9e oorlog. 68"* Jaargang. Woensdag 5 Januari 1916 No 15030 Purper en Fijn Li nnen, Deze courant verschijnt d age lij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.26, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bnrenu: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels B. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groole letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement tfp voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 oents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Overgang naar de Landweer. Ce Burgemeester van Schiedam; brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de dienstplichtigen, die laatstelijk als ingelijfde bij de mxlitie, yan de lichting 1907 of van een oudere lichting behoor den lot de infanterie, die wielrijderscom- pagnieën, de vesting-artillerie, de ponton niers, Üe genietroepen, de hospitaalsolda ten of de administralietroepen, en in ge wone omstandigheden hun normalen dienst tijd .vóór of op 31 December 1915 ten volle zouden hebben volbracht, ingevolge de wet.op 1 Januari 1916 naar de landweer zgn overgegaan. De landweerplichtige, die op 1 Januari 1916 baar de landweer is overgegaan en 'zich thans met groot yerlol' bevindt, Is ingevolge art. 24 der Landweerwet ver plicht rich met zijn verlofpas vóór 1 Februari as. in persoon aan te mel den bij den Burgemeester zijner woon plaats. Houdt hij echter verblijf buiten zijn woonplaats, dan behoeft hij zich niet In persoon aan te melden, doch is het voldoende, dat hij zijn verloipas vóór 1 Februari a.s. bij aangeteekenden brief aan den Burgemeester zijner woon plaats opzendt. Ten aanzien van den verlofganger, die niet gevestigd is in een Nederlandsche ge- ïneente en zich ook in den loop van Ja nuari niet in zoodanige gemeente vestigt, is 'met betrekking tot bedoelde aanmelding onder woonplaats te verstaan de Neder landsche gemeente, welke kif als zijn woonplaats wenscht beschouwd te zien, ïnits bij vóór 1 Februari as. zijn wensch daartoe te kennen geeft aan den Burge meester van die gemeente. Doet de hier- bedoelde verlofganger deze kennisgeving niet of doet hij haar 'niet vóór 1 Fe bruari as., 'dan geldt met betrekking tot bedoelde aanmelding, als woonplaats de 'gemeente, waar hij" laatstelijk stond inge schreven in het verlofgangersregister van 0e militie, dan wel - zoo hg te voren nog niet In dat register stond ingeschre ven ide gemeente, voor tvelke hij bij de piilitïe werd ingelijfd. Bij de aanmelding moet de "verlofganger zijn zakboekje bij den Burgemeester in leveren. 1 De verlofganger fan de landweer, die prt 24 'der Landweerwet niet naleeft, kan deswege, ingevolge .art. 28 dier Wet, in wer- Jcelijken dienst worden 'geroepen voor den jjjfl van ten hoogste één maand. Schiedam, 5 Januari 1916. De Burgemeeeter voornoemd, i Mi. L. HONNERLAGE GRETE. Tifipr het EngelscR, 1 door ULUAS CAMPBELL DAVIDSON. .64) „Waarom komt hij tepug, dat zou ik wel eenswillen Weten Om dien anderen vent er .uit te knikkeren, wat denkt u?" De stationschef zei hun barsch niet zoo dom to zijn, maar zelf was hij niet .in slaaf eenig licht op de zaak te werpen. Met de anderen' staarde hij den voormali ge® eigenaar van Reveiiy na. Wiynnstanley hoopte, dat hij niemand zosu ontaoeten dien hij kende, terwijl lig vlug opstapte lange den kronkelenden weg, liii eens steile hellingen beklimmend, dan Weer dalend tot hij de kleine plas aan den voet van den heuvel bemerkte met haar kleine liöuten voetbrug langs den oever en het heldere, ondiepe, rimpelende "water van de doorwjaadbare plaats daar naast Den heuvel op en verder langs het pijnboomenwouddat daar donker ca somber lag, .voorbij het beukenbosch en het^ armenhuis en het kleine dorp, ver volgens weer een helling op, die gestadig- boojger .steeg, totdat hij de hoogten bereik te, die door de torens Van Reveiiy Wer den bekroond. Tot zoover was hij niemand legen ge komen, die wist, wjia hij was, niemand die zijn hoed had aangeraakt of beleefd voor hem gebogen had. Dat ging goed zoo. Hij hep toet vluggen stap voort, Want hij Was toch nioig -steeds bevreesdriemand tegen te BUITENLAND. Yan het Westelijke front. Fransch legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Gisteravond vernielde onze artillerie aan den zoom van hei plaatsje Endechy, in de streek van Roye, een huis, waarin mitrail leurs waren verborgen. Engeisch Iegerberioht- Het Engel sche hoofdkwartier in Frankrijk meldde gisteren: Wij brachten, m den loo-p van een nu cn dan afgebroken artilleriegevecht, hvee Duitsche houwitser-batterijen tot zwijgen in de huurt van Armenfcières en dreven ten noordoosten van Yperen arbeidende troe pen uiteen. Ten noorden- van Albert opende de vijand, na/een artilleristisehe voorbereiding van eenige uren, een hevig geweervuur uit zijn loopgraven. Door ons vuur beletten wij échter 'de verdere ontwikkeling van den aanval. Tan het Oostelijke front. "Oostenrijksch legerbericht s Het Oostenrijksche hoofdkwartier meld de gistermiddag: De slag in Oost-Galicië duurt voort. De vijand heeft gisteren zijn pogingen om hij Toporoetz aan de grens yan Bessarabië door te breken, met zeer sterke strijdkrach ten herhaald. Evenals vorige dagen is hem dat volslagen mislukt, zijn aanvallen zijn overal afgeslagen, ten dèele in langdurige bloedige gevechten van man tegen man Buitengewoon verbitterd waren de gevech ten van man tegen man in ide stukge schoten loopgraven bij het boschwachters- huis ten oosten van Rarancze (ben zuiden van Toporoetz) waar vooral het 16e neg. inf. uit Warasdin zich opnieuw met roem heeft bedekt. 1 De aanvallen der Russen ten N.O. van Okna en tegen de brugsdhans bij Uscieczko (aan de samenvloeiing van de Eteuryn met de Dnjester) zijn eveneens mislukt; zoo ook de met de grootste taaiheid steeds her haalde pogingen van den vijand om onzfe loopgraven in den sector ten N.O. van Buezacz binnen te dringen. De verliezen van den vijand (zijn weer buitengewoon groot geweest. In oen sector van. 10 K.M. breed hebben wij 2300 lijken van Russen voor ons front geteld, Enkele Russische bataljons rijn met 130 man uit het vuur tojMggefoeertl. (Het getal gevangenen, de laatste dagen ten NO. van Bndzacz inge leverd, is meer dan 800. Aan do boven-Ikwa (hebben troepten van de legergroep-Bóhm. Ermolli een Russisch vliegtuig, neergeschoten. De -bemanning, twee officieren, is gevang-Si genomen. Indo Boeko-wina. Reuter seinde gisteren uij, Londen: Uit komen die hem leende. En ook was liet wenschelijk, dat zoo weinig mogelijk men- schen van zijn bezoek aan Reveiiy af wisten. In de gegeven omstandigheden had hij geen recht hier 'een voet te zetten. Toen hij die poort in 't oog kreeg die prachtige 0iU.de ijzeren hekken die den parkiniuur daar afsloten, wilde hij liever de kleine treden in den müur opgaan dan recht doorloopen en van uit het grijs stee- aen portiershtuisje, dat den ingang bewaak, te, gezien te worden. Iemand ging die rich ting luit een vreemdeling, die een zon- derlingen indruk' maakte in zijn lo-mpen en met zijn slungelenden gang. Toen hij daar heer en meester was, werden landloopers niet binnen liet patild toegelaten. 'Hij was benieuwd Wat mr. Bjales zou doen. of zou do nieuwe heer dat alies veranderd heliben. Hij stond ©en oogonblifc de kleine, gezet te portierster en don vreemden man gade to slaan, die een heftige woordenwisse ling schenen te hebben. Opeens schoof de laatste zich in bochten wringend, haar als een aal voorhij en na hem oven ach- tema geloopen te hebiben, wat haar aan 't hjjgen en achter adem, bracht, gafmrs. Bates de vermoeiende jacht o-p en keerde naar haar eigen deur terug. Wynnstanley glimlachte, toen hij de tre den in den muur opklom en daar over hieen slapie. Maar mrs. Bptea' ©ogen wa ren vlug al wlaren liaar boenen dat ook' niet Toen hij van de laagste trede aan den binnenkant van den miuur tusschen kreupelhout stapte, dat het paadje door. sneed, vond bij dat hij van aangezicht tot aangezicht stond tegenojver de portierster, Petersburg wordt bericht, dat de vijand Czornowilz heeft ontruimd. Het later ontvangen legerbericht van gis teren fzie Laatste Nieuws) meldt hierover niets. Van het Zuldelij ke front. Oostenrijksch legerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier meld de gistermiddag: In Zuid-Tirol en op het Dolomiebenfront zijn weer geschutgevecihben geleverd. Onze vliegers Rebben een opslagplaats van den vijand te Ala met hommen be stookt Maiborgeth is door de Italianen wieder- om met zwaar geschut gebombardeerd. In het Flitscherbekken heblb'en onze troe pen gisterochtend een vijandelijke loop graaf vermees terd, waarom sedert dien hardnekkig wordt gevochten. Drie vijan delijke tegenaanvallen zijn afgeslagen. Op de hoogvlakte van Doberdo komt het dagelijks op enkele gedeelten van het front tot gevechten met handgranaten en mijn- werpers. Van het Balkan front De arrestaties te Saloniki. Volgens een Reuterbericht uit Parijs, zal aan de consuls van Duitschland, Oostenrijk, Bulgarije en Turkije, die te Saloniki gearres teerd zijn, na hun aankomst te Marseille een vrijgeleide tot aan de Zwitsersche gren zen worden verstrekt. De Grieksche prefect te Sa-loniki heeft, volgens het „Giomale d'ltalia", in opdracht zijner regeeri'ng de overgave van de con sulaatgebouwen der centrale mogendheden geëisclit. De Engeisch© en de Fransche generaals moeten dit "beslist hebben ge weigerd. De „Daily Telegraph" bevestigt dit be richt Generaal Sarrail heeft op het pro test geantwoord, dat de maatregel van zuiver militairen aard is en geen inbreuk maakt op de rechten der Grieksche over heid, die, voegde hij er bij, in alle andere 'zaken van openbare veiligheid volledige vrijhed'A van handelen behoudt De protesten van Griekenland. Het protest der Grieksche regeering te gen de arrestatie van Grieksche onderdanen is gistermiddag aan de gezanten der Entente te Athene overhandigd. - In de nota van de Grieksche regeering aan de vertegenwoordigers van Engeland en Frankrijk betreffende de arrestatie der consuls wordt volgens de „Neue Frei'ë Presse" nog gezegd: „De koninklijke regee ring, steunend op haar souvereiniteil, ver langt, niettegenstaande zij tegenover een sterkere macht staat, dat onverwijld de noodige bevelen worden gegeven voor de veiligheid der genoemde personen tot den lijd, dat zij weder onder de hoede der Grieksche autoriteiten worden gesteld. Bo vendien is de koninklijke regeering gerech tigd te eischen, dal bevel wordt gegeven om de door de geallieerden gearresteerde personen uit te leveren aan de Grieksche regeering, die ze onder haar hoede en be scherming zal nemen, en te verlangen, dat maatregelen worden genomen, dat de die npg kortademig was, en wier heel© lichaam nog beefde van hevige veroni. waardigi ng. Büj het zien van hem be daarde plotseling haar aanval van woede alsof zij* aan een touw werd getrokken, dat omi ha,ar Hals was bevestigd. „Goeie genade, sir I Bent u het? 'k Vraag nederig excuus. Maar die brutale vreemde man maakte me driftig. Ik dacht dat bet iemand was, die mij wou bedriegen." Zij .haalde zoo luid adem, dat het veel van diet snuiven van ©en paard had en stond, •haar boezelaar verfrommelend^buigend voor ,hem. „Hij duwde mij op zij alsof ik een vat was, omdat ik tegen hem zei, dat hij den nieuwen heer niet kon spreken, al was 't ook nog zoo. Ik zag' dien een poosje .geleden in de lindeboomen-allee Wandelen en hij zal wel niet best te spreken zijn als de kerel hem vindt. Als u na,ar 't kasteel gaat, sir, wil u dan (Wel aan iemand daar zeggen, dat hij ©en kwaad aardige, vreemde landlooper is om zoo maar binnen de poort te komen. Hij Voert niet veel goeds in 't schild, daar zou ik1 wel op durven wedden." In haar agitatie en woede scheen zirj vergeten te hebben zich te verwonderen over Wynnstanley tegenwoordigheid. Hij Was blij met een haastig woord te kunnen ont snappen en daalde nu met vluggen tred het paadje af. De weg kronkelde echter sterk en het nam hem meer tijd den rij weg te bereiken, die naar het hek1 va® het kasteel leidde, dan hij zich had Voor gesteld. Hrj wenschto va® de gelegenheid, dat de andere Wynnstanley niet op het kasteel was, gebruik to maken, om daar zelf goed ea wel .to tomen.' Hij dacht wapens van de consulaten worden geëer biedigd." Nog een oorlogsverklaring. Volgens een „Exehange"-telegram uit Athene heeft Essad pasja, leider der Muzel- manscbe bevolking van oostelijk Albanië, den centralen mogendheden en Bulgarije den oorlog verklaard. De „Times" bericht in verband hier mede, dat Essad pasja gezamenlijk met-de. Italiaansc.he troepen zal agecren en reeds te voren alle Duitschers, Oostenrijkers en Bulgaren uit het land gedreven had. De Muzelmannen in Novi Bazar, Mitro- witza en de vlakte van Kossovo, en mis schien ook de katholieke Mirdieten, maken 'echter gemeene zaak met de centrale mo gendheden en Bulgarije. Koning Peter te sSal on iki. „Reutel-" seint uit Saloniki, dat koning Peter van Servië waarschijnlijk daar rijn verblijf zal vestigen en dat ook de Servische regeering daarheen zal overgebracht wor den, naar het voorbeeld der Belgische regeo ring, die thans te Havre zetelt. Beslaag op (de villa „Ac'hil- 1 e i o n" gelegd. De „Korrespondeaz Norden" meldt: De Engelschen hebben aan de re geering van Griekenland roediedeeling ge daan van hu® besluit, om beslag te leggen op de villa „Achilleion" te Korfoe, die aan den keizer van Boitsdhiand behoort, om die als hospitaal in te richten. Aan de Dardanelles Jurksch legerbericht. Het Turkscfhe hoofdkwartier meldde gis teren f Aanl hot Dtaadanel lens-front wierp een torpedoboot in den nacht van 2 op 3 Janu ari eenige projectielen dn de richting van Ari Boemoe. Daarna trok zij zich terug. Bij Sed-eJ-Bahr beschoot onze artillerie tot den mengen de vijandelijke stellingen en het kamp tussdhen Sed-el-Balir en Tekke Boemoe. In dezen nacht beschoten een krujser en den 3en Januari twee kruisers onze stellingen een tijd lang, zonder suc ces. Onzfe artillerie trof tweemaal een kruiser. In den namiddag opende de vijandelijke artillerie plotseling het vuur op ons cen trum en den linkervleugel. Onzjo artillerie antwoordde krachtig e® jbracht de vijand© iijke artillerie tot fcSvijgen. Zij verwoestte ©en groot deel van d© vijandelijke loopgraven en belemmerd©, hiet transport. In den voormiddag beschoten onze kust- batterijen een tijdlang üe landingsplaatsen bij Söd-el-Bahr on Tdcke RoemeeZij dwon gen twee transportschepen van de lan dingsplaats te vluchten |en veroorzaakten didht in de nabijheid ei-van een brand, die den geheelen dag duurde. In Mesopotamia. Turksch legerbericht Het Tursrihe hoofdkwartier deeldt mede: Alle pogingen der bij Ali Garbi opge stelde troepen om de vijandelijke afdeef- lingen te Koet-ebAlnara te hulp te komen zijn verijdeld. om het huis heen te loopen en de zijdeur te nemen, die naar de kamer van de huis houdster leidde; als hij eenmaal voorbij den ingang naar de binnenplaats was, dan zou hij minder gevaar loopen door iemand gezien te worden. Hij snelde over een pad met rhododendrons afgezet, wier open barstende vuurrood© knoppen geheels vel den "van vlammend nood. -vormden, op be schutte plekken afgewisseld dpor de gele tint van azalea's. Toen hij den rijweg had bereikt, ver traagde hij zijn stap. Juist op het mo ment., dat hij het kasteel zelf in het pog kreeg, zag hij iets anders, iets dat hem plotseling deed stilstaan. Onder de hoo rnen, een weinig van den weg af, half verborgen achter een groole n hagedoorn, stonden twee mannen. Zij schenen indruk gesprek. Een van de twee was de andere Wynnstanley, de man, die zijn eigendom had opgeëischt. Een stok; bengelde in zijn hand, terwijl hij half afgekeerd stond Van den anderen man, die haastig een stroom van "woorden over hem uitgoot en zijn hand met ©en heftig gebaar op hief. Het was de vreemde landlooperover ivjien mrs. Bjates had gesproken. Hij was Wynnstanley op rijn weg naar het kas teel ©ogenschijnlijk tegengekomen en be dolde hemt nu om iets. De Wynnstanley, die niet het minste recht had daar te zijn, hield zich dicht bij bet kreupalbbschje, waar hij langsliep. Hij mioest hen onopgemerkt, als een diet •o£ een ikat zien voorbij te sluipen. ïlel ztou Viper rijd doel noodlottig worden als hij gezien werd. Hij kroop voorzichtig en onhoorbaar over het zachte, korte gras, De dienstplicht in Engeland. Derby's werving. In het rapjmrt over zijn stelsel van recru- t toe ring behandelt lord Derby in bijzonder heden de velschillende redenen, die ver hinderd hebben, dat het volledig succes had, sjjeciaa! het systeem te verklaren, zoodat de ai beider?, die erin werkzaam waren, niet voor recruteering in aanmer king konden komen. Derby eindigt ais volgt: „De werving heeft duidelijk uitgewezen, dat het geen Hebrek aan mbed is, dat de mannen weer houdt en, evenmin is er ook maar de geringste aanduiding, dat het land als een geheel met even vastbesloten is den eersten minister te steunen bij het houden van de belofte, die hij op 9 November 1914 in Guildhall lieeft gedaan, als het dit iras, toen die belofte werd afgelegd. Er is integendeel afdoende gebleken, dal het volk den oorlog wenscht doorgezet tezien tot het gelukkig einde," De politieke toest.a,n.d. In het Lagerhuis heeft Asquïth gisteren meegedeeld dat minister Simon is afge treden. De aanwezigheid van Mc. Kenna op de regeeringsbank schijnt aan te duiden, zoo seint Reuter, dal. er geen andere mi nisters zullen aftreden. De „Daily News" heeft roden om te ge- tooven <lat John Simon, de afgetreden En- gelsohe minister van binaenlandsche za ken, reeds na de eerste kabinetszitting, de lorigo week, toen het besluit inzake den lienstplieht werd genomen, zijn ontslag ■eeft ingediend. In radicale ingen is men bitter ge stemd over de actie voor den dienstplicht loor de unionisten op touw gezet en waarin zij eers te-minister Asquith dpor het uit buiten van diens .belofte, dat de cm ge huwden het eerst voor het leger in aan merking konien, diens ondanks hebben mee gesleept en met hem de meeste andere 'eden van 'l kabinet. iMaar meer nog dan te gen de unionistische con sen ptiemannen is men vijandig-gestemd legenden tot nog toe alt. ultra-radicaal bekend slaanden minister Lloyd George, wiens (ijveren voor de dienst plicht hem do beschuldiging van aartsver rader der radicale yrijneidsbeginseten op den hals heeft gehaald. Tegen dienstdwang. James Winstone, de ^voorzitter van de „South Wales Miners Federation" ver klaarde in eene .vergadering te Pontypool, dat het dagelrjksch (bestuur van de „South Wales Miners" metplcemcenc stemmen het besluit heeft genomen, jom tegen dienst plicht te protesleeien t „Ik weet wat ,ik zeg,", zeide liij. „Indien do politici hier jte lande niet oppassen, zal de arbeid in ;het geheel© kolengéhied in Zuid Wales neergelegd 'worden, zoodat er geen steenkool zal gijn voor de Cngelsclie marine." Ook do mijn werkers jyan de Rhondda- dat door d© herten Was afgegraasd en liep met opzet langzaam, totdat hij bui ten het gehoor was. Toen hij hen dicht Was genaderd, ving hij brokstukken Van hun gesprek', dat steeds heftiger wend, op. „Ik zeg je dat ik niets met je heb te maken. Mank, dat je hier van daan komt of ik zal do honden op je afsturen. Jij smerige liond van een lengemachtigen Por tugees! wat ter "wereld denk je er wel b\j te winnen met hier op mijn bezitting rond te sluipen en te beproeven mij geld af te persen! Ik zal je aan de politie uitle veren, ja dat zal ik doen als je niet heel spoedig je biezen pakt!" Zijn stóm klonk schel en luid. Wynn stanley, die langs hen heen kroop in zijn haast om weg te komen, meende daaruit te hooien, dat hij bevreesd was. De andere man lachte, 't Wjas een toornige lach, die iets koelbloedig duivelachtigs had. „0, jij stuurt do honden op den armen Pedro af, zool Jij roept de guard ja ci vile? Heel goed, bestt Maar er is een kleine rekening wat jij oen rekening noemt die eerst vereffend moet wor den, hé, zeg? Jij vergeel, mistaire Don Grandee Vynnslanloy 1 Jij vergeet alles wat je mij schuldig bent Wie pikte je uit het water ©p en bracht je aan boord van de 'Relli Fieri en leende je zgn jas? Wie gaf je zijn kooi? Vertel mg dat eens. Alles Pedro, de arme oude Pedro, die jij «u zoo slecht behandelt! Foei, mis taire Vynnslanleyl Jij ondankbare gentlei- manJij vergeet -«■ jij vergeet te veel. Jjj herinnert je niet al wat je beloofd hebt aan den armen Pedro I" (W.otü wwt&l EDAIMSCHE i li i tam lil

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1