Se oorlog. No. 15034 Purper en Fijn Linnen, 68T Jaargang, Maandag 10 Januari 1916 4 i .1 J X) i a Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering vaiwZon- en Feestdagen u Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £1. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke ndrnmers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertenticn voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór ©r- am" aan hot Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Prijs dor Advertent! en: Van 1G rogels fl. 0 92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent 'per regel. Groote letters naar de plaat- die zij innemen. Ad ver ten tien bij abonnement op voordeehge o/nwuuden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dm'dag, Donderdag en Zaterdagavond verschijnen, worden /oo,emam.le kleine adv ertoi tiëa opgei om n lot den pnjs van 40 cents per adveitendi, bij loormtlic-h-ïinj aan lid Bureau te vo'do°n, Tntei eommunale TeWooi No. 163. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat door den minister van Landr bouw, Nijverheid, en Handel, gedurende het tijdvak 1031 Januari 1916, de volgende maximum-prijzen voor boter en kaas zijn vastgesteld: BOTER. per K.G. a. Boter, bestemd voor verbruik in Nederland, geleverd door produ centen aan verkoopers «van boter, bij verpakking in jvvit fust van 50 K.G. - f 1(60 Bij verpakking in wit fust van 25 K.G. kan vorengenoemde prijs verhoogd worden met 1 cent per K.G. i Bij verpakking in Delftsoh of Lcddsch fust van 20 K.G. kan vorengenoemde prijs met 5 cents per K.G. en bij verpak king in Delftsoh of Leidseh fun van 10 K.G. met 6 cents per K.G. verhoogd worden. - •Bovengenoemde prijzen zijn «franco station van afzending, i b. Boter, verkocht aan verbruikers J..80 De verkoop aan «verbruikers tegen detailprijs kan geschieden «onaf hankelijk van de «te leveren hoe veelheid. Voor boter, bereid onder rabbinaal toezicht, kan door de Rijkscom missie van Toezicht op de Boter- vereeniging, in overleg met de be trokken handelaren of boterbe- reiders, een verhoogde prijs wor den toegestaan. KAAS. a. voor den verkoop in het groot: Per 50 K.G. Volvette Mei-, zomer-, Goudsciie en Edammerkaas met Rijksinerk 153.-— Volvette Mei-, zomerGoudsche- en Edammerkaas 51.—- Volvette SeptemberO.tober-kaas met Rijksmerk „47. Volvette September- en Octoberkaas 45.^ Meizomerkaas (40 -j-) (Edammer en Goudsch model) 49.— September-, Octobeikaas (40 -j-) (Edammer en Goudsch model) „43; Volvette jonge Goudsche- en Edam merkaas met Rijksinerk „"40. Volvette jonge Goudsche- en Edam merkaas 38- Jonge kaas (40 -j-) (Edammer- en Goudschmodel) „87. Jonge kaas (30 -}-) 30. Jonge kaas ('20 -j-) Jonge magere kaas 15. Komijnekaas (Leidsche, Delttsche of naar bet Engelse t' 1 dour LiCCÏAS CASH'S ELL" DAVIDSON. 68) (Slot). En hier was ©en lief meisje, «een mooi meisje, een dame, zooals men er op de duizend één vindt. Bovendien meesteres van Revelly een ongetrouwde vrouw zou met zulk een bezitting een ware buit zijn voor avonturiers. De man was op haar verliefd, dat wias duidelijk1. Een vleer muis zou dat k'unnen zien met al dat ijlen van heinj. En «een vleermuis zou ook kunnen zien, dat d© dame er volstrekt niet atkeerig vpn was. Zij had voor zijn bed geknield gelegen, arm, zieltje en had hem in zijn ijlen in Bet bijzijn van anderen hoeren spreken over hetgeen zij voor hem Bad gedaan, dat zij hem Bad gered, dat hij haar aanbad. En zij Was ook dapper geweest. Zij Was niet opgesprongen en had de spons niet in de kom geworpen .en was de kamer niet uügeloopen om haar blos le verbergen, zooals andere meisjes zonden hebben gedaan. Zij bleef rood als een pioen geknield liggen en trachtte te Kijken alsof zij niets Boorden 'tWas teen goed snort meisje. Ja, één ding wös Huidelijki. Wynnstanley wias 'koppig als een varken, dat met, ©en prikkel naar de markt wordt gedreven. Niemand kon hem van gedachten doen Veranderen of liet moest Bet meisje zelf zijn." Op haar had Norton zijn laatste hoop gevestigd- Hij "wildé spelen voor de wel- dpende fee uit de sprookjes. Hij zag er Friesche, met ten minste 12 pCt. vet in de droge stof) 42.— Nagelkaas 18.— b. voor den verkoop :n het klein Per Va K.G. Volvette Mei-, zomer-, Goudsche en Edammerkaas met Rijksmerk f0.66 Volvette Mei-, zomer-, Goudsche en Edammerkaas 0 64 Volvette September-, Octoberkaas met Rijksmerk „0.58 Volvette September-, Octoberkaas - 0.56 Mei-, zomerkaas (40 -j-) (Edammer- en Goudsch model) „0.59 September-, Octoberkaas (40 -f) (Edammer en Goudsch model) „0.53 Volvette jonge Goudsche en Edam merkaas met Rijksmerk 0 50 Volvette jonge Goudsche en Edam merkaas 0.48 Jonge kaas (40 -j-f (Edammer en Goudsch modeD 0.46 Jonge kaas (30 -fl 0.375 Jonge kaas (20 -f J 0.325 Jonge magere kaas 0.20 Komijne kaas (Leidsche, Delftsohe of Friesche met tenminste 12 pCt. vet in de droge stofJ 0.50 Nagelkaas 0.23 Waar het den wensch van den Minister is, dat deze prijzen stipt in acht zullen worden genomen, wordt men dringend ver zocht, hij berekening van hooger prijzen, daarvan den Burgemeester in kennis te stellen. Schiedam, 10 Januari 1916. De tBjujgemeester van Schiedam; M, L. HONNERLAGE GRJETE, De Burgemeester van Schiedam brengt onder de aandacht van belanghebbenden a. dat met ingang van 12 Januari 1916 in werking treedt het Koninklijk Besluit van 16 December 1915 (Staatsblad no. 510j, waarbij o. m. I. bepaald is, dat in inrichtingen, waarin melk van vee van meer dan één eigenaar wordt verwerkt, de afgeroomde melk, de karnemelk en de wei onmiddellijk na haar ontstaan tot zoodanige temperatuur moeten worden verhit, dat deze producten bij ver menging met waterslof-superoxyde-oplos- sing en paraphenyleon diamine-oplossing niet blauw worden, tenzij genoemde produo- ten door verhitting van de melk of de room, waarvan zij afkomstig zjjn, voor melde reactie bereids niet meer verloo- nen; s II. verboden is het vervoeren van afge roomde melk, karnemelk en wei, die brj vermenging met waterstof-superoxyde op lossing blauw worden; b. dat overtreders van genoemde gebods- en verbodsbepaling bedreigd worden door de straffen, bij de wet gesteld; c. dat men geen gevaar zal loopen, in strijd met heL onder a. II bedoelde verbod te handelen, indien men zorg draagt geen met zijn frisck blozend gelaat en zijn rij laarzen nu wel niet bepaald uit alsof hij voor'"die ral geknipt was, maar brj liep er dapper op los. Toen Bij aa,n het éiijd van den gang was gekomen, tusschen de ingelegde ka binetten en blauwe potten van oudGhi- flcesch porselein, sloeg hij links af, deed een met saai bekleed© deur open enklom een «kleine trap op. En nu klopte hij tegen de deur van een kleine kamer, die voor mrs. Bidsom's typiste was ingericht. Miss Whitney had daar voor het raam gezeten toen hij binnen Kwam. Ondanks haar nieuwe positie en rijkdom, hield zij nog van dit kleine Verblijf en kwam er nog dikwijls als zij behoefte aan rust had. Men was nog bezig de zaken van Revelly te regelen en zij zég er tegen op, haar nieuwe plaats in te nemen. 'tWas zoo wonderbaarlijk," zoo Verbazingwekkend. Hij klopte en opende de deur in hetzelfde oogenblik. „Mag ik binnen komen?" Zij schrikte. „0, als 'tu blieft." Zij stond van haar stoel in de diepe ven sternis op en kwam naar voren om hem te begroeten. Hij nam jde'hand, die zij hem toestak, drukte dié, hield, die een oogen blik in de izijne en liet die toen wieer los. jffij het ziidhi fin een stoel tegenover den hare neervallen. - i „Ik zou gaarne (met u spreken. Heeft u het druk?" i Haar oogen glimlachten nog voor haar lippen. Zij keek {naar het boek, dat omge keerd in haar pchoót had gelegen en de glimlach werd ietwat guitig, „Neen; ik voer niét veel uit. Ik geloof ik geloof, dait -jk aan het mSjtaeren was." En toen aangemoedigd idoor de belangstel lende uitdrukking op jzijn gelaat, ging zij ©enigszins haastig voort: j,,U begrijpt,er is zooveel om averite denken, Reze groote bel andere dan gekookte of tot een temperatuur van ten minste 85° C. verhitte afgeroomde melk, karnemelk of wei te vervoeren; d. dat bij verspreiding van mond- en klauwzeersmetstof, in verband slaande met overtreding van gemelde gebods- of ver bodsbepaling, aan de veehouders, op wier vee de smetstof werd overgebracht, geene vergoeding van bedrijfsschade zal worden toegekend. Schiedam, 10 Januari 1916. De Burgemeester van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRETE. BUITENLAND. Va Ti het Westelijke front. Het Duitsehe groote hoofdkwartier meld de gis tei morgen Ten zuiden van den IlartmannsVeilerkopf is het ons gisteren gelukt op den Jlirz- stein de laatst© van de loopgraven, die op 21 Dec. in handen van den vijand waren gevallen, te heroveren. Daarbij wer den 20 officieren en 1083 jagers gevangen genomen en 15 machinegeweren buitge maakt. Fransch legerberipht Het officieeie Fransche communiqué vaa gistermiddag luidt: In Artois hebben de "Fransche batterijen vannacht de Duitsehe loopgraven, ten wes ten van Blairville doeltreffend beschoten. In Champagne heli ben wij de vijandelijke loevoenvegen ten Z.-W. van den heuvel van Mesnil, waar troepenbewegingen waren waargenomen, beschoten. Engelseh legerbericht. Het Engelsche hoofdkwartier in Frank rijk meldt d.d. gisteren: Vannacht zijn gevechten geleverd ten zui den van Armeniières, waar de vijand een hevig geweer-, machinegeweer- en geschut vuur onderhield. Ons bombardement ten zuiden van Pré- lengbien heeft ©en ernstigen brand in de vijandelijke linies veroorzaakt. Fransche verliezen. De Fransche bladen melden dat generaal Serret. die D'nlangs op den Hartmannsweiler- kopf gewond is geraakt en wien een been moest worden afgezet, aan de amputatie is bezweken. Van het begin van den oorlog af had hij een divisie aan het front gecom mandeerd. Voor den oorlog was hij, als kolonel, militair attaché te Berlijn. De Fransche generaal Rambet heeft, te- rugkeerende van een inspectie, brj Thiviers een auto-ongeluk gehad en is gedood. zitting en jen alles. Het maakt mij' som!- tijds angstig. Een (vrouw scihijnt zoo ver laten en hulpeloos, (wanneer zij" "Voor zulk soort dingen moet -/.argon en die moet be stieren." 5 „De Voorzienigheid, voorziet daarin ge woonlijk", zei Norton JmtWeg, met zijn rijzweep op zijn .knieën en zijn blik strak op haar gevestigd. Ee»n vuurroode blos overtoog haar ge zicht van wenkbrauwen tot kin. Zi| sloeg haar oogen voor de zijne neer. Hij boog zich naar voren en lei vriendelijk zijn hand op de hare, (die 'In haar sdhbot lag. „Kijk, eens hier," jzei hij. „Vergeef mij, als ik brutaal «lijk. Maar u heeft geen vader en 'ik ben «oud genoeg om diens plaats in te nemen. Een massa verdriet in deze we reld wordt door «openhartig spreken voor komen. En ik «wil nu eens openhartig met u spreken. Wij beiden jhebben samen bij hot bed van den armen drommel', i;n het ander gedeelte van het huis gestaan. Wij hebben hem beiden hoeren redeneeren. Ik weet evengoed als ,u, dat u de eenige vrouw in de Beek- wereld is, die hij tot do zijne wensdht. (En toch schijnt hel wel, dat gij beiden pen massa geluk zult ver liezen, alleen omdat |hij, nu zijn hoofd helder is, te «trotsdh is om 1e herhalen wat hij zei, toen jh'j ijlde." De« zachte oogen keken verschrikt. De hans! «onder de «zijne bewoog zich zenuWr adhtig en onrustig. -«Hij hield die Vast, zoo als een dokter jd© pols van ©an patiënt. „Ik bedoel, dat jhij, nu hij weet dat Re velly u toebehoort, van meening is, dat hij U en het landgo«ed don rug moét* toe- keeren «en heengaan zonder «een woord tegen u te zieggen. «Bij meent, dat «het oiit- eerend zou wezen ©f verkeerd of iets der gelijks onzinnigs, als jhij u ten huwelijk vroeg,; hoe vurig jhij het ook zou wensdhon. Ik heb tegen jhem zitten redeneeran, totdat mijn keel droog weid. Hij blijf t bij zin non- Van het Oostelijke front. Oostenrijksch leger be r.ic.h.1. Het Oostennjkschc hoofdkwartier meldde Zaterdag: De slag in Oost-Galicië, aan de grens van de Boekowina, is gisteren opnieuw be gonnen. Aan do Strypa Begon de vijand, zoo als reeds bericht werd, zrjn aanvallen reeds voor het aanbreken van den dag. Eenige sterke afdeelmgen bestormmgstroepen wa ren onder bescherming van den mist door gedrongen tot aan onze batterijen. Hierop ondernamen het 16e en Bet 24e ïïonved-regi- ment en het 57ste Midden-Gahcische infan- terieregiment ©en -tegenaanval, waarbij de Russen teruggeslagen werden. Onder de 720 bij deze gelegenheid ge vangen genomen Russen bevinden zich een kolonel en 10 andere officieren. Onze stellingen aan den Dnjester werden den geheelen dag door de vijandelijke ar tillerie onder vuur genomen. Aan het front in Bessarabié leidde de vijand zijn aanvallen kort voor den mid dag met een artjllerie-tiominelvuur in Zijn pogingen waren* weder tegen onze slellin gen bij Toporoetz, ten oosten van den Ranancze, gericht. De gevechten warenhui lengewoon verbitterd en sommige gedeel ten der aanvalscolonnes slaagden er m, m onze loopgraven door te dringen, maar werden door reserves in een gevecht van man tegen man weder tei uggedreven Wij namen een officier en 230 man gevangen Rij Brestiany, in Wolhynie, sloegen onze troepen Russische verkcnnersafdeelmgen af. Aan de Styr verijdelde de artillene door concentrisch vuur een poging der Russen om het keikhof ten noorden van Czarlorysk te heroveren. Het legerbericht van Zondag luidt: Voor twee dagen op alle punten in Oost- Gaheie en aan de jBessarabische gicnl onder zware verliezen teruggeslagen, hei- haalde de vijand gisteren zijn aanvallen niet, doch richtte hij slechts bij tusschenpoozen het kanonvuur tegen onze linies. Hij laat versterkingen aanrukken. Aan de Konnin in Wolhyniè hebben onze troepeh Russische verkenungsafdeeling uit eengedreven. Overigens geen bijzondere gebeurtenissen. Russisch 4 egerbericht. De groote Russisch© generale staf meldt d.d. Zaterdag: In do streek van Riga, dicht bij den groeten weg naar Mitau, bestookten de Duitschers onze verschansingen weder met verstikkende* gassen. Een aanzienlijke strijdmacht dreef onze afdeelingen uit het dorp Czartorysk, ten slotte echter werden de vijanden weder ver- drongen en moesten zij drie officieren en 50 soldaten als krijgsgevangenen in onze sens. Het is (trots, vervloekte trots, anders niets. Wat in «'s hemelsnaam doc-t het er toe, wie van u het geld heeft, zoolang cr vol doende is. Mijn (vrouw bracht een mooi sommetje ten huwelijk jm®e en ik was er blij mee. Nu, (Wat .ik Wil zéggen, is dit: Als u zich door trots jlaat scheiden, het is mij goed. Ik hoop, dat liet u nooit zal be rouwen. Maar als ju, denkt, dat gelukkig te Wezen, meteen fatsoenlijk man moer waard, is dan wat (trots, wel; dan ligt uw weg heel duidelijk voor u|, sik kwam om dat te zeg gen en ik (heb het gaztegd." En hij slonJ op, drukte haarfde hand, en ging naar de deur. „U moot (niet boos op mij zijn," zei hij, dcc: kruk ^omdraaiend. „Dank u", klonk piel achter hem op ge- smoorden toon. „0, f'k dank u, 'kdank u." Hij kon nu (niet anders doen dan heen gaan. Zelfs petemoeien «in sprookjes kun nen den beden jstrijd niet uitvechten. SyWvia /lat een (paar seconden nadat Norton haar had (verlaten met de handen voor haar vuurrood gezicht. Toen stond zij op en liep toet vasten tred een langen gang tot het eind door. Zij klopte daar tegen de deur van jdo kamer, waar Wynnstanley nog'in zijn See ren ziekenstoel, door kussens ondersteund, zat. De (pitte en roode rozen knikten mei. hun (welriekende kopjes om hel kozijn van het (raam. Zij vormden er een guirlande om heen. 'Zijn „binnen" had een iusteloozeh klank. Zij ging binnen en sloot «de deur achter (zich. Vóór dat hij ©on kreet kon slaken of een verwelkomend woord z«eggen jwant zij «had' Zich in jd© laatste dagen niet bij hem laten zien (kwam. zij met vluggen trod op hem af pi knielde naast hem neer, zoodat haar hoofd (ter hoogt© van zijn schouder kWarn, terwijl jhij daar stom van verbazing zat Zij legde haar Banden «tegen zijn borst en Thaar oogen schitterden. „Philip", zei zij sen in haar diep© stem) trilde met een Jdank als van muziek. „Ik handen laten. Latere pogingen om ons neder uit Czartorysk le \erjagen, misluk ten. In do stree1, van den ixud tonloop der Strypa maakten onze troepen zich meester van eenige sectoren van den vijand. Op andere plaatsen versterken zij zich achter draadversperringen. In genoemde streek maakten wij 17 officieren en meer dan 1000 manschappen krijgsgevangen en ver overden wij verscheiden mitrailleurs Ten noordwesten van Czemowilz tracht te de vijand ons offensief te stuiten door wanhopige tegenaanvallen met een aanzien lijke troepenmacht Alle tegenaanvallen v>er. den «echter -afgeslagen met ontzaglijke ver liezen man do zijde van don vijand. Wij namen hier 14 officieren en meer dan 300 soldaten gevangen en maakten twee mitrailleurs buit Het legerbericnt van Zondag zegt: Van de Golf van Riga tol do Piipet geen verandering Ten zuiden ran do Pr i pel heeft do ij an .1 opmeuw getracht Czartory-k tc hernemen, maar hij is twéémaal mot gevoelige verlie zen teruggeslagen. In Galicie hebben onze üoepen aan do midden Strypa den vijand op enkele pun ten voorgoed van den oostelijken oever der rivier verdreven. Volgens nadere berichten hebben wij den 7en dezer, in hot gevecht ten N.0. van Czernovvutz 20 olficieron en 1175 soldaten gevangen genomen en 3 machinegeweien buit gemaakt m Tan het Balkanfrout 0 o s t e n r ij k s c li 1 e g e r b e r i'c h t Het Oostonnjksclie hoofdkwartier meldt d.d.'gisteren: Ten N.O. van Berane hebben do Montené- grijnen opnieuw stand gehouden. De dmv hen bezette hoogten zijn stonnenderBond go nomen. Wij hebben daarbij een kanon ver- meesterd. Aan de Taia schermutselingen." Aan de grens wan Herzegovina en in hot gebied v.ui de Bocche di Catlaro zijn onz© troepen m gevecht ■jegeti de Monteniegrijni- sche stellingen. i Montenegrijnsch legerbericht Het of f im ëekr M on tc ncgrijnsohe communi qué yan Donderdag 6 dozér meldt Be vijand is met een aanzienlijke strijd- maeihl oen groot jefjiteisief begonnen Legyn ons n oorderfront "Aan do rivier de Tarn heeft hij zijn front uitgebreid tot Rogowo, naar Moikawaiz toe on in de richting Bu- hido, Berane en Rozaj. De aanvallen waren buitengewoon hevig, 20 vijandelijke batal jons met voel kanonnen en mitrailleurs na men er aan «deel. In het gevecht, dat in den naclht werd yoortgezlet, werden den Oostenrijkers groote verliezen toegebracht Ook wij lo'den gevoelige verliezen. Wij hebben ons gehandhaafd in hot m«eo- rendeel onzer stellingen, behalve in Godo- feom bij jou. )o held me verteld, dat je van mij lueld 'toen je niet wist, dat je dat d«oed. Nu komrijk oin te zeggen, dat ik ook van 'jou houd- ,ïe behoeft rniij niet om niijn hanid fe vragen, lieveling. Je hebt die_ reeds in je ijlen gevraagd Tenzij, tenzij je het niet meende Tenzij «liet slechts ijlen w a s«* Rij nam haarbanden in zijn eigen zwakke handen, maar hield haar nog van zidh af. „Maar jij moot dat niet doen. Je moet dat niet doen," (stamelde hij, „Ik moet je niet laten begaan. Jij de meesteres van Revelly en ik t—ik f—f i Hij hield huiten adem_ op. Zij boog zich over hom heen. i „En jij' de (man, dien ik bemin," zei zij, „de ©enige man dien ik ooit zou willen trouwen. 0 Philip, kunnen «wij niet geluk kig Zijn, zonder er onn te geven, wie liet geld heeft? Ik bon (zoo alk-on even alleen als jij bent even eenzaam en 'k. heb ook geen vrienden. Zeg niet, dat je niét rnoendo, wat je togen «mij hebt gezegd, toen je niet wist, dat ik jhet kon Jiooren, Zeg niet, dat je niet van «mij houdt," Hun lippen vonden elkaar in dien lan gen, langen kus, die lïij een verloving wordt gewisseld en die jljij geen ander ter wereld kan vergeleken woelen. Hij sprak haar niet moer tegen/ Alles wel besdhouwd, is geld Jwe mig «en liefde alt/s. Dat is de verborgen wa-arbeid van hot ie- .vcu en ïum Belioort het koninkrijk der he- melon, die de Waarheid vinden. In de still© kamer was g«efeti ander geluid dan het ge- ïaveel der vogels buiten cm, (het kloppen van hun beider gelukkige harten. ■41 i II m EINDE. SCH1EDAMSCHE COURANT. fxn r**.. D lli tSiïh Iflrtn vhgjio Jj j;t ii m -Si ."«v-ifüi #.«-.< t j i tö .kiTi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1