De oorlog. No. 15035 XDe zwerver, 68~ Jaargang, Dinsdag 11 Januari 1916 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en-Vlaardingen 10 oent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Ad'vertentien bij abonnement ops voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. De (Burgemeester en Wethouders van Schiedam; doen te Weten, dat door den Raad dier Gemeente in zijne vergadering van 21 December 1915 is vastgesteld de volgende: Wijziging van de verordening hou dende bepalingen ter voorkoming van brandgevaar vii «ar rogc- blusschen van brand. Gemeentebla den no. 62 van 1911, no. 24 van 191Ö, no. 15 van 1913 en no. 3 van 1915. In art. 7 wordt achter „krullen" inge voegd: „ruwe katoen, Zwavel, kapok, palm- pittewmeel". Zijnde deze verordening aan de Gede puteerde Staten van Zuid-Holland volgens hun bericht vanden 28en December 1915/3 Januari 1916 Ei, no. 1794 (2e afd.) 'G. S. not 16 in afschrift medegedeeld. En is hiervan alkondig'Lng geschied, waar bet behoort, den lOden Januari 1916. De Burgemeester ©n Wethouders van Schiedam M. L. H0NNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; (Brengen ter algemeen© kennis, dat op den löen Januari 1916 aan A. TIEMAN«n zijne rechtverkrijgenden, vergunning isver- "leend tot het oprichten van eene inrich ting voor het drogen van beschadigde goe deren, gedreven door 2 electromotoren, elk van 20 P.K., in de panden staande aan de Hoofdstraat nos. 35, 35a en 37, kadaster Sectie L no. 1441. Schiedam!, 11 Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Mj L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V SICKENGA. Aanbesteding. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; zijn. voornemens op üoaderdag, 2 0 Januari a.s., 's namiddags 2 uur, ten Raadhui ze aldaar, in het openbaar aan te besteden: Het verbouwen en herstellen van hel naar f MüLLER GUTTENBjRDN. 1) I t In de mooie omgeving van Weenen hal ik voor eenige weken mijn tenten opgesla gen om eens hecht mijn zomervacantie te genieten. Een stuk' werk, dat ik onier han den had, moest afgemaakt worden. Ik borg mij daarom op in ©en klein verborgen oord temidden van het Weenerwoud, om jalle contact met de buitenwereld te vermijden. Wel had iK~dagen noodig oon mij t© con- centreeren, de wereld rondom mij was zóó rijk' aan uiterlijke bekoorlijkheden, dat het mij oen groot© inspanning Kostte, mij zelve in te weven in een totaal andere wereld. Eindelijk ging het De tafel werd bij het open raam geschoven, niemand dan het aardige Maridl, de dochter van den weg werker Kopal, betrad mijn kamer. Zjj be diende mij zeer ingetogen en woordkang. Haar Vader, die in de nabijheid mijner wo ning arbeidde, wpafte zeer streng over haar deugdzaamheid. Op ©en zekeren morgen hoorde ik een bedeesdien klop .op mijn kamerdeur; „bin nen", riep ik zonder om te zien, denkende dat het Maridl was. Achter mijn rugging de deur zachtjes open, en sloot zich even zoo. Ik moende, dat niemand was binnen getreden. Maar onmiddellijk, voelde ik ech ter, dat iemand achter mij ademhaalde; ik keerde mij in mijn stoel dm. Ik ontdekte een langen rpap, met donkere voormalig Heerenhuis in de Nieuw- straat no. 26, en inrichten tot bu reaux voor gemeenteadministratie en woning voor concierge. Bestek en teekening lyerkrijgbaar tegen betaling van f0.50 aan bet Bureau van Gemeentewerken, Korte Haven no. 33. Aanwijzing in het gebouw Nieuw- straat 26, Zaterdag 15 Januari a.s., voorin, 10 uur. BUITENLAND. Van het Westelijke front- Fransch legerbericht Het officieel© Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In Champagne heeft de vijand gisteren den door hem aangekondigde» aanval on der begunstiging van oen verwoede be schieting, vooral met granaten, en met 'ge bruikmaking van stikgas, tol ontwikkeling gebracht Zoowel overdag als 's nachts heeft hij tot vier maal toe aangevallen over een front van 8 kilometer, loopende van Courüne tot Mont Tetu, ten westen en ten oosten der hoogte van Mesml. Overal heeft ons vuur den vijand gedecimeerd en zijn offensief gestuit. Hij slaagde er slechts een oogenblik in op twee punten voet te krij gen in onze eerste linie, ten noordoosten van de hoogte van Mesn.il en ten oosten van Mont Tétu. Een krachtige tegenaanval beeft hem er weer onmiddellijk uit ver jaagd. Op dit oogenblik houdt hij nog slechts twee kleine stukken vooruitgescho ven ïoo-pgraaf bezet Engelsch legerbericht Het Engelsch© hoofdkwartier in Frank rijk bericht d.d. gisteren: Artillerieactie, heden nabij Fauquissarl, het bosch Grenier, St'Eloy en bij Yperen. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen bij St Raselle, Hasebrouck", St Omer. Een "vrouw en een kind weiden gedood. Van het Oostelijke front. Oostènrijkschlegerbenic-ht. Het Oostenrijicsche hoofdkwartier meld de gistermiddag Gisteren hadden in Oost-Galioië, aan de grens van de Boekowina, geen grootere gevechten plaats. Alleen werd des avonds brj Topo-roefz een vijandelijke aanval afge slagen. -Overigens geen nieuws. Russisch (legerbericht. De groote Russische generale staf meldt d.d. gisteren: De dag van gisteren was over hot alge meen rustig aan het geheele front. In Galicië en ten oosten van Czemo- witz toonde de vijand, dié zware verliezen had geleden door ons snelle en heftige op treden An die gedesorganiseerd was door de vele verwoede maar vruchtelooze tegen aanvallen om zijn verloren posities te her winnen, gedurende den dag van gisteren oogen; wanordelijk, grijzend haar plakte tegen zijn voorhóofd, in de eene hand hield hij zijn grijzen vilthoed, in de an dere ©en bergstok; hij zag met ©en dee moedig lachje naar mij heen. „Een bedelaar", en ik greep onwillekeu rig naar mijn beurs. --Hij-weerde af. „Een ami mensch, geen bedelaar", zei hij met diepe, weekesfcem. Ik stond op, mijn misgreep verontschul- digénd. En opeens herinnerde ik mij dezen m|an meer gezien te hebben. Hij Was mij eens in het bosch tegengekomen, toen ik dieper dan gewoonlijk, naar het westen was afgedwaald, en in ©en-dal" een apartsoort van woonhuizen had meenen te ontdek ken, die mij aan ©en klooster herinner den. Opeens bad toen een oud-uitziende man vanuit een zijpad mijn weg gekruist. Hij was van mij geschrikt en had mij even gegroet Daarom had hij zijn weg ©enigs zins schuw vervolgd, het dal tegemoet Op dit oogenblik stond diezelfde man in 'mijn kamer. En zoo ongewenscht mij ook iedere stoornis was, moest ik vriendelijk vvezen tegenover dezen armen mensch, die geen bedelaar was en geen aalmoes aan nam. Waarmee ik hem Van dienst kon zijn? Hij wierp een. blik over mijn werktafel, over de pen in mijn hand. „U beeft het druk," zei hij zacht „Ik zie u weieens wieer ia het bosch, ik ben daarginds in MauerbaCh, in de inrichting." Langzaam, hakkelend, alsof het spreken hem inspanning Kostte, zei hij die paar zinnen, terwijl hij aanstalten maakte, heen te., gaan. Mijl. was dat niet onwelkom, ik hield hem piet terug}. Iri de dèur keerde geen activiteit Wat zijn zwakke pogingen betreft, om door artillerievuur en handgra naten het werk van onze troepen, dié de vermeesterde positie bevestigden, te be lemmeren, deze pogingen bleven overal zon der succes. De strijdin Oost-Galicië. Uit het oorlogsperskWartier .wordt ge meld: j Het samentrekken van Russische troepen in Bessarabië blijkt ten "doel te hebben ge had een nieuw (offensief in Oost-Galitië. Dit heeft plaats "onder generaal Iwanof. In naam heeft ,de tsaar zelf het bevel op zich genomen; den ,21en December bezocht hij Aa troepen ^an front om odhior don volgenden dag weder te vertrekken, ter wijl toen de plag reeds Was begonnen over het 30 K.M. lange front van Czemowitz tot Czartorysa De aanvallen aan den Noor delijken vk-ugüjï ©ra de Siryipia, hjaddetn slechts ten doel de daar tegenover staande Duitsoh-Oostenrijksche strijdkrachten te hin den, terwijl het zwaartepunt zich op den Zuidelijken vleugel bevond, (waarheen het grootste deel der pas geoefende troepen, benevens 'een groote hoeveelheid zwaar geschut waren gebracht, jterwijl het vlieger corps aanmerkelijk was .uitgebreid. Aan weerszijden weid jd-e strijd gooiend met verkenningen door (vliegers, terwijl van Duifsch-Oostenrijksche zijde eveneens pa trouilles infanterie en cavalerie wenden uit gezonden, Waartegen da Russen hunua jachtcommando's aanwendden, zoodat over al des nachts schermutselingen plaats had den. j De eerste aanval der Russen was niet tegen den zuidelijken, maar tegen den noor delijken vleugel gericht, waar zich het le ger van Vbu Linsingec bevond. De Russen waren daar aan de overzijde van de Styr en zonden steeds sterkere afdeelingen voor uit, totdat hun bewegingen eindelijk het karakter van een veldslag kregen, die zich .uitstrekte tot het leger van aartshertog ,Ferdinand aan de Kormin. Tegen de Ikwa- stelling ging generaal Broessilow tot den aanval over, die verder voortging langs S try pa en Dnjester, om in Bessarabië het 'hevigst te woeden. Aan de 'Midden-S Irypa werden de Russen na een hevig ^gevecht door Von Bothmer geslagen. Ook herhaalde (Russische aanvallen, die na langdurig ar tillerievuur op het leger ,yan Pfknzer-Bal- tio. gedaan werden, mislukten onder zware Verliezen. Aan de Bessarabische grens, waar Iwa nof het grootste deel van zjj'n zwaar geschut had samengetrokken, werd door de Russi sche artillerie voor hot eerst het trommel vuur toegepast, hetwelk op sommige plaat sen 24 uren achtereen duurde en een groote uitwerking had, Waarna de infanterie tot (den aanval overging, dekking zoekende aoh ter zandzakken en schilden. De eerste storm colonnes werden echter Weggemaaid door het vuur der kanonnen én machine geweren. Door herhaalde aanvallen werden evenwel eindelijk de Oostenrijfcsch-Hongaar- sche loopgraven bereikt door de Tsjerkes- sische regimenten. Toen moest het Rus sische geschut zwijgen, terwijl de Oosten hij zich nogi evter om. „Kont u mlij' niet meer?" vroeg hij. IK moest 'pntkennen. „Conrad Wialser i-i-is mijn naam. Mijn zustor beetheeft mfrji eens bij u gebracht Dus tot ©en volgenden keer." „Maa,r, toe, blfiji. Hij was reeds weg. Met een hoofdknik, had bij gegroet en ijlings de deur ach ter zich toegetrokken. Zijn gestotter verried een ze kere opwinding. Zijn zuster 1 Greta "WjaJser! Zij was oen bekoorlijke actrice, maar van onrustig bleed. Veel te vroeg,was zij naar Amerika gegaan, om een groeten virtuoos te velgen, waardoor zij zelve niet verder zich ontplooien kon en haar kunst veroor deeld werd te gronde te giaan. Ik Was toen de recensent van een groot dagblad; zij verzocht mij dikwijls cm raad. En dit Wias .haar broer 1 Zeldzaaml En hij zou ooit bij mij geweest zijn! Ik herinnerde mjj het in derdaad flauwtjes'; ook hoe ik toen ter tijd geen bepaalde sympathie foelde om na der met hem in Kennis te komen. Op al mijn. wandelingen ontmoette ik Van nn af aan die armoedige gedaante. OBtij iedere wegfcruising meende ik hem te zien in af wachtende houding, verlegen aan mij" voor bij gaande, wanneer ik hem niet aansprak. Het werd een hallucinatie, ik moest mij met hem in contact stellen. Op zekeren pnorgen stond, ik -zeer vroeg 'op en wandelde, bij goddelijk.weer, naar dqn Tullnerstraatwëg, het bosch echter ver mijdend, daar hot's nachts duchtig gene- gend had. Ik meende Conrad Walser al weer ite ontdekken vóór jnijj, op-een grenssteen aan don Weg. Mijn hond liep Imdkeffend rijkers hun reserves konden laten aanruk ken. De stellingien werden, zij het ook ten koste van zware verliezen, behouden, ter wijl de Russen vele duizenden manschap pen tevergeefs hadden opgeofferd. Van het Zuideltf fee front. Oostenrijksch legerbericht Het OostenrijKsch© hoofdkwartier meldde gisteren Afgezien van artilleriegevechten in de streek van Görz, in de streek van den Col di Lana en in den sector Vielgereuth, had geen gevechts-aetie plaats. Oostenrijksch legerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag Onze tegen Bförano oprukkende kolonnes hebben de Montenegrijnen opnieuw van tal van hoogten verdreven en Bjiotsa bereikt Ten Noorden van die plaats is de oostelijke oever van de Liml%ran vijanden gezuiverd. De troepen, die op de hoogten door meer dan een meter hoog liggende sneeuw moeten wader, houden zich kranig. Aan de Tara artillenegevechten en scher mutselingen. - - De gevechten aan, de Z.W. grens van Montenegro duren voort. Do gearresteerde consuls. De be Salonika gearresteerde consuls zijn to Toulon aangekomen. De „Petit Paris ie n" ."Spreekt beslist bet bericht tegen, dat zij in vrijheid zuilen worden gesteld. B|ulgaarsch© de se.r te.ur.ss. Een Havas-telegram meldt uit Athene: Driehonderd. Rujganrsche soldaten trok ken over do grens en gaven zich over aan de Grieksch© overheden. Zij beweren, dat een anti-Duitsche beweging in hettBlul- gaarsölio leger" krachtig toeneemt. Vliegerarbeid in A ljb.a.np De oorlogscorrespondent van de „Neue Freie Presse" seint aan dit blad, dat in de laatste dagen de Oostenrijksche vliegers de stoutst© verkenningstochten ondernamen over geheel Montenegro, 'Noord- en Midden- Albanië. Do legeraanvoering had noodig te weten, waarheen de overblijfselen van het Servische leger waren gevoerd en in hoe verre de tegenstanders door Italië van mu nitie en proviand werden voorzien. De Oos tenrijksche vliegers vlogen over Durazzo, El Blassan en Alessïo'en wierpen bommen op Skoetari. Gelijktijdig vlogen ook Oos- tenrijkscbe watervliegtuigen op, om te zien of in de Adriatische Zee tut Italië ver- sterking kwam' naar Albanië en Montenegro. Vaak gelukte het hun, schepen en harken, deels door torpedo's en deels door hommen to vernielen. Blij Boedoea Werden in den laatsten tijd veel met proviand beladen schepen door bbmlmen tot zinken gebracht. op den man toe; deze bleek echter een echte zwerver te Zijn, die zijn hoed voor een aalmot» rnij toestak. Mijn gedachten ginggn onwillekeurig naar Walser terug; plotseling Werd in mij de herinnering Wak ker aan liet moment, waarin Greta Walser mij onder tranen gesmeekt liad, iets te tril len doen Vjoor haar broer, die dreigde schip breuk te lijdon op de maatschappelijke le venszee. Zij vertrouwde mij "toe, boe bij een zwerver Was, die ach nergens Kon hinden, die, ondanks zijn dertig jaren, geen beroep bad kunnen vinden. Toch was hij- zeer intelligent Als kind was hij reeds een vrijheidzoeker geweest, di© straf gela ten, zonder een woord tegen te spreken, droeg, en die op vragen zelden antwoordde. Hij moest een soort werkkring hebben, waar in hij ^weinig behoefde te praten, Want spreiden viel bemi moeilijk. - Toevallig konden wij een corrector ge bruiken aan pns blad; die betrekking Was misschien Jets voor hom. En de broer maakte toen inderdaad een goeden indruk. Hij was een ietwat som bere man, met een kinderlijk'-weeke stem. Ik vroeg hém!, of hij den post wilde aan vaarden, waarin hij toestemde. Maar geen tien woonden sprak hij teveel. Het was hem alles even goed, wat zijn zuster ook voor, hem ondernam. Zijn blik werd. teer, als hij naar haar opzag, hij scheen haar zeergje- negen te zijn..-. - De drukkerij nam hem -aan. Hij kwam om acht uur 's avonds en bleef tot 'snachts lialf twee; wat hij daarna. uit voerde, boezemde niemand verder belang in. Ik'w?ag hem', widen,.Eens qchter,na afloop eêner kbmotliê-Voprstelting, liep ikdedruk- De moreele uitwerking biervan „is nog groo ter, daar de werkzaamheid der bommen werpers en der torpedobooten Italië de grootste voorzichtigheid hebben doen in acht nemen, en zelfs, gedwongen hebben am de sdheopstransjwwrterf naar- de zuide lijke kust van Albanië te verleggen. Aan de Dardanelles De ontruiming. Eerste, minister Asquith beeft gisteren in het Lagerhuis een korte verklaring afge legd over den aftocht der geallieerd© troe pen van Gallipoli. Rij legde, daarbij den na druk op de buitengewone prestatie dat het terugtrokken van (te Rritsdh© «strijdmacht van Gallipoli geschiedde {zonder dat een mensdhenleven verloren -ging, .Van. de elf kanonnen, die moestenwonden in den stook gelaten, waren tien geheel versleten 15- ponders* en alle -werden onbruikbaar ge maakt De operatien wan den terugtocht zul len een onuitwischbare plaats innemen in onze geschiedenis en de hij die opsratiën betrokken officieren zullen bijzondere er kenning vm verdiensten pntvangefn, zoo. «ondigde de minister rijn verklaring. I i 1 'til! De officieele Engelsche Jezing van de wijze, waarop nu ook de punt van het schiereiland Gallipoli is ontruimd, komt niet volkomen overeen met de berichten die daarover van Turksdh-Duitsche rijde tot nog toe zijn ingekomen, i 1 Het volgende is ontleend aan ©en tele gram aan de („Frankfurter Zeitung" d.d. 8 Januari, uit Konstantinopel gezonden vóór dat do ontruiming (bekend wasi Op de punt ,yan bet schiereiland hij Sed-el-Bahr slaan,voornamelijkJ'ran- sche en slechts" .weinige Engelsch© troe pen. j Sedert veertien dagen beeft aldaar een verbitterde worsteling - plaats. Meer dan op ©enig ander gevechtsterrein mógelijk is, ontwikkelden (hier bij den aanVal alle wapenen groote {werkzaamheid- De oorlogsschepen en kustbatterijfcn be schermen de loopgraven. Rand- cn water- vliegtiugen en dmkbooten, pulles iis aan beide Zijden in jd© weer voor de WereldL historischo finale. t Met on vergelijke! ijte bravoure vecht het Ottomaansdh© leger. De verliezen dor vij anden zijn zeer groot Onder dekking van het vuur (der schepen konden eenige Fransdhe troopenaldeelingen reeds jworden ingescheept i Volgens een -telegram pit Keulen, ont vangt de „Kötrisdh© (Zeitung" een bericht, waarin staat, dat jd© inscheping onder be scherming van bet {vuur van drie kruisers Zaterdagnacht om 12 juut begonnen is, Te gen den ochtend doden de Turken een ba- jonetaanval en er (Ontstond een bloedige slag. i Tot zoover het bericht van de „Ivóhu- stiho." Een bloedige slag en een verlies van één man, |dat stemt niet overeen. Do vraag is echter Ja welk stadium de bond- genooten rijn begonnen (hun verliezen op ïe teekenen. j i i i Evenals hij de ontruiming van de Soevla- ■k-erij in, zag bemi in de verte I>y zijn werk. Als ©en droomie-r zat hij, met de door te lozen kolommen in de band, in de lucht te staren, met zijn. gedachten op mijlen afstapds. .Weldra Kreeg ik klachten over hein; hij heette slordig, bij het corrigeer ren, en een zoogenaamde geestige drukker noemde hem. ©en tragen geest en vroeg in allen ernst, of de miap wel praten Kon. Pp zekeren aVond bleef Conrad Walser Weg en kjwjam! nooit nicer terug. Niemdnd interesseerde zich Verder voor hom!, zoodat hij' gauw vergelen Wjas, oök door mij. j Een-en-twintig jaren waren sedert dien verloopen. Greta Walser's lichtende verschij ning lneid mijn herinnering vast, terwijl de broer in de nevelen van mijn geest léeds lang Was ten ondergegaan. En nu opeens was Conrad "Wjalser in mij herleefdDoor 'welke oorzaak? Onwillekeurig keek ik nog eens omi naar, 'den. vjagebond, die op dien grenssteen bad jgezeteh, daarginder Do m-gwtetidor Kopal was ook reeds aan den arbeid gsiógjen oonl de chaussoe Van het overbodige slik' te. .?mivcrenhij groette mij vriendelijk. Ilij had. den blik opgevan gen, Waarmee itó naar den vagebond had ge staard. Hij begon een gesprek, waaruit ik Vernam, dat die bedelaar ginds vroeger thuis had gehoord in d© inrichting in Mauer- jbarih. Op mijn vraag, of hr -dan alléén dergelijk' soort Jraonschen giehuisvest wer den, kreeg ik ton antwoord, dat er ook nog wel énkel© 'waren van beter gehalte." (Wordl venolgd}. SCHIEDAMJSCHE COURANT - t Von liöi Ral Ironfr/tnf v M«i uw a/MAawuai vuvi *-?■ HT 11 A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1