De oorlog. Laatste Nieuws. 410e Staatsloterij. wc ys I ■4U Gem engd Nieuws- Stoomichip Delflandomhoog geloopen. Men. seint ons (uit IJmuiden Het s.s. „Delfland." yan den Kon. Holl. Lloyd, metende 4302 jton, kapitein J. Tres- sou, komende van Ruenos-Aires, is tijdens den storm, tegen dg Nocrderpier aang©- ioopen. Het schip jicreeg een gat aan bak- Ixxmdzij en werd itusschen de Zukterpter en den Zuidertrefcdani /aan den grond ge let Het achterste gedeelte van bet schip is reeds onder water. Er is assistentie der waarts vertrokken. De jbentanning van het sdhip heeft de (boot nog niet verlaten. Later meldt men £/is: Het machine- en dekpersoneel van d© „Delfland", tezamen 22 taan, zijn te IJmui den aan wal gebracht. De achterruimen en de machinekamer s(,aan geheel onder water. Zware brand te Rotterdom. Hedennacht is te Rotterdam brand uit gebroken in bet kantoorgebouw „Meicuiius' aan de 'Boompjes. Te ongeveer 4 uur werd de "brand ontdekt in het achterdeel van het gebouw, dat uitkomt aan de Scheep makfershaven. De vlammen sloegen toen reeds uit het gebouw, waar het vuur reeds geruimen tijd had gewoed. De brandweer was spoedig daarop ter plaatse met een autobrandspuit, een drijvende stoomspuiten 6 handspuiten. Het achterdeel van het ge- bouw, Waar oa. een bijkantoor van de Ned. Gist- en Spiritusfabriek eu het kan tour van de firma Heydebroek zijn ge vestigd, brandde geheel uit. Ook andere Kantoren, oa. van de Cargadoors firma Schellen, leden veel schade. De ooi-zaak Van den brand 1st onjbekend. Kalender. Met ©en kalender jvan flinke afmetingen en van een jzeer fraaie, artistisqhe uit voering komen de Biscuitfabrieken „Vip toria" (Dordrecht en Brusselhaar afne- 'mens, nog op jhjet laatste moment verrassen Elk der vier fcwartaalsMaden, waaruit Üezie kalender bestaat, (draagt een keurige scherpe reproductie in jkoper-diiepdruk van een deroud Hollandscihe meesterwerken van het Mauri tehuis te ,'s-Gravenhage, en is daardoor mede een reclame voor de N.V. Geuze jCo.'s drukkerij te Dordrecht, die dit typografisch jkunstwerk heeft uitge voerd. iv Een avontuurlijke loopbaan Bisteren werd ziekere S. die ter be schikking van de justitie was gesteld, om dat hrj nog 4 maauden gevangenisstraf proest ondergaan, - krachtens een vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage, voor den commissaris der 3e afdieeling te Rot terdam geleid als verdacht van verduiste ring van f23 'ten nadeele van de Con federatie. 4 Dit laatste is niet juist gebleken. Hij was in 1914 W-^enrijder in dienst Van de Confederatie. Die f23 had hij niet .verduisterd, maar verloren. Bij was toen naar Frankrijk gegaan, had daar dienst genomen bij het vreemdelingenlegioen en odie £23 teruggezonden, welke hier ook .werkelijk zijn ontvangen. In den oorlog maakte hij een aantal veldslagen mede en verjoor daarbij één oog, terwijl hij aan beide beenen zwaar werd gewond. Hif weid in een ambulance verpleegd, en daarna voor den dienst afgekeurd.. Na ge nezen te zijn, is hij 'over Engeland naar Polland teruggekeerd. Visscheraaetie. Maandagavond had in *t Nieuwe Ver kooplokaal een zeer druk bezochte ver gadering plaats der Chr. Matrozen vereeni- gjng tie Scheveningen. De - voorzitter, de heer K. Vink, ze th in den breed© den stand van zaken uit een, er zijn blijdschap over uitsprekend dat bet manifest der Matrozenvereeniging *s morgens a/ah de .hlaven en in het dorp verspreid, blijkbaar doel getroffen heeft Alle I aggers bleven binnen, doch er had geen enkele ongeregeldheid plaats. "De voorzitter deelde voorts mee, dat de besturen der Schippers- en Matrozenver taeni/png in een voorvergadering tot vol ledige overeenstemming waren gekomen tem opzichte Van de verschillende loon wen schiep. Over en V-eer wlas iets toegegeven. De gewijzigde verlangens werden nu achtereenvolgens en uitvoerig besprokene- konden de vtoll© instemming der vergade ring Verwerven. Voor de totale bemanning schippérs inbegrepen wordt nu, 30 pCt der netto- beso miming als loon gevraagd; andere on dergeschikte punten bleven ongeveer ge lijk ien aan het weekloon van f12 werd mfet nadruk vastgehouden. „We moeten to' eiken prijs", zei de voorzitter, „Scheve ningen de schande besparen, dat aan krach tige werklieden f 10 weekloon betaald Wordt" Trouwens, reeds op drie erven Wordt £12 gegeven. Ook moet blijvend aangedrongen worden op -een behoorlijken arbeidsduur. 1 Besloten weid nog /dien avond die ge wijzigde loonwensdhem bij de reoderij in te dienen, opdaft zloo ispioedig mogelijk' de. 'kwestie tot oplossing gsou komen. -Gisteren (Dinsdag) hebben zoowel de zteevissdhers vergaderd. Naar intern van pa troonszijüe vernam, zijn dezerzijds aan de Vissdhers voorstellen gedaan itot tegetocet- kpm'iug aan de gesteld© eisefhm. Djase voor dellen zouden, naar (men verder vernam, behoudens enkele nadar (te regelen bijzon derheden zijn aanvaard, /en een 50 60 schuiten, welke tot .uitvaren gereed lagen èh Maandag hadden moeten uitvaren, ziulten jfu, naar verwacht pvordt, vandaag.-of mor gén uitgaan. F De staking (had .een vrij kalm verloop. Uit den aard jder zaak heersdhte er eenige b^ionjdeie drukte aan jde haven, maar noe menswaardige ongeregeldheden zijn /er niet voorgekomen, i 1 Uit IJmuiden meldt men: In een gistemamiddag te IJmuiden ge houden vergadering van de commissie uit de vereenigde reeders met de besturen der schippersvereemging en de afdeeling schip pers van den Zeemansbond, zijn de dne verzoeken der actievoerende schippers /be sproken. Deze verzoeken zijn. een grati- £ieatie/ van 1fs procent der besommingen over 1915; uitbetaling van lever- en kuit- geld en ©en loontoeslag van pCt der besommingen, zoolang de zeeoorlog duurt In beginsel is men, wat de laatste twee punten betreft, tot een vergelijk gekomen. Inwilliging van het eerste punt stuitte op bezwaren. In een bijeenkomst van reeders op heden zal definitief beslist worden. 't Is te Verwachten, dat de schippers bij Inwilliging van de laatste beide verzoe ken terzake van het eerste punt zullen toe geven. Inmiddels zulien van de reederijen, die op alle punten hebben toegegeven of reeds aan de eischen voldedep, de sche pen onmiddellijk in de vaart gaan, voor zoover ze hebben voldaan aan de eischen der zeelieden-vereeniging wat de meerdere veiligheid betreft. De ondergang van de Persia". In een Zondag uit Alexandrie afgezonden Reuter-lelegram wordt meegedeeld, dat de geredden van de „Persia" het hard te ver duien hebben gehad. Bijna allen dragen de sporen van de ellende, die ze hebben door staan. Zij kunnen slechts weinig vertellen van de tragedie, want deze werd zoo snel afgespeeld, dat zij zich zelfs thans nog ternauwernood rekenschap kunnen geven van het gebeurde. Men was juist begonnen met de lunch, toen een hevige ontploffing plaats had Het geheele schip werd hevig dooreenge schud en begon het volgende oogenblik aan bakbooid/ijde'over te hellen Degenen, die van hun stoelen waten opgestaan en zij die nog niet in bet salon waren, hadden eenige hoop om te ontkomen. Vele anderen schenen verlamd en bleven zitten alsof zij aan hun stoelen-vastgenageld waren. Hun besluiteloosheid was hun noodlottig, daar het schip hoe langer hoe meer overhelde en het water binnenstroomde. Enkelen, die het dek nog hadden kunnen bereiken, konden zich niet staande houden en gleden in zee, terwijl anderen door de golven werden medegesieurd. Men kon slechts vier booten aan de eeno zijde strijken en dit geschiedde op voorbed dige wijze. Er heerschte geen spoor van paniek, alles ging snel en rustig in zijn werk. Een jonge dame vertelde: ,,Ik zat pas aan tafel, toen de ontploffing plaats had. Ik snelde onmiddellijk naar mijn hut om een reddinggordel te halen. Tweemaal viel ik tengevolge van het hellen van het schip, ik bereikte echter mijn hut, greep mijn red dinggordel en vloog weer naar het dek. Ik had de grootste moeite om mij staande te houden en sloeg onderweg weder neder. Ofschoon ik mij ernstig bezeerd had, lukte het mij toch den gordel om te doen, ik sprong in zee en werd, na 15 minuten in het water te hebben gelegen, gered." Wat de anderen vertellen, komt vrijwel op hetzelfde neer. Velen zagen moeders haar kinderen gaan zoeken, maar niet terugkeeren. Er zijn dan ook maar twee kinderen gered. Ook werd slechts één hofmeesteres gered. De geredden hadden alles verloren. Der tig uren brachten zij* door in de booten, waar zij hevige koude leden, want niemand was warm gekleed. Men kan zich dus voor stellen hoe zij e'r aan toe waren. Grant, de geredde Amerikaan, zei: „II werd naar beneden gezogen en raakte met mijn schoen verward in het touwwerk; dit ging echter los, ik kwam weer aan de op pervlakte en klampte mij vast aan eenige wrakstukken. Hel laatste, dat ik van de „Persia" zag, was dat de boeg omhoog stak en dit was eerst vijf minuten na de ontploffing." „Toen de „Persia" zonk," zoo vertelde Grant verder, „zag men een ijsèlijk tooneel Het water was zwart als inkt, sommige menschen schreeuwden, anderen zeiden elkander vaarwel. Ik was drie uren in het water voor ik opgepikt werd." Oorlogivaria. Blijkens de Engelse he yerliestijsten van Jan. zijn 26 officieren gesneuveld, 5? gewond of vermist. Bovendien worden d.d. 25 Dec. 467 manschappen als gesneuveld gewond of vermist opgegeven. - Van de vloot zijn 2 officieren gesneu yeld en is er 1 gewond. Wecrmnraehtlisg. Verwachting tot den avond van Donder dag 6 dezer: Matige tot prachtige, tijdelijk: storm achtige, Westelijke tot zuidwestelijke wind; meest 'zwaar bewolkt met. tijdelijke opkla ring; waarschijnlijk regenbuien en zelfde temperatuur. Aardbeving in den BtUlen Oceaan. SIDNEY, 4 Jan. Een aardbeving is hier op 1 Januari geconstateerd, waarvan het centrum 2200 mijl yam Sydney is verwij derd. Men verwacht, Bat van 'de eilanden berichten over verwoestingen ontvangen gullen wordenl i Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht. BERLIJN, 5 Jan. Het grootehoofdkwar tier meldde hedenmorgen: Op geen der oorlogstooneelen is iets bijzonders voorgevallen, behalve artillerie ën mij ngevechten op verschillende plaat sen van Ret "westelijk front. Fransch, legerbericht PARIJS, 4 Januari. Het officieel© commu niqué van hedenavond luidt: Over het geheele front artfileriege rechten. In Artois brachten wij den vijand zware verliezen toe. "Wij (hebben een munitiedepöt te Alt- kirOh. in de lucht Laten vliegen. Van het Oostelijke front. Russisch legerbericht. PETERSBURG, 4 Jan. De groote gene rale staf meldt heden: «De Duitschers trachtten om iti de buurt van Eh»enhof over de Dwina te trekken, doch weiden door ons vuur teruggedreven. Duitschers, in .witte mantels gehuld, die een poging deden om onze loopgraven in de burnt van het station Tzargad te nade ren, werden eveneens op de vlucht gejaagd. In de buurt van Czartorysk werd de vijand uit een boschje tusschen Kostuknov- ka en het station Podsjerewitsji verdreven. Onze tioepen bezetten in de streek van den middenloop van de Strypa, nadat zij door draadverspei ringen gedrongen waren, een gedeelte van de vijandelijke loopgraven oostelijk van het dorp IBielawintze eu na men stormenderhand een afzonderlijk weik. Ten nooidoosleix van Czernowitz bezet ten onze troepen een linie vijandelijke loop graven Tegenaanvallen, welke de vijand hier uitvoerde, werden door het geconcen- tieeid vuur van onze artillerie afgeslagen ep den vijand werden zware verliezen toe gebracht. Van het Kaukasische front wordt gemeld, dat er geen wijzigingen hebben plaats gehad. Tan het Zuidelijke front. Italiaansch legerbericht ROME, 4 Jan. (Officieel.) De Italianen hebben honger gelegen stellingen op de bergen hi) Riva bezet en eveneens twee loopgraven op den Monte Sperone. Op het Karslplateau maakten zij eenige vor deringen. Yan het Balkanfrönt- Fransch legerbericht. PARIJS, 4 Januari. "Het officieele commu niqué van hedenavond meldt van het oor' logstaoneel op den B|alk'an. De Bulgaren hebben verscheiden dorpen a,an de Grieksdie grens geplunderd. Vliegeraanslagen. SALONIKf, i Jan. Fransche vliegers hebben in de laatste paar dagen talrijke vluchten gedaan over de vijandelijke linies en bommen laten vallen op Pcttritsj, Stroem- nitza en andere steden en dorpen, waar troepenbewegingen werden waargenomen. Ofschoon de Duitschers de Fransche vlie gers met kanonnen beschoten, leed geen van hen eenig nadeel. Daarentegen gelooft men, dat- de bom men een zeer groot aantal slachtoffers maakten. Te Petntsj zag een vlieger een hom midden in de stad vallen, waarop huizen ineenstortten en branden uitbraken. Verder hadden er op het front geen ge beurtenissen plaats. Ofschoon een Grieksch pro-Duitsch blad zegt, dat de aanval over een veertien dagen zal beginnen, gaan de geallieerden voort met de organisatie hunner verdedigings linies. Heden begon de Engelsche artillerie zich in te schieten. De inwoners van. Salo nika werden gewaarschuwd niet beangst te zijn, wanneer zij hoorden vuren, omdat schietoefeningen worden gehouden. In Engeland. De politieke toes tand. LONDEN, 5 Jan. („Tel."). Alle dagbla den wijden beschouwingen aan de Lager huisdebatten, welke heden zulten plaats vinden naar aanleiding van. be/fc indienen van het dienstplicht/ontwerp. Volgens de „Daily Telegraph" heeft het ontwerp nog niet de goedkeuring van alle ministers kunnen wegdragen. McKenna is er tegen om redenen van financieelen aard, en JTunciman, omdat hij,bevreesd is, dat de- dienstplicht de handelsbelangen te veel zal schaden. Het reeds genoemde blad ver- zekert echter van de meestgezjaghebben de zijde, dat het niet waarschijnlijk' is; dat nog meer ministers hun pntslag zullen nemen. 1 De „Graphic" hoopt, dat een ernstige crisis vermeden zal-kunnen worden en Voegt hieraan toe,dat er een bepaalde neiging bij ©en gedeelte van de Labour-afgevaar- digden bestaat, om ©en gematigd dienst plicht-systeem te steunen. Do „Times" zegt: Het kabinet schijnt de moeilijkheden te boven gekomen te zijn. De „Daily News" veriziekért aan den andeben kant, dat de Vrienden vanMcKennia en Runciman verwachten, öat hen Van beiden of beiden aan jiet einde dek week hun ontslag' jnog izullen nemen. Gebeurt dit, dan zullen nog andete ontslagaanvra gen kunnen volgen. 1 Ter Zee. Do ,;Persi.a". "WASHINGTON, 4 Januari. Minister Lan sing heeft aan de Amerikaansche consuls te Alexandrië, Kaïro en op Malta heden geseind: „Win onmiddellijk alle verkrijg bare inlichtingen in bij de geredden van de „-Persia" en sein den korten inhoud daarvan'-'. i 1 Diverse berichten. Engeland en He neutrale i jha-ndell i 1 LONDEN, 4 Jan. (Het ministerie van bui- teMandsdbe Zaken heeft jaen „Wjhite Pa per" uitgegeven, waarin een uitvoerig uit eengezette verklaring gedaan, wordt omtrent de maatregelen—tot hrerhindering van Buitsrihlanid's zeehandel. Met (nadruk wordt daarin verklaard, dat jailes gedaan is om elke afbrepk aan iftoutralen te voorhouten. „Het Wjhite Rafter" Iqegt vender, dat het uitvoeren van D|uitsdbJaind npar overzfe©- sdhe tanden bijna geheel en .al gestaakt is. Echter" wjorden'' eeinig|ö {mt^deringen ge maakt. waanneer het (betrof een krenking van den nentrajen /handel, waarbij Duifedh- land niet benadeeld weid. Er iwterd 'n nauwj- keiu'ig onderzoek ingesteld, welke waren uit neutrale aan Duitsohland grenzende tanden Werden vervoerd oni| /te kannen ontdekken of dezto ook in jh-et geheim voor den vijand werkten; Waar argwaan gekoesterd werd, Weiden de geodeten aan het prijzenkof oVejj geleverd Alles werd sn het werk gesteld om een stelsel van beperking van den invoer in te voeren /om te erzdceren, dat de be trokken landen slechts die hoeveelhfedeh van bepaalde artikelen /invoeren, welke zij in gewone gevallen A-oor eigen gebruik noo- dig hebben. i fianüei en Bedrijf Beurs van Schiedam. WOENSDAG, 5 Jan. OfHcieele noteering van de Commissie uit de Kamer van Koophandel aan de Beurt. MOUTWIJN: f26 per H.Lcontant zonder fust en zonder belasting. ROGGE: Geen opgave. GËRBT: Geen opgave. MAÏS: Geen opgave. Nament de Comm. voor de noteering, 8. A. J. WJTTKAMPF. Nattering der Vereeniging ,,Bond van Dis- tillateure", gevestigd te Botterdam. MOUTWIJN: f29.— per II L JENEVER£33.per HL. AMST. PROEF: f34.50 -er IIL. Nament de Comm. voor de noteering. MOUTWIJN: Stemming kalm. SPOELING- f2.20. SPIRITUS: f43—f55. RUWE SPIRITUS: f20.50—f £3 50. Vissclicrij. SCHIEDAM, 5 Jan. Zeilklaar ter trawler- visschenj de loggers SCH 69, Clara, scb F. Verbaan, SCH 205, Liduina, scb C. d Graaf, SCH 210. Maria» sell. C. Westei duin, SCH 250. L. R. Koolemans Reijnen sch. C. Pronk, SCH 395, Hubertha, sch J. Roeleveld Jr., SGH 454, Handel, sch T. Taal, allen voor de versche visohvaags' *Va as es u Scheepvaart. SCHIEDAM, 5 Jan. Zeilklaar do zeetjalk Henderika, kapt B. Buisman, geladen me' ledige ftesschen voor Londen. LONDEN, 4 Jan. Vertrokken de zeotja' ken Alpha, kapt. W. Holwerda, en Fredc rika, kapt. W. Salomons, béiden geladen met sulphaat naar Schiedam. LONDEN, 3 Jan. Aangekomen het mc- torschoencrsehip Ida, kapt. C, Wielena, g© laden met ledige flessohen yan Schiedam. Burgerlijke StanU. SCHIEDAM. Geb'oren: 4 JanuariAdrianus, 7. van J. Br cm wei en Wj. yan der Sluis, Bjuitenhavenweg. - Willem Aaldert, z. van W. Etten en C Ploos Van Anistel, OverschieschesLraat.— Cornells Joseph, z. van H. J. Speelmejjer en Th. van Zwielen, Westfrankenlandsche straat. MAASSLUIS- Ondertrouwd: II. Knipsoheer en M. C. Goossen. Geh uffd: R. de Groot en A. Mindeihoud. Geboren: Teuntje, d.v. T. Das en L. van Dijk Petronella Geraidina, d.v. G. J. van d- Gein en A. -M. P. Willaai'ts. Comelis z. v. L. Post en W, Weerstand. Adrianus, i v. P. Pols en C Arnold. Overleden: Di. Stam, 71 jaar, echtgen. van P. Kandol. BËURS VAN AWSTERDAWT 5 Januari 4916. z084 2102 2133 2255 2285 2398 Baajölsjksch Beursbericht. Amsterdam, 5 Jan. De markt was heden zeer lusteloos en algemeen flauwer, zonder eenige uitzon dering, op de voortgezette daling der wis selkoersen. Ook Scheepv.-aand. in" reactie. Ondanks het geld zeer ruim was, niets geen kooplust op de markt New- Yorksclie lleon». Noteering van: 30Deo. 31 Dec. 3 Jan. xltc.li Topeka 1071/» 108 107 - Car ©n Foundry 77i/4 78 7772 Betbleh. St Coro. 465 459 458 Denver /and R. G. 12 12 1372 Erio 42% 437/s 43i/g Kansas City S. 3174 317a 32 Miss K. ©n T. 7i/s 7 672 Miss Pac. 41/i 41/4 47i N.-Y. Ontario en West 301/4 307s 307a Rock Isl. R-w. 17i/a 173,4 177/ South Pac. 1027a lOSVs 1033/s South R.W- 2278 237/s 23% Union Pac 138Va 1393/a 13872 U. S. Steel Corp. 87i/2 887a 8872 Amer. Can. Co. 60 61 61Vs Un. Cigar Co. 62-% 623/t 6272 VIERDE KLASSE, Trokking van 5 Januari 191©, 1N0. 10069 f25.000 No. 7008 f1000. Nos. 8103, 8216, ieder £200. Nos. 4856, 15608, 18583, 19287, 20438, 20897, ieder flOQ. Prijzen van i 65. 45 51 63 115 126 136 138 871 439 471 501 550 574 707 719 747 857 888 957, 964 979 1090 1188 1197 1227 1261 1265 1302 1406 1503 1597 1606 1621 1663 1719 1730 1736 1741 1771 181? 184a 1877 1905 2137 2175 2204 2213 2235 2424 2469 2480 '2493 2505 2540 2547 2561 2681 2682 2715 2736 2741 2809 2854 2868 2919 3054 3093 3103 3214 o37C 3404 3467 3477 3537 35G0 3634 3650 3666 3712 3725 3782 3819 3887 3947 3974 4046 4129 4181 4198 4281 4321 4365 440$ 4455 4475 4515 4605 4613 4680 4727 4744 4748 4826 4837 4839 4834 4ö95 4914 4921 4954 4996 5010 6012 5135 5149 5156 5262 5280 5349 5383 5381 5388 5393 5396 5422 5546 5613 5621 5651 5653 6664 5778. 5814 5835 6862 5908 6016 61-02 6209 6222 6223 6335 6387 6443 6447 6462 6464 6471 6510 6569 6713 6730 6804 6819 6822 6831 6ö8'2 6962 699"4 7015 7036 7129 7137, 72037210 7269 7357 7385 7436 7500 75,31 7626 7658 7662 7672 76S1 7996 S029 8160 8194 8235 8256 8364 7376 8443 8535 8580 8697 8706 8755 8834 8893 8984 9004 9007 9019 9051 3096 9097 9118 9220 9227 9248 9252 9346 3398 9403 9416 9499 9595 9647 9675 9679 9732 9767. 9856 9921 9976 9984 99S7 9991. 10001 10077 10078 10085 10112 10195 10215 10410 1043S 10520 10523 10528 10565 10607 10G36 10656 10696 10770 10806 10833 10845 10877 10917 10974 11015 11025 11080 11106 11135 11173 11187 11247 11280 11290,11300 11303 11378 11379 11460 11555 11602 11765 11803 11877 11884 11901 11978 12000'12071 12105 12236 12258 12265 12275 12312" 12376 12386 12418 12469 12523 12573 12657 12689 12696 12844 1*2888 12947 13013 13073 13087 13247 13301 13312 13347 13352 13358 13361 13383 13423 13424 13532 13534 13527 13550 13601 13690 13705 13732 13800 13S45 13873 13887 13927 13943 13982 14033 14035 14060 14147 141G1 14179 14217 14286 14360 14372 14410 14430 14473 1.4521 14559' 14580 14601 14634 14710 14714 14717 14753 14772 14844 14840 1-4852 14873 14931 14980 14999 15107 15150 15169 15170 15238 15375 15429 15460 15500 15685 15768 15823 15827 15832 15835 15848 15896 15941 15962 15965 16028 16043 16074 16084 16117 16147-16186 16213 1G312 16374 16408 16481 16542 16564 16598 16634 16659 16685 16740 16811 16902 16945 17043 17051 17078 17090 17258 17267 17270 17278 17285 17419 17473 17506 17554 17635 17680 17697 17698 17701 17702 17956 17958 18013 18025 18308 18372 18391 18395 18513 18540 18557 18569 18602 18647 18722 187S2 18809 18831 18892 19018 19070 19139 19154 19162 19185 19188 19267 19290 19407 19433 19445 19542 19603 19624 19685 19696 19814 19828„ 19848 19862 19958 19992 20147 20184 20194 20226 20266 20356 20362 20370 20383 20400 20414 20416 20428 20431 20479 20544 2CG39 20614 20678 20774 20778 20764 '20822 20839, 208GC 20861 20956 20953 20981 A y 5497 5801 7157 7170 7448 7475 •-r ■f-va 'öl rjjli •H 9 - af 9 -/Af m êm gill t A t» t* f 1l— RUBBER-MAAXSCHAPPIJEN. •Nederland en Kalonfdn. Aroeierd Rabbcr A. 1968191 194 Del! ButSYia Rb A 127 128W 1261/3 Ja™ Caoutch. Cy. A 72731/g 75 TABAK ONDERNEMINGEN. Nede>land en Koloniïn. Amst DeSi Co A 230 230 Deh Maatschappij A 407 Padang Tabak Mij A. 241/o C-tek Rotterd Dell M«. A. 104 DIVERSEN. Buitenland Mauw L G. Rest ."93/, 7&U SPOORWEGEN. Nïd»rland Ilcli IJ Sp-M A 79 N-B. Boxt.-W. lh 0 81 5 158/4 Amorika- Atch. T. A 3. Ti C- y. f A 102 101% 135/16 14 D«ny«r Rio C. v A 14 Em Spw gow A. 3Sö/i6 861/4 39 Kun» C South A 296/s 5 Miss K Tox C. v. A. 7W 7'U N-Y. Ont 4 West A. 297/8 271/s Souüi P«e g A 95% 95 2113/18 2»-,ie - 1281/s 1301/» Southern Railw. Cy. Vot. Tr Or gew. A- Union Pao Rr. C v g A. PRCMIELEENINGEN. Nederland Pal. y Volkevl '07 82l/s 971/2 100 Pal. v Volhsvl '69 f 2.00 Witte Krols A 886/g 70 Belg!8. Antwerpen 1887 3l/j 591/j Hongarije Thetss Rot Ge» 18» 1137/g A t 1 k a. Congo loten 1888 28.50 Prolongatie 28/4 miar d* Of/idee!» Pnjsnoleenn? van do Tercenlgln^ roor den bllectenhandel. S'J'AAïSLEENÏNGEN. Nidirlml. V.K. L.K. H.K N«d. W S. Obl. (kt) 5 1025/10 1027/16 Nod. W. S. OM. (gr.) 6 lOU'/lö '0l7/w 3019/jg Nod. W. S Obllg 31/2 791/4 791/j Nod W. S. Obllg. 8 876/1(1 67Ve 876/in Nod W S. Ceriif. 8 6 87/8 867/g 87 Nod. W. S. Certif. ...al/a 593/lö 681% 59 O 0 t-I n d 18. Obllg. 1915 (kl6 1001/8 Oblig- 1918 (gr) 6 100 R utland. Iwan Dcrmb 0. R. 896 41/g 64 Ob. 100 Nic. Sp. •87—'69 i 80 69 Obl Gecons R, 685 '80 4 S-U/g 64 Obl. Zuldweol 896 57 57 Cona GR. 645 '89 i 65l/a 65S/4 Obl 'SS-SO Hope 695 4 SOl/3 56S/4 W. Woon. Sp 695 '80 4 62 Roth. '94 6» Km. 625 04 B47/s 551/3 Turkt Obl 1911 Jr. 800 2500 4 50 China. Goudt. Ruao. G«r. 1885 4 81 Japan. Oblig. Is oor. i, 100 4l/g 83 M 0 x 10 o. fe 1001000 An. OM ...8 SSl/g 23 BrazlllS. F and 1914 fc 20—100 6 87Vs PROV. EN 3TED. LEENINGEN. Noderl and Amsterdam 1816 6 lOP/g 1015/3 INDUSTR. ONDERNEMINGEN. "Bulionland. Am. B. Sag. C. V. g. A- 633/jg BSl/o American Can Co. Cork v. gevr. A57 Am. Car 4 F. C. y. A. 725/8 001/3 701/,. Am. Hlldo C. y. p. A. 518/4 6n/4 52/ Am. Sm 4 R. C. v. A. 971/s 981/g 99 Anaconda Copp. M. C.yA. 168 188 167 Betbleh Sieel C. v! A. 408 Conlr Lealh g A. 577/8 - Stand. Mill C. g. A. 801/g 801/» Stud. Corp. C. g. A. 142 145 Un. Cigar. C v. A. 501,'3 56 U. S. Steel. C. C. g A. 799/ie-' 77% 7S'/„ MUNBOUW-ONDERNEMINGEN. Nederland on Kolonitn, Guyana Goud gow. A. 23 Ketahoen Mijnb pt. A. 25 Patelob Mijnb g. X. 181f4 PETROLEUM-ONDERNEMINGEN. K. M. t. E. Pot br. A. 5051/3 6O4I/0 608' Portalt Petr. M.»A'. „i 43 418/. Z. Pta*k P, pt. K. «81/i «5 f? AH C7v. vS>s j-vrri V J.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3