke wijze het nuttigst gebruik kan. worden gemaakt van het Servische leger. I De gezant van Servië vertrekt naar Sa- Joniki, teneinde met den koning te confe- roeren. 1 Volgens een telegram uit Salowki houden de arrestaties van burgers van vijandelijke staten aan. Alle verdachte personen wor den na een verhoor aan boord van een sclnp van een der geallieerden gebracht De geallieerden hebben besloten de stad te zuiveren van alle verdachte elementen. De levensmiddelen worden met den dag schaarscher; de kooplieden hebben de re geering verzocht de verzending der goede ren te vergemakkelijken, opdat in de be hoeften Van de bevolking kan worden vx>o<r- zien, 1 De arrestatie der consuls. Behalve de vijandelijke consuls heeft ge neraal SarraiS ook den Noorsehen con sul te Saloniki, Seefelder, doen arrestee- ren. j 1 Volgens een Reuterbericht uit Athene verluidt, dat uit documenten, die in de Oostenrijksche en Duitsche consulaten te Saloniki in beslag zjjn genomen, geble ken zou zgn, dat deze ambtenaar betrok ken was in spionnage-zaken. De arrestatie worat druk besproken in rogeenngskringen te Athene, Volgens berichten in do pets heeft de Grieksche regeering ook geprotesteerd te gen de inhechtenisneming op verdenking van spionnage van Grieksche onderdanen door de entente-mogendheden. Volgens de „Daily Telegraph" zijn nog 350 personen té SaJbmki in hechtenis ge nomen onder verdenking van spionnage. "De Wolff-oorrespomleiit te Athene meldt, dat dit aantal tot 1000 is aangegroeid, 1 Naar het Atheensche correspondoatie bu reau melldt, heeft het Grietóschje kabinet, wegens bet gebeurde te Satonjrld ©en scherpq protestnola aan de regoeiingen dier Entente- mogendheden gericht» In die nota wordt gezegd, dat Griekenland zidh genoodzaakt ziet tegen de flagrante, zeer onmensehel ijk© schending van de souveroïnitest van Gries- Van zijn voeten schudde. Nu was zijonfc. loken in oen njWom, van krachtig gro©n en do lamtoeren in de weiden whièn tot evcnboeldon van hun ouders opgegroeid. Teen lig over den wieg van het station naar Revelly liep, merklte hij op, dat de knoppen van den hagedoorn waren gezwoh len en liet wit zich vertoonde tusschen de groene sclieoden, dat de sleedoorn, die nog zoo kort geleden de hagen ajs met een la^g sneeuw, had overd'ekt, n« van bloesem boroofd wieecr kaal en somber Was, Uit den trein stappend, en het hek! door gaand, knikte hij den verbaasden stations chef en de kruiers toe, die hes» beschouwt don als een gestorvian wezen, dat plotse- nog eens weer op de .aarde verscheen, Zg deden onhandig, toen zij hun patten aanraakten tot het beantwoorden vjan zgn groet Hij zag en begreep hun verlegenheid. Hg was met meer de heer van Revelly en zij waren nu in het onaekare hoe hg moest behandeld, wonden. Ditmaal wierder met haastig toegesneld, w"as men niet over- dreven Meelid. Zg stonden slechts op zach- ten toon. over hem te praten, toen bij liet kleine hek uitging en den langen |weg tusschen de pijnboomen insloeg. „Raar hé, da|t hij terugkomt, is 't niet?" Het was de jongste kruier, die het eerst van zijn verilizing bekwajm. Hg >cboof zjjh pet naar achteren om' op zijn 'hoofd te krabben en zijn rond boersch geacht zag er onthalst uit: „Ik dacht, dat hij Voor good was heengegaan. De menscheii zeiden dat- na dat tooneel, toén die plecbtigheidf er .was bij dat mduWO tehuis, hij di« „Dwaasheid". (Wordt vsrvolgd}. SCHIIEDAMSCiME CÏÜSJN1". Wmm Öe Burgemeester van Schiedam maakt be- 1jend, dat,behoudens nadere wijziging, in de maand Januari voor de artikelen, in de hjst hieronder genoemd de volgende maximumprijzen zullen gelden: GROOTHANDELPRIJZEN. Per 100 K G, Regêeringstarivemeel (bij verkoop op inoökaart} 13.50 Tarwebioem (gebuild inlandsch) „19.25 Tarwemeel (ongébuild) 16 50 Per K.G Beier (bij verpakking in -wit fust van 50 K.G.) (1) 1.50 Boter r(bü verpakking ia wit fust van 25 K.G.) (1) 1.51 Boter f (bq verpakking in Delftsch of "Uiasth fust Van 20 K.G.) (1) „155 Botei"' (bij verpakking in DelftStch erf Leidsch fust van 10 KG) (1) „156 i i Por 50K.G. Volvette Goudfeche ekr Edammer Mei-, iZomër 'en Septemberkaas met Rjjks- merk (1) f50 Volvette Goudsche en Edammer Mei-, Zomer- en Septemberkaas -(1) 47 50 Edammer en Goudsche Mei-, Zomer, en Septemberkaas (40 {-) (1) 46.— Volvette jonge Goudséhe en Edammer- kaas met Rijksmerk (1) „40.— Volvette jonge Goudsche en Edammer kaas (1) 38.— Jonge Edammer en Goudsche kaas «O (1) „37.- Jonge Edammer en Goudsche kaas (30+U1) „30.- Jonge Edammer en Goudsche kaas T (20 (1) „25.- Joagè magere Edammer en Goudsche kaas (1) 15.— Leidsche en Deutsche komijnekaas, (in Zuid-Holland vervaardigd) (1) 42.— Friesche nagelkaas (in Fnoslaiid in de fabrieken, vervaardigd) (1) 21.— Rjjat (Grphniddel Bassein of Ran goon) le hand-condities 1 10.50 Rijpt (voorloop Bassein of Rangoon) le hand-condatios „11.25 Rgat (Grof voorloop Bassein of Ran- goon) le hand-condihes 11.75 Per 100 K.G &Wermout - f22.50 Suiker (witte geraffineerde) „51.— Margarine-'(2) Peekoffie „31.—' i Per 50K.G. &- B— 12.-1 room- en lunchkaas en kaas bereid onder rab binaal toezrcht Onder kaas gemerkt 40+, 30 of 20 Wordt kaas verstaan, welke respectievelijk 40 pCt. of meer, 30 pCt. of meer, of 20 pCt of meer vet m de droge stof bevat. Exporteurs zijn .verplicht ten behoeve van den kaasverkoop voor hmnenlandsch verbruik aan de centrale pakhuizen kaas te leveren tegen f4.— beneden den maximum pnjs voor verkoop ih het groot. I De in de centrale pakhuizen aanwe zige kaas, wordt aan tój de Rijkscommissie va h Toezicht op de Kaasvereenigmg inge schreven grossiers geleverd tegen f2.beneden den maximumprijs voor verkoop in het groot Bij verkoop van kaas «au kleinhandelaren kan door deze grossiers f2.boven den maximum prijs voor verkoop an liet groot in rekening Worden gebracht, mdien de hoeveelheden ten hoogste 50 KG per zending en per week aan denzelfden afnemer bedragen. Opgemerkt wordt nog dat de vorenbedoelde pnjzen slechts betrekking hebben op boter en kaas, bestemd voor verbruik in Nederland 1 Voor boter bereid onder rabbinaal toezicht kan door de Rijkscommissie van Toezicht op de Botervereenigmg, in overleg met die betrek ken handelaren of boterbereiders, een verhoog de prijs worden toegestaan. Voor speciaal ver- 'pakjo boter zal geen vergunning tot prijsverhoo ging meer worden verleend. (2) Van de grootste margannefabneken is de verzekering ontvangen, dat voorloopig de prij zen der bekende merken met zulten, verhoogd •worden; mede met het oog op de onderling 'uiteenloopende prijzen der verschillende mer- 'ken wordt derhalve vooralsnog eenvoudigheids thalve geen maximumprijs vastgesteld. (3) Deze pnjs geldt voor den duur der dis tnbutie van raapolie door bemiddeling van het I Centraal Administratiekantoor voor de distri butie van Levensmiddelen. (4) Voor dit artikel wordt voorioopig geen maximumprijs vastgesteld. GROSSIERSPRIJZEN. Kleine schelvisch Wijting Kleine gul Kleine poon en pieterman Horsmakreel Kleine schol KLEINHANDELPRIJZEN. Regeertngsbrood (bij verkoop op brood kaart) Tarwe-waterhrood (gebuild) Tarwe-waterbrood (gebuild) (gebakken onder rabbinaal toezicht) Tarwebrood (cngsbtuld, bruuibrood) Roggebrood (1) Regeeringstarwemeel (bij verkoop op meel kaart) Tarwebloem (gebuild, mJaiwlsch) Tarwemeel (ongébtuld) Per K.G. f 0.22 „019 „0.28 „020 „016 „0.28 Per KB. f0.12 „023 „024 „0.20 I Boter (2) Volvette Goudsche en Edammer Mei-, Zomer- en Septemberkaas met Rijks- merk (2) Volvette Goudsche en. Edammer Mei-, Zomer en Septemberkaas (2-) Edammer en Goudsche Mc-i-, Zomer. en Septemberkaas (40 (2) Volvette jonge Goudsdie en Edammer kaas mét Rijksmerk (2) Volvette jonge Goudsche en Edammer kaas (2) i „014i „025J ,,021 Per l/2 K-G.i £0.85 „060 „057 „0 55*' „0 48 „0.455 ,0 44 ,0.36 Jonge Edammer en Goudsche kaas (40 (2) Jonge Edammer en Goudsche kaas (30 (2) Jonge Edammer en Goudsche kaas (20+) (2) „030 Jonge magere Edammer en Goudsche kaas (2) 0.20 Leidsehe en Delftsehe komijnekaas (ra Zuid-Holland vervaardigd) (2) 0 50 Friesche nagetkaas (ra Friesland in de fabrieken vervaardigd) (2) „0,275 Rijst (gro&niddel Basse*». of Rangoon) 012 Rijst (voorloop Bassein of Rangoon) 013 Rnst (grof voorloop Bassein of Ran- goon) 014 Havermout (inlandseh) 014 Suiker (witte geraffineerde) 0.274 Margarine (3) Koffie (Santos) .0 625 Per 01 KG Peekoffie (in pakje-a) f0 04 Cichorei (in patjes) 0.033 PerL. Raapolie (4) f 0 65 PerKG. Zout £0 09 Zeep (zachte, witte of gele) (5) Soda (5) PerL. 'Petroleum fOll Per K G. Kleine schelvisch f030 VVqting „027 Kleine gul 0 36 Kleine poon en pieterman „028 Hotsmakreet 0 24 Ktesrie schol 0 36 De hierboven vermelde pnjzen gelden voor 'de maand Januan, behoudeiis vroegere ver vanging. Klachten over met-inachtneming van boven vermelde maxima, alsmede wenschen om voor bepaalde, op de lijst met vermelde artikelen mamma vast te stellen, of wel om met hel oog op plaatselijke omstandigheden voor een bepaalde gemeente wijziging in de maxima te brengen, behooren gericht te worden tot den Burgemeester. (1) Een uniforme prijs voor roggebrood, gel dend voor het geheel© land, kan in verband met de zoo uiteenloopende bereidingswijze in de verschillende provincies niet worden vast gesteld Daarom zal zulks voor elke provincie afzonderlijk: geschieden,-in overleg met de pro vinciale rogge-commissies. (2) Zie noot 1 onder „groothandelprijzen". (3) V«n de grootste margannefabneken is de verzekering ontvangen, dat voorloopig de prij zen der bekende merken niet zullen verhoogd worden; mede met het oog op de onderling uiteenloopende prijzen der verschillende mer ken wordt derhalve vooralsnog eenvoudigheids- halve geen. maximumprijs vastgesteld. (4) Zie noot 3 onder „groothandelprtjzen". (5) Voor deze artikelen wordt voorloopig geen maximumprijs vastgesteld. De Burgemeester voornoemd, M. L HONNERLAGE. GRETE. Schiedam, '3 Januari 1916. „Xtaxil dood voor een dukaatt' Haiulol

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1