j§|^ De oorlog. 68- Jaargang, Donderdag 6 Januari 1916 PurperenFijnLinnen, No 15031 üeee öcwnant verachijat dagelijks, met uitzondering ran Zoo- «t Feestdagen ft§i p«r kwartaal: Voor Schiedam en Vi&ardingen fi. 1.25, franco per peet 11. 1.65. Ik§8 per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nanuner moeten des mt/UWn vdór t#n uuz^aan bet Bureau bezorgd zijn. Bureau: Iiange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der AdveTtentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groove letters naar de plaste die zij innemen. Ad verten tiën bg abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentlën opgenomen tot den pnjs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Kenni sgeyirt g. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, dat door ■le Gedeputeerde Staten, der Provincie Zuid- Holland aan Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente, vergunning is verleend tot het uitbreiden van het rioolgemaal aan de Gedempte BroersVest, kadaster Sectie I no. 1986, door bijplaatsing van een elec tromotor van 40.8 P.K., ter vervanging van den bestaande® gasmotor van 35 E. P. K. Schiedam, 6 Januari J.916. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKMGAl Kennisgeving, Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Bjuigemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien het vferzoek van A. A. W. VAN REEDE, om vergunning tot het oprichten van een turbine-demonstratie- i nri cht ing in het pand Hoofdstraat 40, kadaster Sectie L bos, 1934 feu 2047, met een stoom- turbine Van 50 P.K. en een electromotor van 5 P.K.; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Doen te Weten: dat voormeld verzoek met de bijlagen op de secretarie der gemeente is ter visie gelegd; dat op Donderdag, den 20sten Januari a.s., des vtoornaddaigs ten lli/s ure, ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren i-\gen het toestaan ran dat verzoek in te brengen en die mondeling otf schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre- tarie der gemeente, van de schriftaren, die ter zake mochten zijn ingekomen, ken nis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zjjn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor 'het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hun be- ziwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 6den Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Jt, li. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, w SIOKENGA. naar het Engelsch. door LILLXAS CAMPBELL' DAVIDSON. 65) „Ik heb je nooit iets beloofd, jij zoon Man Wen tagmaefafftgen Portugeeschen smokkelaar!" De dunne stem van den an der Verhief zich trillend van woede. Er klonk ook Vrees uit „Ik héb alleen tegen je gezegd dat, als je me wou helpen in EhgeJand te kbmen, waar ik heen- wil de, ik geld zou 'krijgen en goed af zou Welzen. Dat is alles, wat ik' ooit tegen je héb gezegd." „Ehhh 1" Het Was een eigenaardige snauw, als het geluid dat een hond zou maken, waaneer hij een been aan een ander hon gerig beest betwistte. „Hebt je dat al leen getecgd? Bphl Wie liegt nu, dat zou ik Wiel eens, willen weten? Jij zoon van een leugenaar. Jij hebt goud, goud en nog eens goud beloofd als Pedro jou wou hel pen, dat je uit die akelige plaats Weg kwam, waarheen rij je hadden gebracht, toen je gek was, totdat je genas vandien slag op je hoofd I ïfcjdro geloofde je! En jij knijpt er uit in het schip en Pedrq heeft moeten wachten totdat hij na kon komen. Ehhh! Jij vindt je zelf zoo ver- 1 vlóékt verstandig, en laat hem schieten! 'Maar h^j is verstandiger! Kijk nu eens, het is zoo helder, als gjlasL Jij geeft tag geld en. gjdd juist zoo als je beloof de, of je neemt mij in dat prachtig^ Castello van je en mankt mij je vriend en -!$eelt-«ltes mi misvJiuiat a^s je-wiit! ïte- BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Fransch. legerber ieh t. Het officieel© Fransohe communiqué van gistermiddag luidt: In den loop van den nacht deed die vijand na een hevig bombardement ©en vrij hevigen aanval op de Fransch© loopgraven tusschen hoogte 193 en de „batte de Ta- hure". De aanval weid volkomen afge slagen: Engel sch leger bericht Het Engelsche hoofdkwartier meldt d.d. gisteren De artillerie betoonde de gewone bedrij vigheid. Een aanval op een der Engelsche voor- geschoven posten dicht'bij Marieourl werd door geweervuur afgeslagen. Een aantal aeroplanes wierpen met suc ces bommen op het vliegkamp van den vijand te Douai. Een Duitse he aëroplane vloog over Bou logne en wierp eenige bommen, die echter geen gchaie aanrichtten. Tan het Oostelijke front. OostenrijksCh, legerbericht Het Oosten ^jksche hoofdkwartier meld de gistermiddag: In OojstGaliaë en aan de grens van Bjoekiowina hébben onze troepen ook gis teren op alle punten zegevierend gevochten. Op bet jBjessanabische front beeft de vjjand gistermiddag, na buitengewoon krach tig artillerievuur, opnieuw een infanterie- aanval gedaan togen onze stellingen bij Toporoetz en aan de rijksgrens teaOo3ten vja» Raranczé. De Russen vielen hier en daar in acht gelederen achter elkaar aan, maar hun stormkoloruies werden voor onze hindernissen, óf en. meestal reeds eerder gestuit onder groote verlie zen voor dm vijand. De regimenten uit Kroatië en Zuid-Hongarijé wedijveren in taaie volharding, onder de moeilijkste om. standigheden. Aanvallen der Russen op de brugschans bij Uscieczk© en in de streek ran Jazlo- wice hebben het lot van jjle aanvallen bij Toporoetz gedeeld. Verder naar het noorden geen gebeur tenissen ran belang. Czerno wi ta. Een Reutertelegram uit Petersburg meld- de gisteren, dat de Russen de hoogten bon Noordoosten van Czernowitz bezet héb. ben en dat de Oostenrijkers deze plaats hebben ontruimd. De „N. R. Ct." merkt naar aanleiding hiervan op, dat de Rus- sische troepen reeds ruim een halt jaar lang genoemde hoogten bezet houden, zon- der evenwel de stad te hebben kunnen dro zal geen ruzie maken, hoe je ook doet. Maar het-een of het ander moei ge béuren. Kies maar, wat je 't liefste wilt" Wynnstaniey was bijna de laats te groep van purper rhododendrons gepasseerd. Hij -toon nu regelrecht naar de terrassen zijn gesneld, regelrecht om het huis heen naar de kleine zijdeur, geheel verborgen vpor wie aan den vóórkant wtas. Hij had er heen kunnen gaan en niemand zou hem gezien hebben. Maar iets weerhield hem bond hem. Hij bleef op één voet staan luisteren. „Wat ik kies! Jij bunzing! Jij zwijn. jij jij hij streed met zijn woede, die hem bijna deed stikken, terwijl hij zich weer naar den Portugeeschen matroos toekeerde. „Jij gaat hier weg!" hijgde hij. „Of ik zal het je toonent Jij vuil beest, jij leugenaar!" Hi) Meld plotseling op. „Ik' zeg, berg dat op! Niets van die dwaze gékheden van jou hier!" riep hij haastig op scherpen, veranderden toon. En Wyim- stanley ging op de teenen staan en keek over de struiken been, die tusschen hen in stonden. De Portugéesche matroos had iets te voorschijn gehaald, dat blonk en flikkerde, toen hij het op den anderen man aanlegde. De nieuwe beer van Revelly hief met een snik zijn arm tusschen zich zelf en den glimmenden loop van het pistool. Toen keerde hij zich om en be proefde zich op den woedenden matroos te weipen, maar deze week achteruiten weer bedreigde het pistool den heer Van Revelly. In het eerste oogenblik' dacht Wlynn- sfanley, die van ."achter zijn scherm yan bloetmen toekeek, dat het slechts gnoe- was. Kq. hs/i ome zulk schieten bg* bezetten. Gedurende dat "halve jaar had men dus iederen dag, volkomen overeen komstig do waarheid, kunnen melden, dat de Russische troepen de hoogten, die Czer nowitz „bebeerschten" {gelijk bekend een vage term) bezet hielden. Czernowitz ligt namelijk zeer dicht bij de grens van 'Bpssarabië ei langs die grens-, maar aan de Oostenrijksche zijde, heeft gedurende al dien tijd het front geloopen, en daar is het, volgens de offïdeele be richten, thans nog. Het loopt eenige kilo meters ten Oosten van Raraocze voorbij, welke plaats slechts 10 K.M. van Czer- nowitz verwijderd is, en verder naar het Noorden loopt het front over Toporoetz, ongeveer 15 kilometer van Czernowitz gelegen. In het officieeie bericht uit Weenenkan men lezen, dat juist bij Toporoetz en ten Oosten van Sarancze de Russen voort gaan met sterke strijdkrachten aan te val len, met het doel om het front aldaar te doorbreken, welk doel zij zoo meldt Weenen verder niet hebben weten te bereiken. Zulks is niet in tegenspraak met betgeen het officieele bericht uit Peters burg weet mee te deelen: „Ten Noord oosten van Czernowitz hebben wtij een linie loopgraven des vijands genomen. Hier werden zijn tegenaanvallen teruggeworpen door het geconcentreerd vuur van onze artillerie, Üie beu» groote verliezen be rokkende." Was 'er grooter voordeel dan dat behaald, de generale staf zou het niet onvermeld hébiben gelaten. Een en ander samenvattende, zien wij, dat volgens de officieele berichten de Rassen, geseund door krachtig© artil lerie, hot Oostenrijksche front bij Czer- noiwitz hevig en bij herhaling aanvallen. In die omstandigheid is het alleszins waar schijnlijk, dat Czernowitz, zoo vlak achter het front gelegen, door de „burgerlijke be- lijké bevolking is ontruimd. Tot dusver vermochten de Russen ech ter nog geen voordooien van beteekenis te behalen. Mochten echter de Oostenrij kers zWiohten, dan komt Czernowitz aller eerst voor bezetting door den vijand in aanmerking. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijk sch legerberiöht Het Oostenrijkse be hoofdkwartier meld de gistermiddag.' J Daar het minder nevelig was, trad de artillerie gistermiddag aan het geheele kust- front krachtiger in aotie. Vooral "bij Osfa- vija in het Krngebied werd lievig gescho ten. Een nieuwe aanval op een door onze troepen genomen loopgraaf ten noorden van Dolje en een aanval met handgranaten op onze stelling ten noorden van den Monte San Michele werden afgeslagen. Onze vliegers wierpen 'hommen op mili taire gebouwen te 'Ala en le Stxigno. gewoond, toen hij zich in een Caaadeeseh© stad in de lage kringen der maatschappij bewoog. De vent beoogde niets anders dan. schrik aan te jagen. Maar toen hij zijn gezicht zag, schoof hij de struiken van een en sprong er doorheen. Hij wierp zich, ongewapend als hij was, op den man met het pistool, vervuld slechts van de gedachte het leven te redden, dat bedreigd werd en dat ook onbeschermd Was. Er klonk een luide knal, men zag iets flikkeren. Wynnstaniey waggelde achteruit, drukte zijn handen in zijn zijde, wan kelde en viel. Weer ©en knal, weer een geflikker en de man, dien hij te hulp was gekomen, viel plat op zijn gezicht naast hem. Een haastige voetstap snelde naar de valpoort, een portier keek verschrikt naar buiten omi te zien van waar de scho ten kwamen, zoo dicht bij het kasteel, en. over het grasveld schoot als een streep rood licht het in flarden gescheurde roo- de hemd van den wegrennende®. Portu geeschen zeeman. Hij had zijn werk verricht, Waarvoor hij daar was' gekomen. Als hij oen ander had gedood bij zjjn wraakneming op den man, die hem met minachting behandeld en voor den gek gehouden had, dan was dat een bijkomend© omstandigheid. Niets, zelfs de Moeder Gods niet zou hem heb ben kénnen tegenhouden als zij in den weg had gestaan en haar lichtende ge stalte had geplaatst tusschen hem en de uitvoering vtaa zijn woeste Wraak. De man, dien hjj uit ze© had gered, had hem bedrogen, voorgelogen, beetgenomen. Er Was op zulk een behandeling slechts één ant woord Van iemand Van zijn vurig ras en rgn tradities. En ra «£a werk Volbracht Tan het Balkan front. Uit Saloniki. De verdedigingswerken om Saloniki zijn nu voltooid, meldt de berichtgever van de „Corriere defla Sera". Hier en 'daar worden nog slechts bijkomstige versterkin gen aangelegd. Een commissie v?« ingenieurs i» naar Topsin vertrokken om in de bevestigde streek strategische sporen aan te leggen. Op 2 Jan. zijn drie regimenten Indische troepen van Gaïtipoli aangekomen. In de baai van Orphano zijn nog 50.000 man van het Dardanellen-leger ontscheept De Fransch-Erigelsdw militaire overheid heeft 50.000 frs. "uitgeloofd voor mier, die over de aanwezigheid vain Puitscho duikbooien in de Egeïsche Zee aanwijzingen geeft Oostenrijksche krijgsge vangenen. Het Weensche Korrespondentie Bureau meldt, dat de commissie uit het Roodc Kruis lot behartiging der belangen van krijgsgevangenen op aanvraag uit Rome telegrafisch de mededeeling heeft ontvan gen, dat de krijgsgevangen Oostenrijksche officieren en soldaten uit Servie naar Ita lië gebracht en Yoorloopig tol het „honden van een quarantaine op het eiland Asinara geïnterneerd zullen worden. De gevange nen worden dan later naar het vasteland van Italië overgebracht en zullen dan be handeld worden als de andere knjgsgevan genen aldaar. Het Italiaansche Roode Kruis hoeft be loofd lijsten van deze gevangenen te zul len zenden en correspondentie met hen te zullen mogelijk maken. De dienstplicht 'n Engeland. In de Lagerhuisvergadering ran gisteren, die zich kenmerkte dooT een buitengemeen groote belangstelling, heeft eerste-mmister Asquith bij de indiening van het wets ontwerp op den militairen dienst een rede voering ter toelichting gehouden. Het hoofd motief daarin bleef zijn bekende belofte, die ten tijde, dat hij „ze gaf, z. i. volstrekt noodzakelijk was ter voorkoming Van een inzinking in de Werfbewegmg van Derby, toen vele gehuwde* mannen weigerden dienst te nemen, tenzij" hun toezeggingen van dien aard werden gedaan. Thans was de ure gekomen om die belofte m te los sen, nu hij, na van de globale cijfers uit lord Derby's rapport het grootst mogelijk aantal vermoede lij ke afvallers te hebben afgetrokken, het aantal ongehuwde man nen, dat in gebreke bleef zich aan te melden, niet anders dan aanzienlijk kon noemen. Het wetsontwerp voorziet in een auto matische inlijving van de ongehuwde man nen of weduwnaars zonder kinderen tus schen de 18 en 41 jaar, die geen enkele reden voor vrijstelling hebben. Asquith ver klaarde, dat de mannen als aangenomen zullen worden beschouwd 5 weken nadat de wet de koninklijke goedkeuring heeft verkregen- De territoriale troepen voor den dienst te hebben, snelde hij door hot groene park, en de herten, onder het beschuttende lom mer der eiken saamgeschoold, schrikten op, toen zijn rood hemd als een toeken van verdoemenis, hen voorbij vloog. XXXIV. „Zeer zeker is hü trotsch en toch kleedt zijn trots hem goed. As you like It. Toen de ontstelde huisportier, die pp het geluid der schoten in het park haas tig naar de gewelfde poort was gesneld, zag welk treurspel er juist werd afgespeeld, kwam hljj met al de kracht van beonen en longen naar de plaats snollen waar de beide mannen op den grond lagen. Andere mannen, door zijn geschreeuw op merkzaam gemaakt, snelden uit het kasteel, de stallen, do garage. Te midden van al het geschreeuw, het rumoer en de ver warring, vertrok iemand per auto om den doktor te halen. i De portier, die het eerst bij de twee roer- loozo lichamen was gekomen en naast "Wynnstaniey geknield lag, koek op. dlfrj' (haalt ademi," zei hij. „Vlug jij, Ja mes, jij hebt geloerd de eerste hulp te verleenen. Jij weet hoe men het bloeden moet tegengaan. Kom nu, wees handig of het geeft niets. De andere, arme kerel'1 en hij wees met zijn onbedekt hoofd naar den anderen man, den nieuwen meester, die met zgn oogen, waaruit het licht was verdwenen, hemelwaarts starend op zijn rug lag, want men had hem omgekeerd „heeft geen dokter meer noodig. Hij moot op slag dood zijn geweest. Kijk nu eens of niet leen van jullie een staldeur uit in Engeland zullen eveneens onder deze wet vallen. Tot de vrijgestelden behoorer, mannen die onontbeerlijk werk verrichten en man nen die voor anderen hebben te zorgen, terwijl mannen die gemoedsbezwaren héb- ben togen den geveehtsdienst, verschoond worden, editor alleen van den plicht om te vechten. De wet is niet toepasselijk op Ierland. Het ontwerp zal met gelden voor Ier land In ieder distxict zullen rechtbanken «orden ingesteld ter behandeling van de verzoeken on. vujstelJmg en rechtbanken van appel, terwijl verder, zoo noodig, nog gelegenheid zal liestaan om in hooger be roep te gaan bij ©en centrale rechtbank. Tegelijk heeft Asquith meegedeeld, dat de Werving volgens het groepstekel van D-t i by opnieuw word t geopend, zoodat on gehuwde mannen zelfs thans nog uit vrijen wil kunnen teekenen. Een mededeeling, die eenig gelach verwekte en den uitroep. Dit maakt de wet onnoodig. ■Onmiddellijk nadat Asquith had ui(ge sproken, werd het woord genomen door den pas afgetreden minister van binnen, landsclie zaken, Simon, die door de arbei- Jcrsafgevaardigden, de radicalen en leren levendig werd toegejuicht, Hg hield een indi ukvv ekkende rede, waann er op ge wezen werd, dat Asquith's belofte fwee- ,-edig was. Het tweede deel dier belofte hield niet alleen in, dat geen dienstplicht /ou «-orden ingevoerd dan met vrijwel alge- meene instemming, doch tevens, dat dienst plicht pas in overweging zou worden ge nomen nadat de uitkomsten van denwerf- ekltocht van Derby ten volle waren onder zocht. Dit was niet geschied. Derby zegt: »51000 is geen te vervvaarloozen minder heid!. Dit is echter niet het cijfer, dat den loorslag behoort te geven. Allereerst die nen er allerlei aftrekkingen plaats te vin den. niet door een raming, maar door een nauwkeurig onderzoek. Dit, verklaarde Sunon, is onze belofte. Hij toonde om standig aan, dat het percentage der mannen, die van de G51000 moeten worden afge rekend, voel grootet is dan dat van alle andere groepen, zoodat niemand op 't oogen- blik kon /eggen, of niet misschien ten slotte liet aantal werkelijke achterblijvers inderdaad te vervvaarloozen is. De vrij willige dienstneming is een vitaal beginsel van hot Engelsche nationale leven enspr. hoopte niet dat de Engelsche natie haar eerstgeboorterecht zou vehkéopen vooreen schotel linzen, die geen stevig maal zou opleveren. Na deze scherpe critiek op Derby's cajter- gegoochéi concludeerde Simön, dat 'twéts- ontwerp verworpejn moest wonden. Nadat Sir John Simon het woord had geroerd, verklaarde Hobhouse, die een sterk voorstander van het yrijwill i gers s leisel is, liaar scharnieren kunt krijgen. Wij moeten daar een draagbaar van. maken en mr. Wynnstaniey zoo spoedig mogelijk, |n huis brengen. Het beste is, dat je, als je dan toch bezig bent, den anderen kerel ook weg draagt." „Wat is er gebeurd?" vroeg de stal- knecht, wiens tanden klapperden, terwijl hij stond toe te kijken. „Hebben zij er om gevochten?" Want inderdaad, het kwam hen allen vreemd voor, dat de oudeheer v]an Revelly en de nieuwe meester elkaar daar bij Revelly's poorten zouden ontmoet hebben en dat do een dood was en de ander stervend, mogelijk wel ten gevolge van die ontmoeting. „Stil, jij dwaze kerel! 'tWas geen van beiden, ik 'begrijp er alles van, ik hoorde het eerste schot en rende do hall uit 'tWas een bedelaar in een rood hemd. jfly legde oen pistool aan en schoot eerst op den een en toen op den ander. "Men had hem moeten grijpen. Zendt de honden er op af neemt een auto stelt de politie er mee in kennis." De portier verkeerde vpor een oogenblik in een heerlijke positie. Hij deelde bevelen uit alsof hij de hofmeester of de bottelier was. Stilte een lange stille r roerloosheid. Maar eindelijk werd die verbroken door het ijlen Van e©n man wiens brein door de koorts was verhit. Hij woelde op de koele lakens heen en weer, met ijs -op zijn voorhoofd, als verkeerde hij in een hellevuur. En Voortdurend dat aanhoudend^ redeneeren dat dringend smeefcea dat angstig pleiten.. (Wordt vervolgd SCHIIEDAMSCHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1