De oorlog. 68"* Jaargang. Vrijdag 7 Januari 1916 No 15032 PurperenFijnLinnen, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- m Feestdagen. Prijs por kwartaal: Voor Schiedam en V laardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór «en uur aanhet Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij oor uitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch iegerbericht. Het officieele Franse lm communiqué van gistermiddag luidt: Zwakke actie van de artillerie in den loop van den nacht in de Argonnen Aan den weg naar Rijssel Jiet de vijand eenmijn ontploffen; hij kon echter den trechter niet bezetten. Tusschen Oise ©n Aisne namen deFran- schen vijandelijke patrouilles en arbeiders onder vuur, die bezig waren loopgraven te herstellen. In Champagne werden gisteren door Fransche batterijen verschillende punten van het front beschoten. Dit vuur had vooral uitwerking ten westen van Maisons de Champagne, waar de Duifsche loopgra ven met projectielen overstelpt werden. Tan het Oostelijke front. Oostenrijksch Iegerbericht. Het Oostenrrjteohe hoofdkwartier meldde gistermiddag: De strijd in Oost Galicie en aan de grens Vjan IBjessarabië is gisteren merkbaar ver flauwd, De vijandelijke artillerie heeft onze stellingen met tusscbenpoozen beschoten. Van de andere gedeelten - van het front zijn geen gebeurtenissen van belang te mel den. Russisch Iegerbericht De groote Russische generale staf meldt dd. gisteren Van de Golf Van Riga tot aan de Pripet geweervuur. Op enkele plaatsen wederkee- rige kanonnade en verkenningen. In de streek! Van Riga is opgemerkt dat de Duitschers op tal Van plaatsen gebruik van ontplofbare kogels. Onze troepen hebben het kerkhof van Czartorysk bezet en zijn, den vijand terug drijvende, nog verder vooruitgekomen. Aan het front Van de Strypa en ten N.O. Van Czernowitz hebben onze troe pen zich in de sectoren, Waarin wij vorde ringen hebben gemaakt, in de vijandelijke stellingen genesteld. Pogingen van den vijand om in de streek Van iRtodan tot het offensief over te gaan, zjjn Verijdeld door ons vuur. Kovel. Eeu HaVas-telegram uit Petersburg meldt dd. gisteren: De Russen zijn op vier dagmarschen af stand Van Kowel. Dit spoorwegknooppunt, naar het Engelacü. door EimXS CAlïPBELL' DAVIDSON. 66) „Waar heeft hij het loch over?" vroeg 3%xrton den dokter. Hij stond aan het hoof deneind van Wynnstanley's bed en keek onthutst en met oprecht leedwezen op hem neer. 'Hij hield bijzonder veel van Wynn stanley. „Bij zal niet sterven, zegt u? De tóogjel is er uit en de wond staat goed. Maar Waarom voor den drommel ijlt hij dan zbo? Ik dacht, dat ais de menschen dat deden, zij niet beter werden." De dokter schudde zijn hoofd en glim lachte even. „Dait is gelukkig geen slecht teeken. Een weinig koorts, dat is alles. De Wtond kian volkomen genezen. Hij heeft ©en goed gestel en is er niet roekeloos mee .omgesprongen. Ja, als het in plaats vjan hem de ander was geweest!" Eenveel- be toekende pauze voltooide den zin. „Deze Wjynnstanley is een rond dozijn meer waard, dan. ■die ander. Een goed soort, ondanks dib duisteren geschiedenis, hé?" Norton trok zijn schouders op. „Hij heeft geoaan wat hij kon om het goea te maken. Niemand van ons staat, aunkt me, zoo hoog om steenen te wer pen op een anaer, die in verzoeking is gebracht. Maar hoe het ook zij, als het geen hij deed, ons ergert, dan kan een van ons op een ander punt hem wel er geren. Ik zeg maar, laat het verleden rus ten. Als iemand berouw heeft en tracht goed te maken, dan moest dat iedereen voldoende wezen. Maar, wat ik niet kan begrijpen is, wat de arme kerel op zijn ge moed kan hebben, dat hij er voortdurend dat als het ware de eenige verbinding .vormt tosschen het centrum der Duitseh- Oostenrijksche legers en hun zuidelijke flank, is van het grootste belang. Daaruit Laat zich verklaren waarom" in deze streek met zoo groote hardnekkigheid wordt ge streden. Aan de Styren in Boekowina. Reuter's correspondent te Petersburg meldde gisteren De Russische positie aan den Midden- Styr is ten zeerste versterkt door de goedgeslaagde operaties in het Kuhotzka Volya-dislnct, elf mijl ten westen van de Styr en 27 mijl ten noorden van Cztorysk. De Russen trekken hier voorwaarts uit de moerasslreek met het doel gebruik te ma ken van de wegen naar het noordwesten, westen en zuidwesten. De vooruitgang is niet het resultaat van een enkelen veldslag, maar van een reeks gevechten ten zuiden van de Pripjet, die dagenlang hebben geduurd. De vijand heeft krachtige versterkingen gezonden naar het gebied van Czernowitz, waar het zesde Oostenrijksche leger, onder bevel van Pflanzer-Baltin, versterkt met Duitsche troepen, in gevecht is. Militaire deskundigen berekenen, dat 120 Oostenrijksch-Hongaarsche nieuwe infante- rie-devisies en 23 cavatorie-devisie3 geeon centreerd zijn op verschillende Russische fronten. Den 5en dezer seinde de Weersche cor respondent van de „Frankfurter Zeitung": Het wordt steeds duidelijker, dat het roet bizondere kracht in de streek tusschen de Dnjester en de Proeth ingezette (Offensief van de Russen hoofdzakelijk uit politieke beweegredenen geschiedt. Men wil iets be reiken om het volk te bevredigen, het ver trouwen in het leger en het vertrouwen van het leger in zich zelf te versterken, voorts*1 cp de neutrale buren indruk ma ken en misschien ook de aandacht van de wereld van Saloniki afwenden. Tot nog toe is er echter niets bereikt. Het front is bijna 150 K.M. lang en strekt zich uit van %e Ressarabische grens bij Nowosielica over Rarancze, Toporautz, dan vlak ten Zuiden van de Djnester over Okna, voorts over de hoogten ten Noordoosten van Zaleszcyki en de 15 K.M. verder lig gende Uszieczko, vervolgens op de hoog ten ten Oosten van de Strypa tot aan de streek ten Zuidwesten van Tarnopol. Langs dat heele front woedt de slag om de stellingen van de legers van Pflanzer-Bal tin en Bothmer. Al veertien dagen is_ er zwaar gevochten, met telkens een handge meen, waarin bajonet en geweerkolf dage lijks hun rol spelen. Groote massa's ftus- over moet spreken. Een gedeelte er van is natuurijk duidellijk genoeg." ,De dokter stieï hem zacht tegen den arm. Er was iemand zachtjes de kamer bin nengekomen en die stond nu juist achter hem. Norton zag haar en verwenschte zijn stommiteit. Want het was de kleine miss Martin, de typiste en gezelschapsdame van de huishoud' ',er. Haar hulp bij de verple ging was "onschatbaar geweest. Mrs. Bilson had verzocht, dat geen ge diplomeerde verpleegster in .die onzinnige uniform den zieke zou verplegen. Zij dankte den hemel, dat zij op het kanteel llevelly in staat waren iemand zelf tever- plegen. Miss Martin had geholpen en voor treffelijke diensten bewezen zooals Norton vol bewondering beweerde. En de naam van miss Martin Martin was voojrtduend op de lippen van den ijlhoofdigen patiënt geweest. Het meerendeel van hetgeen hij zeide was niet van dien aard, dat men er met liet meisje zelf over zou sproken, ook niet, al had zij 't zelf gehoord. Dag en nacht had Wynnstanley het ge had over gesloten laden, over veeren, die men in beweging kon brengen, over ver borgen papieren en huwelijksakten. In het eerst had Norton bepaald gc-dacht, dat hijln het geheim met de kleine miss Martin was getrouwd, naar aanleiding van hetgeen hij overigens praatte. Doch spoedig ontdekte hij, dat, hoewel Wynnstanley aanhoudend over liefde sprak en miss Martin 't voor werp daarvan was, het onverklaarde, oli- beleden liefde was. Hij openbaarde aan de tot hooren gedwongen, maar medelijdende omstanders zijn groote toewijding en zijn hoop, zijn innige hoop miss Martin te win nen. En de kleine miss Martin knielde naast het bed neer, terwijl zjj de jjsomslagen sen trachten telkens door te breken, maar wij kunnen kalm de hoop uitspreken, dat de pogingen vergeefsch zullen blijven. In een volgend telegram zegt de cor respondent, dat de militaire verslaggevers aannemen, dat de aanvallen van de Rus sen de vervroegde opening van een al gemeen© actie zijn. Tot nog toe, voegen zij er bij, zijn ze alle met zware verliezen mislukt, weshalve de verwachte invloed op Roemenië is uitgebleven. Naar de (Duitsche) „Teiegraafunie" uit Boekarest verneemt, is er in alle gemeen ten van Bessarabié een manifest van den tsaar aangeplakt, waarin hij de Russische troepen aanspoort te zorgen, dat niet (Rus sisch) Kerstmis Czernowitz veroverd is. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch Iegerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier .meldt dd. gisteren: Aan het kustfront nam het vijandelijke artillerie vuur weer op sommige plaatsen toe. Ten nooiden van Doije sloegen onze troejien opnieuw verschillende aanvallen af en handhaafden zich jn de veroverde stel ling. v In het Tiroolsche grensgebied hadden in de sectoren Brieckeostein en Riva toverij dige arti 1 tonego vechten plaats.1 Van het Balkanfront. Oostenrijksch Iegerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag: i Ten noorden van ,Berane en westelijk van Rozaj doen de itroepen van het leger van generaal v. Jvoress ©en gunstig verloopen den aanval op de Montencgrijnen.. In het gebied wan de golf van Cattaro trad. in de laatste dagen nu en dan aan béid!» zijden de artillerie in actie Verder is detoestand onveranderd. Fransch Iegerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gisteren meldt: Belangrijke cOncentraltie Van/ Turkfedhej troepen aan de Grieks die noordoostelijke grens wordt gerapporteerd. Tegenspraak., t Havas meldt uit ,SaloniM In tegenspraak met de bewering van den Bulgaarêchen Generalen Staf omtrent de verliezlen der geallieerden in Macedonië, wordt officiéél1 medegedeeld, (dat de ver liezlen der Fransdhen (nog geen 1500 man bedragen. i Vender beweren de Bulgaren, dat zij twee Engjefeche divisies jjipbben vernietigd, terwijl er slechts (één. aan de gevechten Weeft deelgenomen. - Koning Poter t© Saloniki. De Weensche „Sudslavischo Korrespon- denz" meldt: In Atheensche toongevende met een hoogrood gezicht vernieuwde, of schoon haar hand vast bleef. Het scheen heiligschennis er bij te staan en te luiste ren, alsof men iets ontwijdde. Wenschend haar to doen denken, dat zij niet over haar liefdezaken hadden gesproken, keerde Nor ton zich nu naar het meisje toe. „De dokter en ik bespraken juist, dat mr. Wynnstanley het steeds over een en hetzelfde onderwerp heeft. Hij spreekt over papieren en schrijftafels en een menigte nonsens, maar er schijnt toch wel eenige aanleiding voor te wezen. U zal zeker wel niet weten wat hij bedoelt? Als iemand hem tevreden kon stellen, misschien zou hij dan ophouden met dat vreeselijk ge mompel." „Men zou het, hem niet aan 't verstand kunnen brengen," begon de dokter, maar Sylvia viel hem in de rede. „Ja, ik weet wat hij wil zeggen. Het betrgft een akte de akte van mijn moe ders huwelijk. Die is hier in huis, dat heeft hij mij gezegd. Uit hetgeen waarover hij nu herhaaldelijk, terwijl hij daar ligt, heeft gepraat, maak ik op, dat die zich in een schrijftafel bevindt, in het kleine studeer vertrek, achter een geheime lade. Ten min ste, daar heeft hij het voortdurend over. Ik weet, dat hij mij dat wenschte te ver- lellen." i „Groote goedheid!" Norton keek verrukt. „Is dat zoo? Dan moeten wij, dunkt me, op den zoek gaan. Als hij tot bewustzijin komt en ontdekt, dat we hebben gehan deld zooals hij verlangde, zal hem dat hel pen, zou ik zeggen U gaat toch mee, dokter, niet waar?" Zij begaven zich gezamenlijk naar het kleine studeervertrek, waar de schelle na middagzon, door het beschilderde, uitge bouwde raam. naar binnen scheen. kringen beerschte pijnlijke verras.-ingdoor de komst van koning Peter in Saloniki, aangezien het bezoek plaats heeft zonder uitnoodigmg van Gneksche zijde, hetgeen een nieuw betwijs is, dat dc Entente Salo niki niet meer als Gnekwh grondgebied beschouwt. De houding van Roemeins De Bioedapester „Az Est' \ciueeintmt Bjoekarest: De mislukking au Se bi ku*„» missie blijkt ook daaruit, dat de in Ees sarabié samengetrokken Russische Ir, epn, die met Roemenie zouden samenwerken togen Biulgianje, naar andere fronten ver den gezonden. Aan de Dardanelles Eon Engelsch rapport In generaal Hamilton's laatste rapport, dat 38 bladzijden beslaat, beschrijft hij nauwkeurig de operaties voor en geduren de de bekende gecombineerde acties in de eerste veertien dagen van Augustus Het eindigt met de treffende mededeeling, dat de aanvoer van munitie en nieuwe deta chementen afnam, dat de troepen hevig door ziekte werden geteisterd, mam dat de mannen van alle rangen des niet tegen staande welgemoed en vol vertrouw en waren. Toen minister Kitchener hem op 11 Octo ber seinde om een raming van de ver liezen, die gepaard zouden gaan meteen eventueel© entruiming van het schiereiland antwoordde Hamilton, dat hij deze ondenh baar achtte. Op 16 October ontving hij een telegram dat hem naar Londen terugriep, daar «te regeering eens een onpartijdige meenincr van ©en verantwoordelijk bevelhebber over een spoedige ontruiming wenschte te weten. Het voornaamste punt van het rappori is een treffende beschrijving, van denver sehrikke]ijken, zeer belangrijken slag in Augustus, waarvan de uitslag reeds in bij zonderheden is vermeld. De on verhoed sche aanval op de Turken bij do Soevlahaai was voor ben een vol komen verrassing. Wegens de buitenge wone hitte echter en de vermoeidheid der troepen ten gevolgd van de voortdurende gevechten in het zeer moeilijk terrein en de moeilijkheden bij het verkrijgen van water, wachtten luitenant-generaal Sir T. Stepford en de divisie-genemals met voort gaan ton einde den troepen rust te geven Er Wtas hier doorzettingsvermogen en zelfs een zeikter© onbarmhartigheid noodig om do verzochten oirn rust te geven aan de vermoeide troepen, te weigeren. Eén ding was te Vreezendo traagheid, en deze hfoerschto. In tusschen kregen de Turken gelegen heid talrijke versterkingen bijeen te bren- Van het eerste vreeselijke oogenblik af, toon Sylvia, die kalm mrs. Rilson's be stellingen aan den slager en den bakker zat te typen, daarin werd gestoord, toen de huishoudster ontsteld bij haar was bin nen gestoven, lot aan dit oogonblik, was alles haar als een droom, een .nachtmer rie voorgekomen. Vanaf het moment, waarop mrs Bilson uitriep: „Kom zo© spoedig je kunl, lieve, mr. Wynnstanley en de nieuwe heer zijn heiden in hot /park doodgeschoten. Zij brengen re hier juist Innnen", had haar hart niet meer jkalm geklopt. Hot was een enxti spanning jen angstig afwachten ge weest. Zij was ,wat bleek en zag er moe uit, maai- haar joogen schitterden nog als twee ©torren, toqn (zij de anderen voorging naar het Heine (studeervertrek. „Baar moot het (zijn, donk ik." Zij wees naar de schrijftafel. ,„Ik geloof niet, dat die ooit weer gtebruikft Ss sinds mr. Wynnstan ley's vertrek. De /ander deed niet v©el aan schrijven." 1 Zij sloegen hei. (deksel open ten trokken hier en daar jaden los. Toen Ostak de dokter zijn hand onder het snijwerk ran do kleine boogvormige middenruimte. „Hij heeft iets geragd van oen verborgen lade zegt u? Sommige ran die oude men belstufckon hebben hier .een verborgen plaats En terwijl' hij sprak liet zich een zacht tikje vernemen en /dwarrelde er wat stof omhoog. Kleine laden /vlogen open. Een kwam sléchts halverwege (naar voren, door iets tegengehouden, waardoor het klemde De dokter schudde (er aan, trok de lade er nit Dear Achter vonden zij, evenals Wynnstanley hot had. gevonden, cctn klik papiesr, dat daar yastgekneld zat. De dokter doeg het open /en kleek het door. Sylvia stak haar hand jer naar uit „Mag ik het /eens zien, als 'tu blieft, 'tb de huwelijksaete ,van mijn mooier, Mr. .Wynnstanley heeft die /daar gevonden. Mr. gen gedurende de ongebruikte twaalf uren. Hamilton, die eerst in het hoofdkwartier w as gebleven, ging nu naar Soevla ten. einde te trachten de pogingen tot concen tratie in de goede richting to leiden. Na zijn aankomst ontwikkelde zich een herig en langdurig gevecht gedurende eenige dagen; er werden vor-cheidea successen behaald en de stelling werd genomen. De gevechten aa: de van de manschappen was onovertreffelijk, daar de Turken echter voortdurend m sterkte toenamen, moesten de twpon terugtrekken, uit de genomen stellingen Wijl de ïhitscho troepen ver zwakt Waren en de Turken ruimschoots munitie en versterking kregen, seinde Ha, mil Ion om 50 000 man versehe troepen. Wanneer deze onnuddellijk werden ge zonden. had hij voor de vloot den weg naar Konstantinojiel kunnen vrijmaken. Groot was zijn teleurstelling toen hij ver. nam. dat er geen versterkingen afgezon den konden vv orden Ter Zee. Engelspho duikboort op drt. N'ee derlansche kust gestonken. Men meldt ons pit Den Haag: Het departement van marine deelt mede, dat Hr. Ms. „NoordBrabant" gisteren ter- hoogte van het zeegat van Texel, buiten de territoriale wateren, oen Engel sche duik boot heeft aangetroffen, die noodseinen gaf. De „Noord Brabant" heeft de geheele be manning, ten getale van 33 koppen, gered en in Den Helder aangebracht. De duikboot is gezonken. Uit Nieuwediep wordt (gemeld De ge/onken En gehete» /duikboot, welker 1 renaming»? hot panteoidéksdhip „Noord)- Brabant" heeft gered en alhier aangebracht, ,s de E 17 (Tol de bemanning behooren Ine officieren De duikboot is by de Noorderhaaks ge zonken. Ze werd hedenmorgen, toen ze noodseinen gaf, opgemerkt /door de Noord- Brabant, die twee sloepen liet strijken, wel ke de opvarenden rédden. De duikboot was gisteren den koers kwijtgeraakt. Ze was toen nabij Je Nooidhinder om vijande lijke patrouillevaartuigen te .vervolgen. Daar op is ze ,in de Haaksgronden terecht ge- komen en lek ges too ten. De bemanning is /ondergebracht in de marine-kazerne alhier. De „E 17" js een der nieuwste onder zeeërs der Engel sche (marine. De watert verplaatsing is 730 ton boven water en 825 ondergedompeld. De snelheid is 16 mij! Iioven en ilö onder water. Dje bewape ning bestaat uit 4 torpedolancteerbtnzen van 53 c.M. en 2 .kanonnen van 7.6 c.M. In dezen oorlog zijn reeds verscheidene booten der E-ldasso vernield. In Engeland. De dionstplicht Het Lagerhuis hoeft gisteren hét debat Whitney moet die /verborgen hebben. Ja, zij is van pain moeder. "Zij heette Aimabel Morrison. Ik heb /altijd wel geweten, dat het met haar (huwelijk in orde was, maar mijn vader was .wreed en wilde dat niet erkennen." 1 Norton staarde haar aan alsof rij een goestvdi'sdhijaing was. „Uw] Jvatder. Dp oude Whitney uw vader, jlij snakte van verb'ar zing naar .adem.J „Ja, ik heb (dat altijd wel geweten. Maar ik wist, niet, (dat hij zoo rijk wtas gewor den en hier woonde, totdat ik hier te Bevelly kwam." t „Don," zei Norton, Ateh met moeite tot kalmte dwingend, „heeft ju hier niets aan 'thcht gebracht, dat ,u een fortuin zal be zorgen, iniss Martin. /Of miss Whitney is het dus, niet /waar? Verbazend. Wonder baarlijk. Omdat, begrijpt jj, do overleden, mr. .Wynnstanley geen. prijgletaaam heeft nagelaten. Hij was (do ©lenig overgeblevene van zijn familie. J3ij gemis aan erfgenamen vervalt liet testament ,lk geloof ik ge loof werkelijk, dat ,ik gelijk heb, al® ik zeg, dat, als u (de dochter van den ouden Whitney is, u, ,bij gebreke aan Oen ander testament, in het .bezit komt van altes hiep.'5 Dat was zoo .Markham kwam uit de stad en bevestigde de /opinie van den OpgeWonf- den Norton, Revelly .viel miss Whitney ten. deel, daar er geen bij testament aangewiezlain, erfgenamen waren. Dp /acte werd echt ha- vonden door vergelijking /met do registers. De oude Whitney /was khiarblijkelijk in zijn bitteren wrok en rijn haat jegens "de vrouWj, van wie hij /was gescheiden, voornemens geweest om zelfs (hot. bewijs van zijn huwe lijk te vernietigen. .Het was niet zéker of hij van hel „bestaan van zijn kind had afge weten. In elk geval zöu Revelly niet aan do Kroon komen, tmaax aan do naaste bloed verwant Sylvia was jmeosteites van de groote bezitting. f i (Wordt vervolgd)., ,j SCHillEDAMISiEiHE CO URANlf. l i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1