De oorlog. 68 Jaargang. Zaterdag 15 Januari 1916 No. 15039 Eerste Blad. WRAKHOUTEN, v Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dastel- k; aangenomen. I Adverlcndéii voor h eer-.lv olgencl nu mme: moeteu des mLdags óór een uur aan het Bureau bezorg 1 zjn. Bureau: Lange Haven No. III (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën- Van 16 rogels fl. 0 92; iedere regel moer 15 cents. Reclames 30 - ent per regel. Groote letters naar de plaat die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeeligo voorwaarden. Tarieven idenaii /.yn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die F) in--dag-, Donderdag- en Zaterdagavond twlujnrn weiden /oogenaam :e kleine ad»ertentiën opgenomen tot den pres ran 40 cents per advertentie, bij ioorintb-taimg aan het Bureau te vo'dcrcn. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitseh legerberichL Het Duitsche groote hoofdkwartier meldde gistermorgen Bij storm on regen bleef de gevechts actie beperkt tot enkele arjllerie-, mijn en handgranaatgci echten. Franseh legerberichL Het officieele Fransche -communiqué van gistermiddag luidt: Zwakke artilleriebeschieting gedurende den nacht. Ten Z. van do Somme, in den sector van Lehons, viel een onzer patrouilles een vijandelijke patrouille aan, die vluchtte met achterlating van twee do-oden en een ge- wonde. In Champagne namen de Franschen een Duitsckcn troop onder vuur, en dreven hem uiteen, in de loopgraven bij de Bluttc de Mesnil. Het communiqué bevat oen tegenspraak van het Duitscho bericht, dat de Franschen Roode Kruis-vlaggen zouden hebben mis bruikt, in de nabijheid van het station te Soissons. Engelseh logerbericht. Het Engelsohe hoofdkwartier in Frankrijk meldde gisteren: Wij hebben, de vijandelijke do opgraven bij Giivenchy fel besclioten en de verselian- singen zwaar beschadigd. De artillerie is bij Kemrnel en hcupel 00 aan weerskanten in de weer geweest Van het- ifoatvlijkv front- De toestand onveranderd. Zoowel het Duitsch-e als het Russische 'legerbericht van gisteren noemen den toe stand onveranderd. Van het Balkanfront. De strijd om Saloniki. Reuter seinde Dinsdag uit Saloniki: Gedurende de laatste dagen loopen er al lerlei geruchten van een a.s. Bulgaarscli- Duitsch offensief; en pro-Duilscbe bladen verklaren, dat die actie 15 Jan. zal begin nen. Zeker is, dat er bij den vijand groote bedrijvigheid heerscht. De vliegers rappor- tceren* sterke troepenconcentraties te Doi- ran, Ghevgeli, Veles, Uskub, terwijl grooie hoeveelheden munitie en levensmid delen zijn opgehoopt nabij de grens. Wegen en bruggen zijn hersteld, in dit opizclit zijn de voordeelen van het weder alle aan de zijde van den vijandhet weer is n.l. sinds wij de grens overtrokken, droog en warm overdag. Volgens berichten uit be trouwbare bron komen talrijke. Turksche troepen te Xanthi aan, overvloedig geën cadreerd door Duitsche officieren. Tevens wordt een belangrijke concentratie van naar het Engelseh, van Avery Caul. 2) 1 Hij had haar in zijn armen willen sluiten, maar zijn begeerte ging aan baar voorbij. „Ik ben nu eenmaal zijn-huishoudster," toen zich naar de lamp buigende, hoewel die voldoende brandde, doch waardoor hij haar gezicht niet zien kon, herhaald© zij zachtjes, „en en hij is een groot musi cus.". „Hij is een grootIra Hutchinson zocht naar een woord, dat wal zeggen moest, maar hij hokte. Musicus" vulde zij aan en hield hom haar hand toe. „Dag Ira tot morgen. De jonge maa huiverde onwillekeurig even, toen haar koude hand de zijne be roerde. Hij boog en verdween in den sche mer, zonder eenïg bijzonder woord ten afscheid. II. I Don Grail keerde dien avond niet naar huis terug. Het middagmaal wachtte hem tevergeefs. De linzen werden koud en de cichorei verschrompelde. Zijn vrouw bergde ten slotte ©en en ander op, zonder 'zelf de spijzen, |e hebben aangeroeid. Bedroefd ging zij1 naar bed," Don Grail kwam dien gans-oliënnacht niet thuis; T was reeds de'derdeneen de vierde keer, dat zoo iets gebeurde. Duitsche troepen in de nabijheid van Xanthi gerapporteerd. De correspondent van de „Corriere della Sera" te Saloniki, die een bezoek aan het front heeft gebracht, zegt over de mogelijk heid van een vijandelijk offensief: Volgens de algemeen© overtuiging is een aanval nog niet op til. Langs de grens tus- schen Doiran en Ghevgeh staan 200,000 man vijandelijke troepen, bijna allen Bulga ren. Er zijn slechts kleine afdeelingen Duit- schers; Duitschland heeft echter zeer veel kanonnen en oorlogstuig gezonden. In het district Xanlh'i zijn twee Turksclie divisies samengetrokken, maar deze zijn slecht uit gerust en nog slechter bewapend. De bezetting van Korfoe. Reuter seint uit Athene: Zooals verwacht werd, heeft de Griek- sche regcering lies loten krachtig bij de ge allieerden te piotestceren legen de landing van troepen op Korfoe, welke, naar betoogd wordt, geschied is voordat Griekenland ge antwoord heeft op de mededeeling van het voornemen op het eiland Servische troe pen te legeren. In Ententeknngen zegt men, dat een antwoord niet noodig was, daar aan Grie kenland alleen werd medegedeeld dat men Koifoe noodzakelijk noodig had om de Ser vische troepen opnieuw uit te rusten, ter wijl, de mededeeling tevens veiklaarde, dat het hoegenaamd niet in de bedoeling lag aan Grickenland's souvereine rechten te kort to doen. Aait de Dard&uellen. Turksch lege r be r ic li t. Hot Turksche hoofdkwartier meldt: Aan het Dardanellenfront gaven op 12 Jan, n kniiser, 9 torpedobooten en 1 mo- nitfir voor do zeeëngte, nu en dan in he vigheid toenemend vuur af op Teke Boerocn en Sedel-Bahr. De monitor vuurde vruch- Idcos in do richting van Relid-el-Bahr, toen oen onzer vliegers hommen op hot schip wierp en dit dwong om in vlammen ge huld, zich terug te trekken. In den namid dag van 12 Jan. viel een door Von BoJ- lijke vliegmachine van het Farmantype aan dieke bestuurd vliegtuig de vijfde vijande en bracht hot in do omgeving van Soil el- Balir tot -dalen. De bestuurder was dood, de waarnemer gewond. Het vliegtuig zal na enkele kleine berslelLagen d<~or aas ge bruikt kunnen worden. Een andere vlieger van ons viel een Engelscih a via,leur aan, die over Saros vloog en dwong hem op Imbros to landen. De ontruiming van Gallipoli. Het Turkadhe hoofdkwartier meldde gis teren: 1 De Engelschen publiceeren nog steeds officieele berichten, waarin zij aannemelijk trachten te maken, dat hun terugtocht bij Anaforta en Ari Boernoe vrijwillig en in. vol komen orde is geschied. Onze buit, voor zoover die thans is geteld (de telling is nog .niet geheel vol tooid) bewijst echter duidelijk, dat de te rugtocht buitengewoon overhaast is gegaan. Wij hebben n.l. 10 kanonnen, 2000 geweren en bajonetten, 6750 "ranaten, 4500 kisten munitie, 13 bom werkers, 45.000 bommen, 160 munitiewagens, 61 lichte jvagens met Hij danste ergens en daarna was 'het veel tè laat om nog huiswaarts te gaan, en den volgenden morgen was het natuurlijk te vroeg. Hij zat om vier uur 's middags in oen café op den Boulevard achter een glas koffio, met „Le Hire" en „Le Sourirc" in zijn handen. Het was een droefgeestig mïr, dal uur tusschen lacht en donker. Parijs had op Don Grail, een vreemden invloed gehad. Hij, man van talent, man van aanpakken, Iioid werken in Amerika, van ambitie en van overleg, had hier in het Mekka van alle musici zijn geboorterecht verspeeld op den dorpel der Muse. Hij besefte het zelf slechts amper, was zich niet bewust hoe zijn talent bem ont glipte, zijn. groep op het leven ondermijnd werd. Hij schoof zijn werk van den cenen dag op don anderen. Hij zat gevangen in de ragfijne netten der groote, giftige spin, die 't Parij'sche, lichtzinnigs leven heet, welke zijn slachtoffers uitzuigt ten dood©, terwijl deze nrccn.cn nog onbevangen rond te dan sen. -Dezen middag, katterig en landerig, over dacht hij de laatste dagen en voelde zich verre van blijmoedig. Om aan die zelf- pgnigende overdenkingen te ontkomen, keeik hij do leege kamer rond. Twee ongunstige typen zaten tegenover hetm, hun koffie met rlium te slurpen. Hij ving een woord hunner conversatie op. Zij spraken een naam uit, die hem bekend was. „Hoe heet dat Vrouwtje,, op Wie Ira, Hui- chinson verliefd is?" vioeg de een.,,,. toebehoonen, 67 lichters en pontons, 2850 .tenten, 1850 draagbaren, groote hoeveelhe den benzine, petroleum, dekens en klee- dingstukken, 21.000 bussen verduurzaamde levensmiddelen, 5000 zak graan, 12.500 schoppen en houweelen buit gemaakt. Hierbij zijn de watervergaarbakken en steriiiseermachines niet begrepen, - In den KauknsitH. Russisch legerberichL De generale staf van het Russische Ivau- kasus-leger meldt: In frontale gevechten hebben, wij meer dan 300 Askarrs gevangen genomen, 4 ka nonnen, een groote hoeveelheid caissons en munitie buit gemaakt. Een Koerdische afdeelmg die in de streek ten X.W. van Ardjiah aanviel, is in wes telijke richting teruggedreven. Turksch legerberichL Het Turksche hoofdkwartier meldt d.d. gisteren Aan 't Kaukas'sche front deed de vijand ten' zuiden van den Arax tusschen Tahir en Wali Baba en ten noorden van den Aiax tusschen Keutek en den Harman-pas ia den macht van 11 op 12 Jan. met aanzienlijke Strijdkrachten een hevigen aanval op ons vooruitgeschoven centrum, welke echter ten gevolge van een tegenaanval volkomen mis lukte. De vijand verloor talrijke dooden en krijgsgevangenen, een menigte wapenen, twee mitrailleurs en werd in zijn oude stel lingen teruggeworpen, i Ten westen van Olty werden gisternacht' twee aanvallen van den vijand gemakkelijk afgeslagen. T<*r Zpp. Oostenrijksche kruiser j,n den grond geboord. Officieel wordt uit Parijs gemeld: De Fransche duikboot „Foueault" heeft in de nabijheid van Cattaio een Oostenrijk- rijkschen kruiser van het type Novara in den grond gehoord. (De Novara behoort tot een klasse van beschermde kleine kruisers van 3500 Ion. bewapend mot 9 kanonnen van 10 c M 1 kanon van 4.7 cM. en 2 torperlolnnreer buizen. De bemanning beslaat uit 320 kop- pén.) TroHoMen. - Vereen. Staten en Mexico. De erkende president .van Mexico, Car- ranjza, seinde gister aan den Amerik. mi nister van bui tenia ndsclie izaken, Lansing, dat zijn troepen de moordenaars van dj achttien Amerikaartscbe mijnwerkers te Cbj buahua vervolgen en dat hij hun met den dood zal straffen. Het Amerik. kabinet besloot daarop de tegenwoordige politiek ten opzichte van Mexico voort te «etten en aan Carrarrza de bestraffing en het herstel van de orde over te laten. Het departement van buitenlandsche za lmen te Washington bevestigt voorts de ge vangenneming van generaal iRodr.guoz, die aansprakelijk wondt geacht voor den moord op den Britschon onderdaan Peter Keane. Ook wondt gemeld de gevangenneming van genaraal Almeida, oveneens ©en der aan voerders van de aanhangers van Villa, Almeida is onmiddellijk gefusilleerd. De terechtstelling van Rodriguez is gelast. Een later bericht meldt, dal dit vonnis roods voltrokken is. 1 „Ik .weet 't niet," zei de ander, „ik weet, dat zij getrouwd is." „Waar moet ze wonen," vroeg Don, zich in 't gesprek mengend. Hij schaamde zich wel eren, maar hij kon niet anders. Hij had Ira altijd ontmoet vol van plannen, doch nooit had hij hem in pikante liefdeshistories gewikkeld gp- dkcht. '„Ergens Rue Btoissonade, geloof ik. Ik zie hem. dien kant geregeld uitgaan." Don schrikte; hij keek niet een vreemden biik naar de mannen tegenover hem. j„Hoo ziet ze er uit," vroeg hij ierloops. „Slank, een beetje artistiek, heeft kroes haar en er is iets kinderlijks aan haar. Mp.aren de jongelui grinnikten, „maarvanaf liet .©ogenblik dat de man uit huis is. dan'zeggen ze, dan..-." „,Je liegt, loonei 1" Don was opgesprongen en hief dreigend zijn vuisten omhoog; „je liégt," brulde hij! .Toon. barstte hij in aJcelig lachen uit, drong de toegeschoten gasten opzij en vloog naar bid ten. Het café was ontdaan en rumoerig te zelfder tijd. Do meisjes giebelden zenuw achtig. Do eigenaar deed ook alsof hij herig verontwaardigd was, doch innerlijk reHieugde hij 'Zich. Dergelijke scènes maak ten bet c&fé'beklant. Een klein Fran <^ai setje alleen, zat stil vopr haar glaasje curaprx Onaangedaan- mompelde- zij cynisch much. BINNENLAND, Hofberichten. H. M. de Koningin-Moeder heeft in de laatste dagen audiëntie verleend- aan den deken van liet corps diplomatique en mevr. de hertogin de Calvello, en voorts aan de hoofden der verschillende gezantschappen met hun dames. Prins Hendrik is gistermiddag om twee uur per auto te Harderwijk gekomen om den stand van zaken in verband met den storm te bezichtigen en na een half uur in de richting Amersfoort vertrokken. AadtenUes. De gewone audiëntie van den minister van staat, minister van binneniandsche za ken, zal Zaterdag e.k. niet plaats hebben. De gewone audiëntie van den minister van binneniandsche zaken zal Vrijdag a.s. niet plaats hebben. Becb'eriyke macht Dj Kon. besluit van 13 dezer is benoemd jot rechter in de arrondissernen ts-reeh 1 b ank to Alkmaar, mr. dr. N. Muller, subs'.ituut- griffier bij het gerechtshof te Amsterdam. Amerlkaansche journalisten in Nederland Ter eere van heeien en dames, die thans de Amerikaansche pers in "Den Haag verte genwoordigen, had de Nederlandsche Jour nalistenkring gisteravond in het restaurant De Tweede Steden te 's-Gravenhage, een kameraadschappelijke bijeenkomst van jour nalisten georganiseerd. De genoodigden werden in een nevenzaal ontvangen door eenige bestuursleden van de Huagsche Journalisien-Vereeniging, de Iieeren Van Berensteijn en W. G. van Meurs, secretaris. In een daarachter gele gen zaal werden ze rerecipioerd door den' voorzitter van den Ned. Journalsitenkiing, mr. L. J. Plemp van Duiveland, en den onder-voorzitter, den heer C. K. Elout, den secretaris, den heer D. Ivouwenaax, en den voorzitter van de Haagsclie .Tour- nalïsten-Vereeniging, mr. J. J. van Boel huis. De groote zaal was feestelijk met hees ters cn palmen versierd, en aan den achter wand prijkte een tropee in de Nederland sclie kleuren, geflankeerd door twee dito's mot sterren en strepen. Onder de genoodigden werd opgemerkt jhr. mr. dr. Van Karnebeek. burgemeester van 's-Gravenhage; de heer Andreas Bunt- zen, voorzitter van de Deensche Journa listen-vereen ging, en onder de Amerikaan sche veitegcmvooi digers van de United Press en de Ulustiated Press, Mad. Midhol- land, mede een bekende figuur uit de Ame rikaansche dagbladpers, het eerolid van de Ilaagsche Journalisten-Vcreeniging, de heer B. Blok en de heer A. G. Boissevain, voor zitter van de verecniging De Nederland- sche Dadbladpers. De voorzitter van den Ncd. Journalisten kring verwelkomde don burgemeester en ter: „C'est 'sa femme, mals oui, voilal" Na tuurlijk'! 'tls zijn vrouwl IH. Duiten kletterde de regen bij stralen neer. Don Grail liep door de donkere straten ir? de richting zijner woning. Een plotse linge passie was in hom, ontwaakt; bij verlangde hevig naar zijn vrouw. "Toch, bij zijn huis gekomen, aarzelde hij mot de dour te openen. Toen hij naar binnen was gegaan, vond 'hij de kamers in 't duister cn leeg, en hij mompelde bij zichzelf: „Dat had ik eigenlijk wel kunnen denken!" Hij monsterde flauwtjes nog even do kamer en vluchttetoenterug in den storm en reren Voelde hii zich treduivd in" de richting der Rue Campagne, .waar de man woonde, die hom dit had aangedaan. Een vrouwenfiguurtje klamp'e onder een parapluie, aan hem voorbij, tegen de regen vlagen in. Jlij keek' aandachtig, 'twas zijn vrouw. Al do achterdocht in hem, gevoed door eigen ervaring, vlamde in hem. op, mate loos-hevig! „Lucia, sta eens still" Zij schokte; verrast bleef zij staan en glimlachte, teen zij hom herkende, Ben plotselinge moeheid deed hem een steunpunt-zoeken, tegen een boom aan. „Wat is er, Don?" Zij Kwam heel dicht deelde een en ander mede betreffende de Nederlandsche pers. Als journalisten in de eerste plaats en met als Fordisten dus, heet spr. de vreemde gasten hier welkom. Met een hiep hiep hoera (door de aan- wezigeu herhaald), voor de Vercenigde Sta ten, besloot hij zijn rede, terwijl de mu ziek The Star Spangled Banner, speelde, dat staande door alle aanwezigen werd aangehoord. Daarop volgde het Wilhelmus, eveneens staande aangehoord. Beide liede ren werden ook medegezongon en het Deensche, Koorsehe en Zweedsche volks lied. Vervolgens voerde het woord staatsraad mr. D. Josephus Jilta, voorzitter van de Nederlandsche Vcreeniging, voor Interna tionaal recht in de plaats van piof. Van Vollenhoven, die verhinderd was. Daarna sprak de heer A. G. Krölier over de Ne derlandsche scheepvaart en handel over de geheele wereld. De heer Colijn, oud minister, lid der Eer ste Kamer, sprak over onze Koloniën en de heer J. C. A. Ever.vijn, administrateur van het ministerie van Landbouw enz., over de economische ontwikkeling cn ex pansie van Nederland. Daarna zong mej. Colia Heyl het „Wil helmus van Nassamve",- en eenige oude Nederlandsche liederen van den ouden Ne derlandsehen zevcntiende-eeuwschen toon dichter Valerius. Zij werd geaccompagneerd dooi mej. Nancy Stoop. Tenslotte dankte de heer Joseph Jeffer son O'Neill voor de ontvangst en sprak de heer Sam S.Mc. Clure in zijn woord van dank den wcnscli uit, dat meer bij eenkomsten als deze werden gehouden. Nederland en de oorlog. Steun aan Montenegro. Er heeft zich hier te land© een com missie gevormd lot steun van het Montej- negrijnsche volk. Het ligt in de bedoeling der commissie, datgene ite zenden, waar aan, volgens opgave jvan het Montenegrijiv sche ministerie, in (de eerste plaats gebrek is. i Bijlslagen z!ullon( gaaro» in ontvangst wonden genomen te .'s-Gravenhage: dr. W. W. van der Moulen, mevr. H. J. Hofstede Pous Koolhaas. i M ij n e n. De avonddiensten van (de stoombootven- bindmg EnkhuizfönStavoren zijn in ver band mot hel stnijngevaar op de Zuiderzee voorloopig gestaakL i 8TADSN1EPW8. Steuncomité 1914 Schiedam. Hoewel het aantal rwerkloozcm, die door ons comité gestemd .worden, in den laatstou tijd ©enigszins verminderd is, kan de werk zaamheid van dit comité nog geenszins als geëindigd worden beschouwd. Vooral mot het oog op het aanslaande ongunstige jaargetijde, blijft de steun der milde gevers ten dringendste gewenscht Vooral stelt het po mi té lioogen prijs op geregelde bijdragen. Wie iets aan jhot comité wenscht af te hij hem staan en keek nieuwsgierig naar hem op. ,;Ben je dronken?" „Neen! maar ik' wiou dat ik het Was 1" leis in den klank zijner stem kwam haar nu weer bekend voor. Zij zag vóór zich hun beider tragedie. Zij kon nu nog niet zoggen, in wolken vorm, maar zij voelde de misère zwaar, onafwendbaar, onheil spellend op hen aan komen. „Wat is er, Don?" Zij schutte hem nu ook mot haar para- pi uie, en wachtte. „Ben jij hij Ilutahinson geweest?" Hot jpnge-moisjesgeziohtje werd. doods bleek) Dus dit nam hij als voorwendsel te baat, om er zijn antipathie voor haar achter te verbergen. 0,. wal "moest hij haar haten, om naar oen zóó mindenvaardig middel te grijpen! (Zifkwam nog dichter bij' hem staan. '„Nu?" i Ff Zijn woorden volgden elkaaronlrc- heerscht op: „Jij en hij bent nu aldoor tezamea, niet waar? Hij heeft jou lief! En ik was nooit thuisIk wist van dat aües niets, hoewel ieder -ander het wel wist!" Zijn kwaadheid over deze vernedering groeide plotseling lief tig aan en haar vóór zich ziende, stil en stom, gilde hij haar toe: „Nu vooruit, zeg jij ook eens wall Durf het te ontkennen!" „Waartoe zou. ik?"- i Slot volgt.) T-l- SCHIEDAMSCHE COURANT - H,- isf ïi-*» 4- *«- **"-4 - .*U u* t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1