TT 8TA.DBMEÜWS- vallei hebbfen zich in em« vergadering te Porth in gelijken geest uitgelaten. Sehotsch socialistisch blad tiit beslag genomen. Te Glasgow heeft jde politie beslag ge legd op alle exemplaren van het laatste nummer van het Schotsche socialistische blad Forward''. De «exemplaren werden zelfs by de abonnees weggehaald. Als reden wordt .opgegeven, dat het blad een niet-geautonaeewl verslag jvan Lloyd George's laatste bezoek .aan de Clyde beeft gepubliceerd. De „Forward" is .inderdaad bet eenige blad, dat een volledig .verslag heeft gegefc vea van de ontvangst, die aan minister Lloyd George op een vergadering van vak- vereenigingen te Glasgow en op verschei dene bijeenkomsten in (fabrieken is bereid, een ontvangst die een vijandig karakter moet hebben gedragen. De „Manchester Guardian" kan bevestigen, dat het verslag ran de „Forward" juist was. Ter Zeè. De „Persia". President Wilson is van zijn huwelijks reis naar Washington teruggekeerd om in den huldigen, erkend ernsdgen s tan 1 van de crisis in verband met het onderzeeërs geschil, de leiding op zich te nemen. Officieel wordt bekend gemaald, dat de regeering handelend zal optreden, zoodra volledige bijzonderheden bekend zullen zijn. 'De zitting van den ministerraad is uit gesteld. omdat die bijzonderheden nog niet bekend zijn, maar de president heeft met verschillende leden van de „Senaats-oom- missie voor-de betrekkingen met het bui tenland" den toestand besproken. De ,JB(onvilston". Reuter seint uit Londen, dat het En- gelsche ss. „Bjonvilston" te Alexandria aan gekomen is met beschadigd® boeg. In Kameroen. De rial van Jaunde. Wolff's Bjureau meldt: Volgens een Reuterbe richt is Jaunde, hel centrum van de verdediging van Kame roen, op 1 Januari in handen van den vijand gevallen. Daarop viel reeds sedert geruinien tijd te rekenen, iD aanmerking genomen da een ontzaglijke Engelsch-Fransch-Belgi-che overmacht, die, voorzien van alle moderne oorlogsbehoeften, de kleine schaar dappere verdedigers der uitgestrekte kolonie be stookte. Maar ook thans hebben de kolo niale troepen de wapens nog niet neer gelegd, maar trekken zij strijdend achteruit Met ongeëvenaarde opofferingsgezindheü en onwrikbaar vertrouwen in de einde lijk® zegepraal Van de Duiische zaak in Europa, hebben zij nu reeds anderhalfjaar zich in de kolonie weten te handhaven, niettegenstaande de absolute onmogelijkheid van toevoer van oorlogsmiddelen uit het vaderland, en daarvoor hebben de dap pere troepen en hun beleidvolle aanvoer der luitenant-kolonel Zimmerm.aun den war men dank' fvtan het (vaderland verdiend. En a'. zonden de troepen, ondanks de dappere ver dediging, ten slotte het onderspit moeten delven, dan is Kameroen voor Duilseh- land nog nietverloren. Over het defini tieve lot ook van deze kolonie zal op andere oorlogstoorfeelen beslist worden. Diverse berichten. De vredes-expedi ti e va.n F.o,r.d Aan de „Frankf. Zeitung" wordt uit Kopenhagen bericht: Door de tegemoetko mende houding van de Duitsche regeering mag de vredes-expeditie van Ford door Duitsehland na.ar 's-Gravenhage reizen. De leden mogen, echter hun extra-trein in ^Duitsohland niet verlaten en geen geschre ven papieren, drukwerken of fotografie-toe- stellen bij zioh hebben. Zij krijgen passen Van het Duitsche consulaat-generaal teKo. penhageri. "Vrijdag Vertrokken zij van Kopenhagen, De meeste deelnemers keeien op 12 Ja nuari met het stoomschip „Rotterdam" van de .Rotterdam-Amerika' ijn naarNew-Yoik terug. Alleen de vredes-delegatie blijft in den Haag. BOTEN LA m Men verzoekt ons te melden, dat H. M de 'Koningin Jonkvrouwe F. C. H- baro nesse van der Feltz tijdelijk "aan fL D. hof (heeft verbonden. Een conferentie De minister van koloniën a. i-, de heer Rambonnet,'heeft gisteren op het Departe- pient van Koloniën een .conferentie gehad met den gouverneur-generaal graaf van Limburg Stirum. i I Militaire onderwatenetting. De commissie voor Nederland van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap zal Woensdag 12 Januari een vergadering hou den in „Diligentia", te 's-Gravenhage, waar in dr. A. A. Beekman een voordracht zal houden over de „Militaire' Ondcrwaterzel- fingen in Nederland". Deze vergadering, die toegankelijk is voor alle belangstellenden, zal te 8 uur aanvangen, NederJ. Anti-Oorlogsraad. Op een propaganda-avond van den Ned Anti-Oorlog-Raad zal dr. J. M. Hoogvliet, van Den mag, te Alkmaar de rede uitsprc ken, die hij in den afgeloopen zomer voor een talrijk Deenseh-Zweedsch-Noorsch jpu bliek hield in de zittingzaal Van den Rijks dag te Kopenhagen. (Deze rede is "geti teld; „Het dagheL... uit het Noorden I" Vervolgens zal hij uiteenzetten, waarom Volgens zijn meening ieder normaal den- koud en voelend mensch er zedelijk belang hij heeft en zedelijk verplicht is, in eik geval het algemeene streven van den Anti- Oorlog-Raad te ondersteunen. Er zal voor iedereen gelegenheid zijn tot gedachtenwisseling. De vergadering wordt opgeluisterd door declamatie-nummers van moj. Julia de Vries, uit Alkmaar, en viool-soli van den heer David Adriaanse, uit Leipzig. Ongenajgd outslag. Heden werd voor de AfJeeling van den Raad van State voor de geschillen van lies tuur behandeld het beroep van den Raad der gemeente 's-Gravcnhaga tegm het besluit van Gedeputeerde S'alen van Zuid-Holland van 20/24 September 1915, waatbij jioedkeunng is onthouden aan een besluit van dien 'Raad van 28 Juni 191.5, voor zoover daarbij aan D. Kanon onge vraagd eervol ontslag is verleend al, hoofd der openbare lagere school aan de Sirte- mastraat te 's-Gravenhage. Zooals 'men zich zal herinneren, werd het ontslag verleend op grond van het door den Gemeenteraad aanvaarde begin sel. dat aan den ambtenaar, die wegens den door hem bereikten leeftijd recht op pensioen kan doen gelden, in den regel, zoo niet het gemeentebelang het tegendeel eischt, eervol ontslag wordt verleend, en hebben Gedeputeerde Stalen -hunne goed keuring aan het Raadsbesluit onthouden uit overweging, dat al mag bij do beslissing over al of niet ontslag van een onder wijzer rekening worden gehouden met het feit van het bereiken van den pensioen gerechtigden leeftijd ook een onder wijzer die 65 of meer jaren telt, niet ont slagen zal mogen worden, dan wanneet gebleken is, dat zijn mindere geschiktheid zulks weuschelijk maakt; en dat niet het ontslag op 65-jarigen leeftijd tot een regel mag worden gemaakt, wlaarvan uitzonde ling alleen wordt toegelaten als het ge meentebelang het tegendeel eischt, doch omgekeerd het ontslag slechts gerechtvaar digd is zoo het gemeentebelang het nprdert. Ter ondersteuning van het beroep bij de Kroon werd vanwege den Gemeente raad o.a. aangevoerd, dat niet bloot om der consequentie wille tot het aangevallen ontslag is overgegaan, doch wel omdat het gemeentebestuur van oordeel was en is dat het gemeentebelang, in cibu het belang! van het openbaar onderwijs der gemeente 's-Gravenhage, «lat ontslag vet derde. Do heer D. Kanon, zelve tegenwoordig, wenschte niet het .woord te voeren, maar dit over te laten aan den hear C. F. A. Zernike, voorzitter der JYereoniging van Hoofden van Scholen, |iie, vervolgens als mondeling gemachtigde van Iden heer Kanon optredende, betoogde dat, tzoeaJs het ge meentebestuur de zaak behandelde, er plaats is voor .willekeur; en voorts, met een beroep op de wet, dat het besluit van een gemeenteraad niet .voldoende gemoti veerd is. Intusschen (bracht spieker hulde aan de houding door het gemeentebestuur bij de behandeling van deze zaak aange nomen, waardoor die behandeling geheel zakelijk geschiedde en geen persoonlijk^ quaes ties werden, aangeroerd. Zijnerzijds beriep de heer JZemike zich op het advies van het schooltoezicht, iwaar dit, over het Beroep geraadpleegd, gunstig oordeelde over het besluit van Gedep. Staten. Uitgeschakeld moest dan ook, volgens spreker worden een advies, waarop de wethouder zich beriep, en dat was ,uj (gebracht vóór d„ behande ling dezer zaak. Verder betoogde spreker .nog de moeilijk heid om aan jte toonen, wanneer het ge meentebelang niet eischt, dat ontslag worde (verleend pp 65-jarigen leeftijd. Daarom was de stelling van den gemeenteraad, dat het ontslag wordt verleend zoo niet het gemeentebelang liet tegendeel eischt, ver keerd, en was juist wat Gedep. Staten wil len., dat het «ontslag «1echts gerechtvaar digd is zoo «het gemeentebelang het vordert. De Koninklijke beslissing /volgt later. Nederland en de oorlog. De „Le to" op een m ij n geloo pen. Blij Dirkzwagers signaal-tation. te Hoek van Holland is een draadloos bericht van den volgenden inhoud ontvangen: Het van New-York naar Rotterdam be- stemde Nederlandsche stoomschip „Leto" is hedenavond 8 mijl Oost ten Zuiden van Galopper op een mijn geloopen en ver volgt de reis naar Rotterdam. Nadere bijzonderheden ontbreken. (De „Leto" is een schip van de maat schappij „Zeevaart" te Rotterdam). Men seint ons uit RotterdamHet heden nacht binnengekomen stoomschip „Alkaid" heeft 21 man van het ss. „Leto" aan boord. De sleepboot „Witte Zee" en „Oost zee" zijn hedenmorgen om kwart over viei' uur ter opsporing vertrokken. Hetss. „Leto" is van de Mij. „Zeevaart" te Rot terdam en meet 3240* ton en was op reis van New-York' naai' Rotterdam. liet ss is gisteravond 8 mijl ten zuiden van het Galloper vuurschip op een mijn geloopen. Omtrent de geredden van het ss. „Leto" wordt nog gemeld, dat zich daaronder de kapitein vjan het stoomschip bevindt. Wij ontvangen nog de volgende bijzon derheden Volgens verklaring van kapitein R. Teen- sma van. Tiet s.s. „Leto" stootte het schip gistermiddag ter hoogte van Vi mijl van het Galloper vuuisehip op een mijn. De toestand van het schip liet zich al dadelijk ernstig aanzien, dat de kapitein de bemanning, 21 man, beval in de redding- booten te gaan. Zij jverdea toen opgepikt door de „Alkaid.",. -jMen Meld het schip in het oog en toen het te 5 uur nog drijvende bleek, gingen de le en 2e stuurman, een donkeyman en 2 matrozen naar 't schip terug, om te trachten het op sleeptouw te nemen, wat mislukte, daar de trossen brac ken. Het scMp bleek echter in hopeloozen toestand te verkeeren. bpch zijn toen de 2e stuurman, de bootsman en een matroos aan boord gebleven, omtrent wier lot op dit oogenblik nog niets nader bekend is. Twee sleepbooten van L. Smit zijn er heen gegaan. Gedeeltelijke stopzetting Van de Goudsche Kaarsenfabriek. De directie van de Goudsche Kaarseufa- back heeft aan de „Goudsche, Ct." «mee gedeeld, dat zij, tot haar leedwezen, door de omstandigheden gedwongen wordt haar bedrijf, voor een deel voorloopig, met in gang van heden stop te zetten. De toevoer ran grondstoffen voor de kaarsenfabrieken hief te lande was de jlaat- ste zes weken zeer onregelmatig. Er. is getracht daarin verbetering te brengen, doch de pogingen, welke daarvoor door de directie zoowel bij de Eagelseihe (als bij de Nederlandsche regeering en "bij üe N. 0 T.-autoriteaten zijn aangewend, heb ben niet geholpen, en het gevolg daarvan is geweest, dat thans tot gedeeltelijke slui ting van de fabriek is Vnoeten wooden besloten. In verband met dit besluit heeft de di rectie der Kaarsenfabriek een regeling ge troffen voor de werklieden, die door het stopzetten buiten werk zullen geraken en waarmede wordt beoogd hen zoo ruim Mo gelijk tegemoet le komen in deze dringende buitengewone omstandigheden. I Aan de werklieden is gisteren bekend gemaakt, dat de vaste mannelijke werklie den, deelhebbers der YoorZbrgskas, gedu rende dien tijd voorloopig genieten: 85 pCt. van het gewone vaste loon ten den toe slag, die voor dit jaar op 25 pCt. van het vaste looneis vastgesteld. Het gewone vaste loon zai 'worden betaald ui.t Onder steuningsfonds 1908. De vaste mannelijke werklieden, met-deel hebbers der Voorzorgskas genieten gedu rende dfen tijd voorloopig 85 pCt. (van het gewone vaste loon -f- den toeslag, die voor dit jaar op 20 pCt. van het vaste loon is vastgesteld. Het gewone vaste loon feal worden betaald uit Ondersteuningsfonds 1908. De vrouwelijke werklieden genieten ge durende dien tijd voorloopig 85 pCt. Aran het gewone raste loon den toeslag, die voor dit jaar is vastgesteld op 20 pCt van het vaste loon voor haar, die 1 jaar of langer, en 10 pCt van het vaste loon voor haar, die korter dan 1 jaar in dienst der fabriek zijn. Het gewone vaste loon zal worden betaald uit Ondersteunings fonds 1908. Aan de losse werklieden, die ter vervan ging van de gemobiliseerde werklieden zijn aangenomen, kan de directie geen uitkee- ring doen. 1 VLAARDINGEN, 5 Jan Jfcn uit Vlaar dingen zullen 18 stoomloggers aan debeug- visseherij deelnemen. VLAARDINGEN, 5 Jan. De heeren A, Bloes, meubelfabrikant, en A. Bijdebeek, ingenieur, beiden te Vlaardingen, die zich naar Duitscbland hadden begeven, zijn daar gevangen genomen. (N. V. d. D.) Gemeentelijk* vUoIivertoop. Donderdag a.s. zal begonnen worden in de tentjes voor den- Gemeentelijken visch- vqrkoop ook spiering ter beschikking te stellen tegen den prijs van 15 cent j>er pond. Spiering is een zeer gewilde visch. Een portie van 2Va ons gebakken spie ring bevat meer eiwit en 'Vet dan een portie vleesch van 3 ons. Bovendien is gebakken spiering bijzon der goed van smaak. Het schoonmaken van deze visch 'is zeer eenvoudig; men snijdt er den kop af in Üe richting van den rug naar den buik en verwijdert hiermede tevens de inge wanden. Daarna spoelt men de visch goed uit en laat haar voldoende uitdruipen. Het bakken kan geschieden in een koe kepan of in een pan met kokende raap-, sla-, boter- of bakolie, en is weinig be werkelijk. Teneinde bij het bakken het bruin wor den van de vischjes te bevorderen, kan men ze vóór het Jbakken even door de melk of taptemelk halen. Landstorm 19061121. Den Landstormplichtigen van de jaar klassen 1906 tot 1911 wordt aangeraden zich direct aan te sluiten bij den Vrijwil- ligen Landstorm, om bij dit korps zich oen voorgeoefendheid te verwerven, die hun, later opgeroepen, vele voordeden zal bezorgen. Zooals men weet, verbindt men zich bij den Vrijwilligen Candstorm slechts voor den duur der mobilisatie en dat zal ook wel <«de tijd zijn, dat die LandsLonnplich- tigen onder de wapenen -zullen gehouden worden, Bij het korps hier ter stede begint lialf Januari een nieuwe opdeidingsklasse, zoo dat zij, die zich vóór dien tijd aanmelden, den gelieelen cursus kunnen volgen en dus goed beslagen ten ijs komen, wanneei; ze later onder de wapenen zullen geroepen worden. t'i_ [_j l_J_ Toonkunst. De aid. Schiedam der Mij", tot -Bevorde ring der Toonkunst houdt haar ledenver gadering op Zaterdagmiddag, 8 Januari as., in de bovenzaal van het gebouw Odéon. Wij verwijzen belangstellenden naar de betreffende advertentie in dit blad. De Hoofdbrug zal wegens reparatie Don derdag na drie uur n m. voor het scheep vaartverkeer gesloten zijn. Kaarsenfabriek. Zooals men -onder een andere rubriek in dit blad kaa lezen, heeft de Directie der GouJsche Kaarsenfabriek, door de om standigheden- gedwongen, haar bedrijf, voor een deel voorloopig, stop gezet. Dit is noodzakelijk geworden door den onregel- tnatigen en onvoldoenden toevoer van grond stoffen nit Engeland. Naar aanleiding van dit bericht hebben wij ons tot de Directie der Kaarsenfabriek „Apollo" alhier gewend, met de vraag hoe het aan deze fabriek met den stand der grondstoffen stond. Het doet ons genoegen een eenigszins geruststellend antwoord van de Directie te kunnen roededeelen Deze deelde ons n.l. mede, dat voorloo pig nog voldoende gioiriLteffen in vooi raad waren om deze maand het bedrijf te kunnen voortzetten. Reeds sedert eenigen tijd wordt niet meer met vo ie kracht ge werkt en dit zal natuurlijk A. den eer- Sten tijd zoo moeten blijven De Directie hoopt en vertrtm 1 echter dat Engeland de daar opgehouden grond stoffen wel weer spoedig zal loslaten, zoo als in de 16 maanden, gedurende welke de oorlog de industrie en den handel voor allerlei moeilijkheden plaatst, reeds meer malen is voorgekomen. Mocht echter een oogenblik gebrek aan gtondstof ontstaan, dan zal de Directie niet onmiddellijk de menschen op slraat zetten, doch hen voorloopig ander werk laten verrichten. Mocht die toestand te lang duren, dan zou ook hier het bedrijf moeten worden stopgezet, doch dan zal het personeel ook wel gesteund worden Maar, zooals gezegd, de Directie hoopi dat de ongehouden grondstoffen wel vóór dien tijd zullen worden ^gelaten. De aflevering van producten kan voor loopig nog regelmatig vooitgain, omdat een voldoende voorraad in de magazijnen aan wezig is. Gemeentelijke Atbeldibenrs Schiedam. Het resultaat van het bemiddelingswerk over het afgeloopen jaar is als volgt: Inschrijvingen van werkzoekenden 2360. Aanvragen van werkgevers 1064. Aantal plaatsingen 938. Over het jaar 1914 waxen deze cijfers respectievelijk 3301, 858 en. 647. Vanaf 1 Januari 1916 is, ingevolge de districtverdeeling, de arbeidsbeurs, alhiei aangewezen als districtsbeurs en zijn in dit distriet opgenomen de gemeenten Vlaar dingen, Maassluis, Vlaardinger-Ambacht Maasland, Kethel en Overschie, alwaar in het belang der arbeidsbemiddeling van ge meentewege correspondenten zijn aange steld, die in directe verbinding mét de arbeidsbeurs alhier staan. Opgave van aanvraag en aanbod worden dagelijks van uit de districtsbeurs aan de correspondenten gezonden, terwijl de cor respondenten eveneens hun opgaven bij de districtsbeurs alhier inzonden. Kan deze laatste aan eventueele aanvra gen niet voldoen, dan zendt zij deze door aan de Centrale Arbeidsbeurs te 's-Gra venhage, die ze op baar beurt aan alle arbeidsbeurzen in den lande rondzendt. "Waar het meermalen voorkomt, dat door werkgevers gevraagd wordt welke de kos ten zijn, die voor hen aan de arbeidsbemid deling verbonden zijn, wordt er nogmaals op gewezen, dat èn voor werkgevers èn voor werknemers de bemiddeling koste loos is. Gistermiddag viel een 78-jarige vrouw van de stoep voor een café aan de Lange Haven, waarbij zij haar been brak. Zij fe in 't ziekenhuis opgenomen. Hoog water. Hedenmiddag 41/4 uur stond het water in de Voorhaven zóó hoog-dat de Hoofd straat geheel onder water stond en voet gangers alleen nog dicht langs de huizen over die straat Londen gaan. Het tram- en Wagenvedréer W|as tloor de afsluiting van de waterkoeling stop gezet. J AGENDA. Heden en. -voLgdn.de dagen. Cirous-Sohouw- burg, 8 uur. Toonoeigez.-Spree. Om de Kroon. Heden en volgende 'lagen. Casino, 8 uur. Halt! Hier blijvenRevue van Henri Ter Hall. 5 Jan. Groote Schouwburg, 8 uur. Het Toom-Royaards. De Hydra. 5 Jan. Tivoli Schoumburg, 8 uur. Die Haghe Spelers. De Duivel. 6 Jan. Groote Schouwburg, 8 uur. Die iHaghe-Speler's. Een Doctor's Di lemma, s 7 Jan. Groote DoelezaaJ, 8 u. Toonkunst- Afd. Rotterdam, Samson. 8 Jan. Bovenzaal Odéon, 3Y2 u. M. t bcv d. Toonkunst afd. Schiedam. Al gemeene Ledenvergadering. Rechtzaten. Rotterdamsche Rechtbank. In. de strafzitting van gisteren werden 0. a. de volgenae zaken behandeld: Op 28 November zou de niet-versohenen bekl. S. J. v. L. zich te Schiedam, ver zet hebben tegen een agent van politie, die hem had overgebracht, omdat Mj1 op den openbaren weg inkennelijken staat van dronkenschap verkeerde. Bekl. zou heb ben gerukt en "getrokken en een zijner boenen tusschen die van den agent hebben •gestoken, met het doel den ambtenaar te laten vallen. De 20-jarige gistwerker H. P. K. te Schiedam, zou van L. te hulp zijii góko men en den agent aan diens jas hebben getrokken, "pogend aldus van U- te bevrij den. Ter zake van wederspannigheid doo-r twee personen met vereenigde krachten gepleegd, 'werd tegen ieder der beklaagden zes weken gevangenisstraf gefeischt. De niet-verschenen bekl. D. V. zón op 21 November juffrouw J. II. Smit, te Schie dam, een scheldwoord toegevoegd hebben. Het 0. M. eischte wegens eenvoudige beleediging f 25 boete, subs. 25 dagen hechtenis. De 42-jarige verlofhoudster S. D„ te Vlaardingen, was bij1 vonnis van N*- kan tongerecht te Schiedam, d.d. 10 i\ un- ber, ter zake van overtreding van de I -*nk- wet veroordeeld tot fö boete, subs, j da gen hechtenis. Bekl. was van dat vonnis in appèl gekomen. Op 14 September had de inspecteur van politic J. R. Kramer een flesch boeren jongens in beslag genomen en van den inhoud geproefd, zoomede er aan geraken. Naar zijn mooning en in overeenstemming met de opgave van het etiket, dat ver meld had: „vruchten op brandewijn", had do inhcud van flesch bestaan uit vruch ten, getrokken op brandewijn, niot op sherry. Aangezien de verlofhoudster geen vergunning had gehad tot den verkoop Van sterkon drank in het klein, had de inspec teur proces-verbaal opgemaakt. Bekl. voerde aan, dat bet geen brande wijn geweest kon zijn. Zij "betrok (tUfjd i-oeren jongens op sherry, steeds van den zelfden leverancier. Het O. M eischte bevestiging. Mr. M. II. van Volzen, van Schiedam, voedde aan, dat de inhoud van die flesch geen sterke drank geweest zou zijn: de leverancier van bekl. had pleiter nadruk kelijk verzekerd, dat, afgezien van de vraag of de drank brandewijn dan wel sherry geweest was, het alcohol-perc/enlage in elk geval beneden 20 pCt. was geweest Z'"ch beroepend op «een vonnis van de rechtbank te Zutfen, d.d. 30 October 1912, te vinden in Jurisprudentie jaargang 1914, blz. -1198, meende de verdediger, dat eeni drank van minder dan 20 pClt. niet als sterken drank beschouwd kon Worden. Re- en dupliek volgden. 1 Uitspraak in deze zaken 11 dezer. („N. R. Ct.") De inbraakBeyers De officier vhn justitie te Alkmaar eischte gisieren begon J. van D. uit Scheveningen en F. Bj uit Rottei'dam, bedden gedetineerd,' wegens een door hen op 3 Juli bij jhr. Bteyers te Alkmaar gepleegde inbraak met diefstal, waarbij o.m. een platina collier met brillanten en een hoeveelheid tafel zilver ontvreemd werd, voor elK 5 jaar gevangenisstraf. De toegevoegde verdediger, mr. Huyzinga,- mt Hoorn, vroeg voor D. een lichtere straf, aangezien deze nog 7 jaar te goed had. Voor B| hoopte de verdediger, dat men diens omstandigheden in aanmerking zo-U] nemen, aangezien hij toen met zijn ge zin zonder brood zat. Uitspraak over 8 dagen. Valseh' zilverbons. Voor de rechtbank te Alkmaar stond, gisteren terecht de deeoratiescMlder P.S. te Zijpe, beschuldigd te Oudesluis zilver- bons te hebben vervaardigd en te hebben uitgegeven. Biekl. maakte de zilverbons met blau wen copieerinkt en Oost-Indischen inktop den oorkant van enveloppen. Hij bestreek den achterkant met een mengsel van zink wit, melk en Oost Indischen inkt. Hij ont kende uit gedaan te hebben, met het oog- me.rk anderen te benadeelen of zichzelf te bevoordeelen. De valsche zjlverbonshad Mj bij vergissing uitgegeven. Voor den rechter-comniissaris had bekl. verklaard, dat, hïj het feit had gepleegd om een motor fiets te koopen. De officier via,11 Justitie vroeg 4 jaren gevangenisstraf. Mr. Moens pleitte clementie. Ingezonden Mededeelingen. Zoo lang -gij gezond ziji, overwerkt gij u allicht. 10 vénverk en zorgen - leiden - tot niets goeds. Niemand kan de natuurwetten on gestraft overtreden. Wjjj allen hebben rust van onzen geest en ons lichaam, lichaamsoefening in de buitenlucht en acht uren slaap noodig om gezond te blijven. W/ij moeten Met te veel eten of 'drinken. Alleen melk en water, kunnen in ruime mate genuttigd worden. Verkeerde gewoonten overladen het bloed met urine-ziuw-vergiften. De nieren werken als veiligheidskleppen, filtreeren het bloed en verwijderen de vergiffen, maar zijin geneigd omi te verzwakken, bij langdurige inspanning, en zoodra zij falen, voelt gij u dof, vermoeid en zenuwachtig,. Uw rug doet pijn, gij verliest aan* gewicht# gij krijgt laat van hoofdpijn, duizeligheid en urine-stoomissen. Om beterschap te kunnen verkrijgen moet gij vooreerst weder eenvoudige, ver standige gewoonten aannemen. Maar gij dient ook de nieren te hulp te komen. Wat dat betreft kunt gij staat maken op Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen. Dit geneesmiddel zal van groot nut blij ken om de werkzaamheid der Meren te herstellen en haar te helpen om het.overt' lollig urinezuur en do vloeibare, afge werkte sloffen af te voeren. FosfcerlB Pillen zijn gegarandeerd vrij van schade)- lijke bestanddeelen. Zij werken alleen op. de nieren en urinewegen. Te ScMedam verkrijgbaar bij Kappelhoff Hovingh. Toezending geschiedt franco na ontv.' v. postwissel h f 1.75 vtoor één, of f 10.voor z/es doozen. Eischt de echte Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke ."doos, die niet voorzien - 'is van nevenstaand handelsmerk. I n 1 I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2