De oorlog. 68*" Jaargang. Vrijdag 14 Januari 1916 No. 15038 WRAKHOUTEN, v A SI Deze courant veisoiii.pt d ag e 1 ij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, ft^ja per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fi. 1.25, franco per post fl.*1.65. Prijs per Wiedt: Yoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Have» No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiên: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeehge voorwaarden. Tarieven hiervan zya gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zate*t dagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiên opgenomen lot den pnjs van 40 oents per advertentie, bij oor uitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 108. Maximumprijzen voor Groenten. Da Bjuxgemeester van Schiedam maakt, bekend, dat door hem. voor den kleinhandel in groenten de navplgende maximumprij zen zijn vastgesteld: Roode kool 6 ets. per K.G. Gele kool 6 Uien gi/s Peen (fijne) 6 Knolrapen 5 Kroten (fijne) 6 Zuurkool 12 Pronksnijboonen 20 Enkele spemebootien 26 Klachten over niet handhaving dezer prijzen Ttehfce men aan het Bureau voor Levensmiddelenvoorziening, Nieuwstraat26 De Burgemeester van Schiedam; M. L. HONNERLAGE GRETE. Vernieuwen Kaaimuur. Burgemeester en Wethouders jvan Schie dam; i zijn voornemens op DONDERDAG 10 FE BRUARI as., 's namiddags .2 uur, ten Raad- huize aldaar in (het openhaar aan te be steden: 1 t 1 Het vernieuwen van pen gedeelte van den kaaimuur Jiangs de westzijde van de Voorhaven jen het uitvoeren van daarmede in verband staande wer ben. i Bestek en teekening verkrijgbaar tegen betaling van f 1, .(per post f 1.05), ban het Bureau van Gemeentewerken, Jforie Haven no, 33. j Aanwijizing dagetijkstih van ,1012 uur V.m. aan het (Bureau van Gemeentewerken Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzauen. Burgemeester en Wethouders ,van Schie dam; j Brengen ter algemeen© kennis dat het verzoek van DE GLASFABRIEK „DE SCHIE", dd. 2 Juni {1914, om vergunning tot uitbreiding der. machinale flesschen- fabrieik; aan den jBuitenhavenweg 146, Sectie L, no. 1914, jd°or bijplaatsing Van een elec tromotor van 50 (P.K., drijvende een venti- latefur, buiten verdere ^behandeling is ge steM, in verband ,met haar verzoek d.d. 3 Januari, j.l'. om, onder intrekking der vroe ger verleende vergunningen, jeene nieuwe vergunning te mogen .ontvangen voor het op richten van eene gnatihinate ftesscWemfu hrieik aan den ,Buitenhavenwieg 146, Sectie L, no. 1914, (met een stoomketel van 90 M®. verwa-mn ngsop'pervlak en ,21 electro motoren van totaal l609Vs P.K. Schiedam', 14 Januari ,1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, i -.v. LUIK, L.-S. Tangen en dooden van mollen. Veryoeren en verhandelen van mollen en huiden van mollen. Burgemeester en Wethouders van Scliie- dam; brengen ter kennis van belanghebbenden, dat door den Commissaris der Koningin, op grond van een beslissing van den Mi nister van Landbouw, Nijverheid en Han del, aan personen beneden den leef tijd van 18 jaren geen machtigingen zullen worden verleend tot het vangen en dooden van mollen en het vervoeren en verhandelen van mollen en huiden van moïlen, als bedoeld bijl de artikelen 1 en 2 van het Koninklijk besluit van 19 Septem ber 1914 (Staatsblad no. 456); Aanvragen tot bekoming van die machtigingen beboeren te zijn gesteld op gezegeld papier. Ook gunstige beschikkingen zullen ten laste van belangheb benden gezegeld zijn. i De adressen, houdende verzoek om zoo danige machtiging, behooren te worden geadresseerd aan den Commissaris der Koningin in deze provincie, en ingeleverd bij Burgemeester en Wet houders van de woonplaats van den belanghebbende. Scjiiedam, 14 Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA. Kennisgeving. Inrichtingen welke gqvaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. naar het Engelsch, van Avery 'Caul. 1) I f Lucia sloot de deur ,van 'haar aparte- anent toe met een slag, -die eenige ver stoordheid .verried. 1 „Ze vragen hem alléén om naar Versail les te gaan, mij niet! Zij Worden nu al zóó brutaal, dat ze plannetjes maken vóór mijn neus, in mijn eigen 'huisEn ik, die mijn mond hield, ik ben 'nieuwsgierig of hjj gaan zaL" Zij zonk neer in het krakend© rieten stoeltje voor het smalle, kleine Fransche haardje en porde verstrooid in 'het vuur. Toen ondierbrak zij het ge pook met den uitroep: „Laat ik er mee uitscheiden, de kolen zouden niet tot den avond reiken 1" Hoe goed kende zij de waarde van den zak gruis, waarmee rondgekomen moest worden, de week door! 1 Een lang© zucht volgde; toen stond ze vermoeid op en sloot de 'overgordijnen. Het Waren geen gordijnen naar Luoia's smaak; zjj had ze van een der studenten overgenomen, die het Quartier Latin had verlaten toen Lucia en haar man er bin- enn waren getrokken. i 1 Het heele faebbea-en-hoüentje Bestond in overgenomen "zaakjes uit andene-lui's huis houding. 1 I „Wij hebben nog geen gelegenheid gehad 0as> voldoende in te richten," kon Lucia Burgemeester en Wethouders van Schie dam;. Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Brengen ter algemeene kennis, dat op den 13en Januari 1916 aan J. J. HEIL- KER en zijne rechtverkrijgenden vergun ning .is Ytri©©™! tot het oprichten van ten -en beschadigde goederen in het pand een inrichting! voor het drogen van groen- staande Sohie no. 76, kadaster £©ctie A no. 1261, met een stoommachine van 25 P.K. en een ketej van 38 M.2 verwarmings- oppervlak, drijvende 2 ventilatoren, een lift, 2 snijmachines en een poetsmachine. Schiedam, 14 Januari 1916. f Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNEBLAGE GRETE, i Be Secretaris, v. LUIK, L.-S. Ter Secretarie der Gemeente Schiedam (afdeeling Financiën) wordt gevraagd een tijdelijk Beambte, op nader te bepalen salaris. Vereischten- goed kunnende rekenen en duidelijk scbnjven. Kennis van machineschnjven (Hammond) strekt ter aanbeveling. Adresssanten moeten hun eigenhandig geschreven verzoekschrift inzenden aan den 'Burgemeester, vóór 20 Januari 1916. af en toe zeggen tegen kennissen, die hen kwamen zien, maar zij woonden er nu reeds een jaar en alles was zoo gebleven! De huisbel weerklonk. Lucia's blik ver helderde zich even; op dit oogenblik had zij1 meer dan ooit behoefte aan eenig yrien- dengeziebt Drie korte belletjes gingen over. Lucia vloog naar het portaal. „Ira, Ira Hutchinsonben jij hettwat ben ik blij je te zien!" „Je waart zeker van plan te zeggen, dat er 'niemand thuis was, hé?" Hij greep haar hand, die hij met groote warmte drukte. Het jonge vrouwtje schud de haar hoofd, lachte en staarde voor zich heen. „Ik was bang..." „Bang voor mg?" Ira keek tevreden, zelfbewust. „O, neen! bang dat jij het niet zoudt zjjn.1V Haastig, alsof zij. iets had gezegd, waar over zij spijt gevoelde, zij er aan toe: „Jullie bent beide violisten, waarom kom je nooit eens pploopen, als Don thuis is." «Hij is nooit thuis, als ik' kom." Gedurende een heele, afsch uwelij k-1 artge minuut keken zij elkaar in groote verlegen heid aan. Toen, de opdringende- schaduw uit al haar macht verbannende, begon hel fVrouwtjte: „Vertel mij nu eens alles over je sym- phonie; hoeveel is er al van klaar?'-' Haar 1 steun drukte ©en warme, spontane belang stelling uit, die direct, na'de eerste keh- BÜITENLANÖ. Tan het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Het Buitsdhe groote hoofdkwartier meldde gistermorgen Ten N. O. van Armeniières is een aan val van een sterke Engelsche afdeeling afgeslagen. In de vroege morgenuren hebben de Franschen in Champagne heden den aan val ten N.O, van Le Mesnil herhaald; zij zijn wederom teruggeslagen. Eveneens is een aanvalspoging tegen een deel der door ons op' 9 Januari bij de hoeve Maisond© Champagne genomen loopgraven mislukt De luitenants Bolcke en Immelmann heb ben ten N.O. jvan Tourcoing en Bapeaume ieder een Engelsch {vliegtuig neergeschoten. Zij hebben van (den keizer de orde pour ie mérite gekregen. iEen derde Engelsch vliegtuig is in pen luchtgevecht hij Rou- baix, een vierde ƒ3oor ons vuur bij Ligny (ten Z.W. van Rijsselj neergeschoten. Van de acht Engelsche vliegerofficieren zijn er zes gedood, twee gewond. Fransch legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: j Tusschen Somme en 'Aisne heeft de vijand vannacht getracht een onzer kleine posten te overrompelen. Dat is hem ten eenen male mislukt In Champagne zijn twee aanvallen met handgranaten tegen onze stellingen door ons gordijnvuur gestuit Uit nadere berichten over den gasaanval van gisteren in den sector van Forges blijkt, dat het omloopen van den wind de gas wolk naar de vijandelijke loopgraven heeft teruggedreven. Engelsch legerbericht Het Engelsche hoofdkwartier ,in Frankrijk meldt d.d. gisteren: De vijand heeft bij Givenchy een mijn tot ontploffing gebracht, gevólgd door een aanval met bommen, die is afgeslagen. Vandaag heeft de vijand nog af en toe granaten op Givenchy geworpen, doch over 't algemeen, was het kalmer. Vier van onze vliegtuigen, gisteren uit gezonden, zijn niet teruggekeerd. Tan bet Oostelijke front. Duitsch legerbericht Het Duitsche groote hoofdkwartier meldde gistermorgeni Op verschillende punten pan het Ooste lijk front hadden puccesvolle gevechten tus schen Diuitsche .patrouilles pn verkennings- afdeelingen plaats. Bij Nowosjolki tusschen de Olsjanska en de Berèzdna werden de Russen uit de ,vooruitgesclhoven loopgraven verdreven. Oostenrijksch legerbericht. Het Oostennjksche hoofdkwartier ,meldde gistermiddagj In Oost-Gahcië en. op het Bjeasarahisch© front hier en daar arlilleriegevechten. Overi gens niets van belang. In de Russische officieel© berichten kb~ nismaking reeds, hem had gepakt. „Het vlot niet, de kameraden zegglen dat het op Bjerlioz lijkt, maar dan als grog van Bprlioz. Ik heb mijn ziel er niet ingelegd, de inspiratieHij brak plot seling af, keek naar haar met een vreemde beweging, alsof hij iets Van zich afschud- jde. „Lucia, kun je danseit?" vroeg hij plotseling onverwachts. f Zij Jachtte. „Wat bedoel je?" „Ik heb een prachtig idee, ik moet het nog uitwerken. Je herinnert je nog wel, dat ik wietoens danste in New-York, vroe ger?" „Neen." Telkens als hij kwam-, vertelde hij Van iets nieuws, dat hij placht te doen in Ne/wt York, vroeger. Alles wat hij in herinnering bezat, wermooide hij en verwerkte hij tot nieuwe toekomstplannen. Hij bezat groote charme, hij lachte het leven tegen, hij scheen geknipt om veel kleine dingetjes leuk van stapel te doen loepen, doch door het vele versnipperde hij zich en kwam één enkel groot werk vaak in den knauw. Lucia mocht hem graag, ook om. zijn „camaraderie", die ha Ar uitzocht, zooaJs~ooki nu, om haar in zijn plannen te betrekken. „Ik componeerde dien dans voor Kate Krile. Zag jé hem? 0, het was alles zraiver rhythm© bij1 de instudeering, doch sedert dien hebben ze hemi vermoord!*' tyicia ijeek nadenkend naar hem. men den laatsten tijd herhaaldelijk ver zinsels voor. In tegenspraak rrzt Russische beweringen daaromtrent zij uitdrukkelijk vastgesteld, dat onze stellingen ten oosten van de Strypa en aan de Btessarabiscbe grens behoudens op een enkelen batal jons sector, dien wij 200 pa-> hebben terug getrokken, precies zoo loopen a!s voor het begin van ,hót Russische Kerstoffensief De gebeurtenissen hebben overigens be wezen dat de Vergeefgche aanvallen der Russen aan Dnjestr en Proeth ook met tot verlichting van den druk op Monte negro hebben kunnen bijdragen. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht In Judidarië beschoot de Itahaansche ar tillerie de dorpen JTreto en* Por. Vijandelijke vliegers wierpen bommen op Roucone zónder schade aan de richten. Nago, ten oosten {van Riva, werd eveneens gebombardeerd. Onze artillerie echoot een Italiaansdh barakkenkamp ten zuiden van Pontafel in brand, j I Aan het kustfront {duurt de wederzijdsche artilleriebeschieting voort in (de Tolmein- en Dohudaseötoren. i Italiaansch legerbericht. j Het offidëete Italiaansche tcommuniqué van gisteren luidt: Levendige artillerie op (verschillende pun ten van het {front. In het Rodendal ,en nabij Seebacb be- schoot de Italiaansche .artillerie fouragee rende troepen en (dreef zte uiteen. Tan het Balkanfront Oostenrijksch legerbericht Het Oostenrrjksche hoofdkwartier meldde gistermiddag De aan de jAdriatische Zee optredende O.-H. colonne heeft ,de Montenogrijnen. uil Budua verdreven en den ten noorden der stad liggeoden berg jMaini genomen. De in het gebied van den Lowtsen ope- reerende troepen waren gisteravond 6K.M ten westen van -Cettinje met den vijand in gevecht t Ook de gevechten bij Grahowo nemen een gonstigen loop. -Onze troepen zijn in het dal bekken doorgedrongen. In de grensstreek jfeejn zuiden van Avto- van hebben wij jeten vijand uit hoogtestellin gen verdreven. t In het N.O. -van Montenegro is do toe stand onveranderd. i Aan de Grieksche grens. Reuter seint uit Saloniki, dat de Fran schen, als voorzichtigheidsm&atregel, do spoorwegbrug over de rivier de Stroemabij Demir Hissar in cte lucht hebben laten vliegen. Te Saloniki. Uit Saloniki wordt aan het ,.Berl. Tage- blatt" geseind, dat in de laatste dagen de ontschepingen te Saloniki belangrijk grooter zijn geworden. Te Saloniki wordt do ontscheping verhaast door een m'euw- georganiseerden sleepdienst; to Orfano wor den op zes landingsplaatsen niet alleen troepen, doch ook munitie en levensmidde len ontscheept. Van het oogenblik, dat de Engelschen en Franschen met de eerste „Waarom blijf je niet bjj je viool, Ira," vroeg ze. I „Ik heb' het geld zoo noodig, Deze nieuwe dans nu 'zal Cérise Détaud dansen, in het Cirque, en mocht hij het doen, danv Hij kóste de lucht in, terwijl h(j zijn vinger toppen naar zijn lippen bracht; toen stond hg op en maakte een paar danspassen ;zjjn bewegingen Waren soepel, verleidelijk, er was iets onweerstaanbaars omen over hem. „Het is de Khor-dans, naar de groote slang uit de tropen. Weet je wel? Herinner je je?" vroeg bij, steeds doorgaande met rhythmische passen te maken. Juist op het OiOgenblik, dat zij een groo- tei climax verwachtte, hield hij op. „Ik wil het nu niet verder doen, dan bederf ik het maar voor je. Je moet morgen bij mij komen in de studio, ah ik repeteer met Cérise...." - Toen wtadh-te hij ©ven. „'Breng dan Don mee," voegde hij er terloops aan toe. Lucia bloosde. t „Asjeblieft! ja! graag!" En toen, om alle verdere bezwaren te coupeeren, zei zij even„Maar hij Jzial het wel te druk hebben." Im zat tegenover haar, weggedoken in het lage stoeltje. „Wat is er, klein vïourvtje?" vroeg hij teer. „Kun je het mij niet toevertrouwen?" „Maar er is niets, Ira!" Haar woorden Honken onberoerd, zij zelve hoorde Jen har den klank, dien er uit sloeg, zq werd er verlegen van. \Ea alsof zij reeds iets had toe. verdedigingslinie flink zijn opgeschoten en de tweede linie geheel gereed hebben ge maakt, schijnt meer vertrouwen te ont staan, zij hopen tenminste, dat Saloniki voor hun tegenstanders een tweede Yperen zal worden. De Engelschen en Franschen schijnen den hoofdaanval van het westen te verwachten. Naar Havas uit Salonika meldt, heeft een afdeeling entente troepen de Bulgaarscbe kerk omsingeld en de priesters gevangen genomen Naar te Boedapest wordt vernomen, heb ben de Gneksche officieren, wier gezin te Saloniki woont, bevel gekregen de vrouwen en kinderen uit de stad te brengen. Bq een aanval op de stad zullen er alleen Griek sche gendarmen blijven. Volgens een bericht van Italiaansche bla den zijn dezer dagen te Saloniki 2000 Ser vische soldaten bij het Fransche leger in gelijfd. i Op Korfoe Over de bezetting van Korfoe meldt de „Secoio" nog, dat behalve Fransche sol daten, ook reeds Servische zijn geland. Het geheele Achilleion is doorzocht; er zijn 100 man ingekwariterd. De Servische kroonprins wordt eerstdaags op net eiland verwacht. Aan de Bardaiiellen. Turk'sch legerbericht Het Turksche hoofdkwartier meldt Op 10 Januan beschoten verschillende vijandelijke kruisers en lorpedobooten de omstreken van Sedel-Bp.hr en TekkeBoer- noe, en de Anatolische batterijen, zonder schade aan te richten. Een kruiser, die uit de richting van Kawalla kwam, wilde op de streek ten noorden van. de baai van Saros het vuur openen, doch werd door het vuur onzer batterijen verdreven. Vliegtuigen door d© luitenants Boedicke en Choros bemand, schoten op 2 Januari een vijandelijk vliegtuig neder; het viel bij Sed-cl-Bplir in volle zee. De ontruiming van Gallipoli. Hierover geeft het Turksche hoofdkwar tier de volgende lezing: De gevechten op 8 Januari en in den nacht van 8 op 9 "Januari, die eindigden met de nederlaag van den vijand hij Scd- eliBiahr, hadden het volgende verloop. De verminderde actie der vijandefijke artillerie, in wier plaats de söheepskanon- nen optraden, en de aanwezigheid van vele transportschepen bij de landingsplaats, zoo wel als de omstandigheid dat de vijand hospi taaischepen vioor het vervoer van troe pen gebruikte, gaf aanleiding tol de mee ning, dat de door onze artillerie hevig be- •schoten vijand tot de vlucht wilde over gaan. 1 Derhalve werden alle maatregelen getrof fen om die vlucht ditmaal met groote ver liezen voor den vijand te doen vergezeld gaan, en die maatregelen werden met succes uitgevoerd. Sedert 4 Januari begonnen de toebereidselen tot den aanval. Vóór den gegeven, eindigde zij wanhopig„Het is alleen maar dat hij dat ik dat ik geen plaats in zijn leven inneem.u."- „Geen plaats? Wat meen je?" vroeg Ira onthutst. „Do© jij niet alles voor hemj?" „O, dat telt metl" Lucia's benauwende gereserveerdheid gloed als een masker van haar. „Hij heeft een vrouw noodig met tempe rament, wat kan ik er aan doen? Niets, niets 1 Wat is de reden geweest, dat hij mij heeft getrouwd, dat hij' mi| mee naar Parijs nam, waar alle vrouwen zingen, schilderen, lachen of anders boeiend zijn? Hoe* kan hij ook .van mjj blijven houden? Kijk eens naar de lorren, die ik draag 1" Zij stond voor hem, bleek en buitopgewoon mood in haar wanhoop. „Kijk, kijk eens, hoe wij hier leven. Hij heeft andere omgeving noodig, hij Kan er niet buiten 1 Kif ïs immers artistEn ik ik ben maar rijn huishoud ster, maar ook niets moer!" En zij' snikte het uit. I „Lucia!" en d© jonge man Vóór haar, keek smeekend naar haar op en nam zacht haar handen van haar gericht weg. „Je moogt zóó niet denken, zóó niet spreken," z?i Wj. „Ik kun niet anders, Iral Ik voel dat ik geen plaats heb in zijü leven. Dat ik Beter deed van hem wieg te gaan; ik hinder hem slechts, ik weet alleen 'niet, hoe ie haa-1 delen." Voor ©en oogenblik omwikkelde Ira haar hcelemaal met zijn, harts lodhtel ijken weer drong een zachte kreet uit rijn keelt „Lucia l Lucia F* (Wordt verdolgd).^,^ -4 ■M nm SiP Vis %4- »V SCHIEDAMSCHE COURANT it it a tl it tf it it it it it it it it tt it it it tt it >3 -i-ÜS -fi V# a 1 ef HS I1 jtv- J f* v* V*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1