De oorlog. De zwerver, 68"" Jaargang. Donderdag 13 Januari 1916 No. 15037 r Dece courant -verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pri.» per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fh 1,25, franco per poet fl. 1.65. Jkjjs-par.weekVoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nuounexs 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverfcenti&n voor het eerstvolgend nummer moeten des middag» vóór een our aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Rrqs der Advertentiên: Ven 18 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zQ innemen. Advertentien b$ abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan rijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bjj vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat de attestatiën de vita, zoowel voor Nederlandsohe als voor Koloniale pensioenen, zullen worden afgegeven aan de Afdeeling Bevolking, Schoolstraat 12, op' eiken werkdag, des voormiddags van 8Vs HVz uur en des namiddags van 121/2'êïfe uur. Schiedam, 13 Januari 1916. De Burgemeester van Schiedam; M. L. H0NNERLAGE GRfiTE, Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of Mnder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien het verzoek van de GLASFA BRIEK „DE SCHIE", om, onder intrekking van de haar bq besluit van Burgemeester en Wethouders van Schiedam/respectieve lijk d.<L 21 November 1912, 24 Juli 1913, 6 Maart 1914 en 22 October 1914 verleende vergunningen, haar een nieuwe vergun ning te verleenen voor het oprichten van een machinale flesschenfabriek, met een stoomketel van 90 M.1 verwarmingsopper vlak en 21 electromotoren van totaal 6091/2 P.K., aan den Buitenhavenweg no. 146, kadaster Sectie L no. 1914; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Doen te weten: 1 dat voormeld verzoek met de bijlagen, op de secretarie der gemeente is tgr visie gelegd,; dat op Donderdag, den 27en Januari o.s„ dep voormiddags ten lltyf ure, ten raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van dat ver zoek in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drié dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, ken nis idan wanten genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet 'tot benoep qp een beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zq, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zqn verschenen, ten einde hun be dwanen mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 13en Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. L. HONNERLAGE GRRTE, De Secretaris, V» SIGKENGA. naar MüLLEB. GDTTENBPSÜN. kti rn 3 1 s 'J Walser protesteerde heftig. („Nuttig, nut tig. En altijd do wereld verbeterend. Bah, hoe kleinIk jben geen philosoof, maar toch heb ik de meening, dat oen ieder recht heeft zóó (te zijn, zooals hij nu een maal is. Moet ik spreken, «la ik niet wil, als het mij «bindert? Moet ik stilzitten en werken, als alles imjj naar buiten lokt en drijft tot wandelen «jn dwalen? Is deze wereld zoo arm, dat zij niemand meer zijn vrijheid kan gunnen?Heeft zij sléchts plaats voor de slaven ,van den een of anderen plicht? 'Mag niemand (meer een memsch zijn?" j 1 Hy had zich «warm gesproken, en zijn stem die eerst wat heesch scheen, Monk als muziek. Zij «ontroerde mij. Mij ontbrak de lust hem (tegen te spieken. Be' knikte slechts, „O, hoe edel en Gode welgevallig moéten deze Karfhuizer-onden geweest «zijn-De monniken,' dié hiér leefden, kenden geen hoogeren plicht 'dan Jte zwijgen. Zwijgen. Is dat niet godddife? Els. alleen qp feest dagen, spraken zijl (Welk'een hooge waaide moeten? rij g hebbéa aap. het woord, aan de taalt. (Voor gemeenplaatsen werd rij niet misbruikt iZü leefden in vrome aan dacht. in 0*b«L "d*eht*n m* «teebte aeet- BÜITENLAND. Tan het V estelljke front. Fransch oorlogsfront Het olficieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Niets bijzonders in den afgeloopen nacht, behalve tusschen Aigonne en Maas, waar onze artillerie een groep arbeiders uiteen dreef bij Maiincourt. Engelschlegerbericht Het Engelsche hoofdkwartier in Frank rijk meldt: Vannacht hebben wij de schansen van den vijiand ten oosten vpn 'Armen tièret; overrompeld. 20 vijanden zijn daarbij over de kling gejaagd en een vloer voor ma chinegeweren in bun linies is opgeblazen Onze afdeeling is met twee gevangenen in onze loopgraven teruggekeerd. Vandaag is de artillerie aan beide kan ten bij Vermelles, Wieltje en Pillen in de wieer géwieest Aan de Bjelgische kuat. De Engelsche admiraal Bjacon, de bevel hebber van de maritieme strijdkrachten aan de Belgische kust, bericht over deoperatiën aan deze kust. Hij zegt, dat in alle ge vallen groote Zopg is betracht om het vuur te beperken tot doelen van militair en mari tiem belang, teneinde der civiele bevolking zoo min mogelijk! verliezen aan mensohen- levens en tellende te berokkenen, ©ij zes gelegenheden werden omvangrijke operatiën uitgevoerd. 'De nauwkeurigheid van het vjjanddijk vuur wsas goed. Onder ue schade die den vijand werd berokkend moeten warden genoemd het in den grond boren van een tarpedaboot, twee duikhooten en een groot bagger vaartuig; de 'geheele ver nieling van drie militaire fabrieken; om vangrijke schade toegebracht aan de slmzen van Zeebrugge; de vernieling van dertien zware Kaponnen; schade aan werven en pieren enz. De vijand leed verde- zware verliezen. De Britten verloren drie pabmiilleboofcende Fnanscben eveneens drie. De B|ritsdbe verliezen zijn 34 gesneu velden, 24 gewonden. Tan het Oostelijke front. Oostenrijksch legerberidht Het Oiostenrijksche hoofdkwartier meldde gteteratiddagj: Aan de pessarabisohe grens is ook gis- teren weer verbitterd gevochten. Kort na den middag begon de vijand onze stellin gen met geschutvuur te bestoken; drie uur later volgde een infaaterie-aanval,. die vijf maal werd herhaald. Om tien uur 's avonds poogde de vijand voor de zesde maAl met zijn in diepe gelederen oprukkende" aan vaJsbolonnes onze linies binnen to drin gen. Al zijn pogingen waren echter vruch teloos. Gesteund door onze prachtig wer lelijke dingen. Zij schreven de boeken der Grieksche en Romeinsehe (klassieken over, en bewaarden zie voor het nageslacht. Welk ©en grootsohe dag (moet het in de m'üdel- eeuwsche wereld geweest rijn, toen Bruno van Keulen met zes makkers in de woestenij La Chartreuse trok pm de eerste kluize naars-orden te stichten. Gok dit -huis hier dankt aan zijn besluit z'n bestaan En vijf honderd jaren lang heeft het Karümizérs mogen herbergen. Waarom «werd het ont wijd? Werkelijk, geloof «mij, ook heden ten dage warden er pog kluizenaars geboren. Heden meer nog (dan vroeger en de toe komst zal weder opnieuw Kaxthuizer kloos ters gaan bouwen." 1 „Gelooft u dat?" - „Ik voel het. (Als klein kind was ik -reeds kluizenaar. Ik leerde even gemakkelijk spre ken als andere kinderen, "dodh ik wilde niet Toen mijn eerste schooldag aanbrak, was fk diep ongelukkig. Vader (bracht nfij naar den leeraar; bij riep «wat toegevendheid voor mij in, .laar «ik feer verlegen was. Na een paai weken bracht de leeraar mij bij mijn vader terug. Hij /had al dien tijd mijin stem nog niet gehoord, /hij hield mij voor stom. Toen kreeg ik (tnijü eerste pak slaag, opdat de leeraar toch anijh stem zou hooien. Hét 'was het begin (van mgn leven en van mijn tijden1 Mijn zuster vertelde p immers hoe ik altijd een zwerver (beta geweest In mij leefde als knaap jgeeds een onmetelijk ver langen naar alléén-zijn. dk wist alleen niet wat het wasde anderen begrepen het even min; kwam betover mij, dan moest ik wég. Had ik lang genoeg kou geleden, buiten, in. nachten zander (Onderdak, dan keerde- ik terug. Dat ik. (indertijd- niet- ten. gronde be®. kende artillerie hebben onze dappere ver dedigers alle aanvallen afgeslagen. De te- rugtocht van den vijand ontaardde bq tij den in een ongeregelde vlucht. Zijn ver liezen zijn groot; voor de linie van een onzer bataljons lagen 800 doode Russen. 'Het 93e reg. inf. uit Noord-Moravië en het 30e en 307© honved.regiment hebben zich bijzonder onderscheiden. Overigens hier en daar schermutselingen. Russisch legerbericbt De groote Russische generale staf meldde gisteren: Tusschen Olay en Weik heeft een kleine Duitsche afdeeling een poging gedaan om naar den rechteroever van de Missa over té steken, doch is door het vuur van onze wachtposten verstrooid. Onze verkenners hebben krachtige ver kenningen uitgevoerd bij het meer van Kan- gem, van Tsjaoek en ten oosten van Plan- kanen, in den loop waarvan het met den overmachtigen vijand tot gevechten van man tegen man is gekomen, welke steeds in ons voordeel zijn geëindigd. Onze verkenners hebben m het gebied van den spoorweg van Ponewice twee prikkeldraadversperringen doorgesneden en de Duitschers met behulp van handgrana ten uit de loopgraven verdreven. Op het overige front "geen verandering. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht Het officiëele Oostenrijksche communi qué van gistermiddag «zegt: Da toestand is onveranderd. In de sectoren «van Riva, Fiitsch en Tolmein en voor het bruggenhoofd van GörZ was de artillerie-actie op sommigie plaatsen weer levendiger. Aan het zuidelijk deel van het bruggen hoofd van Tolmein ,werd een vjjandeljjk» aanvalspoging afgeslagen. 1 In het gebied van Górd bombardeerden onze vliegers Italiaans dhe kampen. Tan het Balkanfront. Oostenrijksch legerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag Ons offensief tegen (de Montenegrijniein blijft goeden voortgang «maken. "Een co lonne heeft onder gevechten de hoogten ten Westen en N.W. «van Budua genomen, een andere den 1560 «M. hoogen berg Basjak, ten Z.W, van «Cettinje. De over den (Lowtsen oprukkende O.-H. troepen hebben den (vijand over Njegoesji (halverwege CattaroCettinjeJ teruggedre ven. Ook de (ten oosten van Prahovao aan gene rijde der grens liggende hoogten zqn in ons bezit t De tegen Grahowo uitgezonden strijd krachten hebben na gevechten, die 7 uur hebben geduurd, do rotsige hoogten "ten Z.O. en N.W. van die plaats veroverd. Het aantal der aan de Z.W.-grens van Montenegro buitgemaakte kanonnen (waar van. in het communiqué van fisteren sprake wasj ïs tot 42 gestegen. In den N.O.-hoek «yaa Montenegro zijn nu ook de hoogten ten zuiden van Berane stormenderhand genomen. 1 O.-H- afdeelingen hebben in samenwer king met Albaneezen de overblijfselen van gegaan, begrijp ik «nog niet" „En waar was ,u steeds?" „Ik kan het (nauwelijks zeggen. In bosch en over heide dwaalde ik, in hutten en schuren sliep ik. Jk weid gevonden door den gendarme, dodh (nooit heeft er één een wooid uit (mij gekregen. In arrest liet ik mij stoppen, maar steeds werd ik weer vrij gelaten, of ik diep wegBoekhandelaaiö- jongen werd ik. Hemel1, dat heeft ook niet lang geduurd. (Wat ik toen noodig had, was oen asyl, oen stil huis, een cel, zooals 'hier, dan was. er nog wel iets van mij ge worden. Voor mijn (familie was ik do ver loren zoonGreta alléén had hart voor mij. Doch een tehuis kon zij mij niet geven. Ook zij "had het «vagebondenleven eenigszms in 'zich „Hebt u nooit «een vrouw gevonden, bij wie u zich kon aansluiten?" „Helaas, neenNiemand (zou mij be grepen hebben.Ik had moeten alléén rijn, ook zelfs $a het huwelijk. Bestaat er een vrouw, die zoo iets begrijpt? Ik ben, ,sedert ik hier (ben, pas gelukkig geworden. Voor deze cel hen ik feitelijk geboren, maar ik heb haar (pas op mijn vijftigste jaar ge vonden." t Hij hoestte reeds woor de derde" maal en ademde moeilijk. PardonHet beteekent nietsCaduc mag; uk niet worden, dan zou ik naar hoven moeten, naar de eerste verdieping. Het komt wan het spreken, waar aan ik niet «meer gewend ben. Ia geen tien jaren héb ik (Zóóveel gepraat." Ik stond op, (want ik zag dat hij zeer moe was; het had hem zeer aangegrepen. wilt reeds gaan?" „Ik kom weli «weer eens terug, als u niet 'eens hq mjj poetst komen. Jk hen Mq dot Servische troepen uit Doegaia, ten westen van Ipek, verdreven. Djq strijd in Montenegro. De correspondent van het „Berliner Tage- blatt" in het |0,-H. oorlogsperskwartier in Montenegro noemt de «bestorming van den Lowtsen van beslissende ibeteékenis voor den veldtocht tegen Montenegro. Cettinje, dat op 11 (K.M. afstand van de borgstelling ligt, is reeds onder vuur genomen. Daar mede is ook (de eenige w«eg voor de vei /.ur ging van het (Montenegrijnschc leger afge sneden. De approviandeer: ng pn de aanvoel van munitie zijn eveneens onmogelijk ge worden ets het einde van den veldtocht is zeer nabij. 1 De „Daily News" publiceert 'n telegram uit Rome van Dinsdag, waarin gemeld werd, dat de vermeestering van den Lowsten op han den was. Er was 5 dagen achtereen ver schrikkelijk gevochten. De Montenegrijnen verloren hun voorste linies onder een on onderbroken bombardement van de Oosten rijksche vloot en de forten van Cattaro, vereenigd met een stormaanval te land. Dinsdag was het volkomen duidelijk dat de Montenegrijnen de stelling met konden hou den. Het blad noemt de vermeestering van de Lowtsen een beschamend feit. Het is langen tqd duidelijk geweest, zegt het blad, dat de eindstrijd voor Montenegro op de Lowtsen moest worden uitgevochten. De bo-ndgenooten hebben tijd en gelegenheid gehad, om er kanonnen en versterkingen aan te voeren, die de inneming van die weergalooze stelling schier onmogelijk had den gemaakt Den Montenegrijnen zelf treft geen yerwijt Zij hebben blijkbaar met den hun eigen moed der ^ranhoop tegen een rerpletterende overmacht gevochten. Maar het ïs haastongeloofelijk, dal hun geen hulp zou zijn geboden door diengcae hun ner bondgenooten, die zoo klaarblijkelijk in staat was te helpen. Montenegro is üiet ver van Italië. Een Italiaansch leger js volgens de berichten, al sedert eenige we ken in Albanië. Met de vermeestering van de Lowtsen is de val van .Cettinje zeker. Het koninkrijk Montenegro is dan feitelijk ingekrompen lot de omstreken van Skoe tari. Het zal weder opstaan, gelijk Belgie en Servië. Maar het valt te betreuren, dat het een val heeft moeten verduren, die door zeer bescheiden, maar tijdige hulp had kunnen voorkomen worden. De Oostenrijksche pers bespreekt natuur lijk met voldoening de politieke en mili taire beteekenis van 3e verovering en wijst op de samenwerking tusschen vloot en lo ger. Zij constateert, dat de verovering met alleen een nederlaag voor Montenegro is, maar ook een zware slag voor Italië, dat indertijd de niet-bezetting door "Oosténrqk- Hongarije tot voorwaarde voor lijn voort durende neutraliteit stelde. Korfoe door de Entente (beztet Hét Weensche Correspondentiebureau meldt uit Athene, dat op het aan Grio- kenland's Westkust gelegen eiland Korfoe een Fransche troepenaMeeling is geland, welker bevelhebber den (prefect den eisch stelde, geen tegenstand (te bieden tegen de bezetting van het (eiland. De afdeeling heeft de Fransche vlag geheschen, het Achilleion (het landgoed van den Duitsöhen keizerj H (hier zoo tevreden is." „Gelukkig ben ik «zeer gelukkig," zei de hij en drukte mijn hand in de zijne, terwijl hij opnieuw hoestte. 1 V Twee weken waren (sedert dien voorbij gegaan. Conrad Walser jkwam niet bij mq. Ik ging opnieuw paar hem heen, daar mijn dagen der vacantia (ten einde spoedden. Ik zag dadelijk Stephan weer, mqn gids van voorheen. Hij krabde rich achter zijn ooien, toen ik (hem naar Walser vroeg. „Hij is riek, (hij ligt op de eerste ver dieping, maar hij maakt het goed." „Bij de andere rieken ligt hij?" vroeg ik een beetje (verschrokken. „Ja zéker, hij je venzoo goed als de an deren. Laatste stadium",, (voegde de man cr schouderophalend aan toe. 1 Daar was ik piet op voorbereid; ik liet mij ijlings naar 'hem heen geleiden. Ik betrad even (daarna de zaal met de vele bedden, aan pik hing een plaatje, waar op de naam (van den zieke stond vermeld, de datum van pqn riek worden en meer dere bijzonderheden.één (rubriek stond niet ingevuld de laatste. Midden in de pij der witte bedden zag ik Walser. Met een droefgeestigen glimlach begroette hij mq. Zijn {bleefc gericht tintte zich even met een zwak «vreugde-blosje. Ik ging naast zijn bed zitten. Hij wees naar zijn mond, mq beduidend dat (bet spreken hem moeilijk viel of verheden (was. Ik stelde hem- gerust Ik liet hem poelen, dat ik alles begreep, wat dezfe laatste «paar weken voor hem geweest hadden moeben pijn. Ik vroeg of hg ook eenigen (wensch koesterde. Hq trok rijn «hqwtea* -op, jtlcof hq zeggen wild?; en het telegraafkantoor ibeaet ©a d© femora» in beslag genomen. -■ Dp Fransche politiebeambten, dfe tilt Marseille op Korfoe «zjjn aangekomen, ont wikkelen in de {stad groote bedrijvigheid. Een Reulertelegram uit Rome bevestigt deze landing op het Grieksche eiland en zegtj dat deze dient om de komst van Ser vische troepen, voor te bereiden. Uit Athene seint Reuter nog, dal de Fransche vlag op het Achilleion is geheschen en ook op de kade. Veertien oorlogsschepen kruisen om liet eiland. Men verwacht dat de Grieksche regee ring krachtiger dan zij tot dusverre heeft gedaan zal protesteeren. Nader wordt uit Athene gemeld: De gezanten der entente hebben aan de Grieksche regeer!ng een nota over handigd. waarin Wordt verklaard, dat de geal lieerden het hun plicht achten om ia het belang der rr.enschelijkheid ten spoe digste het Servische leger uit Albanië weg te brengen, ten einde het voor hongers nood en vernietiging te vrijwaren. Korfoe alleen was geschikt gelegen voor het transport en de voorziening /met le vensmiddelen. j De entente is <van oordeel dal de Grid- ken zich niet pullen verzetten tegén «ie overbrenging van hun «Servische bondgd* nooten, die er slechts kort zullen vertoeven. Er is geen »prake van bezetting van het eiland. De waarborgen (die ten aanzien ven andere gedeelten van (het Grieksche grond gebied, tijdelijk in gebruik bij de geaitieeip- den, zijn gegeven (da.t ze niet bezet zullen blijven, gelden ook poor Korfoe. Aan de BardaBellen. De ontruiming van Gajlpo-li. Naar Wolft uit Konstantinopel seint, is er nog geen officieele opgaaf ontvangen van den bij Sed-el-BjaJir gemaakten buit; volgens betrouwbare particuliere berichten is deze zeer groot. Heele bergen zakken met meel en aardappelen vielen den over winnaars in handen. De loodsenWiaren vql schoenen, laarzen en nieuwe uniformen. [Bp vendien zijn een aantal auto-ambulancen, motorfietsen, bommenwerpers, geniegereed schappen, operatiewagens, duizend paarden en muilezels, waarvan eenige honderden door den vijand vergiftigd, buitgemaakt. Thl* rq'ke afdeelingen arbeiders zqn voortdurend bezig met het begraven van lijken. Trein- kolonnes verzamelen den buit. Do stemming in TurKJje. En,ver pasja legde gisteren in den Senaat over de ontruiming: van Gallipoli een zelfde verklaring af als in de Kamer. Het Hui* besloot den sultan een deputatie t» zenden ter gelukwensching; ook aan het Veldlege» zal de deputatie gelukWenschen over brengen. Vervolgens werd het voorstel aangeno men waarin de regeering wordt verzocht den 9en Januari tot een nationaJen feest dag te verklaren; een herinneringsmedailla in te stellen, welke uitgereikt zal worden aan alle militairen, die aan den oorlog deelnemen en aan de kinderen Van de in den strijd gevallenen, en aan de Darda- Waartoe noodig, u kan (hem1 toch niet Ver vullen." 1 Ik begreep hem (maar al te góed. „Of ik kon (bewerken dat men tem af zonderde? was het (dat?" Met ©en verhelderden Mik teek hij mq aan. „Ik zou poo graag alléén sterven", fluisterde hij. t „Kom, kom, sterven. jU is nog veel te jong om daarover (te denken. U wordt stel lig spoedig weer (beter in uwj del, in uw, lief tuintje" t Hq Zuchtte. r Even later bevond fik m§j tegenover den huisdokter, die vol (belangstelling luisterde naar wat ik jhean over Walser meedeelde. De dokter begreep |imjn dringenden wensch, dezen kluizenaar van de anderen af te zooi- deren. Hij ging (met mg naar de riekénzaal en liet Walsers (bed naar een zonnig hoekje van de zaal jveisdhttivan, ©en scherm.' word om het bed heen gezet, waardoor dn rféké man volkomen gescheiden (van da overig» bedddén stond. 1 Nu was h^j jplteoB. 1 Nomt zal ik (dan Mik vergeten, waarme# hij mij dankend p&nzag.-'-Op- mga vraag of hij ookjnog iemand wanscht© te rian, die hem dierbaar mocht pijn, schudde hq zqn hoofd. t „Ze zijn allen (dood" fluisterde hq," in een hoestbui t Ik zat neg (oen poosje stil aan rijn bed, totdat hij [heel «rustig- scheen. Toen zag- ik dat hjj insliep. (Rustig en vredig ademde hij. Ik verwijdende (mij "heel1 stilletjes. Hq had geen jwenschen meer. De eearis dien hïj had, was door mij vervuld 1 zou alleen rijn» hq stierf, SCHIEDAMSCHE COURANT. 3) (Slot.) TT*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1