De oorlcg. 68*** Jaargang Zaterdag 8 Januari 1916 No 15033 Dit immer testaal uit DRIE Mades. Eerste Blad. Purper enFijnLinneu, Buitenland. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Ylaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1 65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden tegelijk; aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór •ia;. uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Ilaven). Prijs der Advertentien: Van 16 rogels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau ie bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat, naar aanleiding van een wij ziging der regeeringsmaximumprijzen, de prijzen van het varkensvleesoh door hem nader zjn vastgesteld als volgt: Prijs per 5 ons afgehaald van den winkel. Rollade 55 ct. Magere lappen 55 ct. Doorregen lappen (le kw.;'50 ct. Doorregen lappen (2e kw./'45 ot. -Vette lappen 45 cl. Carbonade-lenden 55 ct.' Carbonado-harst 45 ot. Versch vet spek 42V2 ct. Verseh doorregen spek 47J/2 cl. Gezouten of gerookt vet spek 45 ct. Gezouten of gerookt mager spek 50 ct. Reuzel 45 ct Kluiven 15 ct Gehakt 55 ct. Schiedam, 8 Januari 1916, De Burgemeester voornoemd, M. L. IIONNERLAGE GRETE. Van liet Westelijke front. Fransch l*e g e r b e r i c h t. Het officiëcle Fransehe communiqué van gistermiddag zegt, dat er aan het Fransehe front niets bijzonders is voorgevallen. Engelse li legerbericht Het Engelsche hoofdkwartier rapporteer de gisteren: Een vijandelijke bomaanval, gesteund door artillerie aan iden ArmentièresRijs- solspoorweg werd afgeslagen, i Onze artillerie beschoot verschillende punten in de vijandelijke linie, waardoor groote schade aan de loopgraven werd toe gebracht. i Winston |C h u r c h i 11. Reuters bijzondere correspondent jn het Brifcsehe hoofdkwartier in Frankrijk heeft van niet-officiëele, maar vertrouwbare zijde gehoord, dat aan .Winston Churchill, oud minister van marine, het bevel over een bataljon Royal Scots Fusiliers is opgedra gen. i Dit is waarschijnlijk te beschouwen als xuuar bet Engelsch. door LlEEÏÏS CAMïILL DAVIDSON. 67) Be kleine Sylvia. ,De arme z'wervelinge, het winkelmeisje, de {typiste. De verstoo tene. Markliam's schrandere opinio was, dat onze mr. Barclay de waarheid altijd had vermoed. Hot was jin elk geval waarschijn lijk, dat hij ,van hun bloedverwantschap af wist. Reveil y haalde, van. icen groote vrees be vrijd, opnieuw adem. (Zij was een dametje, daarover was mefn het in de dienstbodent- kamer eens, niettegenstaande ;zij voor haar onderhoud had moeten zorgen, wat voor oen echt dienstbodengemoed de meest ver werpelijke van alle .misdaden in de tien geboden is. En -Norton, wiens ooren nog tuitten van wat ,Wynnstanley overigens in zijn ijlen had gezegd en waardoor hij zich had verraden, zag nog iets anders moois in 't verschiet en .dacht, bij zich. zelf grin nikend, dat niets .ter wereld beter kon zijn niets zoo geschikt was. Het was o-p den avond van een iieorlij'kten Junidag, do rozen, die door het open raam gluurden, verspreidden een fijnen geur, dat W,ynnstanley zijn zwakke oogen opende en zijn eigen bekende kamer te Revelly zag de toilettafel met de zilveren borstels, de schilderijen aan den muur, de oude Adam's haard en zacht den naam "Stokes" mompelde. Niet Stokes, maar een vreemde kwam bij zjjn bed. ,,'t Is tijd om op te staan, hé, Stokes? De zon is nog niet lang; op, is 'twel? Maak mijn bad Maar." Do. bescheiden vreemde kuchte achter don. rug. van. zijn hand. de overgang naar zijn benoeming in de naaste toekomst tot .bevelhebber van een brigade. i Van liet Oostelijke front. 0ostenrijksch legerbericht. Het Oostenrijkcche hoofdkwartier meldde gistermiddagi De dag van gisteren is betrekkelijk rustig voorbijgegaan, slechts aan de Styr is van tijd tot tijd gevochten. De vijand bezette hel kerkhof ten noor den van Czartorysk, doch is door Oosten- rijksche landweer spoedig weer verdreven. Vanochtend in de vroegte heeft de vijand zijn aanvallen in Oost-Gaiicië hervat. Tur- kestansche infanterie stormde vóór het aan breken van den dag tegen onze linie ten jV.-O. van Buczaez en drong op een smal frontstuk onze loopgraven binnen. Het 16e en het 24e Honved infanterieregi inent heb ben den vijand in een snollen tegenaanval er weer uit verdreven en hebben tal van gevangenen gemaakt en 3 machinegeweren vermeesterd. Alle gevangenen zeggen dat voor de laatste aanvallen tegen het leger van Pfian- zer Baltin den Russisohen soldaten overal is meegedeeld, dat een groote slag, met het doel door te breken, op til was en dat die doorbraak de Russische legers weer tot in de Karpathen zou brengen. Volgens betrouwbare schattingen bedra- gen de vijandelijke verliezen in de go- vechten op nieuwjaar aan de Bessarabische grens cn de Strypa ten minste 50.000 man, Russischlegerbericht. De groote Russische generale staf meldt d.d. gisteren: In de streek van Riga hebben de* Duit schei-s bij Olsi en Zelai verstikkende gassen naar onze verschansingen geblazen. In de streek van Jacobstadt, bij Dukarn, hebben 30 Russische verkenners een ge vecht van man tegen man tegen D ui tsche verkenners geleverd en een groot aantal aan de bajonet geregen. Zij hebben 36 Duitschers gevangen genomen, o.w. een offi cier. Onze troepen hebben het vlek Czar torysk en een hoogte, twee werst ten westen daarvan, genomen. Zij hebben daar 3 offi- cieren en 76 soldaten gevangen genomen en leeftocht en prikkeldraad buit gemaakt. Tegenaanvallen om ons weer uit Czar- torysk te verdrijven, zijn mislukt. Ten N.W. van Czemowitz hebben de Oostenrijkers, na ons met verstikkende gas sen te hebben bestookt, een tegenaanval ondernomen, doch zij zijn door ons vuur naar hun verschansingen teruggedreven. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerberioht Het Oostenrijksohe hoofdkwartier meld de gistermiddag: Do arti 1 leriege vechten duurden op ver scheidene punten van het front voort, en waren in de streek van den Col di Lana, I „Ik zal mr. Norion roepen, sir." Maar vóórdat Norton kon komen, was het ver moeide hoofd weer op do kussens neerge vallen en de oogen hadden zich weer in den slaap gesloten." Toen hij echter weer opnieuw wakker werd, was het met meer bewustzijn en ©en helderder geest. Van toen af ging hij met groote sprongen, om zoo to spreken, voorwaarts in liet na jagen van de hem, nog ontwijkende ge zondheid, die hij echter meer en meer nabij Kwam totdat zij eindelijk een hand door zijn arm stak! en bij hem verkoos te blijven. Zoo vond Norton hem op zekeren dag, geen Week later, voor het eerst in een verstelbaren ziekenstoel opzitten, terwijl hij k'ippebouillon verorberde uit een kleine zil veren kom, waartegen zijn tepel vroolijk tikte als hij dien. er in doopte. Norton gaf hem, de hand met een ge waarwording alsof de doorzichtige vingers in zijn eigien groote bruine zouden kunnen breken, waarom hij die met tcederc om- zichlighead schudde. „Wel, u gaat prachtig vooruit 1" zei hij. „Wij zulten u overmorgen eens naar be noden brengen. Nu bent u toch wel genoeg voor een praatje met me? IK verlang er naar." En hij tro-K een stoel naderbij. XXXV. - Wynnstanley liet den tepel in de ledige __m\ vallen en veegde zijn lippen aan het servetje met franje af. Norton stak zijn hond uit om het blaadje van hem aan te nemen en zette dat op de tafel. Wynn- stanley's gezicht wjap ivjat bleeker. Rij leg- bij Flitsch, het brug gehoofd van Górz en in den sector van de hoogvlakte van Do- berdo, nu en dan vrij levendig. Van liet Balkanfront Oostenrijksch legerbericht Het Oostenrijksch© hoofdkwartier meld de gistermiddag: De troepen van gen. <v. Kövqgs hebben de Montencgrijnen bij Mojkowats (aan den knie bocht van de Tara) en bij Godoeso, ten noorden van Beran© (aan de Lim), terug geslagen, en ben na hevige gevechten uit hun stellingen ten westen van Rodzaj (aan de Ibar) en halverwege tusschen Ipek en Plava gewoipen. Onze voorhoeden staan op 10 K.M. van Berane. 1 Uit Saloniki. Naar Reuter uit Saloniki seint, is gis termorgen een Duitsch vliegiuig door ge schutvuur binnen de Bntoche linies lot landen gedwongen. Het 0 o s te n r ij k s oh e consulaat te Saloniki. Het Havas bureau te Parijs "meldt: Buiten en behalve de wapens, die reeds in het Oostenrijksche consulaat te Salo niki zijn in beslag genomen, heeft men er gevonden; 180 Mannlicher en Mauser-gewe ren, 2000 Turksohe vaandels, 2000 roode armstukken met Turksche wapens, 50 vol ledige Turksohe gendannuniforrnen, 50 volte patroonhulzen, aangetroffen in 'de koffers van een der consulaatwachters, 10 dynamietworsten van 1 kilo per stuk, 8 kilo ocreeiet, 20 meter Pjckford koord, 50 electrische ontstekers voor het veroorzaken van ontploffingen. Er moeten nog 50 kis ten worden uitgepakt, die waarschijnlijk nog wel verrassingen zullen opleveren. Koning Peter van Servië. Koning Peter va.n Servië bevindt zich nog altijd in Saloniki. De „Times" ver noemt uit Athene, dat zich in Saloniki 6000 van de 40.000 Serviërs bevinden, die op Grieksch gebied zijn gevlucht. Fransch voorschot aan Griekenland, De Fransehe regcering heeft er dezer da gen in toegestemd een nieuw voorschot van 10 millioon aan Griekenland te ver- Icenen. Dit feit bewijst aldus Havas dat de Fransch Grieksche betrekkingen uit stekend zijn gebleven. Aan de Dardanellen. Turkseh legerbericht. Het Turksche hoofdkwartier meldde Don- derdag: Aan het Daidaneltenfront duurde op de rechtervleugel en in het centrum hetartil- leriegevecht voort, dat nu en dan zeer heftig werd. Een vijandelijke kruiser en een monitor beschoten nu en dan de om geving van Atschi Tepe, doch trokken zich daarna terug. Onze artillerie bracht een de zijn hoofd tegen de kussens achter hem. „11c veronderstel, dat je wonscht te spre ken over mijn vertreK van hier," zei hij stroef, ,,'k Weel dat ik hier in 'tgehed mest had moeten komen, en ik zal dan ook zoodr,a heengaan ais ik rechtop kan loopen, maar mijn boenen schijnen nu nog te waggelen." „Heengaan?" Norton was ©r geërgerd over, dat Wynnstanley dat begrip had op gevat. „Heengaan? Groote goedheid, man, natuurlijk bedoel ik dat niet. U zult Re velly in 't geheel niet behoeven te ver- laten, of ik moest mij al zeer bedriegen. U hebt ons in uw ijlen allerlei geheimen geopenbaard, weet u. Onder anderen hebt u ons verteld, waar een zekere huwelijks- acte -te vinden was. Wij kunnen u daar voor niet genoeg danken. Wij, de dokter en miss... miss Whitney en ik hebben die opgesnord. Het ding was op de plaats, waar u hadt gezegd dat het moest zijn en dat knapte de heele zaak voor ons op. Een zonderling iets het zonderlingste waarvan ik ooit heb gehoord. En dan te moeten denken, dat, terwijl wij ons de baren uit 't hoofd trokken bij de gedachte, dat Revelly aan de Kroon zou komen, zijn kleine erfgename, al dien tijd bij ons zat" „Zij, de erfgename?" „Ja, Geen wonder dat u verbaasd bent! Het is op en top een roman een ver- borgen document alleen is het geen testament. Een onbekende erfgename en de rest. Wel," zij krijgt wat haar toekomt, alhoewel de oude man een lomperd vein' het eerste water was. Dat Wynnstanley geen erfgename naliet maakte het geval eenigsizins ingewikkeld. Maar dit mankt alles voor ons effen.'-' „Ik begrijp het Het doet mij genoegen, houwitser- en een veldbattenj tot zwijgen, en beschoot toen met succes het vijande lijke kamp bij Sed-el-Biahr. Onze batterijen aan de Anatoliscke kust beschoten nu en dan de landingsplaatsen bij Sed-el-Bahr en Tekke Boeroen. Een Fransch vliegtuig, dat over de zee engten vloog, werd neergeschoten aan de Anatolische kust, dicht bij Akbiuch. Het kan gemakkelijk weder worden hersteld voor het gebruik. De Fransehe vlieger werd dood gevonden. Bij Anaforta werden nog gevonden 2000 kisten met infanterie-ammunitie, 130 wa gens en een ingegraven machinegeweer. Het legerbericht van gisteren luidt: Aan het Dardanellenfront deed een vlieg tuig een aanval op een vijandelijke vlieg machine, dat evenals gisteren met een an dere machine het geval was, brandend naar beneden stortte. Het eene vliegiui. een Fransehe Farman No. 42 viel ten oosten van kaap Naros neer, het andere, een Engelsch type, kwam op de Euxo- peesche kust terecht ten oosten van Ja- kna. In den loop van denzcliden dag wierp ons vlieg eskader met succes ver schillende bommen op de *ijandehjke stel lingen bij Sed-el-Bjahr en het vliegkamp op hel eiland Imbros. Op 5 Januari werden op den r -chtor- vleugel en het centrum nu en dan bom men geworpen, terwijl ook oen onbetee kenende infanteriestrijd plaats had. De vij andelijke iand-artillerie, onder medewerking van twee monitors en twee kruiser-, open de op onze stellingen op sommige plaaLen een hevig vuur, dat lot den avond duurde. Onze artillerie antwoordde krachtig, dwong een der kruisers tot den aftocht, vernielde een deel van de vijandelijke loopgraven en bracht een gedeelte van de vijandelijke artillerie tot zwijgen. Op 6 Januari des voormiddags beschoten zonder succes onder bescherming van vier monitors en zes torpedobooten, krui-ers de Anatolische kust, de zeeëngle cneenige onzer batterijen, zonder een oogenblik het vuur te staken. In den nacht van 5 Ja nuari beschoot onze artillerie nu en dan do landingsplaatsen van Sed-el-Ba.hr en Teke Boeroen. De vijand antwoordde, zon der te treffen. Onze beschieting van 6 Januari veroorzaak Ie herhaaldelijk brand. Ook op de landingsplaatsen weid uitwer king verkregen. Elders niets bijzonders. H a ui i 11 o n's rapport De Engelsche bladen drukken m extcn- so 't rapport af van generaal lan Hamilton over den strijd bij Soevla-baai. Hoe bloe dig hier gestreden is, getuigen de volgen- ontzaggelijk' veel genoegen." Iets gedrukts in den loon trof Norton. Hij wondde zich' met groote levendigheid naar Wynnstanley. „En de gedachte doet mij genoegen, dat ook voor u, oude baas, alles zal terecht komen. Men moest wel hooren Wat u zei, begrijpt u, toen u aan 't ijlen was. U hadt het voortdurend over uw, gevoelens voor miss oh Whitney. Niets zou ge schikter kunnen wezen. Wij zullen u dan ook weer terug hebben. En geen van ons alten, die u niet gaarne zal terug zien." Wynnstanley had zijn gezicht met een ruk op het kussen omgedraaid. Het lag nu zoo, dat do achterkant van zijn hoofd naar Norton's scherpe blikken was terug gekeerd. „Dat is onmogelijk! Buiten alle kwestie!" zei hij. En zijn stem klonk plotseling heesch en gebroken. Norton keek verbaasd, „Mijn beste kerel 1 U kunt toch niet uw liefde voor haar loochenen. Het was ten minste niet alles zinsbegoocheling." „Ik loochen die ook niet. Waarom zou ik dat doen? Ik aanbid den grond, dien haar roefje hoeft betreden." „Dan voor den drommel 1 O, ik begrijp 't! Maar u behoeft niet bang te zijn. Te oordeelen naar heigeen ik "heb opgemerkt, toen jzjij u Jverploegckv behoeft u geen vrees- achtigen minnaar te wezen." De onstuimige verrukking, die Wynnstan ley het hart vervulde, maakte hem voor oen oogenblik sprakeloos. Doch daarop met ©en pijn, dio des te heviger was'na dat oogenblik van hoop, van zaligheid, sprak hij yroer, sprak op b&rschen toon. „Wat heeft dat or mee te maken? Denkt u dat ik do vrouw, di© Revelly bezit, zou kunnen -vragen mijn echtgenoote te de cijfers. Bij gevechten op 9 en 10Aug, onder leiding van generaal Birdwood, braclf- ten de Britten 10,500 man m actie. De verhezen bedroegen 6000! En die actie leidde niet eens tot het beoogde succes- De „Daily Mail" acht het rapport een pleidooi voor dienstplicht Er blijkt uit dat de onderneming hij See vla. is mislukt, om dat er op hef beslissende oogenblik geen versterkingen gezonden konden worden en daar de Turken die wèl aanvoerden, moest het wel op een mislukking uitloopen. Zoo kwamen de gevechten, den 6den Augustus met de landing begonnen, den 29en Aug. tot stilstand. Van dien dag af zijn de troe pen er tot hun terugtocht in het gezicht van een machtigen en zegevierenden vijand gelaten, om weg te smelten door ziekten. Het blad vraagt zich af, hoe de minister van oorlog den lóen Sept. het land heeft kunnen vertellen, dat „er nu overvloedige bewijzen zijn, dat een proces van demo ralisatie onder de door de Duitschers ge leide, of liever door de Duitschers voort gedreven Turken" is begonnen. Even ver wondeilijk is de veiklaring van Robert Cecil op 9 Dec.: ..Wij zijn dicht bij een groot .succes". Wij waren er zoover af vervolgt de „Daily Mail" dat Hamilton reeds den lóen Aug. om zeer groote versterkingen vroeg, waai op hij ten antwoord kreeg, dat noch versterkingen, noch munitie kon wor den gezonden. De regeering liet, in plaats van heiland op de hoogte te stellen en dienstplicht in te voeren, kostbare maanden werkeloos voorbijgaan en zag toe. terwijl Servië ver nietigd werd. In Perzië- Russisch legerbericht. De generale staf van het Russische Kau- kasusleger meldt over den strijd in Per- zie Een honderd vijandelijke ruiters er. in fanteristen trachtten een aanval te doen uit de stad Doketubad, ten zuidoosten van Ramadan, op Kiamary, maar werden tot voorbij den Kendilionbcrg teruggeslagen. Diverse berichten. De „Persia". Het slaatsdcpartement te Washington meldt, dat volgens irnededeelingen van den Amerikaani-chen ambassadeur te Weenen, de Oostenrijksdie regeering tol, 4 Jan. nog geen mededeeling luid prer den ondergang van de „Persia".i De „Lu si tan i a"-kwestie, i Reuter seint uit Washington Gemeld wordt, dat Duits oh land voorge steld lieeft schadevergoeding (te betalen voor voor de met de „Lusitarna" omgekomen Amerikanen, de vraag pf een verkeerde worden? Dat maakt een eind aan alles. Ik ben vrij diep gevallen, maar Goddank zoo diep nog mei. 'k Zou liever op straat van honger omkomen, dan mij zoo te verlagen." Norton trok zijn lippen tot een geluid- loos fluiten samen. Hij koek een oogen- blik alsof hij niet wist, wat te doen. Daar op zette hij den twijfel aan kant. „Wel, u weel, dal u uzelf geheel hebt bloolgcgeven", waagde hij op !c merken. „Door te zeggen wat u hebt gezegd. Het kon niet anders of zij moest dat hooren. Vindt u niet, dat u haar nu wat ver. scliuidigd beul Dat u iets anders moet zeggen, hè?" Maar Wynnstanley schudde zoo onge duldig zijn hoofd, dat Norton niets meer durfde beweren. Hij was echter in gecneri dooie ontmoedigd. Het laatste woord Was, wat hom betrof, nog niet over dit onder worp gesproken. Toen hij uit Wynnstanley''s kamer ko mend de gang doorging, kWa,m hij tot een besluit. De man was oen idioot, een schroomvallig© idioot, dat was mogelijk, maar hij was bovendien een ezel. Eigen aardig dat hij zulk een fijn oergevoel bezat, daar .hij toch, als men 'tgocd na ging, maar uit de goot kwam! Wat een ver schil met dien andoren Wynnstanley, die nu -op het kerkhof lag hegravenals 't ware op eerbiedigen afstand Van de oude graven der Re veil ys. Dat was een echte ploert. Maar dit was totaal een ander soort, on danks die zwarte plek in zijn. verleden., Maar dat nam toch niet weg, dat hij een ezel was. (Slot volgt.)' SCHIEDAMSCHE COURANT I l „En er is zelfs een geluk Dal de horten bang maakt." Tliood.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1